فرانک سوئیس برابر دلار

  • نرخ فعلی:1.0328
  • بالاترین قیمت روز:1.041
  • پایین ترین قیمت روز:1.0327
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0394
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.0396
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0068

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0328 ریال23:10:48
1.0336 ریال23:06:57
1.0331 ریال22:30:45
1.0334 ریال22:20:40
1.0335 ریال22:00:46
1.0342 ریال21:30:43
1.0346 ریال21:20:35
1.0352 ریال21:00:45
1.0349 ریال20:55:43
1.0345 ریال20:40:50
1.0347 ریال20:35:44
1.0345 ریال20:30:51
1.035 ریال20:25:41
1.0349 ریال20:20:52
1.0354 ریال20:15:48
1.0349 ریال20:05:47
1.0346 ریال19:50:51
1.0332 ریال19:35:47
1.033 ریال19:25:46
1.0334 ریال19:20:45
1.0342 ریال19:15:49
1.0337 ریال19:10:50
1.034 ریال19:05:48
1.0327 ریال18:55:43
1.0333 ریال18:50:47
1.0331 ریال18:35:43
1.0327 ریال18:30:46
1.0342 ریال18:20:40
1.0341 ریال18:10:50
1.0356 ریال18:00:48
1.0349 ریال17:50:49
1.0351 ریال17:45:44
1.035 ریال17:30:50
1.0348 ریال17:15:42
1.0342 ریال17:10:45
1.0345 ریال17:05:46
1.0348 ریال17:00:50
1.0357 ریال16:50:47
1.0362 ریال16:45:42
1.0359 ریال16:40:38
1.0358 ریال16:35:41
1.0357 ریال16:30:48
1.0355 ریال16:25:42
1.0362 ریال16:20:44
1.0353 ریال16:10:46
1.0349 ریال16:05:44
1.0352 ریال15:55:45
1.035 ریال15:50:47
1.0348 ریال15:45:52
1.0354 ریال15:40:40
1.0353 ریال15:35:46
1.0355 ریال15:30:56
1.0354 ریال15:25:45
1.0352 ریال15:10:45
1.0357 ریال15:05:48
1.0351 ریال15:00:41
1.0354 ریال14:50:43
1.0353 ریال14:40:41
1.0351 ریال14:30:44
1.0354 ریال14:25:36
1.0352 ریال14:20:44
1.0359 ریال14:15:35
1.0356 ریال14:10:56
1.0359 ریال14:05:55
1.0362 ریال14:01:06
1.0357 ریال13:55:59
1.0356 ریال13:45:38
1.0354 ریال13:40:53
1.0353 ریال13:35:58
1.0355 ریال13:30:54
1.0354 ریال13:25:37
1.0358 ریال13:20:43
1.0356 ریال13:10:42
1.0358 ریال12:50:42
1.0359 ریال12:45:36
1.0361 ریال12:40:43
1.0359 ریال12:35:32
1.0367 ریال12:25:37
1.0368 ریال12:20:37
1.0366 ریال12:15:34
1.0365 ریال12:10:35
1.0362 ریال12:05:40
1.0366 ریال11:55:36
1.0372 ریال11:50:37
1.0363 ریال11:45:42
1.036 ریال11:40:40
1.0358 ریال11:35:41
1.036 ریال11:30:35
1.0371 ریال11:26:08
1.0364 ریال11:20:36
1.0366 ریال11:15:40
1.0364 ریال11:10:30
1.0369 ریال11:05:34
1.0374 ریال11:00:51
1.0377 ریال10:55:40
1.0378 ریال10:50:48
1.0376 ریال10:45:36
1.0381 ریال10:40:35
1.0374 ریال10:25:35
1.0375 ریال10:20:29
1.0371 ریال10:05:31
1.0378 ریال10:00:33
1.0376 ریال9:50:24
1.0379 ریال9:30:25
1.0382 ریال9:20:25
1.038 ریال9:10:23
1.0383 ریال9:00:28
1.0384 ریال8:50:32
1.0386 ریال8:30:23
1.0384 ریال8:10:23
1.038 ریال7:30:21
1.0382 ریال7:20:30
1.0385 ریال7:00:23
1.0387 ریال6:40:27
1.0388 ریال6:30:31
1.0389 ریال6:20:21
1.0388 ریال6:10:27
1.0389 ریال6:00:22
1.0394 ریال5:50:20
1.0393 ریال5:40:30
1.0395 ریال5:30:22
1.0393 ریال5:20:22
1.0396 ریال5:10:22
1.0391 ریال5:00:23
1.0392 ریال4:50:22
1.039 ریال4:40:26
1.0393 ریال4:30:30
1.0395 ریال4:20:20
1.0393 ریال4:10:21
1.0389 ریال3:50:19
1.0388 ریال3:40:20
1.0389 ریال3:30:28
1.0391 ریال3:20:19
1.0392 ریال3:10:25
1.0402 ریال3:00:24
1.0396 ریال2:50:23
1.0405 ریال2:40:21
1.0408 ریال2:30:26
1.0402 ریال2:20:31
1.0398 ریال2:10:46
1.0401 ریال2:00:23
1.0404 ریال1:50:19
1.0401 ریال1:40:18
1.041 ریال1:30:25
1.0396 ریال1:20:28
1.0395 ریال0:50:27
1.0397 ریال0:40:25
1.0394 ریال0:30:29
1.0399 ریال0:20:24
1.0401 ریال0:10:25
1.0394 ریال0:00:30
نظرات