استلار

Stellar
نرخ فعلی:: 0.292066 2.73
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.292066 2.73

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.292066 2.73

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه استلار

نمودار کندل‌استیک استلار در روز جاری

نمودار نوسانات استلار در روز جاری

مقایسه روند قیمت استلار در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه استلار

اندیکاتورهای استلار