دلار استرالیا / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.7513
  • بالاترین قیمت روز:0.7532
  • پایین ترین قیمت روز:0.7475
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7532
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۵:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.7535
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7513 ریال23:25:35
0.7511 ریال22:04:36
0.7501 ریال20:52:34
0.75 ریال20:07:33
0.7498 ریال19:46:33
0.7491 ریال19:25:34
0.7495 ریال19:07:32
0.7489 ریال18:46:34
0.7475 ریال18:31:36
0.7485 ریال18:07:32
0.7488 ریال17:46:32
0.7485 ریال17:25:32
0.7483 ریال17:04:36
0.7482 ریال16:31:35
0.7483 ریال16:04:34
0.7492 ریال15:46:34
0.7489 ریال15:25:34
0.7492 ریال15:04:38
0.7489 ریال14:46:30
0.7491 ریال14:31:37
0.7492 ریال14:07:30
0.7499 ریال13:46:31
0.7502 ریال13:07:32
0.7504 ریال12:46:32
0.751 ریال12:31:35
0.7509 ریال12:04:32
0.7507 ریال11:46:32
0.7514 ریال11:07:31
0.7506 ریال10:46:29
0.7508 ریال10:07:30
0.7515 ریال9:46:29
0.7516 ریال9:25:32
0.7517 ریال9:07:29
0.7516 ریال8:31:32
0.7513 ریال8:07:26
0.7521 ریال7:46:27
0.752 ریال7:25:28
0.7511 ریال7:04:27
0.7515 ریال6:07:24
0.7518 ریال5:28:26
0.7513 ریال5:07:24
0.7526 ریال4:40:23
0.7527 ریال4:07:25
0.7523 ریال3:49:25
0.7522 ریال3:31:26
0.752 ریال3:07:23
0.7521 ریال2:46:23
0.7525 ریال1:43:24
0.7526 ریال1:22:26
0.7525 ریال1:01:34
0.7527 ریال0:43:29
0.753 ریال0:22:29
0.7532 ریال0:04:34
نظرات