آر دور

Ardor
نرخ فعلی:: 0.325521 1.84
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.325521 1.84
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.325521 1.84
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

آر دور در روز جاری

۰۳:۵۱:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.325521 03:51:57 - - 0.006 1.84% 0.006 1.84% 0.0547 -
0.325507 03:51:42 0.0008 0.25% 0.006 1.84% 0.006 1.84% 0.0547 -
0.324683 03:50:57 - - 0.0068 2.10% 0.0068 2.10% 0.0555 -
0.324677 03:50:42 0.0006 0.17% 0.0068 2.10% 0.0068 2.10% 0.0555 -
0.324116 03:49:56 - - 0.0074 2.28% 0.0074 2.28% 0.0561 -
0.324113 03:49:41 0.0002 0.08% 0.0074 2.28% 0.0074 2.28% 0.0561 -
0.324358 03:48:55 - 0.01% 0.0071 2.20% 0.0071 2.20% 0.0559 -
0.324316 03:48:41 0.0006 0.19% 0.0072 2.21% 0.0072 2.21% 0.0559 -
0.324930 03:47:54 - 0.01% 0.0066 2.02% 0.0066 2.02% 0.0553 -
0.324956 03:47:42 - 0.01% 0.0065 2.01% 0.0065 2.01% 0.0553 -
0.324987 03:46:54 0.0004 0.13% 0.0065 2% 0.0065 2% 0.0552 -
0.324557 03:46:40 0.0001 0.02% 0.0069 2.14% 0.0069 2.14% 0.0557 -
0.324637 03:45:53 - 0.01% 0.0069 2.11% 0.0069 2.11% 0.0556 -
0.324659 03:45:43 0.0001 0.03% 0.0068 2.11% 0.0068 2.11% 0.0556 -
0.324556 03:44:56 0.0001 0.02% 0.0069 2.14% 0.0069 2.14% 0.0557 -
0.324625 03:44:43 0.0003 0.08% 0.0069 2.12% 0.0069 2.12% 0.0556 -
0.324356 03:43:56 - 0.01% 0.0071 2.20% 0.0071 2.20% 0.0559 -
0.324376 03:43:40 0.0002 0.07% 0.0071 2.19% 0.0071 2.19% 0.0558 -
0.324612 03:42:58 - 0.01% 0.0069 2.12% 0.0069 2.12% 0.0556 -
0.324641 03:42:47 0.0004 0.12% 0.0069 2.11% 0.0069 2.11% 0.0556 -
0.325037 03:42:09 - - 0.0065 1.99% 0.0065 1.99% 0.0552 -
0.325042 03:41:54 0.0003 0.10% 0.0065 1.99% 0.0065 1.99% 0.0552 -
0.324729 03:40:54 - - 0.0068 2.08% 0.0068 2.08% 0.0555 -
0.324721 03:40:44 0.0001 0.04% 0.0068 2.09% 0.0068 2.09% 0.0555 -
0.324837 03:39:57 - 0.01% 0.0067 2.05% 0.0067 2.05% 0.0554 -
0.324801 03:39:43 0.001 0.31% 0.0067 2.06% 0.0067 2.06% 0.0554 -
0.323801 03:38:56 0.0001 0.02% 0.0077 2.38% 0.0077 2.38% 0.0564 -
0.323876 03:38:44 0.0007 0.23% 0.0076 2.35% 0.0076 2.35% 0.0563 -
0.324616 03:37:46 - 0.01% 0.0069 2.12% 0.0069 2.12% 0.0556 -
0.324578 03:36:57 - - 0.0069 2.13% 0.0069 2.13% 0.0556 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی