شاخص یاب

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7516
  • بالاترین قیمت روز:0.7525
  • پایین ترین قیمت روز:0.7507
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7516
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.7515
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7516 ریال7:33:11
0.7517 ریال7:32:09
0.7516 ریال7:27:11
0.7515 ریال7:18:11
0.7517 ریال7:14:08
0.7516 ریال7:12:11
0.7518 ریال7:11:08
0.7515 ریال7:09:11
0.7517 ریال7:08:08
0.7515 ریال7:07:08
0.7516 ریال7:06:11
0.7515 ریال7:03:11
0.7522 ریال7:02:08
0.7517 ریال7:01:09
0.7516 ریال6:57:11
0.7518 ریال6:56:08
0.7516 ریال6:55:09
0.7517 ریال6:51:11
0.7516 ریال6:49:08
0.7518 ریال6:48:11
0.7515 ریال6:46:08
0.7516 ریال6:41:08
0.7518 ریال6:37:09
0.7517 ریال6:33:14
0.7518 ریال6:30:54
0.7516 ریال6:27:46
0.7517 ریال6:25:12
0.7517 ریال6:25:10
0.7516 ریال6:21:12
0.7517 ریال6:20:10
0.7516 ریال6:18:11
0.7517 ریال6:13:08
0.7518 ریال6:12:11
0.7517 ریال6:11:08
0.7516 ریال6:09:22
0.7513 ریال6:08:48
0.7517 ریال6:06:11
0.7515 ریال6:03:12
0.7518 ریال6:02:10
0.7515 ریال5:59:09
0.7521 ریال5:58:08
0.7514 ریال5:57:13
0.7515 ریال5:56:09
0.7516 ریال5:53:09
0.7512 ریال5:51:11
0.7516 ریال5:49:09
0.7517 ریال5:48:10
0.7512 ریال5:47:09
0.7516 ریال5:46:08
0.7512 ریال5:45:12
0.7517 ریال5:44:08
0.7515 ریال5:38:09
0.7511 ریال5:37:12
0.7514 ریال5:29:08
0.7515 ریال5:23:08
0.7514 ریال5:22:08
0.7513 ریال5:21:11
0.7512 ریال5:14:08
0.7508 ریال5:13:09
0.7512 ریال5:10:10
0.7511 ریال5:04:10
0.7512 ریال4:56:09
0.7511 ریال4:54:11
0.7512 ریال4:53:08
0.7511 ریال4:49:08
0.7512 ریال4:46:08
0.751 ریال4:41:08
0.7511 ریال4:39:11
0.7513 ریال4:36:10
0.7518 ریال4:35:09
0.7513 ریال4:33:11
0.7511 ریال4:32:09
0.7513 ریال4:29:07
0.7512 ریال4:28:08
0.7511 ریال4:24:10
0.7513 ریال4:18:10
0.7509 ریال4:17:08
0.7512 ریال4:11:08
0.7513 ریال4:10:10
0.7515 ریال4:09:11
0.7512 ریال4:08:08
0.7514 ریال4:04:08
0.7512 ریال3:57:11
0.7508 ریال3:56:08
0.7513 ریال3:55:11
0.7511 ریال3:52:09
0.7513 ریال3:50:10
0.7514 ریال3:48:10
0.7512 ریال3:46:07
0.7513 ریال3:45:12
0.7512 ریال3:42:11
0.7507 ریال3:41:08
0.7511 ریال3:40:09
0.7513 ریال3:39:10
0.7511 ریال3:38:08
0.7512 ریال3:36:10
0.7513 ریال3:33:10
0.7517 ریال3:29:07
0.7515 ریال3:28:07
0.7522 ریال3:27:10
0.7516 ریال3:20:09
0.7522 ریال3:19:08
0.7515 ریال3:18:10
0.7516 ریال3:17:08
0.7512 ریال3:16:07
0.7517 ریال3:15:12
0.7513 ریال3:14:08
0.7517 ریال3:09:11
0.7523 ریال3:08:07
0.7517 ریال3:06:10
0.7516 ریال3:02:07
0.7512 ریال3:01:08
0.7518 ریال3:00:16
0.7516 ریال2:57:11
0.7515 ریال2:54:11
0.7516 ریال2:50:09
0.7517 ریال2:47:08
0.7515 ریال2:46:08
0.7514 ریال2:44:07
0.7515 ریال2:43:07
0.7517 ریال2:42:10
0.7516 ریال2:38:08
0.7517 ریال2:37:08
0.7515 ریال2:33:10
0.7512 ریال2:32:08
0.7517 ریال2:31:09
0.7516 ریال2:26:08
0.7515 ریال2:18:10
0.7517 ریال2:14:08
0.7516 ریال2:10:10
0.7515 ریال2:08:07
0.7514 ریال2:07:08
0.7513 ریال2:04:07
0.7514 ریال2:01:09
0.7513 ریال1:59:08
0.7516 ریال1:55:09
0.7517 ریال1:54:11
0.7521 ریال1:53:08
0.7516 ریال1:51:10
0.7518 ریال1:50:12
0.7517 ریال1:49:08
0.7518 ریال1:43:08
0.7519 ریال1:40:09
0.7518 ریال1:39:10
0.7525 ریال1:38:07
0.7521 ریال1:36:10
0.752 ریال1:35:09
0.7517 ریال1:34:08
0.752 ریال1:33:10
0.7515 ریال1:30:14
0.7516 ریال1:25:08
0.7515 ریال1:23:07
0.7523 ریال1:22:08
0.7513 ریال1:21:10
0.7517 ریال1:20:09
0.7524 ریال1:19:08
0.7518 ریال1:16:07
0.7519 ریال1:15:11
0.7518 ریال1:11:07
0.7519 ریال1:10:08
0.7518 ریال1:07:08
0.7524 ریال1:06:10
0.7517 ریال1:05:08
0.7518 ریال1:04:07
0.7517 ریال1:03:10
0.7518 ریال1:00:15
0.752 ریال0:59:08
0.7525 ریال0:58:07
0.7518 ریال0:57:09
0.7516 ریال0:53:07
0.7515 ریال0:52:08
0.7511 ریال0:51:09
0.7513 ریال0:48:09
0.7515 ریال0:44:08
0.7513 ریال0:42:10
0.7514 ریال0:41:07
0.752 ریال0:40:09
0.7513 ریال0:38:07
0.7515 ریال0:35:09
0.7514 ریال0:34:07
0.7515 ریال0:33:09
0.7514 ریال0:32:07
0.7516 ریال0:31:07
0.7517 ریال0:29:07
0.7516 ریال0:19:07
0.7512 ریال0:18:10
0.7517 ریال0:15:11
0.7516 ریال0:08:07
0.7517 ریال0:07:07
0.7516 ریال0:05:08
0.7517 ریال0:04:08
0.7516 ریال0:03:11
نظرات