شاخص یاب

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0517
  • بالاترین قیمت روز:0.0517
  • پایین ترین قیمت روز:0.0514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0515
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۸:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.0516
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0517 ریال20:48:20
0.0516 ریال20:15:22
0.0515 ریال20:14:16
0.0516 ریال20:06:19
0.0515 ریال20:05:16
0.0516 ریال20:04:18
0.0515 ریال19:31:19
0.0516 ریال19:29:19
0.0515 ریال19:23:17
0.0516 ریال19:21:20
0.0515 ریال19:20:17
0.0516 ریال18:53:16
0.0515 ریال18:51:19
0.0516 ریال18:50:18
0.0515 ریال18:35:16
0.0514 ریال18:34:16
0.0515 ریال18:33:18
0.0514 ریال18:32:15
0.0515 ریال17:58:15
0.0514 ریال17:55:16
0.0515 ریال17:53:15
0.0514 ریال17:47:15
0.0515 ریال17:45:19
0.0514 ریال17:35:15
0.0515 ریال17:12:19
0.0516 ریال17:02:16
0.0515 ریال16:52:15
0.0514 ریال16:49:16
0.0515 ریال16:46:15
0.0514 ریال16:37:15
0.0515 ریال16:24:20
0.0516 ریال15:54:19
0.0517 ریال15:50:20
0.0516 ریال15:45:20
0.0517 ریال15:34:17
0.0516 ریال15:32:18
0.0517 ریال15:30:24
0.0516 ریال14:48:18
0.0517 ریال14:37:16
0.0516 ریال14:35:17
0.0517 ریال14:34:15
0.0516 ریال14:33:20
0.0517 ریال14:25:17
0.0516 ریال13:57:19
0.0517 ریال13:29:15
0.0516 ریال12:29:15
0.0517 ریال12:28:15
0.0516 ریال12:19:15
0.0517 ریال12:14:15
0.0516 ریال12:11:15
0.0517 ریال12:08:16
0.0516 ریال12:07:16
0.0517 ریال12:06:20
0.0516 ریال11:22:15
0.0517 ریال11:15:20
0.0516 ریال11:12:19
0.0517 ریال11:10:17
0.0516 ریال11:07:15
0.0517 ریال11:06:18
0.0516 ریال10:29:14
0.0515 ریال3:28:09
0.0516 ریال3:27:11
0.0515 ریال3:26:09
0.0516 ریال3:24:11
0.0515 ریال3:23:09
0.0516 ریال3:21:11
0.0515 ریال3:14:08
0.0516 ریال3:12:10
0.0515 ریال2:59:08
0.0516 ریال2:53:08
0.0515 ریال2:52:08
0.0516 ریال2:26:08
0.0515 ریال2:25:10
0.0516 ریال0:43:07
0.0515 ریال0:37:07
0.0516 ریال0:34:08
0.0515 ریال0:33:09
0.0516 ریال0:31:08
0.0515 ریال0:30:12
نظرات