شاخص یاب

دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.6871
  • بالاترین قیمت روز:1.691
  • پایین ترین قیمت روز:1.6842
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6869
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۷:۴۱
  • نرخ روز گذشته:1.69
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6871 ریال9:37:41
1.6871 ریال9:36:56
1.6849 ریال9:14:26
1.6849 ریال9:13:35
1.6849 ریال9:12:51
1.6888 ریال8:52:50
1.6888 ریال8:51:58
1.6888 ریال8:50:36
1.6886 ریال8:29:23
1.6886 ریال8:28:22
1.6886 ریال8:27:32
1.6887 ریال8:08:28
1.6887 ریال8:07:27
1.6887 ریال8:06:46
1.6855 ریال7:47:18
1.6855 ریال7:46:19
1.6855 ریال7:45:36
1.6892 ریال7:25:20
1.6892 ریال7:24:33
1.6892 ریال7:23:23
1.6865 ریال7:02:44
1.6865 ریال7:01:37
1.6865 ریال7:00:38
1.6907 ریال6:41:13
1.6907 ریال6:40:12
1.6907 ریال6:39:33
1.6904 ریال6:32:27
1.6904 ریال6:31:30
1.6904 ریال6:30:32
1.6862 ریال5:58:46
1.6862 ریال5:56:44
1.6862 ریال5:55:59
1.6842 ریال5:36:07
1.6842 ریال5:35:08
1.6842 ریال5:34:20
1.6893 ریال5:11:26
1.6893 ریال5:10:23
1.6893 ریال5:09:33
1.685 ریال4:47:01
1.685 ریال4:45:59
1.685 ریال4:45:12
1.6845 ریال4:37:01
1.6845 ریال4:34:59
1.6852 ریال4:25:05
1.6852 ریال4:24:14
1.6852 ریال4:23:09
1.6889 ریال4:04:13
1.6889 ریال4:02:14
1.6896 ریال3:39:56
1.6896 ریال3:39:08
1.6896 ریال3:38:00
1.6857 ریال3:17:00
1.6857 ریال3:15:57
1.6857 ریال3:15:05
1.6897 ریال2:53:20
1.6897 ریال2:52:18
1.6896 ریال2:35:16
1.6896 ریال2:34:15
1.6861 ریال2:32:10
1.6861 ریال2:31:12
1.6861 ریال2:30:16
1.6859 ریال2:10:31
1.6859 ریال2:09:43
1.6859 ریال2:08:21
1.6857 ریال1:46:13
1.6857 ریال1:45:26
1.6857 ریال1:44:06
1.6898 ریال1:25:18
1.6898 ریال1:24:29
1.6898 ریال1:23:10
1.6895 ریال1:02:30
1.6895 ریال1:01:25
1.6895 ریال1:00:21
1.691 ریال0:41:00
1.691 ریال0:40:00
1.6869 ریال0:19:08
1.6869 ریال0:18:27
1.6869 ریال0:17:16
نظرات