شاخص یاب

ای او اس / EOS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 65.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.31%