شاخص یاب

کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1189
  • بالاترین قیمت روز:0.119
  • پایین ترین قیمت روز:0.1181
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1184
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.1183
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1189 ریال10:18:19
0.119 ریال10:17:12
0.1189 ریال10:05:13
0.1188 ریال10:04:12
0.1189 ریال10:02:13
0.1188 ریال10:00:27
0.1187 ریال9:59:12
0.1188 ریال9:57:20
0.1187 ریال9:49:14
0.1188 ریال9:46:13
0.1187 ریال9:43:13
0.1188 ریال9:40:15
0.1187 ریال9:39:18
0.1188 ریال9:36:20
0.1187 ریال9:21:20
0.1188 ریال9:20:14
0.1187 ریال9:18:19
0.1188 ریال9:17:12
0.1187 ریال8:37:13
0.1188 ریال8:36:19
0.1187 ریال8:33:19
0.1188 ریال8:31:12
0.1187 ریال8:27:18
0.1188 ریال8:23:11
0.1187 ریال8:21:19
0.1186 ریال8:20:13
0.1185 ریال8:10:12
0.1186 ریال8:07:12
0.1185 ریال8:03:18
0.1186 ریال7:30:20
0.1187 ریال7:24:18
0.1186 ریال7:06:17
0.1187 ریال7:03:18
0.1186 ریال7:02:11
0.1187 ریال6:54:18
0.1186 ریال6:48:18
0.1187 ریال6:46:11
0.1186 ریال6:28:11
0.1185 ریال6:23:10
0.1186 ریال6:21:16
0.1185 ریال6:20:12
0.1186 ریال6:14:11
0.1185 ریال6:13:49
0.1186 ریال6:08:10
0.1185 ریال6:07:11
0.1184 ریال6:03:17
0.1183 ریال5:56:10
0.1182 ریال5:51:17
0.1181 ریال5:50:13
0.1183 ریال5:48:18
0.1182 ریال5:46:10
0.1183 ریال5:43:10
0.1182 ریال5:42:17
0.1183 ریال5:37:11
0.1182 ریال5:36:19
0.1183 ریال5:33:18
0.1182 ریال5:32:10
0.1183 ریال5:31:10
0.1182 ریال5:28:11
0.1183 ریال5:27:17
0.1182 ریال4:35:11
0.1183 ریال4:32:09
0.1182 ریال4:16:10
0.1183 ریال4:08:10
0.1182 ریال4:06:16
0.1183 ریال4:02:10
0.1182 ریال4:00:20
0.1183 ریال3:59:09
0.1182 ریال3:58:09
0.1183 ریال3:55:10
0.1182 ریال3:53:09
0.1183 ریال3:52:09
0.1182 ریال3:51:15
0.1183 ریال3:50:11
0.1182 ریال3:49:09
0.1183 ریال3:48:16
0.1182 ریال3:47:09
0.1183 ریال3:45:16
0.1182 ریال3:42:16
0.1183 ریال3:41:09
0.1182 ریال3:38:09
0.1183 ریال2:20:10
0.1184 ریال2:05:10
0.1183 ریال2:00:21
0.1184 ریال1:53:08
0.1183 ریال1:52:08
0.1184 ریال1:32:09
0.1183 ریال1:30:16
0.1184 ریال1:28:08
0.1183 ریال1:27:15
0.1184 ریال0:36:14
0.1183 ریال0:19:07
0.1184 ریال0:17:08
0.1183 ریال0:15:15
0.1184 ریال0:13:07
0.1183 ریال0:09:13
0.1184 ریال0:06:13
نظرات