صفحات مرتبط

اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,285.60
  • بالاترین قیمت روز:1,286.60
  • پایین ترین قیمت روز:1,285.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,286.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:1,286.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,285.6 دلار1:01:30
1,285.4 دلار1:00:25
1,285.5 دلار0:59:26
1,285.6 دلار0:57:19
1,285.5 دلار0:54:20
1,285.6 دلار0:53:20
1,285.5 دلار0:52:17
1,285.4 دلار0:51:17
1,285.3 دلار0:50:19
1,285.4 دلار0:49:20
1,285.3 دلار0:47:16
1,285.2 دلار0:46:19
1,285.4 دلار0:42:19
1,285.5 دلار0:41:22
1,285.6 دلار0:38:18
1,285.8 دلار0:37:17
1,285.4 دلار0:36:17
1,285.5 دلار0:33:19
1,285.4 دلار0:32:19
1,285.8 دلار0:31:20
1,286.1 دلار0:30:23
1,286 دلار0:27:17
1,285.9 دلار0:26:19
1,285.5 دلار0:25:17
1,285.4 دلار0:24:21
1,285.1 دلار0:23:16
1,285.4 دلار0:22:23
1,285.6 دلار0:20:35
1,285 دلار0:19:20
1,285.2 دلار0:18:27
1,285.8 دلار0:17:18
1,285.9 دلار0:15:21
1,286 دلار0:14:19
1,286.2 دلار0:13:16
1,286.3 دلار0:12:18
1,286.2 دلار0:11:18
1,286.4 دلار0:09:22
1,286.5 دلار0:08:19
1,286.4 دلار0:07:19
1,286.6 دلار0:06:20
1,286.3 دلار0:05:18
1,286.4 دلار0:04:17
1,286.3 دلار0:03:22
1,286.4 دلار0:01:25
1,286.2 دلار0:00:23
نظرات