خبر
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
66.56
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۳۵
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
30009.57
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۳۵
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
216.25
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۳۵
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.090420
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۳۵

قیمت ارزهای دیجیتال در سیف ترید

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ARRR/BTC
$ 0.106173 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
ARRR/BTC
$ 0.156678 2.23 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BC/SAFE
$ -324500.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
BC/SMART
$ -1100000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
BC/SAFE
$ -5230000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BC/SMART
$ -9E07 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLOCX/USDT
$ 0.152564 1053.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
BLOCX/USDT
$ 0.058138 360.40 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDT
$ 216.25 2769.92 149
2155.72
1227.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDT
$ 232.60 1241.16 1
1605.59
2.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
BTC/USDT
$ 30009.57 3172.78 241
1348.30
577.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 38315.95 13030.08 220
9497.54
3445.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
BTCZ/LTC
$ -525500.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTCZ/BTC
$ -596900.00 0 10.63 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTCZ/LTC
$ 0.000128 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
BTCZ/SAFE
$ -570700.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
BTCZ/SAFE
$ -549500.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTCZ/BTC
$ 0.000116 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
CLORE/USDT
$ 0.190079 6136.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
CLORE/USDT
$ 0.021487 122.68 5
6.24
10.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DGB/SAFE
$ 0.007671 11.35 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
DGB/SAFE
$ 0.007268 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/BTC
$ 0.006864 255.64 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DGB/BTC
$ 0.008153 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.068043 8.10 11 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.086187 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
ETH/BTC
$ 1673.58 3493.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
ETH/BTC
$ 1580.81 142.46 33 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETI/USDT
$ 1.74 523.21 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
ETI/USDT
$ 0.052029 568.82 52
0.825202
620.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EVR/RVN
$ -886700.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
GPN/USDT
$ 0.000800 209.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
GPN/USDT
$ 0.000387 18132.14 ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ - ۸:۴۸
HUSH/BTC
$ 0.023682 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
HUSH/BTC
$ 0.024770 0.024782 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ION/BTC
$ 0.001791 0 27 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ION/BTC
$ 0.002718 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
ION/SAFE
$ 0.008506 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
ION/SAFE
$ 0.005165 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IRON/USDT
$ 0.570317 3.99 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IRON/USDT
$ 0.700292 8.91 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
IRON/ETH
$ 0.619428 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IRON/ETH
$ 1.67 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
KCN/USDT
$ 169.07 1.62 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
KCN/USDT
$ 108.86 3879.49 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KMD/BTC
$ 0.465875 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
KMD/BTC
$ 0.204726 30.32 28 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/BTC
$ 64.64 388.21 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
LTC/BTC
$ 66.25 903.57 48
320.53
17.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 66.56 3201.69 71
332.71
484.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 61.03 572.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
NEXA/LTC
$ -193600.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
NEXA/LTC
$ -4930000.00 10.71 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEXA/USDT
$ -108500.00 184.39 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
NEXA/USDT
$ -3920000.00 172.30 14
30.05
17.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCTA/USDT
$ 0.781325 385.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
OCTA/BTC
$ 0.447653 29.75 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCTA/BTC
$ 0.435593 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
OCTA/USDT
$ 0.460156 428.19 25
52.84
49.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PGN/SAFE
$ -3270000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PGN/SAFE
$ -8950000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
PGN/BTC
$ -298400.00 0 2.36 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PGN/BTC
$ -388200.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
PLS/USDT
$ -574200.00 2889.32 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
PLS/USDT
$ -581700.00 38208.95 329
10321.16
12063.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLSX
PLSX/USDT
$ -170100.00 285.32 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
PLSX
PLSX/USDT
$ -160200.00 3698.18 206
2753.63
3247.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLSX
PLSX/PLS
$ -197800.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
PLSX
PLSX/PLS
$ -196500.00 261.31 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RITO/SAFE
$ -1120000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
RITO/BTC
$ -596900.00 0 5.97 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RITO/SAFE
$ 0.000102 0 0.293863 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RITO/BTC
$ -776500.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
RVN/SAFE
$ 0.021547 0.408473 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
RVN/BTC
$ 0.014922 174.26 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RVN/BTC
$ 0.017470 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
RVN/SAFE
$ 0.016355 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SAFE/DOGE
$ 0.096797 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
SAFE/BTC
$ 0.108316 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
SAFE/BTC
$ 0.065357 30.75 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SAFE/DOGE
$ 0.030519 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SMART/BTC
$ 0.000298 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SMART/SAFE
$ -3230000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
SMART/BTC
$ 0.000367 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
SMART/SAFE
$ -765400.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/BTC
$ 58.82 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
SOL/BTC
$ 28.41 565.29 17
50.28
457.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SPACE/USDT
$ 20.51 14678.55 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
SPACE/USDT
$ 7.72 56973.59 24
1769.77
1.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUI/USDT
$ 0.676376 43.45 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUI/USDT
$ 0.450317 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
TRX/USDT
$ 0.105534 2047.67 1
445.04
896.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
TRX/USDT
$ 0.090420 315.57 41
381.37
252.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VRSC/USDC
$ 1.79 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
VRSC/KMD
$ 0.434728 0 1
7.22
7.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VRSC/BTC
$ 0.753847 12374.36 36 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VRSC/BTC
$ 1.71 1164.63 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
VRSC/USDT
$ 0.750407 3114.08 85 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VRSC/USDT
$ 1.50 2387.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
VRSC/LTC
$ 0.698515 735.00 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VRSC/LTC
$ 1.05 13.63 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
VRSC/SAFE
$ 0.752345 198.43 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VRSC/SAFE
$ 1.57 0.258169 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
VRSC/KMD
$ 0.548081 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
VRSC/ETH
$ 0.653660 31.41 29 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VRSC/ETH
$ 1.37 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
VTC/SAFE
$ 0.052664 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VTC/BTC
$ 0.048048 7.69 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VTC/BTC
$ 0.064058 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
VTC/SAFE
$ 0.089639 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۷:۵۰
XMR/USDT
$ 160.07 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
XNA/USDT
$ 0.000689 1149.09 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XNA/USDT
$ 0.003391 8438.46 1
625.64
170.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
YEC/ETH
$ 0.110106 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
YEC/BTC
$ 0.108704 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
YEC/BTC
$ 0.038498 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YEC/ZEC
$ 0.027868 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YEC/ZEC
$ 0.051413 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
YEC/ETH
$ 0.040752 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZCL/BTC
$ 0.053718 54.16 14 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZCL/SAFE
$ 0.274721 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
ZCL/BTC
$ 0.069493 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
ZCL/SAFE
$ 0.166824 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/BTC
$ 65.65 0 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/BTC
$ 80.82 0 5 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
ZEN/BTC
$ 8.48 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
ZEN/BTC
$ 7.51 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZER/SAFE
$ 0.009696 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۲۰:۳۲
ZER/SAFE
$ 0.019626 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZER/BTC
$ 0.020576 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۲
ZER/BTC
$ 0.011937 10.13 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸

مشخصات SafeTrade

توضیحات

نظرات SafeTrade

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین