شاخص یاب

ای او اس / EOS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3816 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.3816 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 94.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.3816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 116.53%