صفحات مرتبط

اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,257.60
  • بالاترین قیمت روز:1,257.60
  • پایین ترین قیمت روز:1,256.40
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,256.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:1,257
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,257.6 دلار1:31:22
1,257.4 دلار1:30:24
1,257.5 دلار1:28:19
1,257.6 دلار1:27:21
1,257.5 دلار1:26:20
1,257.4 دلار1:25:19
1,257.5 دلار1:23:18
1,257.4 دلار1:20:20
1,257.3 دلار1:18:25
1,257.4 دلار1:16:23
1,257 دلار1:15:17
1,256.9 دلار1:14:17
1,256.8 دلار1:12:19
1,256.9 دلار1:11:17
1,256.6 دلار1:08:20
1,256.8 دلار1:06:28
1,256.7 دلار1:02:20
1,256.8 دلار1:01:17
1,256.9 دلار1:00:29
1,256.8 دلار0:56:23
1,256.7 دلار0:55:19
1,256.6 دلار0:53:20
1,256.7 دلار0:52:17
1,256.6 دلار0:51:20
1,256.7 دلار0:50:22
1,256.9 دلار0:49:18
1,256.8 دلار0:47:22
1,256.6 دلار0:41:27
1,256.5 دلار0:39:19
1,256.6 دلار0:38:21
1,256.7 دلار0:35:23
1,256.4 دلار0:31:21
1,256.5 دلار0:30:34
1,256.6 دلار0:29:21
1,256.5 دلار0:28:22
1,256.6 دلار0:27:19
1,256.7 دلار0:26:27
1,256.8 دلار0:25:22
1,256.9 دلار0:24:25
1,257 دلار0:22:21
1,256.9 دلار0:21:20
1,257 دلار0:20:24
1,256.9 دلار0:19:18
1,257 دلار0:18:20
1,256.7 دلار0:17:21
1,256.6 دلار0:15:20
1,256.7 دلار0:14:21
1,256.8 دلار0:13:20
1,256.7 دلار0:11:19
1,256.6 دلار0:10:20
1,256.7 دلار0:05:18
1,256.8 دلار0:04:19
1,256.7 دلار0:03:21
1,256.9 دلار0:02:17
1,257 دلار0:01:21
1,256.9 دلار0:00:30
نظرات