شاخص یاب

دلار تایوان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0324
  • بالاترین قیمت روز:0.0325
  • پایین ترین قیمت روز:0.0323
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0323
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0324
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0324 ریال15:31:09
0.0323 ریال15:29:08
0.0324 ریال15:25:09
0.0323 ریال15:23:08
0.0324 ریال15:17:08
0.0323 ریال15:16:08
0.0324 ریال15:15:11
0.0323 ریال15:13:08
0.0324 ریال15:07:08
0.0323 ریال15:05:09
0.0324 ریال14:43:08
0.0323 ریال14:39:10
0.0324 ریال14:36:10
0.0323 ریال14:34:08
0.0324 ریال14:21:11
0.0323 ریال13:16:07
0.0324 ریال13:15:12
0.0323 ریال12:34:08
0.0324 ریال12:33:12
0.0323 ریال12:28:08
0.0324 ریال12:26:08
0.0323 ریال12:20:10
0.0324 ریال12:18:11
0.0323 ریال12:16:08
0.0324 ریال11:36:11
0.0323 ریال11:35:09
0.0324 ریال11:29:09
0.0323 ریال11:23:09
0.0324 ریال11:22:08
0.0323 ریال11:20:11
0.0324 ریال11:18:12
0.0323 ریال11:17:08
0.0324 ریال11:14:08
0.0323 ریال11:05:10
0.0324 ریال11:00:19
0.0323 ریال10:57:12
0.0324 ریال10:54:11
0.0323 ریال10:53:08
0.0324 ریال10:49:09
0.0323 ریال10:15:12
0.0324 ریال9:38:09
0.0323 ریال9:35:10
0.0324 ریال9:34:08
0.0323 ریال9:22:09
0.0324 ریال9:20:10
0.0323 ریال9:11:09
0.0324 ریال9:10:10
0.0323 ریال9:09:12
0.0324 ریال9:06:12
0.0323 ریال9:05:11
0.0324 ریال9:02:10
0.0323 ریال7:38:09
0.0324 ریال7:36:11
0.0323 ریال7:20:11
0.0324 ریال7:10:10
0.0323 ریال7:09:10
0.0324 ریال7:08:09
0.0323 ریال7:05:10
0.0324 ریال7:04:08
0.0323 ریال7:00:16
0.0324 ریال6:59:09
0.0323 ریال6:58:08
0.0324 ریال6:41:08
0.0323 ریال6:39:11
0.0324 ریال6:34:09
0.0323 ریال6:33:12
0.0324 ریال6:21:01
0.0323 ریال6:17:08
0.0324 ریال6:15:13
0.0323 ریال6:07:51
0.0324 ریال6:06:12
0.0323 ریال6:01:10
0.0324 ریال6:00:18
0.0323 ریال5:31:09
0.0324 ریال5:30:16
0.0323 ریال5:28:09
0.0324 ریال5:26:09
0.0323 ریال5:19:10
0.0324 ریال5:15:13
0.0323 ریال4:56:08
0.0324 ریال4:55:10
0.0323 ریال4:54:10
0.0324 ریال4:53:08
0.0323 ریال4:42:10
0.0324 ریال4:41:08
0.0323 ریال4:34:08
0.0324 ریال4:33:11
0.0323 ریال4:22:08
0.0324 ریال4:18:11
0.0323 ریال4:17:08
0.0324 ریال4:15:12
0.0323 ریال4:04:07
0.0324 ریال3:30:14
0.0325 ریال3:27:11
0.0324 ریال3:25:09
0.0325 ریال3:24:11
0.0324 ریال3:18:10
0.0325 ریال3:16:08
0.0324 ریال2:39:11
0.0325 ریال2:33:11
0.0324 ریال2:22:08
0.0325 ریال2:18:10
0.0324 ریال0:58:07
0.0323 ریال0:54:10
0.0324 ریال0:53:08
0.0323 ریال0:51:10
نظرات