شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bitcoin Cash SV Index investing-com

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47.79%