اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,203.30
  • بالاترین قیمت روز:1,208.40
  • پایین ترین قیمت روز:1,198.90
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,200.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1,197.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,203.3 دلار14:10:22
1,203.2 دلار14:09:18
1,203.4 دلار14:07:19
1,203.2 دلار14:06:17
1,203.7 دلار14:05:19
1,203.5 دلار14:03:23
1,203.6 دلار14:01:23
1,203.3 دلار14:00:23
1,203.5 دلار13:57:18
1,203.7 دلار13:56:21
1,203.9 دلار13:55:21
1,204 دلار13:54:17
1,204.3 دلار13:53:21
1,204 دلار13:52:18
1,203.9 دلار13:51:21
1,203.8 دلار13:50:20
1,203.4 دلار13:48:17
1,203.8 دلار13:47:17
1,203.7 دلار13:46:18
1,203.4 دلار13:45:21
1,203.5 دلار13:44:19
1,203.7 دلار13:42:19
1,203.4 دلار13:41:17
1,203.2 دلار13:40:18
1,203.1 دلار13:39:17
1,202.7 دلار13:36:18
1,202.6 دلار13:35:20
1,202.7 دلار13:34:29
1,202.5 دلار13:33:19
1,203 دلار13:32:26
1,202.9 دلار13:29:22
1,202.6 دلار13:28:24
1,202.7 دلار13:27:17
1,202.9 دلار13:26:17
1,202.8 دلار13:25:24
1,202.6 دلار13:24:19
1,202.8 دلار13:23:27
1,203.3 دلار13:22:16
1,203.1 دلار13:21:22
1,202.8 دلار13:18:19
1,202.7 دلار13:17:23
1,202.9 دلار13:16:16
1,203 دلار13:15:21
1,202.9 دلار13:14:21
1,203.2 دلار13:13:18
1,202.9 دلار13:12:18
1,203.3 دلار13:11:17
1,203 دلار13:10:20
1,202.9 دلار13:09:18
1,202.6 دلار13:08:18
1,202.9 دلار13:07:27
1,202.5 دلار13:06:22
1,202.3 دلار13:04:21
1,202.2 دلار13:03:18
1,202.3 دلار13:02:18
1,202.2 دلار13:01:17
1,202.7 دلار12:58:18
1,202.8 دلار12:57:20
1,203.2 دلار12:56:19
1,203.3 دلار12:55:20
1,203 دلار12:54:19
1,202.9 دلار12:51:18
1,203.1 دلار12:48:19
1,202.9 دلار12:46:20
1,202.8 دلار12:41:17
1,202.9 دلار12:40:24
1,202.7 دلار12:39:18
1,203 دلار12:38:19
1,202.7 دلار12:36:18
1,202.1 دلار12:35:19
1,202.3 دلار12:33:19
1,202.5 دلار12:32:19
1,203 دلار12:31:19
1,202.7 دلار12:29:18
1,203 دلار12:28:21
1,203.3 دلار12:27:18
1,203.6 دلار12:26:18
1,203.7 دلار12:25:20
1,203.6 دلار12:24:16
1,203.3 دلار12:23:18
1,203.4 دلار12:22:17
1,203.6 دلار12:21:17
1,204.5 دلار12:20:21
1,204.2 دلار12:18:19
1,204.3 دلار12:16:17
1,204 دلار12:15:20
1,203.8 دلار12:13:20
1,204.3 دلار12:11:22
1,204.4 دلار12:09:17
1,204.5 دلار12:08:17
1,204.4 دلار12:07:21
1,204.1 دلار12:06:20
1,204 دلار12:05:19
1,204.1 دلار12:04:22
1,204.4 دلار12:03:21
1,204.6 دلار12:02:19
1,204.5 دلار12:00:25
1,203.8 دلار11:59:17
1,203.9 دلار11:58:18
1,204.1 دلار11:57:18
1,204.2 دلار11:56:18
1,203.8 دلار11:55:21
1,203.7 دلار11:54:18
1,203.6 دلار11:53:18
1,203.2 دلار11:52:20
1,202.9 دلار11:51:19
1,203.3 دلار11:50:21
1,203.2 دلار11:48:22
1,203.1 دلار11:47:21
1,202.8 دلار11:46:26
1,203 دلار11:45:36
1,203.2 دلار11:44:27
1,203.5 دلار11:43:17
1,203.3 دلار11:42:24
1,203.7 دلار11:41:23
1,204.4 دلار11:40:22
1,204.6 دلار11:39:17
1,204.9 دلار11:37:17
1,205.2 دلار11:36:21
1,205 دلار11:35:21
1,204.9 دلار11:34:24
1,205.1 دلار11:31:16
1,205.7 دلار11:27:19
1,205.6 دلار11:25:20
1,205.5 دلار11:23:19
1,205.8 دلار11:22:20
1,205.4 دلار11:21:23
1,205.9 دلار11:20:21
1,206.1 دلار11:18:21
1,205.9 دلار11:17:20
1,205.8 دلار11:16:20
1,205.7 دلار11:15:19
1,205.6 دلار11:14:21
1,205.8 دلار11:12:21
1,205.5 دلار11:11:27
1,205.7 دلار11:09:24
1,205.8 دلار11:08:21
1,205.5 دلار11:06:21
1,205.6 دلار11:05:24
1,205.5 دلار11:04:20
1,205.9 دلار11:03:19
1,206 دلار11:02:20
1,206.3 دلار11:01:19
1,206.6 دلار11:00:19
1,206.5 دلار10:59:20
1,206.4 دلار10:57:21
1,206.7 دلار10:56:18
1,207.2 دلار10:55:21
1,207.1 دلار10:54:19
1,206.7 دلار10:53:17
1,206.6 دلار10:52:17
1,206.5 دلار10:51:17
1,206.6 دلار10:50:23
1,206.7 دلار10:49:20
1,207 دلار10:48:17
1,206.7 دلار10:47:17
1,206.4 دلار10:46:16
1,206.5 دلار10:45:22
1,206.7 دلار10:44:20
1,206.6 دلار10:43:19
1,206.2 دلار10:42:17
1,206.3 دلار10:41:16
1,206.6 دلار10:40:19
1,206.5 دلار10:39:20
1,206.4 دلار10:38:18
1,206.8 دلار10:37:19
1,207.2 دلار10:36:16
1,207 دلار10:34:19
1,207.3 دلار10:33:16
1,206.9 دلار10:32:18
1,206.7 دلار10:31:16
1,207.1 دلار10:30:25
1,207.3 دلار10:29:36
1,207.2 دلار10:28:19
1,207 دلار10:27:19
1,207.2 دلار10:26:18
1,207.3 دلار10:25:18
1,207.1 دلار10:23:20
1,207.3 دلار10:21:22
1,207.5 دلار10:19:17
1,207.7 دلار10:18:20
1,207.5 دلار10:17:18
1,207.9 دلار10:16:17
1,208 دلار10:15:19
1,207.8 دلار10:14:22
1,207.7 دلار10:13:16
1,208 دلار10:12:19
1,208.4 دلار10:11:17
1,206.9 دلار10:10:25
1,207 دلار10:08:18
1,206.8 دلار10:07:18
1,207.1 دلار10:06:19
1,206.5 دلار10:05:23
1,206.1 دلار10:04:17
1,205.9 دلار10:03:17
1,206.5 دلار10:00:22
1,206.7 دلار9:59:18
1,206.3 دلار9:58:14
1,206.5 دلار9:56:15
1,206 دلار9:54:15
1,205.7 دلار9:52:15
1,205.6 دلار9:51:16
1,205.5 دلار9:50:19
1,205.8 دلار9:48:16
1,205.7 دلار9:47:15
1,205.9 دلار9:46:14
1,206 دلار9:45:19
1,205.3 دلار9:44:16
1,205.6 دلار9:43:16
1,205.3 دلار9:42:17
1,205.7 دلار9:41:16
1,205.1 دلار9:40:15
1,205.4 دلار9:39:18
1,205.2 دلار9:38:15
1,205.1 دلار9:37:16
1,204.9 دلار9:36:14
1,204.6 دلار9:35:15
1,204.8 دلار9:34:16
1,205 دلار9:32:17
1,204.5 دلار9:30:17
1,204.6 دلار9:29:17
1,204.7 دلار9:28:17
1,204.4 دلار9:27:16
1,204.3 دلار9:26:15
1,204.6 دلار9:25:16
1,204.9 دلار9:24:16
1,204.7 دلار9:23:14
1,204.4 دلار9:21:17
1,204.3 دلار9:20:15
1,204.2 دلار9:16:13
1,204.4 دلار9:15:16
1,204.5 دلار9:14:17
1,204.7 دلار9:13:14
1,204.4 دلار9:12:16
1,204.6 دلار9:08:15
1,204.4 دلار9:07:13
1,204.3 دلار9:06:15
1,204.2 دلار9:05:15
1,204.6 دلار9:04:16
1,204.5 دلار9:03:14
1,204.6 دلار9:01:15
1,204.7 دلار9:00:17
1,205 دلار8:59:16
1,204.6 دلار8:57:14
1,204.5 دلار8:56:14
1,204.4 دلار8:55:14
1,204.3 دلار8:54:17
1,204.5 دلار8:53:15
1,204.4 دلار8:51:45
1,204.5 دلار8:50:15
1,204.4 دلار8:49:16
1,204.3 دلار8:47:13
1,204.4 دلار8:44:17
1,204.2 دلار8:43:15
1,204.1 دلار8:41:20
1,203.9 دلار8:40:17
1,203.8 دلار8:38:17
1,203.7 دلار8:36:15
1,203.9 دلار8:34:17
1,204.1 دلار8:33:15
1,203.9 دلار8:32:14
1,204.2 دلار8:31:16
1,203.9 دلار8:30:15
1,204 دلار8:29:15
1,203.7 دلار8:27:14
1,203.9 دلار8:26:16
1,203.7 دلار8:25:14
1,203.6 دلار8:24:14
1,203.5 دلار8:23:16
1,203.6 دلار8:21:19
1,203.5 دلار8:19:15
1,203.4 دلار8:18:14
1,203.5 دلار8:15:20
1,203.4 دلار8:14:21
1,203.3 دلار8:13:22
1,203.4 دلار8:12:22
1,203.6 دلار8:07:17
1,203.8 دلار8:06:15
1,203.9 دلار8:05:15
1,203.8 دلار8:04:15
1,203.6 دلار8:03:14
1,203.7 دلار8:01:15
1,203.5 دلار8:00:20
1,203.7 دلار7:59:16
1,203.8 دلار7:58:15
1,203.7 دلار7:57:17
1,203.8 دلار7:55:16
1,204 دلار7:54:17
1,203.9 دلار7:53:18
1,203.7 دلار7:52:16
1,204.1 دلار7:51:16
1,204 دلار7:50:18
1,204.1 دلار7:48:16
1,203.9 دلار7:47:16
1,203.8 دلار7:45:14
1,203.7 دلار7:41:14
1,203.3 دلار7:40:15
1,203.4 دلار7:39:14
1,203.5 دلار7:38:15
1,203.6 دلار7:37:19
1,203.7 دلار7:36:15
1,203.6 دلار7:35:15
1,203.8 دلار7:30:18
1,203.9 دلار7:29:15
1,203.8 دلار7:28:18
1,203.6 دلار7:27:18
1,203.7 دلار7:25:19
1,203.8 دلار7:24:17
1,203.7 دلار7:23:17
1,203.8 دلار7:22:18
1,204 دلار7:20:19
1,203.9 دلار7:19:15
1,203.7 دلار7:18:15
1,203.6 دلار7:16:15
1,203.5 دلار7:15:15
1,203.4 دلار7:14:22
1,203.6 دلار7:12:15
1,203.7 دلار7:11:18
1,203.5 دلار7:10:24
1,203.4 دلار7:09:17
1,203.2 دلار7:08:17
1,203.5 دلار7:07:20
1,204.1 دلار7:06:18
1,204.2 دلار7:05:17
1,204.1 دلار7:04:17
1,204.3 دلار7:03:14
1,204.1 دلار7:02:14
1,203.9 دلار7:00:19
1,203.8 دلار6:56:15
1,203.9 دلار6:55:14
1,204.1 دلار6:54:17
1,204 دلار6:51:14
1,203.9 دلار6:50:17
1,204 دلار6:49:14
1,204.5 دلار6:48:17
1,204.7 دلار6:47:15
1,204.2 دلار6:45:15
1,204 دلار6:43:15
1,204.1 دلار6:42:16
1,204.5 دلار6:40:17
1,204.4 دلار6:39:14
1,204.5 دلار6:38:19
1,204.6 دلار6:37:17
1,204.7 دلار6:36:19
1,205 دلار6:35:18
1,204.9 دلار6:34:13
1,204.4 دلار6:32:15
1,204.3 دلار6:31:16
1,204.4 دلار6:30:27
1,204.2 دلار6:29:14
1,204.3 دلار6:28:17
1,204.5 دلار6:26:14
1,204.7 دلار6:25:15
1,204.6 دلار6:24:15
1,204.4 دلار6:23:14
1,204.6 دلار6:22:18
1,204.5 دلار6:21:17
1,204.8 دلار6:20:17
1,204.7 دلار6:19:19
1,204.9 دلار6:18:15
1,204.3 دلار6:16:16
1,204.4 دلار6:15:17
1,204.2 دلار6:14:14
1,204 دلار6:11:16
1,204.1 دلار6:08:15
1,204 دلار6:07:17
1,204.2 دلار6:06:16
1,204.1 دلار6:05:16
1,203.8 دلار6:04:15
1,203.6 دلار6:03:16
1,202.9 دلار6:02:16
1,203.3 دلار6:01:15
1,202.8 دلار5:59:18
1,202.6 دلار5:58:15
1,202.2 دلار5:57:19
1,202 دلار5:56:16
1,202.1 دلار5:55:19
1,201.9 دلار5:54:16
1,201.7 دلار5:53:16
1,201.8 دلار5:52:15
1,201.7 دلار5:51:17
1,201.5 دلار5:50:18
1,201.8 دلار5:48:16
1,202.2 دلار5:45:18
1,201.9 دلار5:43:15
1,201.8 دلار5:42:15
1,201.6 دلار5:41:18
1,201.7 دلار5:40:17
1,201.9 دلار5:38:15
1,202 دلار5:37:13
1,201.6 دلار5:36:14
1,202.3 دلار5:35:16
1,202.4 دلار5:34:16
1,202.6 دلار5:33:13
1,202.2 دلار5:32:14
1,202 دلار5:31:14
1,202.5 دلار5:30:20
1,202.3 دلار5:29:17
1,202.5 دلار5:28:15
1,202.6 دلار5:26:15
1,202.3 دلار5:25:16
1,201.9 دلار5:23:15
1,201.7 دلار5:21:14
1,201.8 دلار5:20:18
1,202 دلار5:19:15
1,201.6 دلار5:17:14
1,201.5 دلار5:15:16
1,201.7 دلار5:14:27
1,202 دلار5:13:25
1,202.1 دلار5:12:24
1,202.4 دلار5:09:14
1,202.6 دلار5:08:14
1,202.9 دلار5:07:14
1,202.8 دلار5:06:24
1,202.7 دلار5:05:16
1,202.4 دلار5:04:16
1,202.9 دلار5:03:17
1,203.2 دلار5:02:23
1,203 دلار5:00:20
1,202.7 دلار4:59:18
1,202.3 دلار4:58:14
1,202.1 دلار4:57:15
1,202 دلار4:56:14
1,202.4 دلار4:55:15
1,202.5 دلار4:54:17
1,202.6 دلار4:52:15
1,202.7 دلار4:51:15
1,202.5 دلار4:50:16
1,202.1 دلار4:49:15
1,202.3 دلار4:48:15
1,201.9 دلار4:47:13
1,201.6 دلار4:46:15
1,201.5 دلار4:45:14
1,201.7 دلار4:43:16
1,202 دلار4:42:17
1,202.2 دلار4:40:16
1,202.5 دلار4:39:17
1,201.9 دلار4:38:19
1,201.2 دلار4:37:14
1,201.1 دلار4:36:17
1,200.8 دلار4:35:16
1,200.7 دلار4:34:16
1,200.8 دلار4:33:20
1,201.3 دلار4:32:14
1,201.4 دلار4:31:18
1,202.3 دلار4:30:16
1,202.2 دلار4:29:13
1,202.4 دلار4:28:15
1,202.6 دلار4:27:16
1,202.8 دلار4:26:15
1,203 دلار4:25:15
1,203.1 دلار4:24:17
1,202.7 دلار4:23:15
1,202.6 دلار4:22:16
1,203 دلار4:21:18
1,202.6 دلار4:20:16
1,202.7 دلار4:19:13
1,202.4 دلار4:18:14
1,202.1 دلار4:16:15
1,202.3 دلار4:15:15
1,202.4 دلار4:14:15
1,202.2 دلار4:12:14
1,202.4 دلار4:11:23
1,202.3 دلار4:09:15
1,202.5 دلار4:08:15
1,202.8 دلار4:07:15
1,202.9 دلار4:06:14
1,203 دلار4:05:19
1,203.1 دلار4:04:16
1,202.8 دلار4:03:17
1,203 دلار4:01:17
1,203.1 دلار4:00:17
1,203.5 دلار3:59:12
1,203.3 دلار3:58:14
1,203.1 دلار3:56:18
1,203.2 دلار3:55:15
1,202.7 دلار3:54:14
1,202.9 دلار3:53:15
1,203.2 دلار3:52:15
1,203.5 دلار3:51:14
1,203.3 دلار3:50:16
1,203.2 دلار3:49:15
1,203.6 دلار3:48:13
1,203.3 دلار3:47:16
1,203.1 دلار3:46:17
1,203.4 دلار3:45:13
1,203.1 دلار3:44:21
1,203.2 دلار3:43:15
1,203.4 دلار3:41:22
1,203.5 دلار3:40:20
1,203.3 دلار3:39:16
1,203.5 دلار3:38:15
1,203.8 دلار3:37:14
1,203.9 دلار3:36:15
1,203.7 دلار3:35:17
1,203.5 دلار3:34:14
1,203.6 دلار3:31:15
1,203.8 دلار3:30:19
1,203.7 دلار3:29:15
1,203.6 دلار3:28:14
1,203.5 دلار3:26:17
1,203.7 دلار3:25:14
1,203.9 دلار3:23:18
1,203.6 دلار3:22:16
1,204.3 دلار3:21:14
1,204 دلار3:20:19
1,203.6 دلار3:19:20
1,203.1 دلار3:18:15
1,203.4 دلار3:15:17
1,203.1 دلار3:13:13
1,203.3 دلار3:11:17
1,203.1 دلار3:10:16
1,203.4 دلار3:09:15
1,203.6 دلار3:08:14
1,203.8 دلار3:07:15
1,203.5 دلار3:06:14
1,204.3 دلار3:04:16
1,201.9 دلار3:03:15
1,201.5 دلار3:01:14
1,201.2 دلار3:00:16
1,201 دلار2:59:16
1,200.8 دلار2:58:20
1,200.9 دلار2:57:15
1,201.1 دلار2:56:14
1,201 دلار2:55:14
1,200.9 دلار2:53:14
1,200.7 دلار2:52:14
1,200.5 دلار2:51:15
1,200.7 دلار2:50:21
1,200.2 دلار2:49:17
1,199.8 دلار2:48:16
1,200 دلار2:46:15
1,200.1 دلار2:45:16
1,200.3 دلار2:44:18
1,200.6 دلار2:42:18
1,200.1 دلار2:41:15
1,199.7 دلار2:40:15
1,199.6 دلار2:39:15
1,199.2 دلار2:38:15
1,198.9 دلار2:37:15
1,199.5 دلار2:35:15
1,199.7 دلار2:34:14
1,199.3 دلار2:33:15
1,199.8 دلار2:32:17
1,200.7 دلار2:31:16
نظرات