شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

  • نرخ فعلی:667.34
  • بالاترین قیمت روز:676.93
  • پایین ترین قیمت روز:664.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:664.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:664.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.04

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
667.34 ریال18:38:17
667.4 ریال18:33:27
667.3 ریال18:32:18
667.8 ریال18:22:17
670.86 ریال18:21:24
667.6 ریال18:18:27
667.53 ریال18:17:18
667.5 ریال18:16:17
667.53 ریال18:15:26
667.6 ریال18:14:16
667.7 ریال18:12:24
667.34 ریال18:11:17
664.9 ریال18:10:19
664.7 ریال18:09:24
676.93 ریال15:38:16
664.87 ریال12:53:57
664.87 ریال12:52:57
664.87 ریال12:52:14
664.87 ریال12:50:57
664.9 ریال5:04:43
664.9 ریال5:04:01
664.9 ریال5:02:46
664.9 ریال5:01:41
674.41 ریال4:43:37
674.41 ریال4:42:50
674.41 ریال4:42:09
674.41 ریال4:41:43
674.41 ریال4:40:57
664.9 ریال0:07:51
664.9 ریال0:06:14
664.9 ریال0:05:09
664.9 ریال0:04:48
نظرات