شاخص یاب

آبشده نقدی

  • نرخ فعلی:10225000
  • بالاترین قیمت روز:11250000
  • پایین ترین قیمت روز:10100000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:872.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,093,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1,117,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:815.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9,108,000

نمودار کندل استیک آبشده نقدی در روز جاری

نمودار کندل استیک آبشده نقدی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,022,500 ریال22:13:12
1,022,000 ریال22:09:22
1,021,000 ریال21:59:44
1,020,000 ریال21:59:35
1,013,500 ریال21:29:11
1,012,000 ریال21:27:09
1,010,000 ریال21:21:12
1,011,500 ریال21:20:11
1,012,000 ریال21:17:33
1,014,000 ریال21:15:24
1,017,000 ریال21:10:59
1,018,000 ریال21:05:36
1,017,000 ریال21:03:17
1,015,000 ریال20:54:39
1,013,000 ریال20:51:59
1,011,000 ریال20:47:37
1,012,000 ریال20:45:41
1,015,000 ریال20:43:42
1,020,000 ریال20:40:25
1,021,000 ریال20:35:45
1,022,000 ریال20:33:41
1,027,000 ریال20:28:23
1,028,000 ریال20:23:42
1,027,000 ریال20:16:27
1,029,000 ریال20:13:44
1,030,000 ریال20:01:44
1,033,000 ریال19:52:23
1,032,000 ریال19:50:24
1,031,000 ریال19:35:46
1,037,000 ریال18:48:23
1,045,000 ریال18:39:44
1,048,000 ریال18:36:27
1,052,000 ریال18:19:43
1,051,000 ریال18:16:26
1,037,000 ریال17:43:43
1,035,000 ریال17:39:43
1,039,000 ریال17:36:22
1,052,000 ریال17:31:43
1,057,000 ریال17:29:38
1,061,500 ریال17:28:24
1,064,000 ریال17:26:13
1,064,500 ریال17:25:40
1,065,000 ریال17:23:38
1,074,000 ریال17:17:33
1,076,000 ریال17:13:39
1,077,000 ریال17:11:34
1,080,000 ریال17:08:27
1,086,000 ریال17:04:26
1,085,000 ریال17:03:19
1,083,000 ریال17:02:21
1,082,000 ریال17:00:26
1,081,000 ریال16:55:13
1,084,000 ریال16:54:19
1,085,000 ریال16:53:06
1,088,000 ریال16:52:33
1,089,000 ریال16:49:57
1,090,000 ریال16:49:28
1,091,500 ریال16:38:04
1,093,000 ریال16:30:38
1,092,500 ریال16:29:16
1,091,500 ریال16:27:01
1,095,000 ریال16:24:50
1,096,000 ریال16:24:20
1,097,000 ریال16:18:21
1,096,000 ریال16:14:59
1,094,000 ریال16:11:27
1,092,000 ریال16:07:56
1,091,000 ریال16:04:12
1,089,000 ریال15:52:54
1,095,000 ریال15:52:11
1,096,500 ریال15:51:09
1,098,000 ریال15:50:36
1,100,000 ریال15:49:03
1,102,000 ریال15:48:00
1,103,000 ریال15:47:00
1,105,500 ریال15:44:21
1,104,000 ریال15:40:47
1,108,000 ریال15:39:25
1,110,000 ریال15:39:02
1,114,000 ریال15:34:28
1,116,000 ریال15:30:13
1,115,500 ریال15:29:18
1,114,500 ریال15:18:36
1,115,000 ریال15:00:24
1,113,000 ریال14:54:12
1,117,000 ریال14:52:51
1,120,000 ریال14:51:26
1,119,000 ریال14:50:20
1,116,000 ریال14:49:00
1,111,000 ریال14:45:19
1,107,000 ریال14:40:46
1,106,000 ریال14:37:20
1,102,000 ریال14:34:32
1,100,000 ریال14:32:40
1,098,000 ریال14:29:31
1,104,000 ریال14:26:51
1,105,000 ریال14:25:31
1,110,000 ریال14:23:24
1,120,000 ریال14:22:04
1,125,000 ریال14:21:32
1,121,000 ریال14:19:00
1,115,000 ریال14:18:29
1,114,000 ریال14:15:14
1,111,000 ریال14:14:41
1,105,000 ریال14:13:24
1,101,500 ریال14:11:26
1,099,000 ریال14:08:37
1,098,000 ریال14:06:38
1,095,500 ریال14:05:22
1,095,000 ریال14:02:36
1,094,000 ریال14:00:40
1,093,000 ریال13:59:19
1,091,000 ریال13:54:38
1,090,000 ریال13:52:38
1,089,000 ریال13:50:42
1,086,000 ریال13:46:42
1,087,000 ریال13:44:35
1,089,000 ریال13:38:40
1,093,000 ریال13:30:44
1,090,000 ریال13:28:43
1,093,000 ریال12:59:21
نظرات