خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
65058.22
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۴
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3170.14
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۴
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.529833
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۴
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.481136
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۴

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین جار

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 86.21 0 245
22937.02
25055.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AAVE/EUR
$ 82.49 0 1
7829.91
8106.26
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AAVE/AUD
$ 89.25 0 1
11136.89
10040.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AAVE/GBP
$ 89.66 179.33 1
4527.63
10040.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AAVE/USDC
$ 89.78 179.54 265
25967.66
25055.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ADA/USDT
$ 0.491942 984.70 309
45644.31
71069.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ADA/AUD
$ 0.481136 1641.61 320
27761.47
58393.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ADA/USDT
$ 0.572600 0 260
44631.12
58410.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ADA/USDC
$ 0.491513 1465.12 305
45644.31
67504.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ADA/EUR
$ 0.707884 0 1
26748.28
9827.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ADA/GBP
$ 0.471382 0 286
27761.47
47966.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ALGO/EUR
$ 0.181689 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ALGO/USDT
$ 0.162100 0 1
9072.89
18088.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ALGO/GBP
$ 0.192462 307.94 263
191.01
34283.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ALGO/USDC
$ 0.176605 0 260
191.01
47312.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ALGO/AUD
$ 0.192031 526.98 279
191.01
38028.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AMP/USDT
$ 0.007451 25900.33 242
22641.55
35160.08
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AMP/GBP
$ 0.007455 156.55 249
25887.10
11671.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AMP/USDC
$ 0.007613 27096.47 259
22641.55
35160.08
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AMP/AUD
$ 0.007629 1131.20 272
8114.76
20091.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AMP/EUR
$ 0.007615 98.94 1
7804.77
8214.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AUDIO/AUD
$ 0.188310 18.83 1
4521.18
10060.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AUDIO/EUR
$ 0.276692 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AUDIO/GBP
$ 0.183927 0 1
3920.32
10060.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AUDIO/USDT
$ 0.177600 0 1
4521.18
15109.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AUDIO/USDC
$ 0.188205 18.82 1
4521.18
25169.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AXS/EUR
$ 6.89 0 1
7788.79
8194.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AXS/USDT
$ 12.98 0 1
9850.53
15043.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AXS/USDC
$ 7.21 0 253
9850.53
25046.30
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AXS/GBP
$ 6.80 0 1
3952.93
10003.25
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AXS/AUD
$ 7.22 0 242
9850.53
10003.25
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BADGER/USDC
$ 4.59 25304.95 247
9906.83
25122.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BADGER/GBP
$ 4.17 0 234
9906.83
10049.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BADGER/AUD
$ 4.60 396.68 266
9906.83
10049.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BADGER/USDT
$ 4.34 24656.59 226
9906.83
15073.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BADGER/EUR
$ 4.16 0 1
99.25
100.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BAL/GBP
$ 3.81 0 1
3238.71
10043.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BAL/USDT
$ 3.90 9864.47 1
22696.89
25148.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BAL/EUR
$ 3.77 0 1
7829.24
8206.78
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BAL/AUD
$ 3.84 1460.48 1
8343.28
10043.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BAL/USDC
$ 3.94 11426.79 1
22973.69
25148.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDC
$ 2.18 0 1
2903.91
10058.09
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/GBP
$ 1.55 30.97 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/EUR
$ 2.19 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/AUD
$ 1.55 30.98 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.37 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/GBP
$ 0.270634 0 1
23722.27
10052.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.262700 0 244
14893.21
25158.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.260407 1449.82 1
40843.25
25158.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/AUD
$ 0.260425 1450.14 2
27588.31
10052.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 0.262937 0 1
7845.53
100.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BICO/AUD
$ 0.499100 0 1
5859.47
10021.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BICO/USDC
$ 0.508913 0 1
5859.47
25080.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BICO/GBP
$ 0.561676 0 1
2945.22
10021.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BICO/EUR
$ 0.511800 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BICO/USDT
$ 0.735800 0 1
5859.47
15059.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BNT/AUD
$ 0.717950 0 1
9800.88
10021.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BNT/EUR
$ 0.702126 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BNT/USDT
$ 0.700600 0 1
9800.88
15032.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BNT/USDC
$ 0.717418 0 244
9800.88
25054.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BNT/GBP
$ 0.875601 0 1
9800.88
10021.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/USDT
$ 64660 6724.64 329
249923.48
207717.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/DAI
$ 64693.08 128.11 306
163322.55
201423.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/USDT
$ 64878.76 142416.64 423
183327.71
228980.78
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/USDC
$ 64871.66 55701.46 441
262608.32
264227.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/GBP
$ 65110.40 354527.91 396
261654.36
293274.66
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/EUR
$ 65808.97 0 109
266256.74
229.62
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/AUD
$ 65058.22 501585.96 386
216675.34
397191.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CHZ/GBP
$ 0.114784 2999.59 259
28068.45
28904.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CHZ/AUD
$ 0.112537 11.25 284
26411.41
10058.94
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CHZ/USDT
$ 0.092130 0 1
9929.37
10058.94
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CHZ/EUR
$ 0.149915 0 1
9929.37
100.67
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CHZ/USDC
$ 0.114803 3010.86 260
21334.57
10058.94
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 56.99 10.01 242
14885.46
25104.45
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 56.93 121.32 1
23192.49
25104.45
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/GBP
$ 51.79 0 1
35912.17
10041.78
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/EUR
$ 53.69 0 1
7856.22
8092.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/AUD
$ 56.54 111.40 2
9296.61
10041.78
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/AUD
$ 0.408122 0 1
6904.10
10054.96
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.443000 9878.90 1
6904.10
15059.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/GBP
$ 0.430688 0 1
3939.32
10054.96
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/EUR
$ 0.595181 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.447611 9980.25 1
6904.10
25114.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CTSI/EUR
$ 0.208452 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CTSI/GBP
$ 0.201986 0 1
370.72
3016.17
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CTSI/USDC
$ 0.201705 544.52 1
370.72
20105.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CTSI/USDT
$ 0.202800 0 1
370.72
15068.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CTSI/AUD
$ 0.202810 0 1
370.72
7572.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DAI/USDT
$ 0.971100 0 262
149824.42
101101.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DAI/GBP
$ 0.993602 19.88 304
162544.30
50416.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DAI/USDC
$ 1.00 0 311
169831.67
70298.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DAI/AUD
$ 0.994480 725.58 306
134918.20
118387.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.154104 980.26 323
16817.61
84044.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.153700 0 272
1285.90
77659.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.161647 1718.26 332
10736.17
84044.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.152474 0 1
1188.24
231.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/GBP
$ 0.162281 6414.85 285
6064.90
29483.52
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/AUD
$ 0.163095 9472.34 340
10450.01
95546.74
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/EUR
$ 6.93 0 1
99.19
9816.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/USDC
$ 7.21 144.20 296
40437.62
63672.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/USDT
$ 10.49 0 254
39951.81
58223.78
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/AUD
$ 6.78 542.58 292
36953.45
48419.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/USDT
$ 6.66 0 297
40437.62
59586.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/GBP
$ 7.21 144.20 286
7790.41
47339.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ENJ/GBP
$ 0.343858 6995.08 250
3951.44
10045.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ENJ/AUD
$ 0.341780 25.98 281
9869.11
10045.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ENJ/USDC
$ 0.344809 27026.74 264
24672.77
25166.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ENJ/USDT
$ 0.341200 19932.54 109
24672.77
25166.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/USDT
$ 0.801932 56.18 305
11428.09
66568.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/USDT
$ 0.780700 0 244
11428.09
58217.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/EUR
$ 0.781348 0 1
5564.81
9890.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/USDC
$ 0.791720 0 306
11428.09
66301.31
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/GBP
$ 0.776402 0 287
9847.68
47359.97
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/AUD
$ 0.803283 64.04 299
11428.09
54495.67
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/AUD
$ 3170.14 220962.95 450
153667.47
262322.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/USDT
$ 3100.90 14158.08 413
200065.18
192695.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/EUR
$ 3235.00 0 1
257344.20
230.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/DAI
$ 3061.62 774.76 311
77825.32
165915.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/USDT
$ 3112 4668 314
254286.72
170543.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/GBP
$ 3165.23 37648.49 389
266098.41
160974.56
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/USDC
$ 3159.08 19251.89 457
247494.43
222082.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/BTC
$ 3153.25 88050.83 424
257794.01
189548.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FET/EUR
$ 2.24 99.33 1
7815.62
100.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FET/GBP
$ 2.50 70.02 1
3514.57
3711.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FET/USDC
$ 2.52 5923.44 248
18359.32
39028.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FET/AUD
$ 2.53 5764.50 1
3514.57
7578.97
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FET/USDT
$ 2.17 0 241
14844.75
18850.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FTM/GBP
$ 0.766383 613.11 1
19053.67
10047.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FTM/EUR
$ 0.960692 0 1
14922.00
100.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FTM/AUD
$ 0.758371 4029.11 1
4131.67
10047.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FTM/USDT
$ 0.714700 0 1
14922.00
10047.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FTM/USDC
$ 0.763420 2787.47 1
19053.67
10047.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
GRT/USDC
$ 0.289907 480.29 1
9850.17
25202.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
GRT/AUD
$ 0.289746 367.80 1
9850.17
10086.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
GRT/GBP
$ 0.283003 113.20 1
5484.81
10086.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
GRT/USDT
$ 0.415500 0 1
8312.01
15115.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
GRT/EUR
$ 0.253554 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
IMX/USDC
$ 2.24 9530.73 1
6236.18
10056.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
IMX/EUR
$ 2.23 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
IMX/AUD
$ 2.25 8964.90 1
6236.18
10056.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
IMX/USDT
$ 0.904900 0 1
6236.18
10056.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
IMX/GBP
$ 2.21 596.12 1
3935.19
10056.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
INJ/AUD
$ 28.30 417.80 1
12616.17
20144.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
INJ/USDC
$ 28.23 609.83 239
12616.17
35260.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
INJ/EUR
$ 26.39 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
INJ/GBP
$ 28.25 26.48 1
3959.38
11694.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
INJ/USDT
$ 41.81 0 1
12616.17
15115.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
KNC/AUD
$ 0.601628 3242.78 287
26752.30
10023.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
KNC/USDC
$ 0.611516 3339.59 269
22713.19
25121.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
KNC/EUR
$ 0.605737 99.05 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
KNC/USDT
$ 0.820100 0 1
9898.20
25121.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
KNC/GBP
$ 0.552894 0 257
28504.32
28880.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/USDT
$ 17.63 0 1
44805.70
45569.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/GBP
$ 13.94 97.58 285
49718.62
24237.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/USDC
$ 13.95 9305.18 304
70896.39
36713.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/EUR
$ 14.20 0 1
7966.79
100.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/USDT
$ 13.95 1026.87 306
72950.34
38517.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/AUD
$ 14.86 42196.68 310
53019.74
49765.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LRC/USDC
$ 0.260007 698.61 263
33869.23
10043.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LRC/EUR
$ 0.395366 0 1
99.15
100.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LRC/GBP
$ 0.253317 126.66 263
29696.32
10043.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LRC/AUD
$ 0.260554 573.91 286
26416.04
10043.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/USDT
$ 85.36 738.97 344
107875.58
102314.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/EUR
$ 103.30 0 1
101274.30
230.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/USDC
$ 82.83 760.90 363
110758.32
111506.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/AUD
$ 85.46 37064.04 346
87962.28
90395.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/USDT
$ 103.20 2580 1
