کیوتوم

Qtum
نرخ فعلی:: 12.34 0.49
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 12.34 0.49
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.34 0.49
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کیوتوم در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
اکسکوینو
اکسکوینو
QTUM / IRR
3,384,441 3,323,642 13,174 (0.39%)
3,461,421
3,352,704
27 مهر 1400 - 13:18
صرافی
صرافی
QTUM / IRR
3,437,060 3,321,890 11,010 (0.32%)
3,519,550
3,409,840
27 مهر 1400 - 13:18
نوبیتکس
نوبیتکس
QTUM / IRR
3,386,270 0 3,720 (0.11%)
3,450,610
3,350,640
27 مهر 1400 - 13:18
بیت برگ
بیت برگ
QTUM / IRR
3,397,350 3,335,580 13,480 (0.4%)
3,483,950
3,382,380
27 مهر 1400 - 13:17
یوبیتکس
یوبیتکس
QTUM / IRR
3,509,880 3,257,050 6,450 (0.18%)
3,581,680
3,475,910
27 مهر 1400 - 13:16
انی چنج
انی چنج
QTUM / IRR
3,577,730 3,410,260 7,650 (0.21%)
3,585,840
3,536,570
27 شهریور 1400 - 07:06
بیت 24
بیت 24
QTUM / IRR
3,434,370 3,366,370 14,500 (0.42%)
3,494,940
3,388,120
27 مهر 1400 - 13:18
تتر ایران
تتر ایران
QTUM / IRR
3,414,830 3,360,560 4,250 (0.12%)
3,494,990
3,388,180
27 مهر 1400 - 13:18
اکس نوین
اکس نوین
QTUM / IRR
3,389,040 3,357,670 5,410 (0.16%)
3,600,000
3,361,400
27 مهر 1400 - 13:18
تبدیل
تبدیل
QTUM / IRR
1,798,100 0 96,850 (5.39%)
1,947,120
1,793,360
14 تیر 1400 - 10:12
آبان تتر
آبان تتر
QTUM / IRR
3,410,267 3,379,355 2,418 (0.07%)
3,482,045
3,375,947
27 مهر 1400 - 13:17
کوین نیک
کوین نیک
QTUM / IRR
3,393,340 3,357,750 5,970 (0.18%)
3,467,240
3,365,730
27 مهر 1400 - 13:18
ارزبیتکس
ارزبیتکس
QTUM / IRR
3,442,250 0 6,300 (0.18%)
3,449,900
2,769,990
27 مهر 1400 - 13:15
پارسیان ارز
پارسیان ارز
QTUM / IRR
3,400,740 0 13,490 (0.4%)
3,474,520
3,375,690
27 مهر 1400 - 13:17
پی 98
پی 98
QTUM / IRR
1,447,210 0 77,750 (5.68%)
1,447,210
1,285,260
31 تیر 1400 - 19:55
ارزیپتو
ارزیپتو
QTUM / IRR
3,388,010 0 26,360 (0.78%)
3,472,520
3,381,110
27 مهر 1400 - 13:17
سلام کریپتو
سلام کریپتو
QTUM / IRR
3,393,730 3,336,150 1,600 (0.05%)
3,477,660
3,367,270
27 مهر 1400 - 13:18
ارزجو
ارزجو
QTUM / IRR
3,506,790 0 145,760 (4.16%)
3,690,330
3,451,270
20 مهر 1400 - 18:45
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
QTUM / IRR
3,294,170 3,469,070 1,520 (0.05%)
3,356,860
3,267,680
27 مهر 1400 - 13:17
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
QTUM / IRR
3,407,110 3,363,820 7,870 (0.23%)
3,476,810
3,357,870
27 مهر 1400 - 13:18
اکس نانس
اکس نانس
QTUM / IRR
9,000,000 3,564,750 5,131,670 (132.66%)
9,000,000
3,662,070
13 مهر 1400 - 23:59
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
QTUM / IRR
3,608,700 0 57,768 (1.63%)
3,688,575
3,473,798
21 مهر 1400 - 20:46
توران
توران
QTUM / IRR
3,729,090 3,675,100 170,040 (4.78%)
3,729,090
3,544,750
11 شهریور 1400 - 16:01
بیت میت
بیت میت
QTUM / IRR
3,034,050 1,362,630 76,680 (2.59%)
3,062,550
2,957,370
01 مهر 1400 - 08:51
ارز مدرن
ارز مدرن
QTUM / IRR
3,263,970 3,135,980 297,880 (10.04%)
3,434,490
2,928,680
09 مهر 1400 - 21:45
دیجی بیت
دیجی بیت
QTUM / IRR
3,419,200 3,357,370 2,790 (0.08%)
3,482,120
3,391,390
27 مهر 1400 - 13:18
ریتابکس
ریتابکس
QTUM / IRR
37,566,130 0 0 (0%)
37,566,130
37,566,130
25 مرداد 1400 - 18:56
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی