کاردانو

Cardano
نرخ فعلی:: 1.56 0.64
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.56 0.64

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.56 0.64

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کاردانو در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
ارزاینجا
ارزاینجا
ADA / IRR
304,090 295,080 3,120 (1.03%)
307,300
304,060
06 آذر 1400 - 14:53
اکسکوینو
اکسکوینو
ADA / IRR
467,411 460,407 8,471 (1.81%)
479,857
465,436
06 آذر 1400 - 15:21
اکسیر
اکسیر
ADA / IRR
472,010 0 4,990 (1.06%)
483,400
470,010
06 آذر 1400 - 15:09
ایرانیکارت
ایرانیکارت
ADA / IRR
473,193 461,538 12,412 (2.62%)
489,319
471,090
06 آذر 1400 - 15:15
صرافی
صرافی
ADA / IRR
472,400 458,980 6,380 (1.35%)
484,240
468,260
06 آذر 1400 - 15:21
نوبیتکس
نوبیتکس
ADA / IRR
467,220 0 7,270 (1.56%)
479,530
466,000
06 آذر 1400 - 15:20
والکس
والکس
ADA / IRR
476,000 0 2,010 (0.42%)
485,000
466,110
06 آذر 1400 - 15:17
پارس بیت
پارس بیت
ADA / IRR
468,264 461,263 5,394 (1.15%)
478,539
462,481
06 آذر 1400 - 15:17
بیت برگ
بیت برگ
ADA / IRR
467,750 459,980 10,190 (2.18%)
482,210
466,040
06 آذر 1400 - 15:21
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
ADA / IRR
470,000 0 5,300 (1.13%)
482,320
469,740
06 آذر 1400 - 15:20
یوبیتکس
یوبیتکس
ADA / IRR
521,120 521,110 221,120 (73.71%)
550,000
300,000
01 آذر 1400 - 10:33
انی چنج
انی چنج
ADA / IRR
472,900 452,390 3,700 (0.78%)
476,600
472,120
06 آذر 1400 - 15:21
بیت 24
بیت 24
ADA / IRR
470,370 461,060 10,580 (2.25%)
486,220
469,620
06 آذر 1400 - 15:19
تتر ایران
تتر ایران
ADA / IRR
467,220 460,770 7,100 (1.52%)
480,260
464,950
06 آذر 1400 - 15:20
اکس نوین
اکس نوین
ADA / IRR
469,860 467,550 7,250 (1.54%)
498,830
465,540
06 آذر 1400 - 15:20
تبدیل
تبدیل
ADA / IRR
355,470 0 14,760 (4.15%)
378,330
355,470
14 تیر 1400 - 10:12
کوین نیک
کوین نیک
ADA / IRR
469,710 467,380 20,290 (4.32%)
500,000
465,860
06 آذر 1400 - 15:21
ارزبیتکس
ارزبیتکس
ADA / IRR
472,820 454,280 10,350 (2.19%)
487,320
472,790
06 آذر 1400 - 14:06
بیت پین
بیت پین
ADA / IRR
469,770 0 6,030 (1.28%)
478,860
463,800
06 آذر 1400 - 15:19
پارسیان ارز
پارسیان ارز
ADA / IRR
474,130 0 19,990 (4.4%)
479,020
443,410
06 آذر 1400 - 15:15
مهران بیت
مهران بیت
ADA / IRR
466,040 458,430 10,150 (2.18%)
479,830
465,440
06 آذر 1400 - 15:19
پی 98
پی 98
ADA / IRR
485,930 0 2,810 (0.58%)
494,050
477,490
06 آذر 1400 - 15:17
ارزایف
ارزایف
ADA / IRR
481,510 0 3,660 (0.76%)
485,190
479,500
06 آذر 1400 - 14:12
ارزیپتو
ارزیپتو
ADA / IRR
465,220 0 9,110 (1.96%)
474,330
464,950
06 آذر 1400 - 15:17
تک چنج
تک چنج
ADA / IRR
482,660 0 9,240 (1.91%)
497,030
482,100
06 آذر 1400 - 15:19
سلام کریپتو
سلام کریپتو
ADA / IRR
463,850 455,980 9,870 (2.13%)
478,570
462,520
06 آذر 1400 - 15:17
ارزجو
ارزجو
ADA / IRR
474,370 0 8,180 (1.72%)
490,690
474,060
06 آذر 1400 - 15:15
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
ADA / IRR
472,430 462,790 6,780 (1.44%)
482,370
468,530
06 آذر 1400 - 12:04
موربیت
موربیت
ADA / IRR
466,150 461,510 10,360 (2.22%)
