ودی ایکس

Vodi X
نرخ فعلی:: 0.001026 5.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.001026 5.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.001026 5.17
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ودی ایکس در روز جاری

۱۳:۱۱:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.001026 13:11:57 - 0.29% 0.0001 5.17% 0.0001 12.28% 0.0004 -
0.001029 13:08:50 0.0002 21.92% 0.0001 4.86% 0.0001 11.95% 0.0004 -
0.000844 12:50:47 - 0.71% 0.0002 27.84% 0.0003 36.49% 0.0006 -
0.000850 12:36:33 - 0.35% 0.0002 26.94% 0.0003 35.53% 0.0005 -
0.000847 12:29:48 - 0.24% 0.0002 27.39% 0.0003 36.01% 0.0005 -
0.000849 12:24:00 - 0.95% 0.0002 27.09% 0.0003 35.69% 0.0005 -
0.000841 12:11:51 - 0.36% 0.0002 28.30% 0.0003 36.98% 0.0006 -
0.000838 12:09:14 - 1.09% 0.0002 28.76% 0.0003 37.47% 0.0006 -
0.000829 11:53:19 - 0.24% 0.0003 30.16% 0.0003 38.96% 0.0006 -
0.000827 11:50:38 - 5.93% 0.0003 30.47% 0.0003 39.30% 0.0006 -
0.000876 11:38:49 - 0.23% 0.0002 23.17% 0.0003 31.51% 0.0005 -
0.000878 11:29:28 - 0.23% 0.0002 22.89% 0.0003 31.21% 0.0005 -
0.000880 11:23:57 - 0.34% 0.0002 22.61% 0.0003 30.91% 0.0005 -
0.000883 11:09:40 - 0.68% 0.0002 22.20% 0.0003 30.46% 0.0005 -
0.000889 10:50:41 0.0002 25.20% 0.0002 21.37% 0.0003 29.58% 0.0005 -
0.001113 10:35:59 - 0.09% - 3.15% - 3.50% 0.0003 -
0.001114 10:23:35 - 0.09% - 3.24% - 3.41% 0.0003 -
0.001113 10:08:40 0.0002 24.92% - 3.15% - 3.50% 0.0003 -
0.000891 09:23:15 - 0.22% 0.0002 21.10% 0.0003 29.29% 0.0005 -
0.000893 09:11:28 - 0.11% 0.0002 20.83% 0.0003 29% 0.0005 -
0.000892 09:08:31 - 0.11% 0.0002 20.96% 0.0003 29.15% 0.0005 -
0.000891 08:50:18 - 0.22% 0.0002 21.10% 0.0003 29.29% 0.0005 -
0.000893 08:28:59 0.0002 25.76% 0.0002 20.83% 0.0003 29% 0.0005 -
0.001123 08:23:21 0.0002 25.76% - 4.08% - 2.58% 0.0003 -
0.000893 08:08:24 0.0002 22.73% 0.0002 20.83% 0.0003 29% 0.0005 -
0.001096 07:50:00 0.0002 21.78% - 1.58% 0.0001 5.11% 0.0003 -
0.000900 07:35:32 - 0.11% 0.0002 19.89% 0.0003 28% 0.0005 -
0.000899 07:23:20 - 0.11% 0.0002 20.02% 0.0003 28.14% 0.0005 -
0.000900 07:11:25 - 0.11% 0.0002 19.89% 0.0003 28% 0.0005 -
0.000899 07:08:17 - 0.22% 0.0002 20.02% 0.0003 28.14% 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی