الوار

  • نرخ فعلی:427
  • بالاترین قیمت روز:428
  • پایین ترین قیمت روز:425
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:428
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۵
  • نرخ روز گذشته:426.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
427 ریال19:35:01
427.5 ریال19:26:01
427 ریال19:11:07
427.5 ریال19:08:11
426.5 ریال18:53:19
425.5 ریال18:46:59
425 ریال18:43:51
425.5 ریال18:38:06
425 ریال18:35:35
426 ریال18:26:04
426.5 ریال18:20:01
427 ریال18:02:09
426.5 ریال17:55:55
427 ریال17:47:09
427.5 ریال17:44:11
427 ریال17:34:59
428 ریال0:29:23
نظرات