شاخص یاب

Euro Stoxx 50

  • نرخ فعلی:3421
  • بالاترین قیمت روز:3426
  • پایین ترین قیمت روز:3383
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.65%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,387
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۱:۲۵
  • نرخ روز گذشته:3,391
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار کندل استیک Euro Stoxx 50 در روز جاری

نمودار کندل استیک Euro Stoxx 50 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,421 ریال17:51:25
3,422 ریال17:47:24
3,423 ریال17:46:23
3,424 ریال17:43:26
3,422 ریال17:42:25
3,423 ریال17:41:24
3,422 ریال17:40:27
3,423 ریال17:38:25
3,424 ریال17:37:23
3,423 ریال17:33:25
3,421 ریال17:32:27
3,422 ریال17:31:26
3,421 ریال17:30:29
3,422 ریال17:26:24
3,421 ریال17:24:27
3,420 ریال17:23:24
3,421 ریال17:22:26
3,419 ریال17:21:26
3,421 ریال17:17:25
3,422 ریال17:16:24
3,420 ریال17:11:24
3,421 ریال17:10:26
3,420 ریال17:09:23
3,421 ریال17:08:25
3,420 ریال17:04:26
3,421 ریال17:01:28
3,420 ریال17:00:42
3,422 ریال16:59:25
3,423 ریال16:58:25
3,422 ریال16:56:25
3,423 ریال16:55:26
3,424 ریال16:54:25
3,423 ریال16:53:27
3,425 ریال16:52:25
3,424 ریال16:49:27
3,423 ریال16:45:26
3,422 ریال16:44:22
3,423 ریال16:43:23
3,424 ریال16:42:27
3,423 ریال16:39:24
3,425 ریال16:38:24
3,424 ریال16:34:25
3,426 ریال16:33:26
3,425 ریال16:32:26
3,423 ریال16:31:23
3,424 ریال16:30:28
3,423 ریال16:29:24
3,424 ریال16:27:24
3,423 ریال16:24:26
3,421 ریال16:22:23
3,422 ریال16:18:26
3,421 ریال16:17:24
3,420 ریال16:14:25
3,421 ریال16:13:24
3,420 ریال16:08:25
3,421 ریال16:07:28
3,420 ریال16:05:28
3,421 ریال16:03:27
3,423 ریال15:58:25
3,422 ریال15:57:23
3,423 ریال15:54:24
3,422 ریال15:53:23
3,421 ریال15:52:26
3,420 ریال15:51:25
3,421 ریال15:49:27
3,422 ریال15:48:26
3,421 ریال15:47:24
3,419 ریال15:45:25
3,421 ریال15:44:25
3,419 ریال15:43:26
3,421 ریال15:42:26
3,422 ریال15:41:25
3,419 ریال15:40:27
3,422 ریال15:39:24
3,421 ریال15:38:25
3,422 ریال15:32:27
3,421 ریال15:30:28
3,422 ریال15:29:24
3,421 ریال15:28:26
3,422 ریال15:24:25
3,421 ریال15:23:26
3,420 ریال15:22:23
3,421 ریال15:20:28
3,420 ریال15:18:25
3,421 ریال15:17:24
3,420 ریال15:12:24
3,421 ریال15:11:24
3,420 ریال15:10:24
3,421 ریال15:09:25
3,420 ریال15:06:24
3,419 ریال15:05:26
3,417 ریال15:04:24
3,418 ریال15:01:26
3,417 ریال14:58:24
3,416 ریال14:57:25
3,417 ریال14:54:23
3,416 ریال14:52:25
3,417 ریال14:50:25
3,416 ریال14:46:23
3,415 ریال14:45:27
3,416 ریال14:41:25
3,415 ریال14:40:29
3,416 ریال14:37:25
3,415 ریال14:35:27
3,414 ریال14:34:26
3,416 ریال14:33:27
3,415 ریال14:32:28
3,413 ریال14:31:26
3,415 ریال14:30:28
3,414 ریال14:28:25
3,415 ریال14:27:23
3,416 ریال14:26:23
3,415 ریال14:25:24
3,416 ریال14:22:26
3,415 ریال14:21:28
3,417 ریال14:20:25
3,418 ریال14:18:23
3,417 ریال14:17:23
3,418 ریال14:15:27
3,419 ریال14:12:24
3,417 ریال14:10:24
3,418 ریال14:08:26
3,419 ریال14:05:24
3,420 ریال14:01:25
3,419 ریال14:00:37
3,420 ریال13:59:23
