صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس طلا

  • نرخ فعلی:1,227.47
  • بالاترین قیمت روز:1,227.89
  • پایین ترین قیمت روز:1,226.90
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.39
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,227.53
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1,227.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.33

نمودار کندل استیک انس طلا در روز جاری

نمودار کندل استیک انس طلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,227.47 دلار1:29:07
1,227.45 دلار1:28:56
1,227.46 دلار1:28:47
1,227.45 دلار1:28:42
1,227.47 دلار1:28:25
1,227.53 دلار1:28:13
1,227.49 دلار1:27:48
1,227.55 دلار1:27:43
1,227.51 دلار1:27:34
1,227.53 دلار1:27:18
1,227.51 دلار1:27:07
1,227.49 دلار1:26:52
1,227.51 دلار1:26:48
1,227.5 دلار1:26:43
1,227.51 دلار1:26:38
1,227.58 دلار1:26:28
1,227.59 دلار1:26:07
1,227.58 دلار1:25:50
1,227.57 دلار1:25:31
1,227.58 دلار1:25:26
1,227.56 دلار1:25:15
1,227.57 دلار1:25:09
1,227.6 دلار1:24:55
1,227.61 دلار1:24:46
1,227.6 دلار1:24:41
1,227.59 دلار1:24:30
1,227.61 دلار1:24:25
1,227.59 دلار1:24:13
1,227.58 دلار1:23:40
1,227.56 دلار1:23:35
1,227.55 دلار1:23:25
1,227.61 دلار1:23:19
1,227.56 دلار1:23:14
1,227.51 دلار1:23:07
1,227.44 دلار1:22:56
1,227.39 دلار1:22:51
1,227.51 دلار1:22:33
1,227.49 دلار1:22:17
1,227.51 دلار1:22:07
1,227.53 دلار1:21:55
1,227.55 دلار1:21:50
1,227.57 دلار1:21:40
1,227.56 دلار1:21:30
1,227.59 دلار1:21:25
1,227.57 دلار1:21:20
1,227.59 دلار1:20:58
1,227.57 دلار1:20:50
1,227.61 دلار1:20:45
1,227.62 دلار1:20:40
1,227.6 دلار1:20:09
1,227.58 دلار1:20:00
1,227.62 دلار1:19:50
1,227.58 دلار1:19:40
1,227.57 دلار1:19:31
1,227.6 دلار1:19:26
1,227.61 دلار1:19:12
1,227.62 دلار1:19:06
1,227.65 دلار1:18:56
1,227.66 دلار1:18:50
1,227.69 دلار1:18:42
1,227.66 دلار1:18:37
1,227.6 دلار1:18:17
1,227.62 دلار1:18:11
1,227.61 دلار1:18:06
1,227.59 دلار1:17:43
1,227.51 دلار1:17:29
1,227.49 دلار1:17:13
1,227.53 دلار1:17:07
1,227.55 دلار1:16:56
1,227.53 دلار1:16:52
1,227.51 دلار1:16:26
1,227.47 دلار1:16:20
1,227.45 دلار1:16:07
1,227.47 دلار1:15:46
1,227.49 دلار1:15:41
1,227.47 دلار1:15:32
1,227.49 دلار1:15:15
1,227.51 دلار1:14:57
1,227.49 دلار1:14:26
1,227.47 دلار1:14:07
1,227.49 دلار1:13:48
1,227.47 دلار1:13:07
1,227.49 دلار1:12:40
1,227.47 دلار1:12:18
1,227.49 دلار1:12:07
1,227.47 دلار1:11:45
1,227.49 دلار1:11:25
1,227.51 دلار1:11:19
1,227.45 دلار1:11:13
1,227.47 دلار1:11:07
1,227.45 دلار1:10:57
1,227.42 دلار1:10:48
1,227.4 دلار1:10:43
1,227.41 دلار1:10:33
1,227.42 دلار1:10:23
1,227.49 دلار1:09:53
1,227.53 دلار1:09:39
1,227.51 دلار1:09:29
1,227.49 دلار1:09:24
1,227.44 دلار1:08:59
1,227.43 دلار1:08:55
1,227.45 دلار1:08:46
1,227.47 دلار1:08:22
1,227.38 دلار1:08:11
1,227.4 دلار1:07:37
1,227.42 دلار1:07:27
1,227.4 دلار1:07:22
1,227.39 دلار1:07:12
1,227.4 دلار1:06:41
1,227.41 دلار1:06:17
1,227.45 دلار1:05:34
1,227.49 دلار1:05:14
1,227.47 دلار1:05:09
1,227.49 دلار1:04:39
1,227.51 دلار1:04:30
1,227.49 دلار1:04:07
1,227.51 دلار1:03:55
1,227.49 دلار1:03:50
1,227.53 دلار1:03:31
1,227.49 دلار1:03:13
1,227.57 دلار1:02:36
1,227.64 دلار1:02:25
1,227.66 دلار1:02:14
1,227.67 دلار1:01:38
1,227.66 دلار1:01:09
1,227.67 دلار1:00:41
1,227.66 دلار1:00:34
1,227.68 دلار1:00:21
1,227.69 دلار1:00:13
1,227.68 دلار0:59:55
1,227.69 دلار0:59:51
1,227.65 دلار0:59:46
1,227.66 دلار0:59:17
1,227.67 دلار0:58:58
1,227.73 دلار0:58:54
1,227.69 دلار0:58:44
1,227.68 دلار0:58:29
1,227.67 دلار0:57:29
1,227.65 دلار0:57:07
1,227.66 دلار0:56:52
1,227.67 دلار0:56:48
1,227.68 دلار0:56:33
1,227.69 دلار0:56:16
1,227.68 دلار0:55:52
1,227.67 دلار0:55:34
1,227.66 دلار0:55:14
1,227.67 دلار0:55:09
1,227.76 دلار0:54:59
1,227.74 دلار0:54:54
1,227.75 دلار0:54:34
1,227.76 دلار0:53:30
1,227.77 دلار0:52:54
1,227.78 دلار0:52:45
1,227.77 دلار0:52:40
1,227.79 دلار0:52:30
1,227.8 دلار0:52:25
1,227.78 دلار0:51:38
1,227.76 دلار0:51:33
1,227.75 دلار0:51:23
1,227.76 دلار0:51:18
1,227.75 دلار0:51:07
1,227.76 دلار0:50:29
1,227.74 دلار0:50:19
1,227.76 دلار0:50:14
1,227.74 دلار0:48:56
1,227.78 دلار0:48:52
1,227.76 دلار0:48:47
1,227.78 دلار0:48:32
1,227.76 دلار0:47:53
1,227.75 دلار0:47:49
1,227.74 دلار0:47:34
1,227.76 دلار0:47:00
1,227.74 دلار0:46:55
1,227.75 دلار0:46:51
1,227.76 دلار0:46:46
1,227.78 دلار0:46:28
1,227.76 دلار0:46:17
1,227.78 دلار0:45:54
1,227.76 دلار0:45:45
1,227.74 دلار0:45:40
1,227.76 دلار0:45:20
1,227.77 دلار0:45:15
1,227.74 دلار0:45:09
1,227.76 دلار0:44:35
1,227.78 دلار0:44:30
1,227.76 دلار0:44:13
1,227.74 دلار0:43:47
1,227.75 دلار0:43:42
1,227.76 دلار0:43:07
1,227.78 دلار0:42:53
1,227.76 دلار0:42:24
1,227.75 دلار0:42:19
1,227.77 دلار0:41:40
1,227.76 دلار0:41:27
1,227.77 دلار0:41:17
1,227.71 دلار0:41:12
1,227.7 دلار0:41:07
1,227.69 دلار0:40:58
1,227.7 دلار0:40:53
1,227.76 دلار0:40:44
1,227.79 دلار0:40:36
1,227.78 دلار0:40:15
1,227.8 دلار0:39:41
1,227.79 دلار0:39:21
1,227.78 دلار0:39:16
1,227.76 دلار0:39:06
1,227.7 دلار0:38:51
1,227.69 دلار0:38:43
1,227.65 دلار0:38:18
1,227.62 دلار0:38:12
1,227.65 دلار0:38:07
1,227.62 دلار0:37:42
1,227.61 دلار0:37:26
1,227.62 دلار0:37:20
1,227.72 دلار0:36:41
1,227.73 دلار0:36:31
1,227.72 دلار0:36:13
1,227.74 دلار0:35:57
1,227.78 دلار0:35:28
1,227.77 دلار0:35:22
1,227.78 دلار0:35:16
1,227.69 دلار0:35:10
1,227.66 دلار0:34:47
1,227.65 دلار0:34:42
1,227.66 دلار0:34:37
1,227.65 دلار0:34:31
1,227.66 دلار0:34:19
1,227.68 دلار0:34:13
1,227.67 دلار0:33:54
1,227.66 دلار0:33:37
1,227.65 دلار0:33:26
1,227.66 دلار0:33:20
1,227.69 دلار0:33:08
1,227.7 دلار0:32:52
1,227.69 دلار0:32:28
1,227.7 دلار0:32:08
1,227.67 دلار0:31:51
1,227.7 دلار0:31:45
1,227.69 دلار0:31:39
1,227.74 دلار0:31:34
1,227.76 دلار0:31:28
1,227.77 دلار0:31:22
1,227.74 دلار0:31:15
1,227.77 دلار0:31:08
1,227.76 دلار0:30:59
1,227.81 دلار0:30:53
1,227.87 دلار0:30:48
1,227.76 دلار0:30:36
1,227.78 دلار0:30:23
1,227.76 دلار0:30:17
1,227.81 دلار0:29:56
1,227.88 دلار0:29:41
1,227.79 دلار0:29:36
1,227.78 دلار0:29:30
1,227.69 دلار0:29:25
1,227.68 دلار0:29:19
1,227.69 دلار0:29:13
1,227.66 دلار0:28:54
1,227.78 دلار0:28:49
1,227.82 دلار0:28:38
1,227.81 دلار0:28:32
1,227.82 دلار0:28:26
1,227.81 دلار0:28:14
1,227.78 دلار0:27:35
1,227.8 دلار0:27:30
1,227.76 دلار0:27:25
1,227.82 دلار0:27:19
1,227.89 دلار0:27:13
1,227.88 دلار0:27:07
1,227.72 دلار0:26:51
1,227.6 دلار0:26:41
1,227.72 دلار0:26:35
1,227.7 دلار0:26:30
1,227.68 دلار0:26:07
1,227.67 دلار0:25:49
1,227.59 دلار0:25:37
1,227.57 دلار0:25:32
1,227.56 دلار0:25:21
1,227.57 دلار0:25:15
1,227.63 دلار0:25:09
1,227.62 دلار0:24:57
1,227.47 دلار0:24:41
1,227.49 دلار0:24:36
1,227.48 دلار0:24:24
1,227.42 دلار0:24:19
1,227.43 دلار0:24:07
1,227.22 دلار0:23:52
1,227.19 دلار0:23:30
1,227.14 دلار0:23:25
1,227.15 دلار0:23:19
1,227.16 دلار0:23:13
1,227.18 دلار0:23:07
1,227.24 دلار0:22:56
1,227.23 دلار0:22:51
1,227.22 دلار0:22:41
1,227.26 دلار0:22:36
1,227.23 دلار0:22:20
1,227.26 دلار0:22:13
1,227.32 دلار0:21:55
1,227.3 دلار0:21:43
1,227.28 دلار0:21:38
1,227.24 دلار0:21:26
1,227.23 دلار0:21:15
1,227.21 دلار0:21:08
1,227.24 دلار0:20:59
1,227.26 دلار0:20:55
1,227.28 دلار0:20:49
1,227.29 دلار0:20:44
1,227.24 دلار0:20:33
1,227.27 دلار0:20:27
1,227.3 دلار0:20:22
1,227.34 دلار0:20:16
1,227.3 دلار0:19:52
1,227.31 دلار0:19:47
1,227.33 دلار0:19:37
1,227.28 دلار0:19:32
1,227.35 دلار0:19:26
1,227.33 دلار0:19:20
1,227.31 دلار0:18:59
1,227.3 دلار0:18:53
1,227.24 دلار0:18:48
1,227.21 دلار0:18:43
1,227.22 دلار0:18:37
1,227.2 دلار0:18:14
1,227.22 دلار0:17:57
1,227.24 دلار0:17:52
1,227.22 دلار0:17:46
1,227.26 دلار0:17:35
1,227.22 دلار0:16:51
1,227.18 دلار0:16:39
1,227.25 دلار0:16:27
1,227.33 دلار0:16:13
1,227.22 دلار0:15:46
1,227.13 دلار0:15:36
1,227.14 دلار0:15:24
1,226.97 دلار0:14:55
1,226.96 دلار0:14:50
1,226.9 دلار0:14:39
1,227.02 دلار0:14:34
1,227 دلار0:14:28
1,227.22 دلار0:14:15
1,227.19 دلار0:14:08
1,227.2 دلار0:13:53
1,227.12 دلار0:13:37
1,227.2 دلار0:13:26
1,227.23 دلار0:13:20
1,227.24 دلار0:13:07
1,227.23 دلار0:12:59
1,227.24 دلار0:12:54
1,227.26 دلار0:12:33
1,227.28 دلار0:12:27
1,227.33 دلار0:12:21
1,227.34 دلار0:12:15
1,227.38 دلار0:11:51
1,227.37 دلار0:11:40
1,227.41 دلار0:11:34
1,227.39 دلار0:11:22
1,227.42 دلار0:11:08
1,227.38 دلار0:10:44
1,227.34 دلار0:10:32
1,227.33 دلار0:10:26
1,227.32 دلار0:10:19
1,227.27 دلار0:09:54
1,227.32 دلار0:09:49
1,227.34 دلار0:09:43
1,227.39 دلار0:09:38
1,227.49 دلار0:09:15
1,227.48 دلار0:09:08
1,227.51 دلار0:08:58
1,227.44 دلار0:08:52
1,227.53 دلار0:08:47
1,227.39 دلار0:08:35
1,227.48 دلار0:08:28
1,227.43 دلار0:08:22
1,227.48 دلار0:08:07
1,227.53 دلار0:07:51
1,227.56 دلار0:07:29
1,227.55 دلار0:07:15
1,227.61 دلار0:07:00
1,227.62 دلار0:06:38
1,227.59 دلار0:06:25
1,227.57 دلار0:06:09
1,227.62 دلار0:05:35
1,227.71 دلار0:05:27
1,227.32 دلار0:05:20
1,227.34 دلار0:05:12
1,227.46 دلار0:04:55
1,227.54 دلار0:04:48
1,227.53 دلار0:04:42
نظرات