کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1142
  • بالاترین قیمت روز:0.1143
  • پایین ترین قیمت روز:0.1138
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1141
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.1142
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1142 ریال13:20:28
0.1141 ریال13:19:31
0.1142 ریال13:11:24
0.1143 ریال13:06:26
0.1142 ریال13:04:36
0.1143 ریال13:00:34
0.1142 ریال12:58:29
0.1143 ریال12:57:29
0.1142 ریال12:52:31
0.1141 ریال12:29:27
0.1142 ریال12:27:24
0.1141 ریال12:08:25
0.114 ریال11:49:29
0.1139 ریال11:47:21
0.114 ریال11:43:28
0.1139 ریال11:29:24
0.1138 ریال11:28:28
0.1139 ریال11:25:30
0.114 ریال11:24:20
0.1139 ریال11:22:28
0.114 ریال11:17:22
0.1139 ریال11:09:21
0.114 ریال10:53:21
0.1139 ریال10:48:22
0.114 ریال10:40:27
0.1141 ریال10:39:21
0.114 ریال10:19:28
0.1141 ریال10:18:20
0.114 ریال9:41:23
0.1141 ریال9:38:20
0.114 ریال9:35:22
0.1141 ریال9:33:25
0.114 ریال9:22:27
0.1141 ریال9:21:22
0.114 ریال9:19:26
0.1141 ریال9:01:40
0.114 ریال9:00:25
0.1141 ریال8:58:25
0.114 ریال8:57:23
0.1141 ریال8:56:22
0.114 ریال8:51:21
0.1141 ریال8:50:22
0.114 ریال8:39:19
0.1141 ریال7:34:25
0.114 ریال7:32:21
0.1141 ریال7:30:21
0.114 ریال7:29:20
0.1141 ریال7:17:19
0.1142 ریال6:54:18
0.1143 ریال6:53:19
0.1142 ریال6:00:26
0.1141 ریال5:59:18
0.1142 ریال5:54:59
0.1141 ریال5:39:19
0.1142 ریال5:36:24
0.1141 ریال5:34:28
0.1142 ریال5:33:25
0.1141 ریال5:28:25
0.114 ریال5:14:20
0.1141 ریال5:10:28
0.114 ریال5:08:18
0.1141 ریال5:06:20
0.114 ریال5:05:20
0.1141 ریال5:03:20
0.114 ریال5:02:20
0.1141 ریال5:00:23
0.114 ریال4:55:26
0.1141 ریال4:51:20
0.114 ریال4:50:21
0.1141 ریال4:48:18
0.114 ریال4:46:26
0.1141 ریال3:41:21
0.1142 ریال3:38:17
0.1141 ریال3:31:27
0.1142 ریال3:30:19
0.1141 ریال3:10:25
0.1142 ریال2:40:25
0.1141 ریال2:36:20
0.1142 ریال2:34:24
0.1141 ریال1:33:24
نظرات