شاخص یاب

Euro Stoxx 50

  • نرخ فعلی:3052
  • بالاترین قیمت روز:3083.5
  • پایین ترین قیمت روز:3049
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,059.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:3,071
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:19

نمودار کندل استیک Euro Stoxx 50 در روز جاری

نمودار کندل استیک Euro Stoxx 50 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,052 ریال17:24:13
3,051.5 ریال17:23:13
3,053.5 ریال17:22:12
3,052 ریال17:21:14
3,051 ریال17:18:13
3,051.5 ریال17:17:12
3,052 ریال17:16:11
3,051 ریال17:15:14
3,049.5 ریال17:14:12
3,050 ریال17:13:12
3,049 ریال17:11:12
3,050 ریال17:10:14
3,049.5 ریال17:09:14
3,050.5 ریال17:08:13
3,050 ریال17:07:12
3,052 ریال17:06:13
3,051.5 ریال17:04:12
3,052.5 ریال17:03:13
3,054 ریال17:02:14
3,053.5 ریال17:00:17
3,052.5 ریال16:59:12
3,054.5 ریال16:57:13
3,053.5 ریال16:56:13
3,054.5 ریال16:54:14
3,054 ریال16:53:13
3,055 ریال16:52:12
3,055.5 ریال16:49:12
3,054 ریال16:46:12
3,053 ریال16:45:14
3,053.5 ریال16:44:18
3,052.5 ریال16:42:13
3,051.5 ریال16:41:13
3,052.5 ریال16:37:13
3,053.5 ریال16:36:12
3,054.5 ریال16:35:14
3,054 ریال16:33:14
3,054.5 ریال16:31:13
3,053.5 ریال16:29:12
3,052.5 ریال16:28:13
3,053 ریال16:26:12
3,055.5 ریال16:25:14
3,056.5 ریال16:24:13
3,055 ریال16:22:13
3,055.5 ریال16:20:14
3,054.5 ریال16:17:12
3,056 ریال16:15:14
3,057 ریال16:13:13
3,057.5 ریال16:12:13
3,057 ریال16:11:13
3,057.5 ریال16:10:14
3,058 ریال16:09:12
3,057.5 ریال16:08:13
3,056.5 ریال16:07:12
3,057.5 ریال16:06:14
3,059 ریال16:04:12
3,059.5 ریال16:03:12
3,060 ریال16:01:13
3,060.5 ریال15:59:12
3,059 ریال15:57:12
3,058 ریال15:56:12
3,056 ریال15:55:13
3,057.5 ریال15:54:12
3,058 ریال15:52:12
3,057.5 ریال15:51:14
3,058 ریال15:49:13
3,059.5 ریال15:47:12
3,058.5 ریال15:45:13
3,059.5 ریال15:44:13
3,060.5 ریال15:43:13
3,059.5 ریال15:42:13
3,058 ریال15:41:12
3,059.5 ریال15:40:15
3,059 ریال15:37:13
3,059.5 ریال15:36:15
3,060 ریال15:34:13
3,058.5 ریال15:33:13
3,059 ریال15:32:13
3,060 ریال15:31:14
3,059.5 ریال15:30:15
3,060 ریال15:29:12
3,058.5 ریال15:28:14
3,058 ریال15:27:12
3,058.5 ریال15:26:13
3,059.5 ریال15:25:14
3,059 ریال15:24:13
3,057.5 ریال15:23:11
3,058 ریال15:21:13
3,059 ریال15:20:14
3,058 ریال15:18:12
3,058.5 ریال15:17:12
3,057 ریال15:16:12
3,058.5 ریال15:15:14
3,057 ریال15:14:13
3,060.5 ریال15:13:12
3,061 ریال15:12:13
3,061.5 ریال15:11:12
3,060 ریال15:10:14
3,062 ریال15:09:12
3,061 ریال15:08:12
3,062.5 ریال15:07:12
3,063 ریال15:05:13
3,062.5 ریال15:04:12
3,062 ریال15:01:13
3,062.5 ریال15:00:17
3,062 ریال14:58:12
3,062.5 ریال14:57:12
3,063.5 ریال14:55:13
3,064 ریال14:53:12
3,063.5 ریال14:52:13
3,064.5 ریال14:51:12
3,064 ریال14:50:14
3,064.5 ریال14:47:13
3,065 ریال14:46:12
3,064.5 ریال14:45:14
3,067.5 ریال14:43:12
3,067 ریال14:42:13
3,068 ریال14:41:12
3,066.5 ریال14:40:14
3,066 ریال14:39:12
3,065 ریال14:38:13
3,064.5 ریال14:37:12
3,063 ریال14:36:13
3,064 ریال14:34:12
3,065 ریال14:33:12
3,066 ریال14:30:17
3,065 ریال14:29:12
3,066.5 ریال14:28:11
3,067 ریال14:27:13
3,067.5 ریال14:26:12
3,068.5 ریال14:25:13
3,067.5 ریال14:24:14
3,066.5 ریال14:23:12
3,067.5 ریال14:20:14
3,068 ریال14:19:12
3,067 ریال14:18:12
3,069.5 ریال14:17:13
3,068.5 ریال14:16:13
3,069 ریال14:15:13
3,069.5 ریال14:13:12
3,068 ریال14:12:12
3,069.5 ریال14:11:12
3,070 ریال14:08:12
3,071.5 ریال14:05:13
3,072.5 ریال14:02:12
3,074 ریال14:01:14
3,073.5 ریال14:00:16
3,074 ریال13:59:12
3,074.5 ریال13:58:13
3,072.5 ریال13:54:12
3,071.5 ریال13:52:12
3,072 ریال13:51:12
3,069.5 ریال13:50:13
3,071 ریال13:49:12
3,069 ریال13:48:13
3,068.5 ریال13:47:11
3,070.5 ریال13:46:12
3,069.5 ریال13:45:12
3,068.5 ریال13:42:12
3,069 ریال13:40:13
3,068.5 ریال13:38:12
3,067.5 ریال13:37:12
3,067 ریال13:36:12
3,067.5 ریال13:35:13
3,068.5 ریال13:34:12
3,067.5 ریال13:33:12
3,066.5 ریال13:32:13
3,065.5 ریال13:31:13
3,065 ریال13:29:12
3,064.5 ریال13:27:13
3,065 ریال13:26:12
3,063.5 ریال13:25:13
3,065 ریال13:24:13
3,065.5 ریال13:23:12
3,065 ریال13:22:13
3,066 ریال13:21:12
3,065 ریال13:20:13
3,066.5 ریال13:19:12
3,065.5 ریال13:17:12
3,063.5 ریال13:16:12
3,063 ریال13:15:13
3,064.5 ریال13:14:12
3,066 ریال13:12:12
3,065.5 ریال13:11:12
3,066 ریال13:10:13
3,066.5 ریال13:09:13
3,066 ریال13:08:12
3,068.5 ریال13:07:13
3,068 ریال13:06:13
3,066 ریال13:04:12
3,067.5 ریال13:03:14
3,068 ریال13:02:13
3,066 ریال13:01:13
3,066.5 ریال13:00:16
3,066 ریال12:59:12
3,065.5 ریال12:58:12
3,066.5 ریال12:57:12
3,065 ریال12:56:13
3,066.5 ریال12:55:13
3,069 ریال12:54:13
3,069.5 ریال12:53:12
3,069 ریال12:52:12
3,067.5 ریال12:51:12
3,068.5 ریال12:50:14
3,069 ریال12:49:11
3,068.5 ریال12:48:14
3,067.5 ریال12:47:12
3,068 ریال12:46:12
3,066 ریال12:44:12
3,067 ریال12:42:13
3,068 ریال12:41:12
3,067.5 ریال12:40:14
3,068.5 ریال12:38:12
3,070 ریال12:37:13
3,069.5 ریال12:36:14
3,070 ریال12:35:14
3,069.5 ریال12:34:11
3,069 ریال12:33:13
3,069.5 ریال12:32:12
3,070 ریال12:31:14
3,071.5 ریال12:30:16
3,070.5 ریال12:29:12
3,071.5 ریال12:28:12
3,068.5 ریال12:27:12
3,067 ریال12:26:12
3,064.5 ریال12:25:13
3,063 ریال12:23:12
3,063.5 ریال12:22:12
3,065.5 ریال12:21:13
3,067.5 ریال12:19:13
3,068 ریال12:18:13
3,067.5 ریال12:17:12
3,067 ریال12:16:12
3,068.5 ریال12:12:13
3,070 ریال12:10:14
3,067.5 ریال12:08:12
3,068.5 ریال12:07:12
