دای / Dai

Dai
نرخ فعلی:: 1.00032 0.15
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.00032 0.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.00032 0.15
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۰۵:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.00032 17:05:57 - - 0.0015 0.15% 0.0014 0.14% 0.0006 0.0003
1.00031 17:05:00 - - 0.0015 0.15% 0.0014 0.14% 0.0006 0.0003
1.00035 17:03:59 0.0001 0.01% 0.0015 0.15% 0.0015 0.15% 0.0005 0.0004
1.00021 17:02:21 0.0006 0.06% 0.0014 0.14% 0.0013 0.13% 0.0007 0.0002
0.99962 16:59:44 0.001 0.10% 0.0008 0.08% 0.0007 0.07% 0.0013 0.0004
1.00062 16:58:32 0.0001 0.01% 0.0018 0.18% 0.0017 0.17% 0.0003 0.0006
1.0007 16:57:49 0.0001 0.01% 0.0019 0.19% 0.0018 0.18% 0.0002 0.0007
1.00058 16:56:33 0.0005 0.05% 0.0017 0.17% 0.0017 0.17% 0.0003 0.0006
1.00009 16:55:48 0.0001 0.01% 0.0012 0.13% 0.0012 0.12% 0.0008 0.0001
1.00015 16:53:40 - - 0.0013 0.13% 0.0013 0.13% 0.0007 0.0002
1.00016 16:50:54 - - 0.0013 0.13% 0.0013 0.13% 0.0007 0.0002
1.00015 16:49:31 0.0001 0.01% 0.0013 0.13% 0.0013 0.13% 0.0007 0.0002
1.00022 16:48:46 - - 0.0014 0.14% 0.0013 0.13% 0.0007 0.0002
1.00023 16:46:43 - - 0.0014 0.14% 0.0013 0.13% 0.0007 0.0002
1.00025 16:45:29 - - 0.0014 0.14% 0.0014 0.14% 0.0006 0.0003
1.00023 16:43:34 0.0001 0.01% 0.0014 0.14% 0.0013 0.13% 0.0007 0.0002
1.00031 16:42:53 0.0002 0.02% 0.0015 0.15% 0.0014 0.14% 0.0006 0.0003
1.00047 16:41:41 0.0001 0.01% 0.0016 0.16% 0.0016 0.16% 0.0004 0.0005
1.00034 16:40:53 - - 0.0015 0.15% 0.0014 0.14% 0.0006 0.0003
1.00033 16:39:26 0.0002 0.02% 0.0015 0.15% 0.0014 0.14% 0.0006 0.0003
1.00055 16:37:33 - - 0.0017 0.17% 0.0017 0.17% 0.0003 0.0006
1.00052 16:36:49 0.0004 0.04% 0.0017 0.17% 0.0016 0.16% 0.0004 0.0005
1.0001 16:35:40 - - 0.0013 0.13% 0.0012 0.12% 0.0008 0.0001
1.00013 16:34:49 0.0003 0.03% 0.0013 0.13% 0.0012 0.12% 0.0008 0.0001
1.00047 16:32:53 0.0001 0.01% 0.0016 0.16% 0.0016 0.16% 0.0004 0.0005
1.0006 16:31:08 0.0001 0.01% 0.0018 0.18% 0.0017 0.17% 0.0003 0.0006
1.00066 16:29:24 - - 0.0018 0.18% 0.0018 0.18% 0.0002 0.0007
1.00064 16:28:43 - - 0.0018 0.18% 0.0017 0.17% 0.0003 0.0006
1.00062 16:27:25 0.0001 0.01% 0.0018 0.18% 0.0017 0.17% 0.0003 0.0006
1.00069 16:25:26 - - 0.0019 0.19% 0.0018 0.18% 0.0002 0.0007
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی