صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / شکر

  • نرخ فعلی:13.83
  • بالاترین قیمت روز:14.64
  • پایین ترین قیمت روز:13.76
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.81
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.86%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.64
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:13.89
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.06

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شکر در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شکر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.83 ریال17:37:15
13.82 ریال17:36:15
13.79 ریال17:35:15
13.77 ریال17:34:14
13.79 ریال17:33:14
13.82 ریال17:32:16
13.84 ریال17:29:15
13.79 ریال17:28:13
13.87 ریال17:27:14
13.77 ریال17:26:14
13.79 ریال17:25:14
13.87 ریال17:24:14
13.79 ریال17:22:17
13.87 ریال17:21:16
13.79 ریال17:19:15
13.87 ریال17:18:18
13.89 ریال17:17:15
13.77 ریال17:16:17
13.89 ریال17:15:16
13.83 ریال17:14:14
13.89 ریال17:13:14
13.87 ریال17:12:16
13.89 ریال17:11:17
13.87 ریال17:09:17
13.89 ریال17:08:15
13.91 ریال17:07:16
13.89 ریال17:06:16
13.91 ریال17:05:17
13.92 ریال17:03:16
13.89 ریال16:59:14
13.92 ریال16:58:13
13.89 ریال16:57:13
13.91 ریال16:52:14
13.92 ریال16:51:15
13.91 ریال16:48:14
13.88 ریال16:47:13
13.92 ریال16:46:14
13.91 ریال16:44:16
13.88 ریال16:42:15
13.91 ریال16:41:15
13.87 ریال16:40:17
13.89 ریال16:39:14
13.91 ریال16:36:14
13.87 ریال16:34:13
13.88 ریال16:33:13
13.95 ریال16:32:15
13.89 ریال16:31:14
13.88 ریال16:30:16
13.89 ریال16:29:14
13.88 ریال16:28:14
13.91 ریال16:27:14
13.95 ریال16:26:14
13.87 ریال16:25:15
13.95 ریال16:23:15
13.89 ریال16:22:13
13.91 ریال16:21:14
13.95 ریال16:20:16
13.89 ریال16:19:15
13.95 ریال16:15:18
13.91 ریال16:14:14
13.9 ریال16:13:14
13.91 ریال16:11:14
13.89 ریال16:10:16
13.91 ریال16:09:15
13.9 ریال16:08:16
13.91 ریال16:07:15
13.88 ریال16:06:15
13.89 ریال16:05:14
13.88 ریال16:04:15
13.89 ریال16:03:15
13.88 ریال16:01:15
13.9 ریال16:00:18
13.86 ریال15:59:14
13.9 ریال15:58:13
13.88 ریال15:57:16
13.9 ریال15:55:14
13.84 ریال15:52:14
13.88 ریال15:50:17
13.86 ریال15:48:15
13.84 ریال15:47:13
13.86 ریال15:46:14
13.84 ریال15:45:15
13.86 ریال15:44:14
13.84 ریال15:43:14
13.86 ریال15:40:19
13.84 ریال15:39:14
13.86 ریال15:38:14
13.83 ریال15:37:14
13.86 ریال15:35:15
13.84 ریال15:34:14
13.86 ریال15:33:14
13.83 ریال15:32:15
13.86 ریال15:31:15
13.83 ریال15:30:16
13.86 ریال15:28:15
13.84 ریال15:27:16
13.86 ریال15:26:15
13.83 ریال15:25:15
13.84 ریال15:24:14
13.83 ریال15:23:14
13.84 ریال15:22:14
13.83 ریال15:18:14
13.84 ریال15:17:15
13.83 ریال15:11:14
13.84 ریال15:10:14
13.83 ریال15:02:15
13.84 ریال15:01:14
13.83 ریال15:00:19
13.82 ریال14:58:17
13.84 ریال14:57:14
13.82 ریال14:52:15
13.83 ریال14:51:15
13.82 ریال14:50:17
13.83 ریال14:49:13
13.82 ریال14:47:12
13.83 ریال14:46:14
13.82 ریال14:45:16
13.83 ریال14:44:14
13.82 ریال14:43:13
13.79 ریال14:42:15
13.82 ریال14:41:13
13.8 ریال14:39:14
13.82 ریال14:38:13
13.79 ریال14:33:15
13.83 ریال14:32:15
13.8 ریال14:31:15
13.79 ریال14:30:19
13.8 ریال14:29:14
13.79 ریال14:27:15
13.77 ریال14:26:15
13.79 ریال14:25:16
13.8 ریال14:24:17
13.79 ریال14:23:15
13.8 ریال14:22:15
13.79 ریال14:21:16
13.76 ریال14:20:15
13.77 ریال14:19:16
13.79 ریال14:17:14
13.78 ریال14:16:14
13.77 ریال14:15:18
13.79 ریال14:11:14
13.76 ریال14:09:14
13.78 ریال14:08:14
13.77 ریال14:07:15
13.78 ریال14:06:14
13.79 ریال14:04:15
13.77 ریال14:02:16
13.79 ریال14:01:16
13.78 ریال13:58:15
13.8 ریال13:57:14
13.78 ریال13:56:16
13.8 ریال13:55:16
13.78 ریال13:53:15
13.8 ریال13:51:15
13.81 ریال13:50:18
13.77 ریال13:48:14
13.8 ریال13:47:15
13.81 ریال13:46:16
13.8 ریال13:43:15
13.81 ریال13:42:16
13.8 ریال13:41:15
13.81 ریال13:40:17
13.8 ریال13:39:15
13.79 ریال13:36:15
13.81 ریال13:34:15
13.79 ریال13:31:15
13.8 ریال13:30:18
13.78 ریال13:29:14
13.8 ریال13:28:15
13.79 ریال13:27:15
13.8 ریال13:26:15
13.79 ریال13:23:16
13.8 ریال13:21:15
13.78 ریال13:20:17
13.8 ریال13:19:14
13.79 ریال13:18:15
13.8 ریال13:16:14
13.78 ریال13:14:14
13.8 ریال13:12:16
13.78 ریال13:11:16
13.8 ریال13:10:16
13.79 ریال13:09:15
13.8 ریال13:08:15
13.78 ریال13:06:16
13.79 ریال13:04:13
13.78 ریال13:01:16
13.8 ریال12:57:15
13.81 ریال12:54:15
13.8 ریال12:53:15
13.81 ریال12:52:15
13.8 ریال12:51:16
13.81 ریال12:50:17
13.8 ریال12:49:14
13.81 ریال12:48:15
13.8 ریال12:47:15
13.81 ریال12:46:16
13.8 ریال12:45:15
13.81 ریال12:39:15
13.82 ریال12:38:13
13.81 ریال12:37:14
13.83 ریال12:34:14
13.82 ریال12:33:15
13.81 ریال12:31:15
13.83 ریال12:29:16
13.82 ریال12:25:15
13.81 ریال12:24:15
13.82 ریال12:23:16
13.83 ریال12:22:17
13.81 ریال12:21:14
13.82 ریال12:20:17
13.83 ریال12:17:16
13.81 ریال12:15:15
13.82 ریال12:14:14
13.81 ریال12:04:16
13.8 ریال12:03:15
13.81 ریال11:55:16
13.8 ریال11:54:15
13.81 ریال11:53:14
13.79 ریال11:51:15
13.84 ریال11:50:16
13.81 ریال11:49:17
13.79 ریال11:48:16
13.8 ریال11:47:19
13.84 ریال11:45:17
13.79 ریال11:44:15
13.8 ریال11:43:16
13.79 ریال11:40:15
13.81 ریال11:39:15
13.84 ریال11:36:15
13.79 ریال11:34:15
13.84 ریال11:33:16
14.64 ریال11:32:17
13.84 ریال11:29:14
13.83 ریال11:28:16
13.84 ریال11:27:15
13.89 ریال11:26:15
13.83 ریال11:24:16
13.84 ریال11:23:15
14.64 ریال11:20:17
13.83 ریال11:19:16
14.64 ریال11:18:17
13.89 ریال11:12:17
14.64 ریال11:11:16
نظرات