یو اس دی کوین

USD Coin
نرخ فعلی:: 0.999706 0.04
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.999706 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.999706 0.04
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۲۰:۴۲:۳۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.999706 20:42:37 0.0002 0.02% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.999894 20:39:19 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0001
0.9998 20:32:38 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.99977 20:28:50 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999705 20:21:31 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.9998 20:21:20 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999799 20:20:36 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999705 20:19:57 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.999798 20:19:45 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999706 20:19:39 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.999798 20:19:17 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999797 20:18:54 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999703 20:18:45 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.999798 20:18:35 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999705 20:17:57 - - 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.999704 20:17:46 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.9998 20:17:36 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999705 20:16:55 - - 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.999703 20:16:47 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.999798 20:16:36 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999799 20:16:19 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.9998 20:16:07 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999798 20:15:56 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999707 20:12:22 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0006 0.0003
0.9998 20:06:26 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999801 20:01:14 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999807 19:57:17 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999901 19:54:23 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0001
0.999807 19:50:36 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0005 0.0002
0.999902 19:47:13 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0004 0.0001
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی