دلار برابر ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.3863
  • بالاترین قیمت روز:0.3864
  • پایین ترین قیمت روز:0.386
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3863
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.3862
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3863 ریال11:35:44
0.3864 ریال11:15:43
0.386 ریال9:10:24
0.3862 ریال8:50:33
0.3863 ریال7:50:25
0.3862 ریال6:10:28
0.3863 ریال6:00:23
0.3862 ریال4:50:23
0.3864 ریال4:40:27
0.386 ریال1:50:20
0.3862 ریال1:30:25
0.3863 ریال0:20:24
نظرات