دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.4037
  • بالاترین قیمت روز:1.4045
  • پایین ترین قیمت روز:1.4031
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4045
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۶:۲۲
  • نرخ روز گذشته:1.4035
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4037 ریال15:26:22
1.4037 ریال15:25:30
1.4033 ریال15:24:20
1.4035 ریال15:05:31
1.4035 ریال15:04:38
1.4031 ریال14:27:25
1.4033 ریال14:24:24
1.4033 ریال14:23:24
1.4031 ریال14:21:30
1.4033 ریال14:19:32
1.4031 ریال14:18:23
1.4035 ریال13:57:25
1.4035 ریال13:56:27
1.4041 ریال11:00:27
1.4045 ریال1:35:19
1.4045 ریال1:34:25
نظرات