صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / شکر

  • نرخ فعلی:12.38
  • بالاترین قیمت روز:13.1
  • پایین ترین قیمت روز:11.96
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.82%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.93
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۸:۲۵
  • نرخ روز گذشته:12.21
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.17

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شکر در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شکر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.38 ریال17:38:25
12.36 ریال17:37:23
12.38 ریال17:36:24
12.37 ریال17:35:26
12.38 ریال17:33:26
12.36 ریال17:32:27
12.38 ریال17:31:26
12.36 ریال17:28:27
12.37 ریال17:27:25
12.38 ریال17:26:25
12.37 ریال17:25:26
12.38 ریال17:24:28
12.37 ریال17:23:24
12.36 ریال17:22:26
12.37 ریال17:20:26
12.36 ریال17:19:26
12.02 ریال17:18:27
12.37 ریال17:15:28
12.36 ریال17:14:27
12.02 ریال17:13:25
12.01 ریال17:12:26
12.02 ریال17:10:27
12.36 ریال17:09:23
12.37 ریال17:08:26
12.02 ریال17:07:26
12.36 ریال17:06:25
12.02 ریال17:05:27
12.36 ریال17:04:26
12.35 ریال17:03:31
12.02 ریال17:02:28
12.34 ریال17:00:42
12.02 ریال16:59:25
12.33 ریال16:58:26
12.01 ریال16:57:25
12.34 ریال16:56:25
12.35 ریال16:55:26
12.33 ریال16:54:25
12.35 ریال16:53:28
12.33 ریال16:48:24
12.32 ریال16:47:24
12.33 ریال16:46:24
12.35 ریال16:44:22
12.33 ریال16:42:27
12.32 ریال16:41:25
12.35 ریال16:39:24
12.33 ریال16:38:25
12.35 ریال16:37:23
12.33 ریال16:36:25
12.32 ریال16:35:28
12.35 ریال16:33:26
12.32 ریال16:32:26
12.36 ریال16:30:28
12.35 ریال16:29:25
12.36 ریال16:28:27
12.35 ریال16:24:27
12.36 ریال16:22:23
12.35 ریال16:21:26
12.36 ریال16:19:25
12.34 ریال16:18:26
12.35 ریال16:17:25
12.36 ریال16:14:25
12.35 ریال16:11:25
12.34 ریال16:10:27
12.35 ریال16:09:24
12.34 ریال16:08:25
12.35 ریال16:07:28
12.34 ریال16:06:27
12.35 ریال16:04:30
12.36 ریال16:03:27
12.34 ریال15:59:24
12.36 ریال15:57:23
12.35 ریال15:55:26
12.34 ریال15:53:24
12.35 ریال15:52:26
12.36 ریال15:51:25
12.35 ریال15:50:28
12.36 ریال15:48:26
12.35 ریال15:47:24
12.36 ریال15:46:24
12.35 ریال15:43:27
12.36 ریال15:42:27
12.35 ریال15:38:25
12.36 ریال15:34:26
12.35 ریال15:33:25
12.36 ریال15:25:26
12.35 ریال15:24:25
12.34 ریال15:23:26
12.36 ریال15:19:22
12.35 ریال15:15:26
12.36 ریال15:14:28
12.35 ریال15:11:24
12.36 ریال15:08:26
12.35 ریال15:07:26
12.34 ریال15:06:24
12.35 ریال15:05:26
12.36 ریال15:03:26
12.35 ریال15:01:26
12.36 ریال15:00:35
12.35 ریال14:59:23
12.36 ریال14:58:24
12.35 ریال14:57:25
12.36 ریال14:56:27
12.35 ریال14:55:25
12.36 ریال14:54:24
12.35 ریال14:53:25
12.36 ریال14:52:25
12.35 ریال14:49:25
12.36 ریال14:47:24
12.34 ریال14:46:24
12.35 ریال14:45:27
12.36 ریال14:43:27
12.35 ریال14:42:27
12.36 ریال14:40:29
12.35 ریال14:38:25
12.36 ریال14:35:27
12.35 ریال14:34:26
12.36 ریال14:32:29
12.34 ریال14:30:28
12.36 ریال14:28:26
12.34 ریال14:27:24
12.36 ریال14:25:24
12.32 ریال14:24:22
12.35 ریال14:23:26
12.34 ریال14:22:26
12.31 ریال14:21:28
12.35 ریال14:19:24
12.34 ریال14:18:24
12.36 ریال14:17:24
12.31 ریال14:13:26
12.34 ریال14:12:24
12.31 ریال14:08:26
12.3 ریال14:05:25
12.32 ریال14:04:27
12.31 ریال14:02:26
12.33 ریال14:01:25
12.31 ریال13:59:23
12.3 ریال13:57:26
12.33 ریال13:56:26
12.31 ریال13:55:26
12.32 ریال13:54:25
12.3 ریال13:52:25
12.33 ریال13:51:24
12.3 ریال13:49:26
12.31 ریال13:46:25
12.33 ریال13:45:26
12.32 ریال13:43:25
12.31 ریال13:42:25
12.3 ریال13:41:24
12.31 ریال13:40:26
12.33 ریال13:39:25
12.3 ریال13:37:24
12.32 ریال13:35:27
12.31 ریال13:30:27
12.3 ریال13:28:26
12.31 ریال13:26:23
12.33 ریال13:20:27
12.32 ریال13:19:23
12.33 ریال13:18:24
12.32 ریال13:16:25
12.33 ریال13:13:25
12.31 ریال13:12:25
12.33 ریال13:11:25
12.32 ریال13:10:25
12.33 ریال13:06:23
12.31 ریال13:05:26
12.32 ریال13:00:33
12.29 ریال12:57:24
11.96 ریال12:54:25
12.29 ریال12:53:25
11.96 ریال12:52:25
12.29 ریال12:51:24
11.96 ریال12:50:27
12.32 ریال12:49:24
12.29 ریال12:48:26
12.32 ریال12:47:25
11.96 ریال12:46:23
12.32 ریال12:44:25
12.29 ریال12:43:24
11.96 ریال12:41:24
12.28 ریال12:40:26
12.29 ریال12:39:25
11.96 ریال12:38:25
12.93 ریال12:37:25
11.96 ریال12:34:26
12.93 ریال12:33:28
13.1 ریال12:32:30
11.96 ریال12:31:26
12.28 ریال12:30:32
12.21 ریال12:29:26
12.93 ریال12:28:29
13.1 ریال12:27:25
12.28 ریال12:26:23
12.93 ریال12:25:30
13.1 ریال12:24:25
12.28 ریال12:23:27
12.93 ریال12:20:29
13.1 ریال12:19:24
12.93 ریال12:18:25
12.21 ریال12:13:25
12.93 ریال12:11:25
نظرات