3,068 ریال12:06:13
3,069 ریال12:05:12
3,070 ریال12:04:12
3,069 ریال12:03:12
3,069.5 ریال12:01:13
3,067 ریال12:00:16
3,064.5 ریال11:59:12
3,065.5 ریال11:58:12
3,063.5 ریال11:56:12
3,064.5 ریال11:55:13
3,066 ریال11:54:12
3,066.5 ریال11:53:12
3,062.5 ریال11:52:12
3,061.5 ریال11:50:13
3,060.5 ریال11:49:12
3,059.5 ریال11:48:13
3,058.5 ریال11:46:12
3,060.5 ریال11:45:15
3,061 ریال11:44:13
3,062 ریال11:43:13
3,062.5 ریال11:42:13
3,063 ریال11:41:12
3,063.5 ریال11:40:14
3,064.5 ریال11:38:12
3,063 ریال11:37:13
3,063.5 ریال11:36:09
3,065.5 ریال11:34:13
3,067.5 ریال11:33:13
3,066.5 ریال11:32:13
3,067 ریال11:31:12
3,069.5 ریال11:30:15
3,070.5 ریال11:27:13
3,069.5 ریال11:26:12
3,070.5 ریال11:25:13
3,070 ریال11:24:13
3,070.5 ریال11:23:12
3,072 ریال11:19:12
3,072.5 ریال11:18:13
3,071.5 ریال11:16:13
3,071 ریال11:15:13
3,072 ریال11:14:11
3,071.5 ریال11:13:11
3,071 ریال11:12:14
3,074 ریال11:11:11
3,073.5 ریال11:10:14
3,072.5 ریال11:09:12
3,073.5 ریال11:07:11
3,072.5 ریال11:06:12
3,073.5 ریال11:05:13
3,072.5 ریال11:04:12
3,072 ریال11:03:13
3,073 ریال11:01:14
3,072.5 ریال11:00:16
3,072 ریال10:59:12
3,072.5 ریال10:58:12
3,074.5 ریال10:57:12
3,075.5 ریال10:56:11
3,074.5 ریال10:55:13
3,076 ریال10:54:12
3,075.5 ریال10:53:13
3,074.5 ریال10:51:13
3,075.5 ریال10:50:13
3,078 ریال10:49:13
3,078.5 ریال10:47:13
3,081.5 ریال10:45:13
3,081 ریال10:44:12
3,082.5 ریال10:41:12
3,083 ریال10:40:15
3,082.5 ریال10:39:12
3,083.5 ریال10:38:12
3,081.5 ریال10:35:13
3,082.5 ریال10:33:12
3,080.5 ریال10:32:12
3,079.5 ریال10:31:13
3,077 ریال10:30:14
3,077.5 ریال10:21:13
3,079 ریال10:20:15
3,079.5 ریال10:13:12
3,078 ریال10:05:12
3,077.5 ریال10:00:15
3,076 ریال9:59:13
3,074.5 ریال9:54:13
3,075 ریال9:48:12
3,075.5 ریال9:47:13
3,076.5 ریال9:43:13
3,075.5 ریال9:39:12
3,076.5 ریال9:26:11
3,077 ریال8:44:12
3,076 ریال8:04:11
3,075 ریال7:51:12
3,074.5 ریال7:38:11
3,075 ریال7:31:13
3,075.5 ریال7:29:11
3,074.5 ریال7:28:12
3,076 ریال7:16:12
3,076.5 ریال7:10:13
3,076 ریال6:51:12
3,078 ریال6:44:43
3,077 ریال6:43:33
3,076 ریال6:40:37
3,075 ریال6:23:45
3,075 ریال6:23:41
3,074 ریال6:07:12
3,073.5 ریال5:56:12
3,072 ریال5:45:14
3,071.5 ریال5:30:15
3,075 ریال5:29:12
3,072 ریال5:26:11
3,072.5 ریال5:24:14
3,075 ریال5:21:12
3,074 ریال5:16:12
3,072.5 ریال5:15:15
3,072 ریال5:12:13
3,071.5 ریال5:07:12
3,072 ریال5:06:12
3,072.5 ریال5:05:12
3,072 ریال4:53:11
3,071.5 ریال4:52:11
3,071 ریال4:48:12
3,070 ریال4:39:11
3,071 ریال4:19:12
3,069.5 ریال4:11:12
3,070.5 ریال4:01:12
3,069.5 ریال3:59:11
3,068.5 ریال3:58:11
3,066 ریال3:53:12
3,061 ریال3:46:11
3,059.5 ریال3:45:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات