صفحات مرتبط

اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,265.00
  • بالاترین قیمت روز:1,266.90
  • پایین ترین قیمت روز:1,262.20
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,263.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:1,263.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,265 دلار16:28:19
1,264.6 دلار16:25:20
1,264.7 دلار16:23:19
1,264.8 دلار16:20:19
1,264.6 دلار16:18:44
1,264.8 دلار16:17:19
1,265 دلار16:16:19
1,264.7 دلار16:15:19
1,264.6 دلار16:14:19
1,264.7 دلار16:11:18
1,265 دلار16:09:18
1,265.3 دلار16:06:20
1,265.4 دلار16:04:18
1,265.5 دلار16:03:20
1,265.8 دلار16:00:28
1,265.7 دلار15:58:17
1,265.9 دلار15:53:20
1,265.8 دلار15:52:20
1,265.9 دلار15:50:20
1,266 دلار15:46:18
1,265.9 دلار15:41:22
1,266.1 دلار15:40:22
1,266.2 دلار15:39:20
1,266.1 دلار15:37:25
1,266 دلار15:35:21
1,265.8 دلار15:34:28
1,265.7 دلار15:33:16
1,265.8 دلار15:31:24
1,266 دلار15:28:18
1,266.1 دلار15:27:17
1,266.2 دلار15:26:19
1,266.1 دلار15:23:18
1,266.3 دلار15:22:20
1,266.2 دلار15:21:19
1,266.1 دلار15:20:23
1,266.2 دلار15:19:17
1,266.3 دلار15:17:25
1,266 دلار15:16:18
1,265.8 دلار15:15:19
1,265.9 دلار15:14:22
1,266 دلار15:11:19
1,265.8 دلار15:10:22
1,265.7 دلار15:09:21
1,265.6 دلار15:08:29
1,265.4 دلار15:07:19
1,265.1 دلار15:06:19
1,265.4 دلار15:05:22
1,265.6 دلار15:03:19
1,265.4 دلار15:02:24
1,265.3 دلار15:01:18
1,265.1 دلار14:59:26
1,264.9 دلار14:56:19
1,265 دلار14:54:25
1,264.9 دلار14:52:20
1,265.1 دلار14:50:21
1,265.3 دلار14:48:19
1,265.4 دلار14:46:19
1,265.2 دلار14:45:23
1,265.1 دلار14:43:17
1,265 دلار14:37:19
1,264.9 دلار14:35:23
1,264.8 دلار14:34:19
1,264.9 دلار14:33:20
1,264.5 دلار14:31:17
1,264.6 دلار14:30:20
1,264.5 دلار14:29:28
1,264.8 دلار14:28:19
1,264.6 دلار14:26:18
1,264.4 دلار14:25:18
1,264.6 دلار14:24:17
1,265.1 دلار14:23:19
1,265.4 دلار14:20:23
1,265.3 دلار14:19:16
1,265.4 دلار14:18:22
1,265.3 دلار14:17:32
1,265.4 دلار14:16:19
1,265.3 دلار14:14:25
1,265.2 دلار14:13:20
1,265.1 دلار14:12:25
1,265.2 دلار14:10:25
1,265.3 دلار14:09:25
1,265.4 دلار14:08:20
1,265.8 دلار14:05:19
1,265.7 دلار14:03:25
1,266.2 دلار14:02:22
1,266.3 دلار14:01:18
1,266.2 دلار13:59:16
1,266.5 دلار13:56:19
1,266.6 دلار13:54:18
1,266.9 دلار13:53:18
1,266.7 دلار13:52:18
1,266.8 دلار13:51:19
1,266.3 دلار13:50:22
1,266.4 دلار13:49:17
1,266.3 دلار13:46:23
1,266.4 دلار13:45:20
1,266.6 دلار13:42:21
1,266.2 دلار13:41:21
1,266.5 دلار13:40:26
1,266.1 دلار13:38:18
1,266 دلار13:37:18
1,265.9 دلار13:35:20
1,265.7 دلار13:33:19
1,265.5 دلار13:32:20
1,265.7 دلار13:30:20
1,265.6 دلار13:29:17
1,265.7 دلار13:28:20
1,265.8 دلار13:27:19
1,265.7 دلار13:21:19
1,265.8 دلار13:20:25
1,265.9 دلار13:19:17
1,265.8 دلار13:18:17
1,266 دلار13:16:19
1,266.2 دلار13:15:22
1,265.9 دلار13:13:20
1,266.2 دلار13:11:20
1,265.9 دلار13:10:20
1,265.5 دلار13:09:18
1,265.2 دلار13:08:18
1,265.1 دلار13:07:17
1,265.3 دلار13:06:18
1,265.4 دلار13:05:23
1,265.5 دلار13:03:17
1,265.4 دلار13:02:20
1,265.5 دلار13:01:20
1,265.1 دلار12:58:20
1,264.7 دلار12:57:18
1,264.9 دلار12:54:20
1,264.8 دلار12:52:17
1,265 دلار12:51:19
1,265.1 دلار12:47:18
1,265 دلار12:45:18
1,264.9 دلار12:44:19
1,264.8 دلار12:43:22
1,264.7 دلار12:41:18
1,264.6 دلار12:39:17
1,264.7 دلار12:38:17
1,264.6 دلار12:36:20
1,264.7 دلار12:35:31
1,265.1 دلار12:34:19
1,265.3 دلار12:33:19
1,265.4 دلار12:32:25
1,265.5 دلار12:31:18
1,265.6 دلار12:29:18
1,265.5 دلار12:28:26
1,265.2 دلار12:27:19
1,265.3 دلار12:25:21
1,265.4 دلار12:24:17
1,265.3 دلار12:22:20
1,265.4 دلار12:21:19
1,265.1 دلار12:19:20
1,264.7 دلار12:18:19
1,264.6 دلار12:17:29
1,264.7 دلار12:15:18
1,264.3 دلار12:13:25
1,264.1 دلار12:12:43
1,264 دلار12:11:18
1,263.9 دلار12:10:24
1,264 دلار12:09:19
1,263.9 دلار12:04:16
1,263.8 دلار12:02:18
1,263.7 دلار12:00:29
1,263.8 دلار11:59:28
1,263.6 دلار11:56:19
1,263.7 دلار11:54:24
1,263.8 دلار11:53:19
1,263.9 دلار11:51:18
1,263.5 دلار11:47:18
1,263.6 دلار11:46:17
1,263.7 دلار11:45:21
1,263.4 دلار11:43:17
1,263.8 دلار11:42:18
1,264.1 دلار11:41:18
1,264 دلار11:40:20
1,264.1 دلار11:38:19
1,264.2 دلار11:37:23
1,264.1 دلار11:36:17
1,264.2 دلار11:35:20
1,264 دلار11:34:17
1,263.9 دلار11:32:18
1,264.3 دلار11:31:19
1,263.7 دلار11:29:18
1,264 دلار11:26:21
1,263.9 دلار11:24:22
1,263.7 دلار11:23:19
1,263.6 دلار11:22:21
1,263.7 دلار11:20:21
1,263.6 دلار11:19:19
1,264.3 دلار11:17:17
1,264.4 دلار11:14:20
1,264.3 دلار11:13:20
1,264.2 دلار11:12:19
1,264.1 دلار11:09:18
1,264 دلار11:08:17
1,264.2 دلار11:06:20
1,264 دلار11:05:20
1,263.9 دلار11:04:19
1,264.2 دلار11:01:18
1,264.1 دلار11:00:25
1,264.2 دلار10:59:16
1,264.4 دلار10:58:17
1,264.6 دلار10:56:17
1,264.7 دلار10:54:17
1,264.8 دلار10:53:21
1,265 دلار10:51:24
1,265.3 دلار10:50:23
1,265.1 دلار10:49:25
1,265 دلار10:46:24
1,264.7 دلار10:45:20
1,264.9 دلار10:44:18
1,265 دلار10:43:18
1,265.2 دلار10:42:25
1,264.9 دلار10:40:37
1,264.7 دلار10:39:23
1,264.4 دلار10:38:17
1,264.1 دلار10:36:17
1,263.8 دلار10:35:20
1,263.6 دلار10:34:18
1,263.3 دلار10:33:25
1,263.4 دلار10:32:18
1,263.3 دلار10:29:19
1,263.5 دلار10:27:19
1,263.3 دلار10:25:20
1,263.5 دلار10:24:18
1,263.6 دلار10:23:18
1,263.8 دلار10:22:18
1,264 دلار10:20:22
1,263.9 دلار10:18:20
1,263.8 دلار10:17:17
1,264 دلار10:16:19
1,263.9 دلار10:15:20
1,263.7 دلار10:09:19
1,263.8 دلار10:08:17
1,263.5 دلار10:03:19
1,263.4 دلار10:02:18
1,263.8 دلار10:01:19
1,264 دلار10:00:24
1,263.7 دلار9:58:14
1,263.8 دلار9:57:13
1,264 دلار9:56:14
1,263.9 دلار9:55:14
1,264.1 دلار9:54:15
1,264 دلار9:52:16
1,264.3 دلار9:50:21
1,264.4 دلار9:49:16
1,264.3 دلار9:46:16
1,264.2 دلار9:44:16
1,264.4 دلار9:43:16
1,264.3 دلار9:42:14
1,264.2 دلار9:41:16
1,264.3 دلار9:39:14
1,264.2 دلار9:38:14
1,264.3 دلار9:37:16
1,264.4 دلار9:36:15
1,264.3 دلار9:35:15
1,264.4 دلار9:32:15
1,264.3 دلار9:30:20
1,264.4 دلار9:29:18
1,264.2 دلار9:28:14
1,264.3 دلار9:27:16
1,264.4 دلار9:25:14
1,264.3 دلار9:22:16
1,264.6 دلار9:19:16
1,264.7 دلار9:16:13
1,264.6 دلار9:14:15
1,264.8 دلار9:11:15
1,264.7 دلار9:10:15
1,264.6 دلار9:09:14
1,264.7 دلار9:07:21
1,264.9 دلار9:06:14
1,265 دلار9:05:14
1,264.9 دلار9:04:15
1,264.8 دلار9:01:15
1,265 دلار9:00:19
1,265.1 دلار8:56:15
1,265 دلار8:55:16
1,264.9 دلار8:53:13
1,264.8 دلار8:51:13
1,264.9 دلار8:49:13
1,264.8 دلار8:47:13
1,264.7 دلار8:45:15
1,264.6 دلار8:42:13
1,264.7 دلار8:35:14
1,264.8 دلار8:32:15
1,264.9 دلار8:30:17
1,264.8 دلار8:29:13
1,264.7 دلار8:26:19
1,264.8 دلار8:25:14
1,264.7 دلار8:24:15
1,264.6 دلار8:22:14
1,264.7 دلار8:19:15
1,264.8 دلار8:16:14
1,264.7 دلار8:11:14
1,264.6 دلار8:09:15
1,264.7 دلار8:06:16
1,264.6 دلار8:05:16
1,264.7 دلار8:04:19
1,264.6 دلار8:03:15
1,264.7 دلار8:02:14
1,264.6 دلار8:01:15
1,264.8 دلار8:00:17
1,264.7 دلار7:55:14
1,264.6 دلار7:54:19
1,264.7 دلار7:51:18
1,264.6 دلار7:50:21
1,264.7 دلار7:49:14
1,264.6 دلار7:48:20
1,264.7 دلار7:46:16
1,264.6 دلار7:41:14
1,264.5 دلار7:37:13
1,264.6 دلار7:35:14
1,264.8 دلار7:33:14
1,264.7 دلار7:32:14
1,264.9 دلار7:30:17
1,265 دلار7:29:14
1,264.9 دلار7:28:14
1,264.7 دلار7:25:14
1,264.8 دلار7:22:18
1,264.7 دلار7:20:15
1,264.6 دلار7:18:19
1,264.8 دلار7:17:17
1,264.7 دلار7:16:15
1,264.5 دلار7:14:14
1,264.6 دلار7:13:14
1,264.7 دلار7:11:15
1,264.8 دلار7:10:14
1,264.9 دلار7:08:13
1,264.8 دلار7:07:14
1,265.1 دلار7:06:14
1,265 دلار7:05:15
1,264.8 دلار7:02:13
1,264.9 دلار7:01:13
1,264.8 دلار7:00:17
1,264.7 دلار6:59:14
1,264.8 دلار6:55:14
1,264.9 دلار6:54:14
1,264.6 دلار6:53:15
1,264.7 دلار6:52:14
1,264.5 دلار6:50:15
1,264.9 دلار6:44:15
1,264.8 دلار6:42:14
1,264.9 دلار6:41:16
1,264.7 دلار6:40:15
1,264.9 دلار6:39:14
1,264.8 دلار6:34:15
1,264.6 دلار6:32:14
1,264.5 دلار6:31:27
1,264.3 دلار6:29:14
1,264.5 دلار6:28:17
1,264.6 دلار6:27:14
1,264.7 دلار6:25:19
1,264.6 دلار6:24:21
1,264.9 دلار6:23:14
1,265 دلار6:21:14
1,265.2 دلار6:20:22
1,264.7 دلار6:19:15
1,264.5 دلار6:17:14
1,264.4 دلار6:16:14
1,264.5 دلار6:15:24
1,264.4 دلار6:14:19
1,264.6 دلار6:13:34
1,264.5 دلار6:11:19
1,264.4 دلار6:10:17
1,264.3 دلار6:09:14
1,264.4 دلار6:05:19
1,264.6 دلار6:04:34
1,264.4 دلار6:03:13
1,264.6 دلار6:02:14
1,264.4 دلار6:01:13
1,264.5 دلار6:00:17
1,264.2 دلار5:58:17
1,264.4 دلار5:57:14
1,264.5 دلار5:56:16
1,264.6 دلار5:55:14
1,264.7 دلار5:53:20
1,264.8 دلار5:52:13
1,264.5 دلار5:51:14
1,264.6 دلار5:50:16
1,264.4 دلار5:49:14
1,264.3 دلار5:48:14
1,264.4 دلار5:45:22
1,264.1 دلار5:44:16
1,263.6 دلار5:40:22
1,263.7 دلار5:39:14
1,263.5 دلار5:38:23
1,263.4 دلار5:37:19
1,263.6 دلار5:36:27
1,263.7 دلار5:34:23
1,263.3 دلار5:32:13
1,262.7 دلار5:30:18
1,262.6 دلار5:29:18
1,262.5 دلار5:28:13
1,262.2 دلار5:25:16
1,262.5 دلار5:24:14
1,262.6 دلار5:23:13
1,262.9 دلار5:22:15
1,262.7 دلار5:21:17
1,262.6 دلار5:20:17
1,262.4 دلار5:19:14
1,262.7 دلار5:18:17
1,262.6 دلار5:17:17
1,262.7 دلار5:16:14
1,262.5 دلار5:15:14
1,262.6 دلار5:14:16
1,262.3 دلار5:13:14
1,262.5 دلار5:12:14
1,262.2 دلار5:10:15
1,262.7 دلار5:07:24
1,262.5 دلار5:06:16
1,262.3 دلار5:04:16
1,262.2 دلار5:01:14
1,262.4 دلار4:58:15
1,262.5 دلار4:54:13
1,262.8 دلار4:52:15
1,263 دلار4:51:26
1,262.9 دلار4:49:16
1,262.6 دلار4:48:16
1,262.7 دلار4:47:13
1,262.8 دلار4:46:16
1,262.9 دلار4:44:14
1,263.1 دلار4:42:16
1,263.3 دلار4:41:13
1,263.7 دلار4:40:17
1,263.5 دلار4:39:19
1,263.6 دلار4:36:15
1,264 دلار4:35:14
1,264.2 دلار4:33:14
1,264.4 دلار4:32:13
1,264.2 دلار4:31:20
1,264.3 دلار4:30:17
1,264.5 دلار4:29:19
1,264.4 دلار4:28:14
1,264.3 دلار4:26:17
1,264.4 دلار4:24:15
1,264.5 دلار4:23:13
1,264.3 دلار4:22:14
1,264.2 دلار4:17:14
1,264.4 دلار4:16:14
1,264.1 دلار4:15:15
1,264.3 دلار4:14:13
1,264.6 دلار4:11:15
1,264.8 دلار4:10:21
1,264.7 دلار4:09:17
1,264.8 دلار4:08:15
1,264.9 دلار4:06:14
1,264.8 دلار4:03:16
1,264.5 دلار4:02:21
1,264.6 دلار4:01:18
1,264.5 دلار3:59:15
1,264.6 دلار3:58:14
1,264.5 دلار3:56:21
1,264.8 دلار3:55:17
1,264.7 دلار3:54:14
1,264.5 دلار3:53:14
1,264.4 دلار3:52:13
1,263.9 دلار3:51:15
1,263.8 دلار3:50:17
1,263.9 دلار3:47:15
1,264 دلار3:46:19
1,263.9 دلار3:45:18
1,263.8 دلار3:44:14
1,263.6 دلار3:43:18
1,263.5 دلار3:42:16
1,263.6 دلار3:41:14
1,263.7 دلار3:40:19
1,263.8 دلار3:39:15
1,264 دلار3:37:15
1,264.1 دلار3:31:15
1,264.2 دلار3:27:15
1,264.1 دلار3:26:18
1,264 دلار3:24:14
1,263.9 دلار3:23:20
1,263.8 دلار3:22:14
1,263.9 دلار3:20:21
1,263.8 دلار3:17:15
1,264 دلار3:15:13
1,263.9 دلار3:14:16
1,264.6 دلار3:13:14
1,264.4 دلار3:12:17
1,264.5 دلار3:11:18
1,264.4 دلار3:10:18
1,264.5 دلار3:09:15
1,264.4 دلار3:05:19
1,264.2 دلار3:02:14
1,264.4 دلار3:01:15
1,263.8 دلار2:58:15
1,263.9 دلار2:57:16
1,263.8 دلار2:55:14
1,263.9 دلار2:54:13
1,264 دلار2:53:15
1,264.1 دلار2:52:14
1,264.2 دلار2:51:14
1,264.1 دلار2:49:15
1,263.9 دلار2:47:18
1,264.1 دلار2:46:20
1,264.2 دلار2:45:17
1,264.3 دلار2:44:17
1,264.4 دلار2:43:14
1,264.2 دلار2:41:14
1,264.4 دلار2:39:15
1,264.5 دلار2:38:14
1,264.6 دلار2:37:14
1,264.5 دلار2:35:18
1,265 دلار2:34:14
1,264.5 دلار2:33:16
1,264.6 دلار2:32:16
1,265 دلار1:31:17
1,264.7 دلار1:30:20
1,264.6 دلار1:29:14
1,264.5 دلار1:27:13
1,264.4 دلار1:26:20
1,264.5 دلار1:25:14
1,264.4 دلار1:24:14
1,264.3 دلار1:20:16
1,264.4 دلار1:19:16
1,264.3 دلار1:17:14
1,264.2 دلار1:15:17
1,264.1 دلار1:10:15
1,264 دلار1:08:15
1,263.9 دلار1:07:16
1,264 دلار1:02:13
1,264.2 دلار1:01:13
1,264.3 دلار1:00:17
1,264.5 دلار0:59:12
1,264.6 دلار0:58:14
1,264.5 دلار0:52:14
1,264.6 دلار0:51:14
1,264.5 دلار0:50:16
1,264.6 دلار0:49:16
1,264.4 دلار0:46:14
1,264.5 دلار0:45:14
1,264.3 دلار0:44:17
1,264.4 دلار0:43:13
1,264.3 دلار0:41:18
1,264.4 دلار0:40:22
1,264.5 دلار0:38:15
1,264.6 دلار0:37:14
1,264.5 دلار0:35:13
1,264.4 دلار0:34:15
1,264.5 دلار0:32:14
1,264.7 دلار0:31:19
1,264.8 دلار0:29:13
1,264.6 دلار0:28:15
1,264.4 دلار0:27:16
1,264.6 دلار0:26:20
1,264.4 دلار0:25:16
1,264.3 دلار0:24:17
1,264.5 دلار0:23:17
1,264.4 دلار0:21:14
1,264.5 دلار0:20:23
1,264.3 دلار0:19:15
1,264.2 دلار0:17:20
1,264.3 دلار0:16:15
1,264.2 دلار0:15:20
1,264 دلار0:14:15
1,264.3 دلار0:13:13
1,264.2 دلار0:11:13
1,263.8 دلار0:10:16
1,263.6 دلار0:08:16
1,263.8 دلار0:06:16
1,263.9 دلار0:05:14
1,263.8 دلار0:04:14
1,264 دلار0:03:15
1,264.2 دلار0:02:15
1,263.8 دلار0:00:27
نظرات