3,421 ریال13:51:23
3,420 ریال13:49:25
3,419 ریال13:48:25
3,421 ریال13:47:23
3,420 ریال13:46:25
3,419 ریال13:45:26
3,420 ریال13:44:24
3,419 ریال13:43:25
3,420 ریال13:41:24
3,421 ریال13:40:26
3,420 ریال13:38:24
3,419 ریال13:34:25
3,418 ریال13:31:26
3,415 ریال13:30:27
3,416 ریال13:23:24
3,415 ریال13:21:25
3,416 ریال13:19:23
3,415 ریال13:18:24
3,416 ریال13:17:24
3,417 ریال13:15:27
3,416 ریال13:14:25
3,415 ریال13:11:25
3,414 ریال13:10:24
3,417 ریال13:09:23
3,416 ریال13:08:26
3,417 ریال13:07:25
3,414 ریال13:04:29
3,413 ریال13:03:27
3,414 ریال12:59:23
3,412 ریال12:58:24
3,413 ریال12:56:26
3,412 ریال12:55:24
3,413 ریال12:54:24
3,412 ریال12:53:24
3,410 ریال12:52:25
3,409 ریال12:51:24
3,408 ریال12:48:26
3,409 ریال12:47:24
3,411 ریال12:46:23
3,410 ریال12:45:24
3,412 ریال12:44:25
3,414 ریال12:42:25
3,413 ریال12:38:25
3,411 ریال12:37:25
3,408 ریال12:36:28
3,411 ریال12:31:26
3,409 ریال12:30:31
3,410 ریال12:27:25
3,411 ریال12:26:23
3,410 ریال12:25:29
3,411 ریال12:23:26
3,410 ریال12:22:26
3,411 ریال12:21:27
3,410 ریال12:20:29
3,411 ریال12:19:24
3,410 ریال12:18:25
3,408 ریال12:17:23
3,410 ریال12:16:26
3,409 ریال12:15:27
3,408 ریال12:13:25
3,409 ریال12:12:26
3,408 ریال12:11:25
3,410 ریال12:10:30
3,409 ریال12:09:26
3,412 ریال12:08:26
3,411 ریال12:07:27
3,412 ریال12:05:25
3,411 ریال12:04:27
3,410 ریال12:03:28
3,409 ریال12:01:29
3,406 ریال12:00:38
3,407 ریال11:59:25
3,405 ریال11:58:24
3,404 ریال11:57:26
3,406 ریال11:56:26
3,407 ریال11:55:25
3,404 ریال11:53:25
3,403 ریال11:51:25
3,401 ریال11:50:27
3,403 ریال11:49:26
3,406 ریال11:47:22
3,407 ریال11:45:27
3,404 ریال11:44:24
3,403 ریال11:43:27
3,402 ریال11:42:27
3,403 ریال11:41:24
3,405 ریال11:39:25
3,404 ریال11:38:24
3,407 ریال11:37:23
3,406 ریال11:36:26
3,404 ریال11:34:27
3,401 ریال11:32:28
3,402 ریال11:31:25
3,404 ریال11:29:22
3,405 ریال11:28:27
3,404 ریال11:27:25
3,403 ریال11:26:22
3,405 ریال11:24:23
3,406 ریال11:23:25
3,405 ریال11:22:25
3,406 ریال11:19:25
3,405 ریال11:18:24
3,406 ریال11:15:27
3,405 ریال11:14:25
3,404 ریال11:13:22
3,402 ریال11:12:25
3,401 ریال11:08:24
3,400 ریال11:06:24
3,402 ریال11:05:25
3,400 ریال11:04:26
3,402 ریال11:03:26
3,401 ریال11:01:25
3,399 ریال11:00:39
3,398 ریال10:58:23
3,399 ریال10:57:23
3,400 ریال10:56:27
3,402 ریال10:55:26
3,403 ریال10:54:24
3,402 ریال10:51:23
3,400 ریال10:49:24
3,401 ریال10:44:24
3,402 ریال10:43:24
3,401 ریال10:41:23
3,400 ریال10:40:25
3,399 ریال10:38:22
3,398 ریال10:37:24
3,399 ریال10:36:25
3,400 ریال10:35:30
3,402 ریال10:33:25
3,401 ریال10:32:25
3,400 ریال10:31:25
3,399 ریال10:30:29
3,389 ریال0:30:29
3,390 ریال0:29:27
3,392 ریال0:28:31
3,393 ریال0:27:26
3,392 ریال0:25:28
3,390 ریال0:23:25
3,388 ریال0:19:25
3,385 ریال0:18:27
3,384 ریال0:17:26
3,385 ریال0:16:26
3,384 ریال0:15:31
3,383 ریال0:14:27
3,384 ریال0:12:28
3,383 ریال0:11:24
3,385 ریال0:10:27
3,384 ریال0:09:24
3,385 ریال0:08:26
3,387 ریال0:06:25
3,388 ریال0:05:30
3,387 ریال0:04:28
نظرات