نفت برنت

  • نرخ فعلی:58.16
  • بالاترین قیمت روز:58.51
  • پایین ترین قیمت روز:57.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.31
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:58.12
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:58.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
58.16 ریال23:16:57
58.17 ریال23:13:45
58.16 ریال23:10:51
58.17 ریال23:04:49
58.16 ریال23:02:01
58.15 ریال22:52:51
58.16 ریال22:43:45
58.15 ریال22:41:10
58.17 ریال22:37:44
58.16 ریال22:35:21
58.17 ریال22:31:54
58.18 ریال22:28:52
58.19 ریال22:26:04
58.16 ریال22:13:52
58.14 ریال22:11:03
58.13 ریال22:07:51
58.17 ریال21:58:39
58.06 ریال21:55:52
58.12 ریال21:52:52
58.13 ریال21:50:36
58.17 ریال21:47:28
58.09 ریال21:43:52
58.1 ریال21:40:58
58.09 ریال21:35:31
58.03 ریال21:31:52
57.98 ریال21:28:44
58.02 ریال21:25:52
58.04 ریال21:23:26
58.08 ریال21:19:53
58.09 ریال21:14:24
58.05 ریال21:07:52
58.11 ریال21:05:35
58.1 ریال20:59:33
58.08 ریال20:50:00
58.13 ریال20:47:25
58.11 ریال20:41:39
58.12 ریال20:38:00
58.09 ریال20:28:59
58.02 ریال20:17:03
58.05 ریال20:13:59
58.02 ریال20:11:19
57.98 ریال20:04:54
57.95 ریال19:58:55
57.97 ریال19:53:08
58.01 ریال19:50:19
57.98 ریال19:47:09
57.95 ریال19:41:27
57.98 ریال19:29:10
57.95 ریال19:26:25
57.97 ریال19:17:45
58.01 ریال19:14:00
57.87 ریال19:08:25
57.88 ریال19:05:36
57.81 ریال19:02:26
57.8 ریال18:59:04
57.9 ریال18:50:09
57.88 ریال18:47:09
58.09 ریال18:44:11
57.97 ریال18:32:10
57.99 ریال18:29:11
58.01 ریال18:26:10
58.11 ریال18:20:18
57.97 ریال18:11:14
58.28 ریال18:08:04
58.38 ریال18:05:12
58.3 ریال17:59:04
58.31 ریال17:52:58
58.3 ریال17:50:22
58.29 ریال17:47:06
58.27 ریال17:41:06
58.31 ریال17:38:08
58.27 ریال17:23:12
58.34 ریال17:08:09
58.28 ریال17:02:08
58.35 ریال16:49:50
58.31 ریال16:46:56
58.35 ریال16:44:00
58.38 ریال16:37:51
58.43 ریال16:34:51
58.45 ریال16:26:01
58.51 ریال16:23:28
58.48 ریال16:19:50
58.38 ریال16:17:05
58.35 ریال16:04:49
58.34 ریال15:52:52
58.33 ریال15:50:00
58.31 ریال15:46:58
58.26 ریال15:37:57
58.24 ریال15:34:58
58.29 ریال15:32:07
58.27 ریال15:22:47
58.23 ریال15:20:00
58.3 ریال15:13:58
58.26 ریال15:11:00
58.24 ریال15:07:59
58.19 ریال14:55:58
58.23 ریال14:52:50
58.22 ریال14:49:54
58.27 ریال14:40:58
58.23 ریال14:37:50
58.28 ریال14:33:34
58.27 ریال14:28:52
58.31 ریال14:22:54
58.3 ریال14:19:54
58.33 ریال14:17:00
58.4 ریال14:13:54
58.38 ریال14:08:11
58.43 ریال14:04:54
58.41 ریال14:02:04
58.4 ریال13:58:53
58.41 ریال13:55:57
58.4 ریال13:53:37
58.34 ریال13:46:54
58.29 ریال13:34:45
58.28 ریال13:32:00
58.3 ریال13:29:34
58.31 ریال13:25:54
58.3 ریال13:23:08
58.28 ریال13:13:59
58.3 ریال12:58:55
58.34 ریال12:55:59
58.3 ریال12:53:11
58.27 ریال12:50:18
58.35 ریال12:41:08
58.37 ریال12:38:07
58.34 ریال12:22:59
58.31 ریال12:19:52
58.3 ریال12:16:59
58.26 ریال12:11:06
58.23 ریال12:04:56
58.29 ریال11:58:57
58.33 ریال11:52:54
58.31 ریال11:46:56
58.28 ریال11:43:49
58.2 ریال11:26:04
58.34 ریال11:16:52
58.3 ریال11:13:56
58.27 ریال11:11:12
58.23 ریال11:01:58
58.34 ریال10:58:58
58.37 ریال10:49:56
58.27 ریال10:37:57
58.26 ریال10:34:52
58.23 ریال10:29:18
58.2 ریال10:22:45
58.19 ریال10:19:46
58.16 ریال10:04:38
58.17 ریال10:01:54
58.15 ریال9:59:08
58.17 ریال9:52:45
58.16 ریال9:47:15
58.13 ریال9:44:21
58.15 ریال9:35:25
58.2 ریال9:11:22
58.23 ریال8:58:43
58.22 ریال8:49:44
58.23 ریال8:46:44
58.22 ریال8:40:51
58.23 ریال8:34:42
58.24 ریال8:16:45
58.23 ریال8:07:39
58.2 ریال8:04:40
58.22 ریال8:01:54
58.21 ریال7:49:52
58.22 ریال7:43:45
58.21 ریال7:41:15
58.22 ریال7:37:43
58.24 ریال7:34:43
58.27 ریال7:25:45
58.28 ریال7:22:41
58.27 ریال7:19:39
58.29 ریال7:17:24
58.3 ریال7:14:10
58.28 ریال7:10:55
58.3 ریال7:05:15
58.28 ریال6:46:45
58.27 ریال6:40:44
58.28 ریال6:34:51
58.27 ریال6:07:42
58.3 ریال5:52:38
58.31 ریال5:46:51
58.28 ریال5:31:44
58.27 ریال5:22:40
58.29 ریال5:16:45
58.3 ریال5:13:42
58.28 ریال5:11:10
58.27 ریال4:59:24
58.28 ریال4:49:45
58.3 ریال4:44:26
58.26 ریال4:38:05
58.28 ریال4:34:48
58.26 ریال4:31:53
58.2 ریال4:28:49
58.19 ریال4:16:45
58.2 ریال4:11:12
58.19 ریال4:04:41
58.2 ریال4:01:54
58.22 ریال3:49:47
58.23 ریال3:43:44
58.24 ریال3:40:44
58.28 ریال3:38:08
58.27 ریال3:35:08
58.24 ریال3:32:32
58.09 ریال1:29:09
58.1 ریال1:19:36
58.09 ریال1:16:50
58.08 ریال1:08:16
58.09 ریال0:55:36
58.12 ریال0:38:03
58.09 ریال0:35:16
58.12 ریال0:26:09
58.11 ریال0:17:18
58.16 ریال0:13:37
58.17 ریال0:05:11
58.12 ریال0:01:53
نظرات