ای او اس / EOS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59.01%