20658.72
19458.37
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۲۱:۰۸
LTC/BTC
$ 85.04 5505.10 337
98920.69
78694.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/USDT
$ 103.20 0 285
91865.37
92720.72
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/GBP
$ 84.98 5582.93 328
97385.49
53313.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MATIC/USDT
$ 0.696301 3493.87 278
50539.49
11054.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MATIC/AUD
$ 0.678171 6562.10 284
26363.20
24005.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MATIC/USDT
$ 0.694000 0 1
24738.76
25329.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MATIC/EUR
$ 1.17 0 1
24738.76
100.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MATIC/USDC
$ 0.726519 9660.86 268
50539.59
11054.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MATIC/GBP
$ 0.726431 3435.34 267
29703.89
10043.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MIR/USDT
$ 0.022150 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲:۳۶
MIR/AUD
$ 0.018135 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲:۳۶
MKR/AUD
$ 2964.83 415.08 257
27481.23
24203.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MKR/GBP
$ 2962.37 29.62 1
22802.26
11718.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MKR/USDC
$ 2959.08 443.84 281
22460.99
24203.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OGN/GBP
$ 0.154118 15.41 1
2972.12
11687.12
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OGN/USDT
$ 0.204100 0 1
14937.33
20143.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OGN/USDC
$ 0.158704 15.42 243
20110.50
20143.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OGN/AUD
$ 0.159053 0 265
5173.17
20143.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OGN/EUR
$ 0.199815 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OMG/AUD
$ 0.735273 1601.24 1
4026.17
10047.61
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OMG/EUR
$ 0.688371 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OMG/USDC
$ 0.657017 118.25 1
4026.17
25083.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OMG/USDT
$ 0.673900 0 1
2209.05
15035.78
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OMG/GBP
$ 0.690066 0 1
3758.02
10047.61
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OXT/AUD
$ 0.102720 0 1
2652.75
16771.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OXT/USDC
$ 0.102803 0 1
16009.10
35220.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OXT/EUR
$ 0.102040 0 1
7844.46
8242.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OXT/GBP
$ 0.111853 0 1
33962.16
11676.66
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OXT/USDT
$ 0.109700 0 237
14865.59
35220.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
QNT/GBP
$ 104.01 0 1
21932.94
11671.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
QNT/EUR
$ 103.21 0 1
7837.90
100.62
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
QNT/USDC
$ 111.80 6758.86 1
35958.38
35281.51
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
QNT/USDT
$ 104.80 0 242
14896.39
35281.51
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
QNT/AUD
$ 112.15 6784.14 2
20170.98
20121.66
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/GBP
$ 0.424133 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDC
$ 0.451012 90.19 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.428300 0 1
14615.96
15194.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/EUR
$ 0.423301 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/AUD
$ 0.451750 90.35 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/EUR
$ -9230000.00 0 1
11801.33
100.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/USDT
$ -228800.00 0 299
33497.24
29967.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/USDT
$ -257800.00 650.75 323
50379.07
56551.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/GBP
$ -257900.00 933.25 314
38401.92
36383.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/USDC
$ -257700.00 2074.55 327
52334.59
34940.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/AUD
$ -259100.00 3703.10 356
40612.14
32749.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SNX/AUD
$ 3.01 1032.60 281
27255.52
10041.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SNX/GBP
$ 3.00 3213.17 1
22764.69
10041.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SNX/EUR
$ 3.08 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SNX/USDC
$ 3.01 3236.48 266
32622.22
25245.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SNX/USDT
$ 4.52 0 1
9791.51
25245.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SOL/USDT
$ 150.44 6451.68 378
105270.50
107592.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SOL/USDC
$ 151.20 10998.44 409
102688.03
111804.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SOL/GBP
$ 152.63 1175.45 337
85917.33
46209.96
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SOL/AUD
$ 151.80 52109.95 409
80156.41
91364.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SOL/EUR
$ 153.11 0 1
69975.29
230.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SUSHI/USDT
$ 0.991500 10.02 240
14842.85
25145.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SUSHI/AUD
$ 0.964966 19.30 1
4750.98
10060.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SUSHI/GBP
$ 1.01 0 1
4348.68
10060.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SUSHI/EUR
$ 0.954934 0 1
7837.53
8212.04
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SUSHI/USDC
$ 0.989525 10.00 1
18185.28
25145.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UMA/EUR
$ 4.79 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UMA/USDT
$ 2.59 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UMA/GBP
$ 3.79 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UMA/AUD
$ 3.03 121.01 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UMA/USDC
$ 3.86 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/EUR
$ 7.61 0 1
22803.65
8220.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/USDT
$ 6.82 0 260
41782.17
45172.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/GBP
$ 6.85 0 283
45014.38
40517.61
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/USDC
$ 7.90 1363.90 294
48730.05
46181.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/AUD
$ 7.92 1298.42 288
24274.88
29343.74
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/USDT
$ 7.57 92.06 298
44724.82
45172.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
USDC/EUR
$ 0.989480 297.35 1
277105.82
229.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
USDC/USDT
$ 1.00 90259.61 311
238349.19
216566.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
USDC/AUD
$ 1.00 171501.96 465
217306.27
271984.12
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
USDC/GBP
$ 1.00 61685.57 430
265960.53
252383.66
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.999426 14799.83 399
221684.49
193001.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 0 1
360728.83
230.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 0 298
375714.44
166903.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/AUD
$ 1.00 161165.25 454
405233.83
477838.74
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.00 87186.96 395
458785.36
389467.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/AUD
$ 64865.74 0 273
66305.50
75164.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/GBP
$ 66866.80 0 247
41574.52
15958.18
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/EUR
$ 49122.95 10885.46 1
111529.85
24784.41
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲۰:۵۳
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/EUR
$ 62802.15 0 1
13164.71
131.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDC
$ 63221.62 0 289
52464.84
57288.17
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/AUD
$ 0.114526 2224.60 314
33593.29
37867.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/USDT
$ 0.112600 6188.10 1
161053.12
39969.98
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ - ۱۸:۰۲
XLM/USDC
$ 0.114003 419.72 310
22410.21
35551.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/GBP
$ 0.114277 290.40 294
27461.68
24403.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/USDT
$ 0.094090 0 1
38285.08
38644.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.518750 7475.21 423
55335.35
116636.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/AUD
$ 0.529833 115326.31 442
32514.40
123822.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.526299 30407.23 389
49618.88
89053.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/GBP
$ 0.526177 9641.06 399
46850.61
64515.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.498400 0 297
48837.07
106730.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.528414 9744.30 441
57098.23
116636.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.510094 0 2
53356.76
230.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/EUR
$ 0.953228 0 1
13564.76
9712.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.951200 0 240
14104.33
58327.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/GBP
$ 0.986922 98.69 283
14104.33
45897.56
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDC
$ 0.984325 0 273
14104.33
66420.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/AUD
$ 0.989347 414.29 300
14104.33
56536.02
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.946774 0 275
14104.33
66684.61
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
YFI/EUR
$ 6668.33 0 1
7835.68
8123.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
YFI/GBP
$ 7110.94 0 1
21151.81
9992.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
YFI/AUD
$ 6974.19 0 256
12221.56
9901.72
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
YFI/USDT
$ 7950 0 256
24729.11
25088.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
YFI/USDC
$ 6969.18 0 277
36100.59
25088.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZRX/AUD
$ 0.536442 160.40 286
27938.60
10051.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZRX/USDC
$ 0.539614 3106.68 269
28695.11
10055.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZRX/USDT
$ 0.198500 0 1
9888.39
10055.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZRX/EUR
$ 0.492075 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZRX/GBP
$ 0.539536 2999.64 257
29671.55
10051.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲

مشخصات CoinJar

توضیحات

نظرات CoinJar

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین