دلار / پزو شیلی

  • سکه فروشان مجاز605.9
  • بالاترین قیمت روز:611.9
  • پایین ترین قیمت روز:605.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.76%
  • نرخ بازگشایی بازار:610.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:610.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
605.9 ریال20:25:36
606.1 ریال20:19:57
606.3 ریال20:07:19
606.5 ریال20:01:27
606.31 ریال19:55:35
606.36 ریال19:43:56
606.37 ریال19:31:57
606.5 ریال19:25:26
606.4 ریال19:19:32
606.5 ریال19:13:33
606.87 ریال19:07:27
607 ریال19:01:54
607.3 ریال18:56:17
607.45 ریال18:49:30
607.5 ریال18:43:42
608 ریال18:25:21
608.1 ریال18:07:29
608 ریال17:49:37
608.42 ریال17:37:33
608.4 ریال17:31:59
608.2 ریال17:19:44
608.1 ریال17:13:56
608 ریال17:01:29
608.2 ریال16:55:56
608.7 ریال16:43:32
608.6 ریال16:37:48
608.3 ریال16:31:28
608.29 ریال16:19:16
608.2 ریال16:13:15
608.16 ریال16:07:52
608.2 ریال16:01:43
608.4 ریال15:49:25
608.5 ریال15:37:41
608.7 ریال15:31:31
608.79 ریال15:13:25
609.1 ریال15:07:44
609 ریال14:55:58
609.58 ریال14:43:25
609.8 ریال14:37:49
609.31 ریال14:31:31
610.5 ریال13:49:27
610.43 ریال12:49:19
610.1 ریال11:19:20
611 ریال11:01:40
610.5 ریال4:43:08
611.9 ریال4:37:49
610.5 ریال0:19:12
نظرات