دلار / درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:457.99
  • بالاترین قیمت روز:457.99
  • پایین ترین قیمت روز:455.51
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.48
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:455.51
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:483.03
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25.04

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
457.99 ریال15:37:18
455.51 ریال4:33:07
نظرات