شاخص یاب

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.261
  • بالاترین قیمت روز:0.2614
  • پایین ترین قیمت روز:0.2586
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2586
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.2587
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.89%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.261 ریال13:01:17
0.261 ریال12:59:43
0.261 ریال12:58:49
0.261 ریال12:58:00
0.2611 ریال12:54:00
0.261 ریال8:44:22
0.261 ریال8:43:21
0.261 ریال8:42:35
0.261 ریال8:41:24
0.2611 ریال8:37:42
0.261 ریال7:42:29
0.261 ریال7:41:21
0.261 ریال7:40:18
0.261 ریال7:39:34
0.2611 ریال7:38:30
0.2611 ریال7:37:32
0.2611 ریال7:36:47
0.2611 ریال7:35:40
0.261 ریال4:47:01
0.261 ریال4:45:59
0.261 ریال4:45:12
0.2609 ریال4:42:07
0.2609 ریال4:40:57
0.2609 ریال4:39:56
0.2609 ریال4:39:13
0.2611 ریال4:09:12
0.2611 ریال4:07:59
0.2611 ریال4:06:55
0.2611 ریال4:06:16
0.261 ریال2:54:22
0.261 ریال2:53:20
0.261 ریال2:52:17
0.261 ریال2:51:24
0.2611 ریال2:48:56
0.2611 ریال2:48:07
0.2611 ریال2:46:56
0.261 ریال1:50:00
0.261 ریال1:48:59
0.261 ریال1:48:11
0.2611 ریال1:47:10
0.2611 ریال1:46:12
0.2611 ریال1:45:26
0.2611 ریال1:44:06
0.261 ریال1:37:18
0.261 ریال1:36:28
0.261 ریال1:35:26
0.261 ریال1:34:25
0.2609 ریال1:31:17
0.2609 ریال1:30:23
0.2609 ریال1:29:03
0.2606 ریال1:28:06
0.2606 ریال1:27:18
0.2608 ریال1:25:18
0.2607 ریال1:24:29
0.2607 ریال1:23:10
0.2607 ریال1:22:06
0.2606 ریال1:21:13
0.2608 ریال1:19:04
0.2608 ریال1:18:21
0.2607 ریال1:16:01
0.2607 ریال1:15:14
0.2608 ریال1:13:57
0.2608 ریال1:13:02
0.2608 ریال1:12:12
0.2609 ریال1:11:03
0.261 ریال1:10:06
0.261 ریال1:09:15
0.261 ریال1:07:59
0.2612 ریال1:06:25
0.2613 ریال1:05:17
0.2614 ریال1:04:28
0.2612 ریال1:03:47
0.2611 ریال1:02:30
0.2608 ریال1:00:20
0.2608 ریال0:59:07
0.2609 ریال0:58:05
0.2607 ریال0:57:12
0.2605 ریال0:55:58
0.2605 ریال0:54:59
0.2602 ریال0:54:12
0.2603 ریال0:53:10
0.2603 ریال0:52:08
0.2603 ریال0:51:21
0.26 ریال0:49:58
0.2601 ریال0:48:57
0.2601 ریال0:48:08
0.2601 ریال0:47:03
0.2603 ریال0:46:04
0.2605 ریال0:43:59
0.2604 ریال0:43:01
0.2605 ریال0:42:10
0.2607 ریال0:41:00
0.2603 ریال0:40:00
0.2596 ریال0:38:14
0.2599 ریال0:37:15
0.26 ریال0:36:29
0.2599 ریال0:35:27
0.26 ریال0:34:25
0.2602 ریال0:33:41
0.2602 ریال0:32:23
0.2602 ریال0:31:21
0.2599 ریال0:30:23
0.2597 ریال0:29:05
0.2597 ریال0:28:05
0.2595 ریال0:27:19
0.2596 ریال0:26:11
0.2593 ریال0:24:23
0.26 ریال0:23:09
0.2595 ریال0:22:09
0.2593 ریال0:21:17
0.2588 ریال0:19:59
0.2588 ریال0:19:08
0.2588 ریال0:18:26
0.2586 ریال0:16:10
0.2587 ریال0:13:18
0.2587 ریال0:12:33
0.2586 ریال0:07:58
0.2586 ریال0:07:39
0.2586 ریال0:06:45
0.2586 ریال0:05:44
0.2586 ریال0:05:40
نظرات