شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا

  • نرخ فعلی:1204.7
  • بالاترین قیمت روز:1210.8
  • پایین ترین قیمت روز:1199.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.51%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,205.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1,205.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,204.7 ریال11:55:16
1,204.3 ریال11:54:14
1,204.7 ریال11:51:15
1,204.6 ریال11:50:16
1,204.7 ریال11:47:14
1,204.3 ریال11:45:15
1,204.7 ریال11:44:14
1,204.6 ریال11:42:15
1,204.3 ریال11:41:14
1,204.7 ریال11:40:18
1,204.6 ریال11:39:14
1,204.3 ریال11:38:15
1,204.6 ریال11:37:15
1,204.3 ریال11:36:15
1,204.9 ریال11:34:16
1,204.7 ریال11:33:16
1,204.9 ریال11:32:15
1,204.6 ریال11:31:16
1,204.9 ریال11:30:18
1,205.2 ریال11:29:14
1,204.9 ریال11:28:14
1,204.6 ریال11:26:14
1,205.2 ریال11:21:14
1,205.4 ریال11:20:16
1,205.2 ریال11:18:15
1,205.4 ریال11:17:14
1,205.2 ریال11:11:16
1,205.4 ریال11:10:17
1,205.2 ریال11:09:17
1,204.3 ریال11:08:15
1,205.2 ریال11:06:16
1,204.3 ریال11:04:17
1,205.2 ریال11:00:18
1,204.4 ریال10:59:13
1,204.3 ریال10:57:14
1,204.2 ریال10:56:15
1,204.4 ریال10:54:15
1,203.8 ریال10:53:14
1,204.4 ریال10:51:13
1,203.8 ریال10:50:18
1,204.4 ریال10:48:14
1,204.8 ریال10:47:14
1,204.4 ریال10:46:14
1,204.5 ریال10:45:16
1,204.8 ریال10:44:14
1,203.8 ریال10:43:15
1,204.6 ریال10:42:15
1,204.8 ریال10:41:13
1,204.6 ریال10:40:17
1,204.8 ریال10:36:15
1,204.6 ریال10:34:17
1,204.8 ریال10:33:14
1,204.6 ریال10:30:16
1,204.5 ریال10:29:13
1,204.6 ریال10:28:14
1,204.8 ریال10:27:14
1,204.5 ریال10:26:13
1,204.6 ریال10:25:15
1,204.8 ریال10:24:15
1,205.2 ریال10:23:14
1,204.8 ریال10:21:13
1,204.7 ریال10:20:16
1,204.6 ریال10:19:13
1,204.8 ریال10:18:13
1,205.6 ریال10:17:13
1,205.5 ریال10:15:15
1,205.6 ریال10:14:13
1,205.5 ریال10:13:12
1,204.7 ریال10:12:14
1,205.6 ریال10:11:14
1,205.2 ریال10:10:15
1,206 ریال10:09:13
1,205.5 ریال10:08:13
1,205.9 ریال10:07:13
1,206 ریال10:06:14
1,205.5 ریال10:05:15
1,205.6 ریال10:04:15
1,206 ریال10:03:14
1,205.5 ریال10:02:13
1,205.6 ریال10:01:13
1,206.5 ریال9:59:13
1,205.9 ریال9:58:13
1,206 ریال9:57:13
1,205.6 ریال9:56:13
1,206.1 ریال9:55:16
1,206 ریال9:53:13
1,206.5 ریال9:52:13
1,206 ریال9:51:14
1,206.5 ریال9:50:14
1,206.1 ریال9:47:13
1,206.2 ریال9:46:13
1,206.5 ریال9:45:14
1,206.1 ریال9:44:14
1,206.2 ریال9:43:13
1,206.5 ریال9:41:12
1,206.3 ریال9:40:14
1,206.1 ریال9:39:15
1,206.5 ریال9:38:13
1,206.1 ریال9:37:13
1,206.5 ریال9:35:14
1,206.2 ریال9:34:13
1,206.7 ریال9:33:13
1,206.8 ریال9:32:14
1,206.5 ریال9:31:15
1,206.8 ریال9:30:17
1,206.2 ریال9:29:14
1,206.8 ریال9:27:13
1,206.2 ریال9:26:14
1,206.5 ریال9:25:15
1,206.7 ریال9:24:14
1,206.6 ریال9:23:13
1,206.5 ریال9:21:13
1,206.8 ریال9:19:13
1,206.6 ریال9:15:14
1,206.8 ریال9:14:13
1,206.6 ریال9:13:12
1,206.7 ریال9:12:13
