شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

  • نرخ فعلی:685.4
  • بالاترین قیمت روز:686.3
  • پایین ترین قیمت روز:682.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:682.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:682.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.6

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
685.4 ریال16:17:09
685.5 ریال16:16:10
685.6 ریال16:15:15
685.65 ریال16:12:13
685.6 ریال16:11:11
685.7 ریال16:10:12
685.3 ریال16:09:13
685.5 ریال16:08:10
685.3 ریال16:07:10
685.2 ریال16:06:12
685.25 ریال16:05:11
685.1 ریال16:04:10
685.3 ریال16:01:10
685.2 ریال15:59:10
685.4 ریال15:58:10
685.25 ریال15:56:10
685.4 ریال15:55:10
685.25 ریال15:54:19
685.2 ریال15:53:10
685.3 ریال15:52:09
685.35 ریال15:50:13
685.7 ریال15:49:10
685.35 ریال15:47:09
684.92 ریال15:46:10
685 ریال15:45:14
685.1 ریال15:44:10
685 ریال15:43:09
684.9 ریال15:42:13
685.35 ریال15:40:13
685.3 ریال15:39:14
685.4 ریال15:37:10
685.3 ریال15:35:11
685.4 ریال15:34:09
685.78 ریال15:32:11
685.9 ریال15:30:22
686.08 ریال15:24:13
686.2 ریال15:23:09
686.08 ریال15:22:09
686.3 ریال15:21:14
686.1 ریال15:20:12
686.2 ریال15:19:09
686.1 ریال15:18:13
685.8 ریال15:17:09
685.7 ریال15:14:09
685.65 ریال15:13:09
685.7 ریال15:09:13
685.48 ریال15:07:10
685.5 ریال15:04:10
685.48 ریال15:03:14
685.5 ریال15:02:10
685.48 ریال15:00:21
685.09 ریال14:59:09
685.2 ریال14:56:10
685.19 ریال14:55:11
685.14 ریال14:54:13
684.99 ریال14:53:09
684.95 ریال14:51:13
685.4 ریال14:49:10
685.5 ریال14:46:09
685.3 ریال14:45:14
685.28 ریال14:44:09
685.3 ریال14:43:09
685.8 ریال14:42:13
685.7 ریال14:41:09
685.6 ریال14:39:13
685.09 ریال14:38:10
685.1 ریال14:33:15
682.8 ریال12:47:10
682.7 ریال10:57:15
682.8 ریال0:55:11
682.6 ریال0:52:08
682.7 ریال0:51:11
682.6 ریال0:43:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات