اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,236.60
  • بالاترین قیمت روز:1,238.30
  • پایین ترین قیمت روز:1,233.40
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,236.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۷
  • نرخ روز گذشته:1,235.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,236.6 دلار14:27:19
1,236.7 دلار14:26:21
1,236.3 دلار14:25:23
1,236.2 دلار14:24:21
1,236.4 دلار14:22:44
1,236.5 دلار14:21:19
1,236.3 دلار14:20:23
1,236.2 دلار14:19:21
1,236.3 دلار14:18:27
1,236.4 دلار14:16:23
1,236.2 دلار14:15:23
1,236 دلار14:14:24
1,236.2 دلار14:12:21
1,236.3 دلار14:11:23
1,236.4 دلار14:09:23
1,236.3 دلار14:08:31
1,236.4 دلار14:07:20
1,236.3 دلار14:06:21
1,236.2 دلار14:05:26
1,236.3 دلار14:04:22
1,236.1 دلار14:03:19
1,236.3 دلار14:02:20
1,236.1 دلار14:01:21
1,236.3 دلار14:00:27
1,236.4 دلار13:58:20
1,236.5 دلار13:56:25
1,236.4 دلار13:55:23
1,236.6 دلار13:54:22
1,236.8 دلار13:53:25
1,236.7 دلار13:52:24
1,236.9 دلار13:50:23
1,237 دلار13:49:20
1,236.9 دلار13:47:23
1,237 دلار13:46:25
1,237.1 دلار13:45:23
1,237 دلار13:44:20
1,237.2 دلار13:43:25
1,237.1 دلار13:42:20
1,237 دلار13:41:21
1,236.8 دلار13:39:20
1,237 دلار13:38:23
1,237.2 دلار13:36:22
1,237.4 دلار13:34:19
1,237.2 دلار13:33:21
1,237.1 دلار13:31:23
1,237.3 دلار13:30:26
1,237.5 دلار13:29:20
1,237.1 دلار13:28:23
1,236.9 دلار13:27:21
1,237 دلار13:26:20
1,236.9 دلار13:24:21
1,237 دلار13:23:20
1,236.9 دلار13:21:21
1,237 دلار13:20:23
1,236.8 دلار13:17:27
1,236.9 دلار13:16:25
1,236.6 دلار13:14:19
1,236.4 دلار13:13:29
1,236.5 دلار13:12:21
1,236.4 دلار13:11:22
1,236.5 دلار13:09:21
1,236.6 دلار13:08:22
1,236.4 دلار13:07:24
1,236.3 دلار13:05:22
1,236.5 دلار13:04:19
1,236.6 دلار13:03:19
1,236.5 دلار13:02:22
1,236.6 دلار12:59:19
1,236.7 دلار12:57:20
1,236.8 دلار12:56:21
1,236.7 دلار12:55:28
1,236.6 دلار12:54:21
1,236.7 دلار12:53:20
1,236.4 دلار12:52:22
1,236.6 دلار12:51:26
1,236.7 دلار12:48:21
1,236.5 دلار12:47:21
1,236.6 دلار12:46:20
1,236.7 دلار12:45:26
1,236.4 دلار12:43:22
1,236.3 دلار12:42:21
1,236.2 دلار12:40:23
1,236 دلار12:39:22
1,235.9 دلار12:37:22
1,235.8 دلار12:35:29
1,236 دلار12:34:22
1,236.2 دلار12:33:22
1,236.1 دلار12:32:20
1,235.8 دلار12:31:21
1,236.5 دلار12:30:24
1,236.4 دلار12:29:20
1,236.2 دلار12:25:24
1,236.3 دلار12:24:19
1,236.1 دلار12:23:20
1,236.3 دلار12:22:19
1,236.5 دلار12:21:21
1,236.3 دلار12:20:26
1,236.5 دلار12:19:18
1,236.3 دلار12:18:20
1,236.1 دلار12:17:19
1,236.2 دلار12:16:21
1,236.1 دلار12:14:28
1,236.2 دلار12:13:31
1,236.3 دلار12:12:23
1,236.2 دلار12:11:22
1,236 دلار12:10:25
1,236.2 دلار12:07:19
1,236.3 دلار12:06:20
1,236.1 دلار12:05:21
1,236.2 دلار12:04:20
1,236.1 دلار12:01:20
1,236.3 دلار12:00:25
1,236.5 دلار11:59:23
1,236.7 دلار11:58:20
1,236.4 دلار11:57:20
1,236.1 دلار11:56:26
1,236 دلار11:55:47
1,235.9 دلار11:54:22
1,236 دلار11:53:20
1,235.9 دلار11:51:23
1,235.8 دلار11:49:28
1,235.5 دلار11:48:20
1,235.6 دلار11:47:20
1,235.8 دلار11:42:21
1,235.6 دلار11:41:21
1,235.8 دلار11:39:19
1,236.1 دلار11:38:22
1,236 دلار11:37:25
1,235.7 دلار11:36:23
1,235.5 دلار11:35:37
1,235.4 دلار11:34:31
1,235.3 دلار11:33:31
1,235.5 دلار11:31:33
1,235.4 دلار11:29:36
1,235.6 دلار11:28:33
1,235.3 دلار11:25:34
1,235.1 دلار11:23:34
1,235.3 دلار11:18:32
1,235.7 دلار11:14:34
1,235.8 دلار11:13:36
1,235.9 دلار11:10:32
1,236 دلار11:09:30
1,235.7 دلار11:07:30
1,235.8 دلار11:06:30
1,236 دلار11:05:37
1,235.9 دلار11:04:32
1,235.6 دلار11:03:30
1,235.4 دلار11:02:37
1,235.6 دلار11:01:29
1,235.3 دلار11:00:37
1,235.2 دلار10:58:31
1,235.1 دلار10:56:31
1,234.9 دلار10:55:33
1,234.8 دلار10:54:33
1,235 دلار10:53:37
1,234.9 دلار10:52:30
1,234.8 دلار10:51:31
1,234.9 دلار10:50:46
1,235 دلار10:40:32
1,234.8 دلار10:38:31
1,235 دلار10:37:31
1,234.7 دلار10:36:30
1,234.4 دلار10:35:35
1,234.6 دلار10:34:29
1,234.4 دلار10:33:29
1,234.3 دلار10:32:39
1,234.4 دلار10:31:38
1,234.8 دلار10:30:33
1,234.6 دلار10:29:30
1,234.7 دلار10:28:30
1,234.8 دلار10:27:30
1,234.7 دلار10:26:28
1,234.5 دلار10:23:29
1,234.4 دلار10:20:35
1,234.1 دلار10:19:32
1,234 دلار10:16:29
1,233.8 دلار10:14:30
1,233.7 دلار10:13:30
1,233.6 دلار10:12:29
1,233.7 دلار10:11:31
1,233.9 دلار10:10:31
1,234 دلار10:09:32
1,233.8 دلار10:06:31
1,233.9 دلار10:04:29
1,233.8 دلار10:03:32
1,233.6 دلار10:02:32
1,233.8 دلار10:01:31
1,233.6 دلار10:00:34
1,233.4 دلار9:59:28
1,233.5 دلار9:58:27
1,233.4 دلار9:57:28
1,233.7 دلار9:55:43
1,233.8 دلار9:54:26
1,233.6 دلار9:53:26
1,233.8 دلار9:51:28
1,234.2 دلار9:50:27
1,234 دلار9:49:25
1,234.1 دلار9:48:29
1,233.9 دلار9:46:26
1,234.1 دلار9:43:26
1,234 دلار9:42:27
1,233.9 دلار9:41:25
1,233.7 دلار9:40:32
1,234 دلار9:39:31
1,234.4 دلار9:38:25
1,234.5 دلار9:37:25
1,234.3 دلار9:36:25
1,234.4 دلار9:35:27
1,234.5 دلار9:34:30
1,234.4 دلار9:33:30
1,234.3 دلار9:32:26
1,234.7 دلار9:29:25
1,234.8 دلار9:28:25
1,234.7 دلار9:26:26
1,234.6 دلار9:25:26
1,234.7 دلار9:21:31
1,234.5 دلار9:20:28
1,234.6 دلار9:19:26
1,234.5 دلار9:17:25
1,234.7 دلار9:16:26
1,234.8 دلار9:15:29
1,234.5 دلار9:14:26
1,234.4 دلار9:12:27
1,234.5 دلار9:11:27
1,234.3 دلار9:10:32
1,234.4 دلار9:09:18
1,234.3 دلار9:08:23
1,234.2 دلار9:07:16
1,234.5 دلار9:06:17
1,234.6 دلار9:01:18
1,235 دلار9:00:21
1,234.9 دلار8:59:17
1,234.8 دلار8:51:22
1,234.7 دلار8:50:23
1,234.9 دلار8:48:18
1,234.8 دلار8:46:17
1,235.1 دلار8:45:28
1,234.8 دلار8:42:21
1,234.7 دلار8:41:24
1,234.9 دلار8:40:31
1,234.7 دلار8:39:17
1,234.8 دلار8:35:18
1,234.9 دلار8:34:19
1,234.8 دلار8:33:18
1,234.9 دلار8:32:16
1,235.1 دلار8:31:17
1,235.3 دلار8:30:28
1,235.4 دلار8:28:22
1,235.5 دلار8:27:24
1,235.3 دلار8:26:19
1,235.4 دلار8:25:17
1,235.2 دلار8:24:15
1,235.3 دلار8:22:17
1,235.4 دلار8:21:16
1,235.1 دلار8:20:19
1,235.2 دلار8:19:16
1,235 دلار8:18:16
1,235.1 دلار8:17:18
1,235 دلار8:14:19
1,235.1 دلار8:13:15
1,234.9 دلار8:12:15
1,235 دلار8:11:16
1,234.9 دلار8:09:17
1,235.2 دلار8:07:22
1,235.1 دلار8:06:16
1,235 دلار8:04:19
1,234.9 دلار8:02:15
1,234.7 دلار8:01:20
1,234.9 دلار8:00:17
1,234.8 دلار7:59:15
1,234.7 دلار7:58:15
1,234.6 دلار7:57:16
1,234.8 دلار7:56:15
1,234.7 دلار7:52:15
1,234.6 دلار7:51:20
1,234.5 دلار7:50:22
1,234.6 دلار7:47:18
1,234.8 دلار7:46:22
1,234.6 دلار7:40:42
1,234.5 دلار7:38:17
1,234.6 دلار7:35:14
1,234.4 دلار7:34:16
1,234.5 دلار7:33:47
1,234.8 دلار7:32:45
1,234.7 دلار7:30:22
1,234.9 دلار7:29:20
1,234.8 دلار7:26:21
1,234.7 دلار7:25:32
1,234.6 دلار7:22:16
1,234.7 دلار7:20:19
1,234.6 دلار7:19:18
1,234.5 دلار7:18:15
1,234.4 دلار7:16:15
1,234.7 دلار7:15:18
1,234.5 دلار7:14:15
1,234.4 دلار7:09:16
1,234.5 دلار7:08:21
1,234.6 دلار7:07:14
1,234.4 دلار7:05:16
1,234.6 دلار7:02:15
1,234.4 دلار6:58:25
1,234.5 دلار6:56:15
1,234.4 دلار6:54:19
1,234.6 دلار6:53:16
1,234.5 دلار6:52:15
1,234.7 دلار6:50:28
1,234.9 دلار6:49:15
1,234.7 دلار6:47:16
1,234.6 دلار6:43:23
1,234.5 دلار6:42:24
1,234.3 دلار6:41:15
1,234.2 دلار6:39:15
1,234.1 دلار6:38:15
1,234.2 دلار6:37:17
1,234.1 دلار6:34:25
1,234.3 دلار6:33:15
1,234.2 دلار6:32:21
1,234.1 دلار6:31:16
1,234.2 دلار6:30:22
1,234.1 دلار6:29:21
1,234 دلار6:28:18
1,234.1 دلار6:27:15
1,234.2 دلار6:26:21
1,234.1 دلار6:25:18
1,234 دلار6:24:18
1,234.3 دلار6:23:22
1,233.9 دلار6:21:16
1,234 دلار6:20:22
1,233.9 دلار6:19:32
1,234.1 دلار6:18:23
1,234 دلار6:17:17
1,233.8 دلار6:16:15
1,233.9 دلار6:15:26
1,233.8 دلار6:14:15
1,234.1 دلار6:13:15
1,234.2 دلار6:12:17
1,234.3 دلار6:11:16
1,234.5 دلار6:09:16
1,234.6 دلار6:08:18
1,234.4 دلار6:06:21
1,234.2 دلار6:04:16
1,234.1 دلار6:03:15
1,234.2 دلار6:02:23
1,234.1 دلار6:01:24
1,234.2 دلار6:00:24
1,234.1 دلار5:59:15
1,234.2 دلار5:57:15
1,233.9 دلار5:56:16
1,234.2 دلار5:50:20
1,234.6 دلار5:47:14
1,234.9 دلار5:45:15
1,234.7 دلار5:43:16
1,234.6 دلار5:41:17
1,234.7 دلار5:40:24
1,234.5 دلار5:39:15
1,234.6 دلار5:37:15
1,234.8 دلار5:36:16
1,234.4 دلار5:35:15
1,234.5 دلار5:34:18
1,234.6 دلار5:33:21
1,234.9 دلار5:29:17
1,235.3 دلار5:28:18
1,235.5 دلار5:27:16
1,235.1 دلار5:26:17
1,235.4 دلار5:25:19
1,235.5 دلار5:23:15
1,235.1 دلار5:22:15
1,234.8 دلار5:20:20
1,234.7 دلار5:18:20
1,234.1 دلار5:17:23
1,234.5 دلار5:16:18
1,234 دلار5:15:31
1,234.4 دلار5:14:27
1,234.6 دلار5:12:30
1,234.7 دلار5:09:15
1,234.6 دلار5:08:16
1,234.7 دلار5:06:18
1,234.8 دلار5:04:16
1,234.9 دلار5:03:20
1,235.3 دلار5:02:17
1,235.5 دلار5:01:16
1,235.8 دلار4:54:18
1,236 دلار4:52:19
1,236.3 دلار4:50:20
1,236.4 دلار4:48:18
1,236.3 دلار4:47:19
1,236.6 دلار4:46:25
1,236.4 دلار4:44:15
1,236.5 دلار4:42:15
1,236.6 دلار4:41:16
1,236.4 دلار4:39:16
1,236.3 دلار4:36:15
1,236.1 دلار4:35:16
1,236.2 دلار4:34:21
1,236.4 دلار4:33:15
1,236.2 دلار4:31:20
1,236.5 دلار4:30:27
1,236.4 دلار4:29:17
1,236.3 دلار4:27:15
1,236.1 دلار4:26:18
1,236.2 دلار4:25:16
1,236.4 دلار4:23:19
1,236.3 دلار4:22:17
1,236.2 دلار4:20:18
1,236.3 دلار4:18:17
1,236.2 دلار4:16:22
1,236.1 دلار4:13:20
1,236.3 دلار4:11:17
1,236.5 دلار4:09:14
1,236.6 دلار4:07:19
1,236.3 دلار4:06:29
1,236.4 دلار4:05:25
1,236.5 دلار4:04:17
1,236.6 دلار4:03:20
1,236.8 دلار4:01:20
1,236.7 دلار3:58:16
1,236.4 دلار3:57:15
1,236.3 دلار3:56:17
1,236.5 دلار3:55:24
1,236.8 دلار3:53:15
1,236.7 دلار3:50:22
1,236.8 دلار3:49:15
1,236.5 دلار3:47:24
1,236.3 دلار3:46:22
1,236.4 دلار3:44:27
1,236.6 دلار3:43:14
1,236.7 دلار3:42:16
1,236.6 دلار3:41:15
1,237.1 دلار3:40:26
1,237.2 دلار3:39:21
1,237 دلار3:38:22
1,236.9 دلار3:37:15
1,236.7 دلار3:36:27
1,236.4 دلار3:35:26
1,236.3 دلار3:34:29
1,236.6 دلار3:33:16
1,236.9 دلار3:32:22
1,236.8 دلار3:31:25
1,236.9 دلار3:29:17
1,237 دلار3:28:28
1,237.2 دلار3:27:29
1,237 دلار3:26:16
1,236.9 دلار3:24:19
1,237 دلار3:22:19
1,237.3 دلار3:21:15
1,237.4 دلار3:20:20
1,237.3 دلار3:19:17
1,237.4 دلار3:18:19
1,236.9 دلار3:17:22
1,237.2 دلار3:16:17
1,237.3 دلار3:15:17
1,237.5 دلار3:10:26
1,237.6 دلار3:09:18
1,237.5 دلار3:08:17
1,237.8 دلار3:07:15
1,238.3 دلار3:06:24
1,238.2 دلار3:05:16
1,238 دلار3:03:14
1,237.9 دلار3:02:16
1,237.5 دلار3:00:21
1,237.3 دلار2:59:20
1,237 دلار2:58:33
1,237.1 دلار2:57:15
1,236.8 دلار2:54:14
1,236.6 دلار2:53:15
1,236.5 دلار2:52:31
1,236.2 دلار2:51:16
1,236.4 دلار2:49:35
1,236.5 دلار2:48:20
1,236.4 دلار2:45:17
1,236.2 دلار2:44:25
1,236.1 دلار2:43:14
1,236.2 دلار2:42:21
1,236.1 دلار2:41:22
1,236 دلار2:40:23
1,236.1 دلار2:39:16
1,236.4 دلار2:37:16
1,236.5 دلار2:36:15
1,236.3 دلار2:35:18
1,236.9 دلار2:34:17
1,237 دلار2:33:16
1,236.6 دلار2:32:20
1,236.5 دلار2:31:20
نظرات