اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,269.30
  • بالاترین قیمت روز:1,269.80
  • پایین ترین قیمت روز:1,263.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,265.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴
  • نرخ روز گذشته:1,264.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,269.5 دلار11:55:22
1,269.3 دلار11:54:23
1,269.1 دلار11:53:22
1,269 دلار11:52:22
1,269.1 دلار11:51:27
1,269.2 دلار11:50:24
1,269.1 دلار11:48:23
1,268.9 دلار11:47:23
1,269 دلار11:46:24
1,268.8 دلار11:45:25
1,268.9 دلار11:43:26
1,268.8 دلار11:42:24
1,269.1 دلار11:41:25
1,269.2 دلار11:40:25
1,269.3 دلار11:39:23
1,269.2 دلار11:38:25
1,269.3 دلار11:37:24
1,269.8 دلار11:35:25
1,269.2 دلار11:34:28
1,269.1 دلار11:33:27
1,269.4 دلار11:32:26
1,269.2 دلار11:31:36
1,269.3 دلار11:30:28
1,269.2 دلار11:29:23
1,269.1 دلار11:28:23
1,268.9 دلار11:27:24
1,269.1 دلار11:26:26
1,269.3 دلار11:25:27
1,269.7 دلار11:24:28
1,269.6 دلار11:22:26
1,269.5 دلار11:21:27
1,269.4 دلار11:20:25
1,269.2 دلار11:19:25
1,269 دلار11:18:27
1,269.2 دلار11:17:24
1,269.7 دلار11:16:24
1,269.6 دلار11:13:24
1,269.7 دلار11:12:24
1,269.4 دلار11:11:22
1,269.3 دلار11:10:28
1,268.9 دلار11:09:24
1,268.8 دلار11:07:23
1,268.4 دلار11:06:25
1,268.2 دلار11:05:24
1,268.1 دلار11:03:23
1,268.2 دلار11:02:24
1,268.3 دلار11:01:24
1,268.2 دلار10:59:21
1,268.3 دلار10:58:24
1,268.2 دلار10:56:22
1,268 دلار10:55:25
1,268.1 دلار10:53:22
1,268.2 دلار10:52:24
1,268 دلار10:50:24
1,267.9 دلار10:49:22
1,268 دلار10:48:22
1,268.1 دلار10:47:22
1,267.7 دلار10:45:51
1,267.8 دلار10:45:48
1,268 دلار10:40:09
1,267.9 دلار10:38:22
1,267.8 دلار10:37:24
1,268.2 دلار10:36:25
1,267.9 دلار10:34:26
1,267.7 دلار10:33:50
1,268 دلار10:32:24
1,267.7 دلار10:30:42
1,267.6 دلار10:29:21
1,267.8 دلار10:27:26
1,267.6 دلار10:26:24
1,267.9 دلار10:24:24
1,268 دلار10:22:23
1,267.9 دلار10:19:23
1,268.2 دلار10:18:27
1,268 دلار10:17:31
1,268.1 دلار10:16:23
1,267.9 دلار10:15:27
1,268.1 دلار10:14:23
1,267.9 دلار10:12:22
1,267.7 دلار10:11:21
1,267.5 دلار10:10:24
1,267.6 دلار10:09:21
1,267.7 دلار10:08:21
1,267.4 دلار10:07:22
1,267.7 دلار10:06:22
1,267.5 دلار10:05:22
1,267.4 دلار10:04:26
1,267.5 دلار10:03:44
1,267.4 دلار10:02:40
1,267.5 دلار10:01:42
1,267.3 دلار10:00:44
1,267.2 دلار9:59:18
1,267.3 دلار9:58:17
1,267.5 دلار9:57:17
1,267.4 دلار9:56:22
1,267.5 دلار9:55:20
1,267.7 دلار9:54:21
1,267.6 دلار9:53:18
1,267.4 دلار9:52:19
1,267.7 دلار9:51:17
1,267.5 دلار9:49:20
1,267.8 دلار9:48:19
1,267.9 دلار9:47:16
1,267.8 دلار9:46:18
1,267.7 دلار9:45:16
1,268 دلار9:43:19
1,268.1 دلار9:41:20
1,268 دلار9:39:19
1,268.2 دلار9:38:18
1,268.3 دلار9:37:16
1,268.4 دلار9:36:20
1,267.8 دلار9:35:29
1,267.3 دلار9:34:18
1,267.4 دلار9:32:17
1,267.5 دلار9:31:22
1,267.6 دلار9:30:23
1,267.5 دلار9:29:33
1,267.4 دلار9:25:21
1,267.5 دلار9:24:16
1,267.6 دلار9:23:18
1,267.4 دلار9:20:21
1,267.3 دلار9:17:18
1,267.5 دلار9:16:18
1,267.4 دلار9:15:14
1,267.6 دلار9:14:16
1,267.5 دلار9:12:16
1,267.3 دلار9:11:15
1,267.1 دلار9:10:18
1,267.2 دلار9:09:16
1,267.3 دلار9:08:16
1,266.9 دلار9:07:18
1,266.7 دلار9:06:17
1,266.4 دلار9:05:16
1,266.6 دلار9:02:17
1,266.7 دلار9:01:15
1,266.9 دلار8:58:16
1,267 دلار8:57:17
1,266.8 دلار8:56:18
1,266.9 دلار8:55:16
1,267 دلار8:54:20
1,266.9 دلار8:53:16
1,267 دلار8:50:16
1,267.1 دلار8:49:16
1,267 دلار8:48:18
1,267.1 دلار8:46:19
1,266.9 دلار8:43:14
1,267 دلار8:42:17
1,266.9 دلار8:40:18
1,267 دلار8:38:16
1,266.9 دلار8:37:16
1,267 دلار8:36:15
1,267.1 دلار8:34:17
1,267 دلار8:33:16
1,267.1 دلار8:32:16
1,267.2 دلار8:29:16
1,267.3 دلار8:27:21
1,267.1 دلار8:24:17
1,267 دلار8:21:17
1,267.2 دلار8:20:16
1,267.1 دلار8:19:21
1,267 دلار8:18:15
1,267.1 دلار8:16:14
1,267.2 دلار8:15:17
1,267.1 دلار8:14:17
1,266.8 دلار8:12:16
1,266.9 دلار8:11:15
1,266.7 دلار8:10:17
1,266.6 دلار8:09:18
1,266.5 دلار8:06:18
1,266.6 دلار8:05:17
1,266.5 دلار8:04:14
1,266.6 دلار8:03:17
1,266.4 دلار8:00:24
1,266.3 دلار7:59:18
1,266.4 دلار7:57:14
1,266.3 دلار7:53:15
1,266.2 دلار7:52:18
1,266.4 دلار7:50:15
1,266.3 دلار7:49:18
1,266.4 دلار7:48:18
1,266.3 دلار7:47:17
1,266.4 دلار7:46:18
1,266.3 دلار7:45:15
1,266.2 دلار7:42:16
1,266.1 دلار7:41:18
1,266.2 دلار7:40:18
1,266.1 دلار7:37:17
1,266 دلار7:36:16
1,266.1 دلار7:34:15
1,266.2 دلار7:32:22
1,266.3 دلار7:31:18
1,266.2 دلار7:30:16
1,266.1 دلار7:29:15
1,266 دلار7:26:18
1,266.1 دلار7:23:16
1,265.9 دلار7:21:16
1,265.8 دلار7:17:16
1,265.6 دلار7:16:17
1,265.4 دلار7:15:17
1,265.6 دلار7:13:17
1,265.7 دلار7:09:15
1,265.6 دلار7:08:17
1,265.8 دلار7:07:17
1,265.7 دلار7:06:16
1,265.8 دلار7:05:15
1,265.7 دلار7:04:15
1,265.8 دلار7:01:16
1,265.7 دلار6:58:16
1,265.6 دلار6:57:16
1,265.7 دلار6:56:22
1,265.6 دلار6:54:16
1,265.7 دلار6:53:17
1,265.8 دلار6:52:16
1,265.9 دلار6:51:18
1,266 دلار6:49:15
1,265.9 دلار6:48:16
1,265.8 دلار6:47:16
1,265.9 دلار6:46:18
1,265.8 دلار6:45:15
1,265.7 دلار6:44:17
1,265.8 دلار6:43:15
1,265.9 دلار6:41:20
1,265.8 دلار6:37:16
1,265.9 دلار6:35:22
1,265.8 دلار6:33:15
1,265.6 دلار6:31:16
1,265.7 دلار6:29:16
1,265.6 دلار6:28:18
1,265.8 دلار6:26:18
1,265.9 دلار6:25:26
1,265.8 دلار6:23:22
1,265.6 دلار6:19:16
1,265.8 دلار6:18:38
1,265.9 دلار6:17:47
1,265.7 دلار6:16:25
1,265.8 دلار6:15:31
1,265.7 دلار6:14:20
1,265.5 دلار6:13:14
1,265.7 دلار6:11:19
1,265.8 دلار6:05:17
1,265.6 دلار6:04:15
1,265.8 دلار6:03:18
1,265.6 دلار6:02:16
1,265.3 دلار6:01:17
1,265.2 دلار5:59:16
1,265.3 دلار5:58:16
1,265.2 دلار5:57:14
1,265.1 دلار5:56:15
1,265.2 دلار5:54:25
1,265.1 دلار5:53:15
1,265 دلار5:52:16
1,264.8 دلار5:51:17
1,264.7 دلار5:50:14
1,264.1 دلار5:49:16
1,264.4 دلار5:48:16
1,264.7 دلار5:47:16
1,265 دلار5:45:15
1,264.8 دلار5:43:17
1,264.7 دلار5:42:17
1,265 دلار5:41:16
1,264.7 دلار5:40:16
1,265.5 دلار5:38:16
1,265.6 دلار5:37:16
1,265.5 دلار5:36:18
1,265.4 دلار5:35:15
1,265.5 دلار5:34:15
1,265.6 دلار5:31:17
1,265.8 دلار5:29:16
1,265.9 دلار5:28:17
1,265.8 دلار5:27:17
1,265.9 دلار5:25:19
1,265.8 دلار5:24:17
1,265.7 دلار5:22:18
1,265.6 دلار5:21:17
1,265.7 دلار5:19:16
1,265.8 دلار5:18:16
1,265.7 دلار5:15:17
1,265.6 دلار5:11:27
1,265.5 دلار5:10:18
1,265.6 دلار5:09:18
1,265.5 دلار5:08:25
1,265.8 دلار5:07:15
1,266.1 دلار5:06:17
1,265.6 دلار5:04:18
1,265.4 دلار5:03:18
1,265.1 دلار5:02:15
1,265.2 دلار5:00:26
1,265.1 دلار4:58:15
1,265.3 دلار4:55:16
1,265.5 دلار4:54:16
1,265.4 دلار4:53:16
1,265.2 دلار4:52:17
1,265 دلار4:50:15
1,264.9 دلار4:49:16
1,264.8 دلار4:48:16
1,264.7 دلار4:47:16
1,264.3 دلار4:46:16
1,264.2 دلار4:43:16
1,264.4 دلار4:42:17
1,264.2 دلار4:40:15
1,264.3 دلار4:37:24
1,264.4 دلار4:36:17
1,264.3 دلار4:35:15
1,264.1 دلار4:34:16
1,264 دلار4:33:17
1,263.9 دلار4:32:16
1,263.6 دلار4:31:21
1,263.5 دلار4:30:19
1,263.4 دلار4:29:17
1,263.3 دلار4:26:14
1,263.2 دلار4:25:16
1,263.1 دلار4:24:17
1,263.4 دلار4:23:17
1,263.3 دلار4:22:16
1,263.1 دلار4:21:17
1,263 دلار4:20:18
1,263.2 دلار4:18:17
1,263.1 دلار4:17:16
1,263.3 دلار4:16:17
1,263.4 دلار4:15:15
1,263.3 دلار4:12:17
1,263.2 دلار4:11:17
1,263.3 دلار4:10:21
1,263.2 دلار4:08:17
1,263.3 دلار4:07:22
1,263.2 دلار4:06:28
1,263.3 دلار4:02:17
1,263.4 دلار4:01:17
1,263.6 دلار4:00:21
1,263.7 دلار3:59:16
1,263.8 دلار3:56:17
1,263.9 دلار3:54:17
1,263.5 دلار3:53:27
1,263.4 دلار3:52:19
1,263.6 دلار3:51:17
1,264 دلار3:48:18
1,264.1 دلار3:46:16
1,264.2 دلار3:45:20
1,264.4 دلار3:44:22
1,264.3 دلار3:43:18
1,264.5 دلار3:42:16
1,264.7 دلار3:41:16
1,264.8 دلار3:40:17
1,264.7 دلار3:39:19
1,264.4 دلار3:38:15
1,264.3 دلار3:37:17
1,264.5 دلار3:35:25
1,264.6 دلار3:34:17
1,264.5 دلار3:33:17
1,264.2 دلار3:32:17
1,264.3 دلار3:31:17
1,264.2 دلار3:30:17
1,264.3 دلار3:27:17
1,264.1 دلار3:24:16
1,264 دلار3:23:15
1,264.1 دلار3:22:18
1,264 دلار3:21:17
1,264.1 دلار3:19:18
1,264 دلار3:18:17
1,263.9 دلار3:17:15
1,263.8 دلار3:16:18
1,263.9 دلار3:15:16
1,264.3 دلار3:12:17
1,264.5 دلار3:11:16
1,264.6 دلار3:10:17
1,264.7 دلار3:08:16
1,264.9 دلار3:07:20
1,265.1 دلار3:04:21
1,264.7 دلار3:03:16
1,264.6 دلار3:02:16
1,264.7 دلار3:01:17
1,264.8 دلار3:00:17
1,264.9 دلار2:59:16
1,265 دلار2:58:20
1,265.1 دلار2:56:15
1,265 دلار2:55:16
1,265.3 دلار2:54:16
1,265.4 دلار2:47:16
1,265.5 دلار2:42:16
1,265.4 دلار2:41:16
1,265.3 دلار2:38:16
1,265.2 دلار2:36:16
1,265.3 دلار2:33:27
1,265.1 دلار2:32:17
1,265 دلار2:31:18
1,265.3 دلار2:30:17
1,265.2 دلار2:28:16
1,265.1 دلار2:25:16
1,265.3 دلار2:24:18
1,265.1 دلار2:22:18
1,265.4 دلار2:21:15
1,265.3 دلار2:20:17
1,265 دلار2:13:16
1,264.9 دلار2:12:16
1,265 دلار2:08:16
1,265.1 دلار2:07:17
1,265 دلار2:06:15
1,264.7 دلار2:02:24
1,264.6 دلار2:01:18
1,264.7 دلار2:00:20
1,264.6 دلار1:59:17
1,264.5 دلار1:58:17
1,264.7 دلار1:56:16
1,265 دلار1:52:16
1,265.1 دلار1:49:19
1,265 دلار1:44:18
1,265.2 دلار1:43:17
1,265.1 دلار1:42:17
1,265.3 دلار1:41:15
1,265.2 دلار1:39:19
1,265.3 دلار1:38:17
1,265.4 دلار1:36:17
1,265.6 دلار1:35:18
1,265.8 دلار1:34:15
1,265.9 دلار1:33:17
1,265.8 دلار1:31:18
1,265.4 دلار0:31:26
1,265.3 دلار0:30:17
1,265.2 دلار0:27:17
1,265.4 دلار0:26:16
1,265 دلار0:25:20
1,265.2 دلار0:24:21
1,265.1 دلار0:23:17
1,265.2 دلار0:19:19
1,265.1 دلار0:13:17
نظرات