1,206.6 ریال9:11:12
1,206.7 ریال9:10:13
1,206.6 ریال9:06:13
1,206.7 ریال9:05:13
1,206.6 ریال9:04:12
1,206.7 ریال9:03:13
1,206.6 ریال9:02:13
1,206.7 ریال9:00:16
1,206.5 ریال8:59:13
1,206.7 ریال8:46:12
1,206.5 ریال8:44:12
1,206.7 ریال8:43:13
1,206.6 ریال8:41:15
1,206.7 ریال8:39:13
1,206.6 ریال8:37:15
1,206.5 ریال8:36:12
1,206.7 ریال8:33:15
1,206.6 ریال8:30:13
1,206.5 ریال8:28:11
1,206.6 ریال8:25:13
1,206.5 ریال8:24:13
1,206.6 ریال8:23:13
1,206.5 ریال8:22:12
1,206.2 ریال8:19:12
1,206.5 ریال8:17:12
1,206.2 ریال8:14:12
1,206.5 ریال8:13:13
1,206.2 ریال8:10:15
1,206.3 ریال8:09:12
1,206.2 ریال8:08:13
1,206.3 ریال8:05:13
1,206.2 ریال8:03:12
1,206.3 ریال8:01:12
1,206.1 ریال8:00:16
1,206.3 ریال7:59:15
1,206.2 ریال7:58:16
1,206.1 ریال7:56:13
1,206.3 ریال7:55:13
1,206.2 ریال7:54:14
1,206.1 ریال7:51:13
1,206.3 ریال7:49:12
1,206 ریال7:47:11
1,206.1 ریال7:46:13
1,206 ریال7:45:13
1,206.1 ریال7:44:13
1,206 ریال7:37:12
1,206.2 ریال7:36:13
1,206 ریال7:34:16
1,206.2 ریال7:32:13
1,206 ریال7:29:14
1,206.2 ریال7:28:12
1,206 ریال7:27:13
1,206.2 ریال7:26:13
1,206.3 ریال7:25:14
1,206.2 ریال7:23:11
1,206.3 ریال7:22:12
1,206.2 ریال7:19:17
1,206.3 ریال7:16:13
1,206.4 ریال7:15:13
1,206.2 ریال7:13:15
1,206.4 ریال7:12:12
1,206.3 ریال7:10:12
1,206.5 ریال7:09:13
1,206.4 ریال7:08:13
1,206.5 ریال7:07:12
1,206.4 ریال7:06:12
1,206.3 ریال7:04:12
1,206.4 ریال7:03:12
1,206.5 ریال7:02:13
1,206.4 ریال7:01:12
1,206 ریال7:00:16
1,206.5 ریال6:59:11
1,206.3 ریال6:58:12
1,206.5 ریال6:57:12
1,206 ریال6:56:11
1,206.5 ریال6:55:13
1,206.3 ریال6:54:11
1,206.5 ریال6:53:13
1,206 ریال6:52:12
1,206.5 ریال6:51:14
1,205.9 ریال6:50:15
1,206.4 ریال6:49:13
1,206.3 ریال6:48:13
1,205.9 ریال6:45:14
1,206.3 ریال6:43:11
1,206 ریال6:42:14
1,206.3 ریال6:41:12
1,206.2 ریال6:40:12
1,205.9 ریال6:39:12
1,206.2 ریال6:38:12
1,206.3 ریال6:37:11
1,206.2 ریال6:36:13
1,206.3 ریال6:34:12
1,206.2 ریال6:33:14
1,205.9 ریال6:32:12
1,206.4 ریال6:31:12
1,206.2 ریال6:30:13
1,206.3 ریال6:29:12
1,206.2 ریال6:28:13
1,206.3 ریال6:26:13
1,206.4 ریال6:25:12
1,206.2 ریال6:23:13
1,206.4 ریال6:22:13
1,206.2 ریال6:21:12
1,206.3 ریال6:20:14
1,205.9 ریال6:19:14
1,206.2 ریال6:18:13
1,205.9 ریال6:17:28
1,206.1 ریال6:16:50
1,206.3 ریال6:15:14
1,205.9 ریال6:14:12
1,206 ریال6:13:12
1,206.2 ریال6:12:13
1,206.3 ریال6:11:12
1,205.9 ریال6:10:14
1,206.3 ریال6:08:11
1,205.6 ریال6:07:12
1,205.9 ریال6:06:52
1,205.7 ریال6:03:13
1,205.6 ریال6:02:13
1,205.7 ریال6:00:15
1,205.6 ریال5:57:13
1,205.8 ریال5:56:13
1,205.6 ریال5:52:12
1,205.7 ریال5:51:14
1,205.4 ریال5:50:13
1,205.6 ریال5:49:12
1,205.8 ریال5:48:12
1,205.6 ریال5:46:13
1,205.3 ریال5:45:17
1,205.8 ریال5:43:12
1,205.3 ریال5:42:13
1,205.4 ریال5:40:15
1,205.6 ریال5:37:13
1,205 ریال5:35:12
1,205.4 ریال5:34:12
1,205.6 ریال5:33:11
1,205.4 ریال5:32:12
1,205.6 ریال5:31:13
1,204.8 ریال5:29:11
1,205.4 ریال5:28:13
1,205 ریال5:27:11
1,205.3 ریال5:26:12
1,205.1 ریال5:24:12
1,204.8 ریال5:23:13
1,205 ریال5:22:11
1,205.1 ریال5:21:13
1,205 ریال5:20:13
1,205.1 ریال5:18:13
1,205 ریال5:17:13
1,204.9 ریال5:15:14
1,205.1 ریال5:13:13
1,204.9 ریال5:12:12
1,204.8 ریال5:11:12
1,204.9 ریال5:09:13
1,205.1 ریال5:05:14
1,204.4 ریال5:04:12
1,204.9 ریال5:03:12
1,204.7 ریال5:02:12
1,204.9 ریال5:01:11
1,204.7 ریال5:00:18
1,204.9 ریال4:58:11
1,204.4 ریال4:57:12
1,204.7 ریال4:56:12
1,204.6 ریال4:54:13
1,205.2 ریال4:50:15
1,204.6 ریال4:49:12
1,205.2 ریال4:48:12
1,204.7 ریال4:46:12
1,205.2 ریال4:44:13
1,205.1 ریال4:43:13
1,204.6 ریال4:41:11
1,205.1 ریال4:37:12
1,204.6 ریال4:36:12
1,205.1 ریال4:35:12
1,205.2 ریال4:34:11
1,205.4 ریال4:32:12
1,205.1 ریال4:31:12
1,205.4 ریال4:29:11
1,205.6 ریال4:28:11
1,205.4 ریال4:26:12
1,205.6 ریال4:25:12
1,205.1 ریال4:23:11
1,205.5 ریال4:21:14
1,205.6 ریال4:17:11
1,205.4 ریال4:16:12
1,205.5 ریال4:15:12
1,205.6 ریال4:13:11
1,205.5 ریال4:12:11
1,205.6 ریال4:11:12
1,205.5 ریال4:10:14
1,205.2 ریال4:09:12
1,205.6 ریال4:08:12
1,205.5 ریال4:06:13
1,205.6 ریال4:05:13
1,205.2 ریال4:04:12
1,205.5 ریال4:02:12
1,205.2 ریال4:01:14
1,205.5 ریال4:00:14
1,205.2 ریال3:59:11
1,205.5 ریال3:58:11
1,205.2 ریال3:57:13
1,205.6 ریال3:56:12
1,205.2 ریال3:55:13
1,205.6 ریال3:54:15
1,205.2 ریال3:53:12
1,205.6 ریال3:52:12
1,205.7 ریال3:51:12
1,205.6 ریال3:50:13
1,205.7 ریال3:48:12
1,210.8 ریال3:47:11
1,205.2 ریال3:44:12
1,205.7 ریال3:43:12
1,205.6 ریال3:42:12
1,205.7 ریال3:40:14
1,210.8 ریال3:39:11
1,205.7 ریال3:36:13
1,210.8 ریال3:33:12
1,205.7 ریال3:32:13
1,210.8 ریال2:24:12
1,199.7 ریال2:23:12
1,210.8 ریال2:21:12
1,199.7 ریال2:20:14
1,210.8 ریال2:19:12
1,199.7 ریال2:16:12
1,210.8 ریال2:15:12
1,199.7 ریال2:13:13
1,210.8 ریال2:12:11
1,199.7 ریال2:02:13
1,205.1 ریال2:01:12
1,199.7 ریال2:00:16
1,205.1 ریال1:59:12
1,199.7 ریال1:58:12
1,205.1 ریال1:57:13
1,199.7 ریال1:56:13
1,205.1 ریال1:55:13
1,199.7 ریال1:54:11
1,205.1 ریال1:52:12
1,199.7 ریال1:51:11
1,205.1 ریال1:50:13
1,199.7 ریال1:48:13
1,205.1 ریال1:05:12
1,205.7 ریال1:04:11
1,205.1 ریال1:02:12
1,205.7 ریال1:00:15
1,205.1 ریال0:57:12
1,205.7 ریال0:56:12
1,205.1 ریال0:55:13
1,205.7 ریال0:54:12
1,205.5 ریال0:53:13
1,205.6 ریال0:52:12
1,205.1 ریال0:51:13
1,205.7 ریال0:50:12
1,205.1 ریال0:47:13
1,205.7 ریال0:46:12
1,205.6 ریال0:44:13
1,205.7 ریال0:43:13
1,205.6 ریال0:41:12
1,205.5 ریال0:38:11
1,205.7 ریال0:37:12
1,205.5 ریال0:35:14
1,205.6 ریال0:34:11
1,205.5 ریال0:33:12
1,205.6 ریال0:32:13
1,205.5 ریال0:30:14
1,205.6 ریال0:29:12
1,205.5 ریال0:28:11
1,205.6 ریال0:27:12
1,205.5 ریال0:24:13
1,205.4 ریال0:23:12
1,205.5 ریال0:20:13
1,205.4 ریال0:19:12
1,205.5 ریال0:18:12
1,205.4 ریال0:16:13
1,205.5 ریال0:13:11
1,205.4 ریال0:05:12
1,205.5 ریال0:04:12
1,205.6 ریال0:03:14
نظرات