نفت برنت

  • نرخ فعلی:57.44
  • بالاترین قیمت روز:57.44
  • پایین ترین قیمت روز:57.31
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:57.34
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۷
  • نرخ روز گذشته:57.35
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.09

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
57.44 ریال3:37:53
57.42 ریال3:34:56
57.43 ریال3:32:27
57.33 ریال1:32:00
57.34 ریال1:28:58
57.38 ریال1:20:26
57.34 ریال1:09:37
57.37 ریال0:58:49
57.36 ریال0:50:35
57.35 ریال0:37:53
57.34 ریال0:32:32
57.33 ریال0:26:01
57.31 ریال0:17:28
57.33 ریال0:07:56
57.34 ریال0:04:50
نظرات