479,810
580
06 آذر 1400 - 15:15
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
ADA / IRR
465,540 460,870 10,590 (2.27%)
480,620
464,350
06 آذر 1400 - 15:19
بیتستان
بیتستان
ADA / IRR
470,160 458,210 8,350 (1.78%)
483,200
467,830
06 آذر 1400 - 15:16
توران
توران
ADA / IRR
466,140 459,900 12,710 (2.73%)
478,850
465,220
06 آذر 1400 - 14:38
بیت گرند
بیت گرند
ADA / IRR
471,900 466,440 2,890 (0.61%)
474,930
459,770
06 آذر 1400 - 14:41
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
ADA / IRR
513,777 0 20,695 (4.2%)
520,051
482,235
04 آذر 1400 - 18:03
1 اکسچنج
1 اکسچنج
ADA / IRR
462,132 429,456 3,861 (0.84%)
469,854
453,816
06 آذر 1400 - 15:21
بیت ویرا
بیت ویرا
ADA / IRR
468,320 461,340 9,140 (1.95%)
481,700
467,280
06 آذر 1400 - 15:20
دیجی بیت
دیجی بیت
ADA / IRR
470,180 460,840 9,140 (1.94%)
483,000
468,790
06 آذر 1400 - 15:21
پول نو
پول نو
ADA / IRR
471,655 459,231 10,860 (2.3%)
486,513
470,825
06 آذر 1400 - 15:21
آریومکس
آریومکس
ADA / IRR
468,950 467,860 11,820 (2.52%)
484,130
467,000
06 آذر 1400 - 15:19
بیت ایمن
بیت ایمن
ADA / IRR
465,170 459,850 10,500 (2.26%)
480,000
463,520
06 آذر 1400 - 15:20
دیدکس
دیدکس
ADA / IRR
466,000 460,000 11,000 (2.36%)
481,000
466,000
06 آذر 1400 - 15:21
رمزکس
رمزکس
ADA / IRR
473,980 15,984,370,000 9,660 (2.04%)
487,140
472,690
06 آذر 1400 - 15:20
ریتابکس
ریتابکس
ADA / IRR
5,864,510 0 0 (0%)
5,864,510
5,864,510
25 مرداد 1400 - 18:56
او ام پی فینکس
او ام پی فینکس
ADA / IRR
464,454 0 9,013 (1.94%)
477,493
464,024
06 آذر 1400 - 15:20
رابین کش
رابین کش
ADA / IRR
305,370 301,190 8,440 (2.76%)
505,380
302,300
05 آذر 1400 - 16:04
دیجی پول
دیجی پول
ADA / IRR
466,320 460,870 10,820 (2.32%)
481,090
464,660
06 آذر 1400 - 15:19
چنج کن
چنج کن
ADA / IRR
466,650 465,000 8,330 (1.79%)
477,360
465,390
06 آذر 1400 - 14:26
اکسیپتو
اکسیپتو
ADA / IRR
470,770 0 8,780 (1.87%)
480,120
458,810
06 آذر 1400 - 14:58
کافه ارز
کافه ارز
ADA / IRR
469,436 456,201 9,283 (1.98%)
482,996
466,499
06 آذر 1400 - 15:19
اکسچنج پرو
اکسچنج پرو
ADA / IRR
467,734 456,842 3,293 (0.7%)
479,997
457,789
06 آذر 1400 - 15:19
بیت میت
بیت میت
ADA / IRR
467,010 461,830 9,530 (2.04%)
480,150
465,760
06 آذر 1400 - 15:18
رادین
رادین
ADA / IRR
473,940 462,000 6,250 (1.32%)
483,730
472,600
06 آذر 1400 - 15:17
باکوین ها
باکوین ها
ADA / IRR
438,400 0 13,310 (3.04%)
455,450
435,350
06 آذر 1400 - 15:21
بی بیت
بی بیت
ADA / IRR
481,830 0 2,590 (0.54%)
500,250
477,630
04 آذر 1400 - 13:36
اکسیر پرو
اکسیر پرو
ADA / IRR
466,020 460,580 9,390 (2.01%)
482,210
465,420
06 آذر 1400 - 15:19
ارز فی
ارز فی
ADA / IRR
560,490 0 8,440 (1.53%)
562,670
549,330
27 آبان 1400 - 05:28
اکسفور آی آر
اکسفور آی آر
ADA / IRR
469,290 459,990 8,180 (1.74%)
483,280
468,320
06 آذر 1400 - 15:21
نوین بی تی سی
ADA / IRR
475,520 467,740 9,810 (2.11%)
480,560
454,240
06 آذر 1400 - 15:18
رمزینکس
رمزینکس
ADA / IRR
5,395,700 0 0 (0%)
5,395,700
5,395,700
29 آبان 1400 - 00:29
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی