شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1135
  • بالاترین قیمت روز:0.1135
  • پایین ترین قیمت روز:0.1133
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1134
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.1135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1135 ریال6:53:11
0.1134 ریال6:37:10
0.1135 ریال6:36:12
0.1134 ریال6:31:11
0.1135 ریال6:30:16
0.1134 ریال6:29:11
0.1135 ریال6:28:11
0.1134 ریال6:27:12
0.1135 ریال6:26:11
0.1134 ریال6:23:10
0.1135 ریال6:21:13
0.1134 ریال6:19:10
0.1135 ریال6:18:13
0.1134 ریال6:04:11
0.1135 ریال6:03:14
0.1134 ریال6:01:11
0.1135 ریال6:00:18
0.1134 ریال5:59:11
0.1135 ریال5:58:11
0.1134 ریال4:26:10
0.1135 ریال4:07:10
0.1134 ریال4:02:10
0.1135 ریال3:51:12
0.1134 ریال3:49:09
0.1135 ریال3:47:09
0.1134 ریال1:33:11
0.1133 ریال1:31:09
0.1134 ریال1:17:07
0.1133 ریال1:16:08
0.1134 ریال1:08:08
0.1133 ریال1:07:08
0.1134 ریال1:06:10
0.1133 ریال1:03:11
0.1134 ریال0:54:10
0.1133 ریال0:50:09
0.1135 ریال0:38:08
0.1134 ریال0:34:07
0.1135 ریال0:33:10
0.1134 ریال0:32:08
0.1135 ریال0:31:08
0.1134 ریال0:21:09
نظرات