شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا

  • نرخ فعلی:1226.2
  • بالاترین قیمت روز:1261.6
  • پایین ترین قیمت روز:1221.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:37.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,224.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1,224.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.7

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,226.2 ریال16:50:14
1,226.3 ریال16:49:13
1,226.2 ریال16:48:13
1,226.4 ریال16:36:13
1,226.3 ریال16:35:12
1,226.4 ریال16:31:15
1,226.6 ریال16:30:16
1,226.4 ریال16:28:18
1,226.7 ریال16:20:14
1,226.6 ریال16:19:12
1,226.7 ریال16:06:17
1,226.4 ریال16:05:13
1,226.7 ریال16:04:13
1,226.4 ریال16:03:13
1,226.2 ریال16:02:14
1,226.4 ریال15:59:13
1,225 ریال15:58:12
1,226.2 ریال15:57:13
1,226.4 ریال15:56:13
1,225 ریال15:55:13
1,224.5 ریال15:53:12
1,226.4 ریال15:51:13
1,224 ریال15:50:13
1,224.5 ریال15:49:12
1,225 ریال15:48:12
1,224.5 ریال15:47:13
1,224 ریال15:46:12
1,225 ریال15:45:13
1,224.5 ریال15:44:12
1,224 ریال15:42:13
1,224.5 ریال15:41:11
1,225 ریال15:39:11
1,224 ریال15:38:12
1,224.5 ریال15:37:12
1,224.1 ریال15:36:12
1,224 ریال15:35:13
1,224.3 ریال15:30:16
1,224.1 ریال15:29:12
1,224.3 ریال15:28:12
1,224.1 ریال15:27:13
1,224 ریال15:26:12
1,224.1 ریال15:23:12
1,224 ریال15:22:11
1,224.1 ریال15:21:13
1,224 ریال15:19:12
1,224.1 ریال15:18:12
1,223.3 ریال15:17:13
1,224.1 ریال15:15:14
1,223.6 ریال15:14:13
1,224.1 ریال15:13:11
1,223.6 ریال15:12:12
1,224.1 ریال15:10:13
1,223.3 ریال15:09:13
1,223.6 ریال15:04:12
1,223.7 ریال15:03:12
1,223.6 ریال15:00:16
1,223.3 ریال14:58:12
1,223.6 ریال14:57:13
1,224.4 ریال14:55:13
1,223.6 ریال14:52:12
1,224.3 ریال14:51:13
1,224 ریال14:50:14
1,223.6 ریال14:49:12
1,224 ریال14:48:13
1,224.3 ریال14:47:12
1,224.4 ریال14:46:12
1,223.9 ریال14:44:12
1,224.3 ریال14:43:11
1,224.4 ریال14:42:12
1,224.3 ریال14:41:11
1,223.9 ریال14:40:14
1,224.3 ریال14:39:13
1,223.9 ریال14:38:14
1,224.4 ریال14:37:12
1,224.3 ریال14:36:12
1,223.5 ریال14:35:13
1,224.3 ریال14:34:12
1,223.9 ریال14:31:13
1,223.8 ریال14:30:15
1,223.9 ریال14:27:12
1,223.5 ریال14:26:12
1,223.3 ریال14:24:13
1,223.8 ریال14:23:12
1,223.9 ریال14:22:11
1,223.5 ریال14:21:12
1,223.9 ریال14:20:14
1,223.3 ریال14:19:12
1,223.9 ریال14:18:12
1,223.2 ریال14:17:12
1,223.9 ریال14:15:15
1,223.2 ریال14:14:11
1,223.9 ریال14:13:12
1,223.6 ریال14:12:13
1,223.3 ریال14:11:12
1,223.2 ریال14:10:14
1,223.1 ریال14:09:12
1,223.2 ریال14:08:12
1,223.6 ریال14:07:13
1,223.2 ریال14:02:13
1,223.1 ریال14:01:12
1,222.6 ریال13:58:13
1,222.7 ریال13:57:13
1,222.9 ریال13:55:13
1,223.4 ریال13:54:14
1,222.6 ریال13:52:12
1,223.4 ریال13:51:13
1,222.7 ریال13:50:14
1,222.9 ریال13:49:12
1,222.7 ریال13:48:12
1,223.4 ریال13:44:13
1,225.6 ریال13:43:12
1,223.4 ریال13:42:13
1,225.4 ریال13:41:13
1,225.3 ریال13:39:13
1,223.4 ریال13:38:13
1,222.9 ریال13:37:13
1,225.3 ریال13:36:13
1,223.4 ریال13:35:13
1,225.1 ریال13:34:12
1,225.6 ریال13:33:12
1,225.4 ریال13:32:13
1,225.1 ریال13:31:14
1,225.3 ریال13:29:13
1,225.2 ریال13:28:12
1,225.4 ریال13:27:13
1,225.1 ریال13:26:14
1,225.4 ریال13:25:13
1,225.3 ریال13:24:15
1,225.2 ریال13:22:13
1,225.3 ریال13:21:12
1,225.2 ریال13:20:14
1,225.1 ریال13:19:13
1,224.9 ریال13:18:13
1,225.2 ریال13:17:12
1,225.1 ریال13:15:15
1,224.9 ریال13:14:12
1,225.6 ریال13:13:12
1,225.4 ریال13:12:13
1,225.1 ریال13:11:13
1,224.9 ریال13:10:14
1,225.1 ریال13:09:12
1,225.4 ریال13:08:13
1,224.9 ریال13:05:13
1,225.4 ریال13:04:13
1,225.1 ریال13:03:15
1,225.5 ریال13:02:13
1,225.1 ریال12:59:12
1,225.5 ریال12:58:12
1,225.1 ریال12:56:12
1,225.5 ریال12:55:13
1,225.1 ریال12:53:11
1,225.4 ریال12:52:12
1,225.5 ریال12:51:12
1,224.7 ریال12:50:14
1,225.5 ریال12:49:11
1,224.7 ریال12:48:12
1,225.5 ریال12:45:14
1,224.7 ریال12:44:11
1,225.5 ریال12:43:12
1,225.4 ریال12:42:12
1,225.5 ریال12:40:14
1,224.7 ریال12:36:13
1,226 ریال12:35:13
1,224.7 ریال12:34:12
1,226 ریال12:33:13
1,224.7 ریال12:31:14
1,226 ریال12:30:15
1,226.6 ریال12:28:13
1,226 ریال12:27:14
1,226.6 ریال12:26:12
1,226.4 ریال12:25:13
1,225.4 ریال12:24:13
1,226 ریال12:23:12
1,226.4 ریال12:21:13
1,226 ریال12:20:15
1,226.4 ریال12:17:14
1,226.3 ریال12:14:13
1,226.1 ریال12:13:12
1,226 ریال12:11:13
1,226.6 ریال12:10:13
1,226.4 ریال12:09:12
1,226.1 ریال12:08:13
1,226 ریال12:07:12
1,226.1 ریال12:06:13
1,226.3 ریال12:05:13
1,226.1 ریال12:03:13
1,226.4 ریال12:02:12
1,226.1 ریال11:57:12
1,225.4 ریال11:56:13
1,226.1 ریال11:55:14
1,225.2 ریال11:54:13
1,226.1 ریال11:53:14
1,225.4 ریال11:50:14
1,225.7 ریال11:48:14
1,225.9 ریال11:47:13
1,225.7 ریال11:46:13
1,225.2 ریال11:45:15
1,225.7 ریال11:44:13
1,225.9 ریال11:42:14
1,225.2 ریال11:41:12
1,225.4 ریال11:40:13
1,225.9 ریال11:38:12
1,225.4 ریال11:36:14
1,225.7 ریال11:35:13
1,225.3 ریال11:34:13
1,225.9 ریال11:32:12
1,225.4 ریال11:31:14
1,225.3 ریال11:30:15
1,226 ریال11:29:13
1,225.3 ریال11:27:12
1,226 ریال11:26:12
1,225.3 ریال11:25:12
1,225.8 ریال11:24:11
1,225.3 ریال11:21:11
1,225.8 ریال11:20:14
1,226 ریال11:19:12
1,225.8 ریال11:18:13
1,226 ریال11:17:12
1,225.3 ریال11:16:13
1,226 ریال11:15:13
1,224.8 ریال11:14:13
1,226 ریال11:13:11
1,225.8 ریال11:12:12
1,225 ریال11:11:11
1,226 ریال11:09:12
1,224.5 ریال11:08:12
1,226 ریال11:07:13
1,224.5 ریال11:03:12
1,224.8 ریال11:02:12
1,224.5 ریال10:59:13
1,224 ریال10:58:13
1,225 ریال10:57:13
1,224.5 ریال10:53:11
1,224.4 ریال10:52:12
1,224.5 ریال10:48:13
1,224.6 ریال10:47:12
1,224.4 ریال10:46:11
1,224.6 ریال10:44:13
1,224 ریال10:43:12
1,224.5 ریال10:42:13
1,224.6 ریال10:41:12
1,224 ریال10:40:13
1,224.5 ریال10:36:12
1,224.6 ریال10:35:12
1,224.5 ریال10:33:12
1,224.3 ریال10:32:13
1,224.6 ریال10:31:12
1,224.3 ریال10:30:14
1,224.6 ریال10:25:12
1,224.3 ریال10:24:12
1,224.5 ریال10:23:13
1,224.2 ریال10:22:12
1,224.3 ریال10:18:12
1,224.2 ریال10:17:12
1,224.3 ریال10:16:12
1,224.6 ریال10:15:12
1,224.2 ریال10:14:13
1,224.6 ریال10:13:12
1,224.3 ریال10:12:11
1,223.8 ریال10:11:11
1,224.3 ریال10:10:12
1,223.8 ریال10:09:11
1,224.3 ریال10:08:11
1,223.8 ریال10:07:11
1,223.1 ریال10:06:12
1,223 ریال10:05:11
1,224.2 ریال10:04:12
1,224 ریال10:03:12
1,223.1 ریال10:02:11
1,223 ریال10:01:12
1,223.1 ریال10:00:17
1,223.3 ریال9:59:13
1,223.1 ریال9:58:11
1,223 ریال9:57:11
1,224 ریال9:56:11
1,223.1 ریال9:54:12
1,222.9 ریال9:53:11
1,223 ریال9:51:11
1,223.1 ریال9:49:11
1,222.8 ریال9:48:12
1,223 ریال9:47:11
1,222.9 ریال9:46:12
1,222.8 ریال9:45:15
1,222.9 ریال9:44:11
1,222.8 ریال9:43:12
1,223.3 ریال9:42:12
1,222.8 ریال9:41:11
1,223.3 ریال9:39:12
1,222.8 ریال9:36:12
1,223.1 ریال9:35:13
1,223.3 ریال9:27:12
1,223.1 ریال9:26:13
1,223.2 ریال9:25:13
1,223.3 ریال9:24:13
1,223.4 ریال9:21:11
1,223.1 ریال9:18:11
1,223.4 ریال9:17:11
1,223.1 ریال9:16:12
1,223.4 ریال9:14:11
1,223.1 ریال9:12:11
1,223.4 ریال9:11:11
1,223.1 ریال9:10:12
1,223.4 ریال9:09:14
1,223.1 ریال9:08:13
1,223.4 ریال9:06:12
1,223.3 ریال9:05:12
1,223.1 ریال9:04:11
1,223.4 ریال9:02:12
1,222.8 ریال9:01:12
1,223.3 ریال9:00:15
1,223.1 ریال8:59:11
1,222.8 ریال8:54:11
1,223.2 ریال8:52:12
1,223.1 ریال8:51:11
1,222.8 ریال8:50:13
1,223.1 ریال8:49:11
1,222.8 ریال8:47:11
1,223.1 ریال8:46:13
1,222.8 ریال8:44:11
1,223.1 ریال8:43:11
1,222.8 ریال8:42:12
1,222.3 ریال8:41:11
1,222.8 ریال8:40:14
1,223.2 ریال8:39:13
1,222.3 ریال8:38:12
1,222.7 ریال8:37:12
1,222.3 ریال8:33:12
1,222.7 ریال8:30:15
1,222.3 ریال8:26:11
1,222.4 ریال8:23:12
1,222.3 ریال8:22:11
1,222.4 ریال8:21:11
1,222.2 ریال8:20:13
1,222.3 ریال8:18:12
1,222.2 ریال8:17:12
1,222.3 ریال8:16:12
1,222.2 ریال8:15:14
1,222.4 ریال8:14:12
1,222.2 ریال8:13:12
1,222.4 ریال8:12:12
1,222.3 ریال8:11:12
1,222.2 ریال8:10:13
1,222.3 ریال8:08:13
1,222.2 ریال8:07:13
1,222.3 ریال8:06:13
1,222.2 ریال8:05:12
1,222.1 ریال8:04:11
1,222.3 ریال8:03:12
1,222.2 ریال8:00:16
1,222.4 ریال7:58:12
1,222.3 ریال7:57:12
1,222.4 ریال7:54:11
1,222.3 ریال7:53:12
1,222.4 ریال7:45:17
1,222.6 ریال7:44:10
1,222.4 ریال7:43:11
1,222.6 ریال7:42:12
1,222.4 ریال7:40:13
1,222.6 ریال7:38:11
1,222.4 ریال7:37:11
1,222.6 ریال7:34:11
1,222.7 ریال7:33:12
1,222.6 ریال7:32:12
1,222.4 ریال7:31:11
1,222.6 ریال7:28:12
1,222.8 ریال7:24:11
1,222.6 ریال7:20:12
1,222.8 ریال7:12:11
1,222.5 ریال7:11:12
1,222.8 ریال7:07:15
1,222.3 ریال7:06:12
1,222.8 ریال7:05:12
1,222.3 ریال7:04:11
1,222.8 ریال7:02:12
1,222.3 ریال7:01:11
1,222.5 ریال7:00:14
1,222.8 ریال6:59:12
1,222.5 ریال6:57:14
1,222.3 ریال6:55:11
1,222.5 ریال6:52:11
1,222.6 ریال6:51:11
1,222.5 ریال6:49:12
1,222.6 ریال6:47:11
1,222.4 ریال6:46:12
1,222.5 ریال6:44:12
1,222.4 ریال6:43:11
1,222.6 ریال6:42:12
1,222.5 ریال6:41:11
1,222.4 ریال6:40:13
1,222.6 ریال6:38:12
1,222.4 ریال6:36:11
1,222.3 ریال6:35:13
1,222.4 ریال6:34:11
1,222.3 ریال6:32:12
1,222.4 ریال6:31:26
1,222.4 ریال6:31:19
1,222.1 ریال6:29:24
1,222.4 ریال6:26:26
1,222.1 ریال6:26:15
1,222.3 ریال6:26:10
1,221.9 ریال6:23:33
1,222.3 ریال6:21:12
1,221.9 ریال6:21:05
1,222.3 ریال6:19:11
1,222.1 ریال6:18:12
1,221.9 ریال6:16:11
1,222.3 ریال6:15:12
1,222.1 ریال6:14:12
1,222.5 ریال6:13:11
1,221.9 ریال6:11:11
1,222.1 ریال6:10:13
1,222.5 ریال6:09:12
1,221.9 ریال6:08:30
1,222.5 ریال6:07:51
1,221.9 ریال6:06:12
1,222.4 ریال6:05:12
1,222.5 ریال6:04:12
1,222.4 ریال6:03:12
1,222.1 ریال6:01:12
1,222.4 ریال6:00:16
1,222.8 ریال5:59:11
1,222.4 ریال5:58:13
1,222.7 ریال5:57:12
1,222.1 ریال5:53:12
1,222.8 ریال5:52:14
1,222.7 ریال5:51:13
1,222.1 ریال5:50:19
1,222.5 ریال5:46:11
1,222.8 ریال5:45:13
1,222.5 ریال5:43:12
1,222.7 ریال5:42:11
1,222.5 ریال5:38:12
1,222.7 ریال5:37:12
1,222.1 ریال5:36:11
1,222.6 ریال5:35:13
1,222.1 ریال5:32:12
1,222.7 ریال5:31:12
1,222.2 ریال5:30:15
1,222.7 ریال5:28:12
1,222.6 ریال5:27:12
1,222.7 ریال5:26:13
1,222.6 ریال5:24:11
1,222.4 ریال5:22:12
1,222.6 ریال5:19:11
1,222.7 ریال5:18:12
1,222.4 ریال5:17:12
1,222.8 ریال5:16:12
1,222.7 ریال5:14:12
1,222.4 ریال5:13:11
1,222.8 ریال5:12:11
1,222.4 ریال5:11:11
1,222.8 ریال5:10:13
1,222.7 ریال5:08:12
1,223.2 ریال5:07:12
1,222.8 ریال5:06:12
1,223 ریال5:05:13
1,222.8 ریال5:04:11
1,223.2 ریال5:01:13
1,223 ریال4:58:11
1,223.2 ریال4:56:11
1,223.3 ریال4:55:12
1,223 ریال4:54:12
1,223.2 ریال4:53:11
1,223 ریال4:52:11
1,223.3 ریال4:51:11
1,223.2 ریال4:50:15
1,224.1 ریال4:49:11
1,223.8 ریال4:48:11
1,223.3 ریال4:47:10
1,224.1 ریال4:45:13
1,223.8 ریال4:44:11
1,223.7 ریال4:43:11
1,224.1 ریال4:42:11
1,223.7 ریال4:41:11
1,223.3 ریال4:40:14
1,223.7 ریال4:39:12
1,223.3 ریال4:38:11
1,223.7 ریال4:36:11
1,223.8 ریال4:33:12
1,261.6 ریال4:31:12
1,224.1 ریال4:29:12
1,261.6 ریال3:57:10
1,237.1 ریال3:56:11
1,261.6 ریال3:55:12
1,237.1 ریال3:54:12
1,261.6 ریال3:50:13
1,237.1 ریال3:47:10
1,261.6 ریال3:46:10
1,237.1 ریال2:56:11
1,225.3 ریال2:55:11
1,237.1 ریال2:53:11
1,225.3 ریال2:50:13
1,237.1 ریال2:47:12
1,225.3 ریال2:34:10
1,224.5 ریال0:40:14
1,224.6 ریال0:08:11
1,224.5 ریال0:07:12
1,224.6 ریال0:04:11
نظرات