رد فاکس لبز

RedFOX Labs
نرخ فعلی:: 0.047483 10.98
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.047483 10.98
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.047483 10.98
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
0.696463 ۲۱:۵۲:۱۸ 0.0233 3.35% 0.719809 0.582925 0.718080 0.3035 0.765720 0.990191
0.002072 ۲۱:۵۲:۱۵ 0.0001 4.33% 0.002419 0.001972 0.002161 - 0.002170 0.003544
9.64 ۲۱:۵۱:۵۸ 0.55 6.05% 9.83 8.52 9.63 0.36 11.53 11.64
0.001821 ۲۱:۵۱:۵۸ - 1.21% 0.001833 0.001705 0.001705 - 0.002055 0.002055
0.009923 ۲۱:۵۱:۵۹ 0.0012 14.36% 0.009953 0.008276 0.008591 - 0.009599 0.009986
0.030362 ۲۱:۵۲:۱۰ 0.0054 17.73% 0.038289 0.030361 0.038289 - 0.043724 0.046548
0.010638 ۲۱:۵۲:۱۷ 0.0021 24.41% 0.011729 0.008346 0.009336 - 0.009989 0.012217
53.66 ۲۱:۵۲:۱۶ 3.33 6.62% 53.83 48.52 51.65 0.34 57.94 59.63
0.007333 ۲۱:۲۱:۰۱ 0.0011 17.97% 0.007846 0.006099 0.006321 - 0.007065 0.007739
0.033479 ۲۱:۵۲:۱۳ 0.0013 4.02% 0.033586 0.014240 0.031771 - 0.036693 0.038078
0.004065 ۲۱:۵۱:۵۸ 0.0001 3.08% 0.004692 0.003775 0.004315 - 0.005966 0.006886
0.396276 ۲۱:۵۱:۵۹ 0.0177 4.67% 0.474237 0.263305 0.400534 - 0.400028 0.527782
0.007013 ۲۱:۵۱:۵۷ 0.0004 6.69% 0.007179 0.006323 0.006954 - 0.007675 0.037719
0.106921 ۲۱:۵۱:۵۹ 0.0076 7.07% 0.123298 0.094383 0.121126 - 0.135359 0.197403
0.003923 ۲۱:۵۲:۰۷ 0.0001 3.26% 0.004026 0.003649 0.003969 - 0.004181 0.004650
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی