شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1107
  • بالاترین قیمت روز:0.1113
  • پایین ترین قیمت روز:0.1106
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.111
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1107 ریال16:38:08
0.1106 ریال16:37:08
0.1107 ریال16:05:10
0.1108 ریال16:02:09
0.1107 ریال16:00:17
0.1108 ریال15:59:08
0.1109 ریال15:56:09
0.1108 ریال15:53:08
0.1109 ریال15:47:08
0.1108 ریال15:44:07
0.1109 ریال15:37:08
0.1108 ریال15:35:09
0.1109 ریال15:28:08
0.1108 ریال15:22:08
0.1109 ریال15:20:11
0.1108 ریال15:11:08
0.1109 ریال15:06:10
0.1108 ریال15:03:10
0.1109 ریال14:58:08
0.1108 ریال14:57:11
0.1109 ریال14:50:11
0.1108 ریال14:42:10
0.1107 ریال14:41:08
0.1108 ریال14:38:08
0.1107 ریال14:34:08
0.1108 ریال14:31:09
0.1109 ریال14:11:08
0.1108 ریال14:03:10
0.1109 ریال14:02:09
0.1108 ریال13:47:08
0.1109 ریال13:42:11
0.1108 ریال13:21:10
0.1109 ریال13:18:11
0.111 ریال13:16:07
0.1109 ریال13:00:19
0.1108 ریال12:58:08
0.1107 ریال12:55:09
0.1108 ریال12:40:12
0.1107 ریال12:36:11
0.1108 ریال12:32:08
0.1109 ریال12:22:08
0.111 ریال12:16:08
0.1111 ریال12:14:09
0.111 ریال12:13:08
0.1111 ریال12:04:09
0.1112 ریال11:51:12
0.1113 ریال11:50:11
0.1112 ریال11:45:13
0.1111 ریال11:33:12
0.111 ریال11:26:09
0.1111 ریال11:23:08
0.111 ریال11:22:08
0.1111 ریال11:21:11
0.111 ریال11:07:09
0.1111 ریال11:05:10
0.111 ریال10:54:11
0.1109 ریال10:53:08
0.111 ریال10:42:10
0.1109 ریال10:36:11
0.111 ریال10:35:10
0.1109 ریال10:28:08
0.111 ریال10:26:09
0.1109 ریال10:25:09
0.111 ریال10:13:08
0.1109 ریال10:06:11
0.111 ریال9:48:11
0.1109 ریال9:13:08
0.111 ریال9:09:12
0.1109 ریال9:06:12
0.111 ریال9:03:13
0.1109 ریال9:02:10
0.111 ریال9:00:19
0.1109 ریال8:26:08
0.111 ریال8:18:11
0.1109 ریال8:06:11
0.111 ریال7:29:08
0.1111 ریال7:26:08
0.111 ریال7:17:08
0.1111 ریال7:16:09
0.111 ریال7:11:09
0.1111 ریال7:08:09
0.111 ریال7:07:08
0.1111 ریال7:05:10
0.111 ریال7:03:11
0.1111 ریال7:02:09
0.111 ریال5:59:09
0.1109 ریال5:58:08
0.111 ریال4:22:08
0.1111 ریال3:42:11
0.111 ریال3:41:08
0.1111 ریال2:35:09
0.111 ریال1:40:10
0.1111 ریال1:38:08
0.111 ریال1:10:10
0.1111 ریال1:08:08
0.111 ریال1:04:07
0.1111 ریال1:02:08
نظرات