شاخص یاب

روپیه هند / دلار

  • نرخ فعلی:0.0147
  • بالاترین قیمت روز:0.0148
  • پایین ترین قیمت روز:0.0147
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0148
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.0147
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک روپیه هند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه هند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0147 ریال18:55:25
0.0147 ریال18:53:34
0.0148 ریال18:47:36
0.0147 ریال18:44:43
0.0147 ریال18:43:30
0.0147 ریال18:42:32
0.0148 ریال18:34:38
0.0147 ریال18:27:25
0.0147 ریال18:26:37
0.0147 ریال18:25:23
0.0148 ریال18:22:36
0.0148 ریال18:21:29
0.0148 ریال18:20:35
0.0147 ریال18:18:25
0.0147 ریال18:17:34
0.0148 ریال17:33:00
0.0148 ریال17:31:40
0.0148 ریال17:30:39
0.0147 ریال17:27:29
0.0148 ریال16:55:28
0.0148 ریال16:54:30
0.0148 ریال16:53:40
0.0147 ریال16:50:46
0.0148 ریال16:46:22
0.0147 ریال16:45:23
0.0147 ریال16:44:32
0.0147 ریال16:43:25
0.0148 ریال16:42:31
0.0148 ریال16:41:34
0.0148 ریال16:40:26
0.0147 ریال16:36:36
0.0147 ریال16:35:50
0.0147 ریال16:34:42
0.0148 ریال16:31:39
0.0148 ریال16:30:44
0.0147 ریال16:28:23
0.0147 ریال16:26:35
0.0148 ریال16:24:27
0.0148 ریال16:23:38
0.0147 ریال16:20:37
0.0148 ریال16:06:08
0.0148 ریال16:05:01
0.0148 ریال16:03:55
0.0148 ریال16:03:31
0.0147 ریال15:59:32
0.0148 ریال15:56:39
0.0148 ریال15:55:27
0.0148 ریال15:54:28
0.0147 ریال15:51:33
0.0148 ریال15:47:33
0.0148 ریال15:46:29
0.0148 ریال15:45:34
0.0147 ریال15:42:29
0.0148 ریال15:35:52
0.0148 ریال15:34:43
0.0148 ریال15:33:40
0.0147 ریال15:29:38
0.0148 ریال15:28:20
0.0148 ریال15:27:23
0.0147 ریال15:24:21
0.0147 ریال15:23:34
0.0148 ریال14:24:20
0.0148 ریال14:23:39
0.0148 ریال14:22:35
0.0147 ریال14:19:22
0.0148 ریال13:22:42
0.0148 ریال13:20:44
0.0147 ریال13:17:46
0.0147 ریال13:15:30
0.0148 ریال13:10:31
0.0148 ریال13:09:34
0.0148 ریال13:08:39
0.0147 ریال13:04:52
0.0148 ریال10:43:23
0.0148 ریال10:41:36
0.0147 ریال10:38:35
0.0148 ریال10:37:36
0.0148 ریال10:36:36
0.0148 ریال10:35:47
0.0147 ریال9:21:38
0.0147 ریال9:20:39
0.0147 ریال9:19:19
0.0148 ریال9:16:26
0.0147 ریال8:48:18
0.0147 ریال8:47:29
0.0148 ریال8:46:20
0.0148 ریال8:45:20
0.0148 ریال8:44:30
0.0147 ریال8:43:18
0.0147 ریال8:42:25
0.0147 ریال8:41:32
0.0148 ریال8:38:37
0.0148 ریال8:37:34
0.0148 ریال8:36:32
0.0147 ریال8:28:20
0.0147 ریال8:27:18
0.0148 ریال8:25:23
0.0148 ریال8:23:28
0.0147 ریال8:13:22
0.0147 ریال8:12:22
0.0148 ریال8:10:22
0.0148 ریال8:09:28
0.0148 ریال8:08:34
0.0147 ریال8:06:31
0.0147 ریال8:05:48
0.0147 ریال8:04:41
0.0148 ریال7:49:17
0.0148 ریال7:48:15
0.0148 ریال7:47:26
0.0147 ریال7:19:19
0.0147 ریال7:18:22
0.0147 ریال7:17:37
0.0148 ریال7:10:29
0.0148 ریال7:09:25
0.0148 ریال7:08:35
0.0147 ریال6:38:31
0.0147 ریال6:37:30
0.0147 ریال6:36:30
0.0148 ریال6:31:24
0.0148 ریال6:30:22
0.0148 ریال6:29:25
0.0147 ریال6:27:12
0.0148 ریال5:40:13
0.0148 ریال5:39:11
0.0148 ریال5:38:27
0.0147 ریال0:45:44
0.0147 ریال0:44:56
0.0147 ریال0:43:45
0.0148 ریال0:40:43
0.0148 ریال0:39:43
0.0148 ریال0:38:56
نظرات