USD/ALL - دلار آمریکا / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:112.5
  • بالاترین قیمت روز:115
  • پایین ترین قیمت روز:112.38
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:114.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۹
  • نرخ روز گذشته:113.39
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.89

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.5 ریال19:59:36
112.68 ریال19:44:51
112.38 ریال19:38:54
112.46 ریال19:30:15
112.76 ریال19:18:13
112.65 ریال19:05:52
112.7 ریال18:38:37
112.58 ریال18:11:39
113.5 ریال17:57:08
112.83 ریال17:47:49
112.78 ریال17:38:56
112.75 ریال17:29:54
112.9 ریال17:02:58
113 ریال16:17:35
113.12 ریال15:59:35
113.3 ریال15:36:18
113.28 ریال15:11:57
113.05 ریال15:02:47
113.38 ریال14:50:41
113.3 ریال14:38:40
112.98 ریال14:36:20
113.3 ریال14:26:36
113.2 ریال14:05:41
113.07 ریال13:47:35
113.1 ریال13:20:36
113.08 ریال13:02:46
113.2 ریال12:41:35
115 ریال4:35:35
114.95 ریال2:09:35
نظرات