کارداستک

Cardstack
نرخ فعلی:: 0.012152 11.03
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.012152 11.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.012152 11.03
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کارداستک در روز جاری

۱۲:۳۶:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.012152 12:36:01 - 0.28% 0.0013 11.03% 0.0013 10.35% 0.003 -
0.012118 12:29:36 0.0001 0.80% 0.0014 11.34% 0.0013 10.66% 0.003 -
0.012215 12:23:45 0.0001 0.59% 0.0013 10.45% 0.0012 9.78% 0.0029 -
0.012143 12:11:39 - 0.40% 0.0013 11.11% 0.0013 10.43% 0.003 -
0.012095 12:08:54 - 0.38% 0.0014 11.55% 0.0013 10.87% 0.003 -
0.012049 11:50:19 0.0004 3.43% 0.0014 11.98% 0.0014 11.30% 0.0031 -
0.012462 11:38:36 - 0.12% 0.001 8.27% 0.0009 7.61% 0.0027 -
0.012477 11:29:16 0.0001 0.67% 0.001 8.13% 0.0009 7.48% 0.0027 -
0.012560 11:23:48 0.0001 1.03% 0.0009 7.42% 0.0009 6.77% 0.0026 -
0.012689 11:11:54 - 0.28% 0.0008 6.33% 0.0007 5.68% 0.0025 -
0.012725 11:09:23 - 0.06% 0.0008 6.03% 0.0007 5.38% 0.0024 -
0.012733 10:50:23 - 0.02% 0.0008 5.96% 0.0007 5.32% 0.0024 -
0.012736 10:35:45 - 0.14% 0.0008 5.94% 0.0007 5.29% 0.0024 -
0.012718 10:29:21 0.0001 0.45% 0.0008 6.09% 0.0007 5.44% 0.0024 -
0.012775 10:23:29 - 0.05% 0.0007 5.61% 0.0006 4.97% 0.0024 -
0.012768 10:11:23 - 0.05% 0.0007 5.67% 0.0006 5.03% 0.0024 -
0.012762 10:08:32 0.0001 0.49% 0.0007 5.72% 0.0006 5.08% 0.0024 -
0.012825 09:49:50 - 0.14% 0.0007 5.20% 0.0006 4.56% 0.0023 -
0.012843 09:35:14 - 0.01% 0.0006 5.05% 0.0006 4.41% 0.0023 -
0.012842 09:29:18 - 0.16% 0.0007 5.06% 0.0006 4.42% 0.0023 -
0.012863 09:23:00 - 0.26% 0.0006 4.89% 0.0005 4.25% 0.0023 -
0.012897 09:11:16 - 0.06% 0.0006 4.61% 0.0005 3.98% 0.0022 -
0.012905 09:08:20 0.0001 0.61% 0.0006 4.55% 0.0005 3.91% 0.0022 -
0.012984 08:50:00 - 0.21% 0.0005 3.91% 0.0004 3.28% 0.0022 -
0.012957 08:35:19 - 0.08% 0.0005 4.13% 0.0005 3.50% 0.0022 -
0.012967 08:28:56 - 0.05% 0.0005 4.05% 0.0004 3.42% 0.0022 -
0.012974 08:23:13 - 0.28% 0.0005 3.99% 0.0004 3.36% 0.0022 -
0.012938 08:10:58 - 0.03% 0.0006 4.28% 0.0005 3.65% 0.0022 -
0.012934 08:08:12 0.0001 0.59% 0.0006 4.31% 0.0005 3.68% 0.0022 -
0.012858 07:49:57 - 0.19% 0.0006 4.93% 0.0006 4.29% 0.0023 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی