کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1244
  • بالاترین قیمت روز:0.1245
  • پایین ترین قیمت روز:0.1238
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1241
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.124
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1244 ریال15:17:11
0.1245 ریال15:13:22
0.1244 ریال15:10:19
0.1245 ریال14:53:12
0.1244 ریال13:42:13
0.1243 ریال13:40:22
0.1244 ریال13:39:12
0.1243 ریال13:36:15
0.1244 ریال13:34:22
0.1243 ریال13:32:15
0.1244 ریال13:26:12
0.1243 ریال13:24:12
0.1244 ریال13:20:14
0.1243 ریال13:11:13
0.1242 ریال13:03:13
0.1243 ریال13:00:16
0.1242 ریال12:57:13
0.1243 ریال12:52:18
0.1244 ریال12:51:15
0.1243 ریال12:49:20
0.1244 ریال12:47:09
0.1244 ریال12:46:19
0.1245 ریال12:42:12
0.1244 ریال12:39:10
0.1243 ریال12:37:13
0.1244 ریال12:35:10
0.1243 ریال12:30:16
0.1244 ریال12:29:12
0.1243 ریال12:25:14
0.1242 ریال12:23:12
0.1243 ریال12:22:12
0.1242 ریال12:17:11
0.1243 ریال12:16:23
0.1241 ریال11:59:09
0.124 ریال11:51:14
0.1238 ریال11:32:14
0.1241 ریال11:27:14
0.1239 ریال11:15:12
0.124 ریال10:58:13
0.1242 ریال10:47:05
0.1241 ریال10:44:05
0.1241 ریال10:43:17
0.1242 ریال10:35:09
0.1241 ریال10:04:13
0.124 ریال10:03:10
0.1241 ریال10:00:11
0.124 ریال9:46:14
0.1241 ریال9:45:08
0.124 ریال9:39:05
0.1241 ریال9:37:14
0.124 ریال9:20:06
0.1241 ریال9:18:06
0.124 ریال9:16:13
0.1241 ریال9:15:10
0.124 ریال9:12:05
0.1241 ریال9:10:13
0.124 ریال9:09:06
0.1241 ریال9:06:10
0.124 ریال9:04:12
0.1241 ریال8:30:09
0.1242 ریال8:28:11
0.1241 ریال8:24:04
0.1242 ریال8:10:13
0.1241 ریال8:03:07
0.1242 ریال7:58:10
0.1241 ریال7:57:06
0.1242 ریال7:54:05
0.1241 ریال7:53:06
0.1242 ریال7:48:04
0.1241 ریال7:44:05
0.1242 ریال7:42:04
0.1241 ریال7:41:09
0.1242 ریال7:39:05
0.1241 ریال7:38:05
0.1242 ریال7:35:06
0.1241 ریال7:32:07
0.1241 ریال7:31:16
0.1242 ریال7:29:06
0.1241 ریال7:22:13
0.1242 ریال7:21:09
0.1241 ریال7:19:11
0.1242 ریال7:15:06
0.1241 ریال7:13:13
0.1242 ریال7:10:15
0.1241 ریال7:06:04
0.1242 ریال6:54:04
0.1241 ریال6:53:05
0.1242 ریال6:52:11
0.1241 ریال6:48:05
0.1242 ریال6:46:12
0.1241 ریال6:40:13
0.1242 ریال6:39:05
0.1241 ریال6:33:08
0.1242 ریال6:22:11
0.1241 ریال6:18:03
0.1242 ریال5:48:05
0.1243 ریال5:47:05
0.1243 ریال5:46:17
0.1242 ریال5:36:10
0.1243 ریال5:35:12
0.1242 ریال5:29:08
0.1243 ریال5:27:05
0.1242 ریال5:25:15
0.1243 ریال5:15:07
0.1242 ریال5:14:07
0.1243 ریال5:10:13
0.1242 ریال5:09:04
0.1243 ریال5:07:10
0.1242 ریال4:44:03
0.1241 ریال4:41:08
0.1242 ریال4:39:04
0.1241 ریال4:38:04
0.1242 ریال4:30:01
0.1241 ریال4:21:07
0.1242 ریال4:00:03
0.1243 ریال3:57:05
0.1242 ریال3:49:10
0.1243 ریال3:44:03
0.1242 ریال3:40:12
0.1243 ریال3:34:08
0.1242 ریال3:33:07
0.1243 ریال3:30:02
0.1242 ریال3:23:03
0.1243 ریال3:21:07
0.1242 ریال3:20:05
0.1243 ریال3:19:09
0.1242 ریال3:17:06
0.1243 ریال3:15:07
0.1242 ریال2:51:07
0.1241 ریال2:43:10
0.1242 ریال2:05:09
0.1241 ریال1:34:13
0.1242 ریال0:39:07
0.1241 ریال0:38:06
0.1242 ریال0:35:08
0.1241 ریال0:33:13
0.1242 ریال0:32:11
0.1242 ریال0:31:19
0.124 ریال0:14:07
0.1241 ریال0:12:05
نظرات