MXN/USD - پزو مکزیک / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:0.054
  • بالاترین قیمت روز:0.054
  • پایین ترین قیمت روز:0.0536
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0538
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.0537
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.054 ریال19:30:16
0.0539 ریال18:32:46
0.0538 ریال18:23:38
0.0539 ریال17:38:56
0.0538 ریال17:23:36
0.0537 ریال17:02:58
0.0538 ریال16:56:35
0.0537 ریال16:26:34
0.0538 ریال16:17:35
0.0537 ریال16:11:37
0.0538 ریال16:06:06
0.0537 ریال15:17:49
0.0536 ریال12:11:38
0.0537 ریال12:08:39
0.0536 ریال11:54:11
0.0537 ریال11:39:09
0.0536 ریال9:44:39
0.0537 ریال9:29:28
0.0536 ریال9:21:11
0.0537 ریال8:44:29
0.0536 ریال8:35:38
0.0537 ریال7:38:32
0.0536 ریال7:29:30
0.0537 ریال7:20:34
0.0536 ریال7:17:28
0.0537 ریال6:47:31
0.0536 ریال6:24:05
0.0537 ریال4:47:29
0.0536 ریال4:41:40
0.0537 ریال4:39:00
0.0536 ریال4:29:28
0.0537 ریال2:10:25
0.0538 ریال2:05:29
0.0537 ریال2:02:39
0.0538 ریال1:51:03
0.0537 ریال1:35:24
0.0538 ریال1:20:24
0.0537 ریال1:15:01
0.0538 ریال1:08:18
0.0537 ریال1:05:26
0.0538 ریال1:02:56
0.0537 ریال0:38:43
0.0538 ریال0:35:30
نظرات