دلار برابر دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3515
  • بالاترین قیمت روز:1.353
  • پایین ترین قیمت روز:1.3515
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3526
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.3528
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3515 ریال5:20:20
1.3525 ریال5:10:29
1.3521 ریال5:00:23
1.3519 ریال4:50:28
1.3524 ریال4:40:24
1.3527 ریال4:20:22
1.3525 ریال4:10:37
1.3527 ریال4:00:25
1.3521 ریال3:50:26
1.3523 ریال3:40:21
1.3521 ریال3:30:27
1.3522 ریال3:20:25
1.3523 ریال3:10:23
1.3524 ریال3:00:22
1.3522 ریال2:50:20
1.3523 ریال2:30:28
1.3525 ریال2:20:22
1.3527 ریال2:10:20
1.3525 ریال2:00:42
1.3526 ریال1:30:20
1.3527 ریال1:10:27
1.3529 ریال1:00:20
1.353 ریال0:50:22
1.3528 ریال0:40:20
1.3527 ریال0:30:27
1.3525 ریال0:10:40
1.3526 ریال0:00:26
نظرات