آلومینیوم

  • نرخ فعلی:2117.75
  • بالاترین قیمت روز:2149.5
  • پایین ترین قیمت روز:2114.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,149.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:2,117.00
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.75

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,117.75 ریال20:28:59
2,118.5 ریال20:23:11
2,117.25 ریال20:17:03
2,117.5 ریال20:13:59
2,117.75 ریال20:04:54
2,119.5 ریال20:02:22
2,118.25 ریال19:53:08
2,119.75 ریال19:50:19
2,119 ریال19:47:09
2,119.5 ریال19:44:09
2,119.75 ریال19:41:27
2,118.25 ریال19:29:10
2,119.75 ریال19:26:25
2,119.5 ریال19:17:45
2,123.5 ریال19:14:00
2,123.25 ریال19:08:25
2,124.25 ریال19:05:36
2,125.5 ریال19:02:26
2,126 ریال18:59:04
2,124.25 ریال18:50:09
2,125 ریال18:47:09
2,123.75 ریال18:32:10
2,123.25 ریال18:29:11
2,124 ریال18:26:10
2,125 ریال18:20:18
2,127 ریال18:11:14
2,128 ریال18:08:04
2,127.5 ریال18:05:12
2,126.5 ریال18:02:18
2,124.75 ریال17:59:04
2,124.25 ریال17:56:12
2,123.75 ریال17:52:58
2,125.75 ریال17:50:22
2,125 ریال17:41:06
2,123.5 ریال17:38:08
2,123.75 ریال17:32:12
2,120.75 ریال17:23:12
2,120 ریال17:19:54
2,117 ریال17:08:09
2,116.25 ریال17:02:08
2,117.5 ریال16:49:50
2,116 ریال16:46:56
2,117 ریال16:44:00
2,118.75 ریال16:37:51
2,120 ریال16:34:51
2,120.25 ریال16:29:24
2,120.5 ریال16:26:01
2,122.5 ریال16:23:28
2,123.75 ریال16:13:56
2,122.5 ریال16:07:57
2,122.75 ریال16:04:49
2,123.25 ریال15:59:28
2,123.75 ریال15:52:52
2,125 ریال15:50:00
2,125.25 ریال15:46:58
2,124.75 ریال15:37:57
2,127 ریال15:34:58
2,125.25 ریال15:32:07
2,123.75 ریال15:22:47
2,122.75 ریال15:20:00
2,121.75 ریال15:13:58
2,122.5 ریال15:11:00
2,121.75 ریال15:07:59
2,121 ریال14:55:58
2,119.75 ریال14:52:50
2,121.75 ریال14:49:54
2,122.75 ریال14:40:58
2,121.75 ریال14:37:50
2,120.25 ریال14:34:47
2,119.75 ریال14:33:34
2,116 ریال14:28:52
2,116.5 ریال14:22:54
2,116.25 ریال14:19:54
2,115.25 ریال14:17:00
2,114.75 ریال14:13:54
2,117.25 ریال14:08:11
2,116.5 ریال14:04:54
2,116.75 ریال14:02:04
2,117.25 ریال13:58:53
2,117.75 ریال13:53:37
2,118.75 ریال13:46:54
2,120.25 ریال13:34:45
2,118.25 ریال13:32:00
2,117.75 ریال13:29:34
2,117.25 ریال13:23:08
2,117 ریال13:17:27
2,116.75 ریال12:58:55
2,117.25 ریال12:55:59
2,117 ریال12:50:18
2,117.5 ریال12:41:08
2,120 ریال12:38:07
2,118.5 ریال12:34:51
2,116.75 ریال12:28:55
2,117 ریال12:22:59
2,117.75 ریال12:16:59
2,120 ریال12:11:06
2,117.25 ریال12:04:56
2,117.5 ریال11:58:57
2,118.25 ریال11:52:54
2,117.75 ریال11:43:49
2,116.25 ریال11:34:56
2,115.5 ریال11:31:59
2,118.75 ریال11:26:04
2,123.5 ریال11:16:52
2,122.75 ریال11:13:56
2,123.25 ریال11:11:12
2,124.5 ریال11:01:58
2,124.75 ریال10:58:58
2,126 ریال10:49:56
2,127 ریال10:43:54
2,126 ریال10:41:05
2,125.75 ریال10:37:57
2,126.75 ریال10:34:52
2,128.25 ریال10:29:18
2,127.5 ریال10:19:46
2,126.25 ریال10:16:51
2,126 ریال10:11:28
2,125 ریال10:08:06
2,125.5 ریال10:04:38
2,123.75 ریال10:01:54
2,127 ریال9:59:08
2,129 ریال9:52:45
2,129.5 ریال9:47:15
2,128.25 ریال9:44:21
2,128.5 ریال9:40:50
2,127.75 ریال9:38:07
2,128 ریال9:35:25
2,129.5 ریال9:31:54
2,129.75 ریال9:26:23
2,130.75 ریال9:22:46
2,130.5 ریال9:19:48
2,131.25 ریال9:14:19
2,131 ریال9:11:22
2,131.5 ریال9:04:44
2,134 ریال8:58:43
2,134.25 ریال8:52:40
2,133.25 ریال8:49:44
2,133.75 ریال8:46:44
2,134 ریال8:44:18
2,133.75 ریال8:38:10
2,134 ریال8:34:42
2,133.75 ریال8:29:53
2,133.5 ریال8:25:48
2,133.25 ریال8:01:54
2,132.25 ریال7:41:15
2,132 ریال7:29:18
2,132.25 ریال7:25:45
2,132 ریال7:14:10
2,131.25 ریال7:07:43
2,131.75 ریال7:05:15
2,130.5 ریال7:01:57
2,134 ریال6:52:37
2,134.5 ریال6:49:38
2,135 ریال6:46:45
2,135.5 ریال6:40:44
2,136.25 ریال6:38:09
2,140 ریال6:34:51
2,140.25 ریال6:31:43
2,141 ریال6:19:42
2,142 ریال6:17:17
2,140.75 ریال6:10:43
2,141.75 ریال5:58:39
2,141.25 ریال5:46:51
2,141.5 ریال5:41:18
2,140.75 ریال5:38:00
2,141.25 ریال5:35:15
2,140.75 ریال5:31:44
2,140.25 ریال5:29:16
2,140.75 ریال5:22:40
2,140.5 ریال5:19:40
2,141 ریال5:16:45
2,140.5 ریال5:13:42
2,142.5 ریال5:11:10
2,141 ریال5:07:43
2,143 ریال5:04:40
2,143.75 ریال5:02:14
2,144.25 ریال4:59:24
2,145.75 ریال4:55:57
2,145.25 ریال4:52:42
2,147 ریال4:49:45
2,146 ریال4:44:26
2,145 ریال4:40:53
2,145.5 ریال4:38:05
2,146.5 ریال4:31:53
2,147.25 ریال4:23:25
2,148.25 ریال4:16:45
2,148.75 ریال3:59:09
2,149.25 ریال3:47:14
2,149.5 ریال3:43:44
2,149.25 ریال3:40:44
2,149.5 ریال3:38:08
نظرات