مونرو

Monero
نرخ فعلی:: 211.59 3.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 211.59 3.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 211.59 3.4

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

مونرو در روز جاری

۰۷:۵۱:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
211.59 07:51:27 0.56 0.27% 6.95 3.40% 6.79 3.32% 27.13 1.59
211.03 07:50:58 0.07 0.03% 6.39 3.12% 6.23 3.04% 27.69 1.03
210.96 07:49:04 0.07 0.03% 6.32 3.09% 6.16 3.01% 27.76 0.96
211.03 07:48:46 0.07 0.03% 6.39 3.12% 6.23 3.04% 27.69 1.03
210.96 07:48:36 0.07 0.03% 6.32 3.09% 6.16 3.01% 27.76 0.96
211.03 07:47:40 0.63 0.30% 6.39 3.12% 6.23 3.04% 27.69 1.03
210.40 07:47:27 0.63 0.30% 5.76 2.81% 5.6 2.73% 28.32 0.4
211.03 07:46:58 0.63 0.30% 6.39 3.12% 6.23 3.04% 27.69 1.03
210.40 07:46:47 0.63 0.30% 5.76 2.81% 5.6 2.73% 28.32 0.4
211.03 07:46:36 0.63 0.30% 6.39 3.12% 6.23 3.04% 27.69 1.03
210.40 07:44:36 0.8 0.38% 5.76 2.81% 5.6 2.73% 28.32 0.4
211.20 07:44:26 0.8 0.38% 6.56 3.21% 6.4 3.12% 27.52 1.2
210.40 07:44:00 0.8 0.38% 5.76 2.81% 5.6 2.73% 28.32 0.4
211.20 07:43:51 0.8 0.38% 6.56 3.21% 6.4 3.12% 27.52 1.2
210.40 07:43:40 0.8 0.38% 5.76 2.81% 5.6 2.73% 28.32 0.4
211.20 07:43:14 0.12 0.06% 6.56 3.21% 6.4 3.12% 27.52 1.2
211.08 07:42:01 0.12 0.06% 6.44 3.15% 6.28 3.07% 27.64 1.08
211.20 07:41:38 0.12 0.06% 6.56 3.21% 6.4 3.12% 27.52 1.2
211.08 07:41:27 0.12 0.06% 6.44 3.15% 6.28 3.07% 27.64 1.08
211.20 07:41:14 0.82 0.39% 6.56 3.21% 6.4 3.12% 27.52 1.2
210.38 07:40:58 0.7 0.33% 5.74 2.80% 5.58 2.72% 28.34 0.38
211.08 07:40:21 0.7 0.33% 6.44 3.15% 6.28 3.07% 27.64 1.08
210.38 07:39:06 0.02 0.01% 5.74 2.80% 5.58 2.72% 28.34 0.38
210.36 07:38:53 0.72 0.34% 5.72 2.80% 5.56 2.71% 28.36 0.36
211.08 07:38:40 0.7 0.33% 6.44 3.15% 6.28 3.07% 27.64 1.08
210.38 07:38:28 0.02 0.01% 5.74 2.80% 5.58 2.72% 28.34 0.38
210.36 07:38:16 0.33 0.16% 5.72 2.80% 5.56 2.71% 28.36 0.36
210.69 07:37:12 0.33 0.16% 6.05 2.96% 5.89 2.88% 28.03 0.69
210.36 07:36:52 0.33 0.16% 5.72 2.80% 5.56 2.71% 28.36 0.36
210.69 07:35:22 0.68 0.32% 6.05 2.96% 5.89 2.88% 28.03 0.69
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی