خبر
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
85.99
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۰۶
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.173755
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۰۶
DASH دش
DASH
قیمت دلاری
32.92
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۰۶
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
70568.67
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۰۶

قیمت ارزهای دیجیتال در گراویکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ABET/BTC
$ 0.002211 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ADS/LTC
$ 0.599379 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ADS/GIO
$ 0.939867 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ADS/BTC
$ 0.474293 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
AREPA/GIO
$ 0.001273 0.000934 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
AREPA/BTC
$ 0.001139 -113800.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ARK/USDT
$ 0.220221 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ARK/BTC
$ 0.871190 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ASAFE2
ASAFE2/BTC
$ 0.001206 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BECN/BTC
$ 0.002010 0.027816 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BIS/ETH
$ 0.017681 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BIS/BTC
$ 0.016015 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
بلک هت
بلک هت
BlackHat
BLKC/USDT
$ 0.040699 58.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
بلک هت
بلک هت
BlackHat
BLKC/ETH
$ 0.045702 63.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
بلک هت
بلک هت
BlackHat
BLKC/BTC
$ 0.027717 151.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BOLI/BTC
$ 0.004021 19.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BONTE/BTC
$ -670100.00 14.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BONTE/USDT
$ -5010000.00 1.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BSTY/BTC
$ 0.019701 90.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTAD/BTC
$ 0.000268 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTC/USDT
$ 70800 91.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTC/EUR
$ 71405.97 1.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTC/USDT
$ 70568.67 86.66 1
1865.89
1.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTC/RUB
$ 75872.37 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTCV/BTC
$ 0.000670 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTCZ/BTC
$ -670100.00 -102200.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTG/BTC
$ 39.54 168.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTX/BTC
$ 0.065937 54.56 1
0.533331
14.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
CDEX/ETH
$ -3210000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
CDEX/BTC
$ -670100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
CDEX/DOGE
$ -2570000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
چیز سواپ
چیز سواپ
Cheese Swap
CHEESE/BTC
$ 0.000268 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
CRM/GIO
$ -381600.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
CRM/BTC
$ 0.000134 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 32.92 3447.86 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DASHD/BTC
$ 0.001905 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۶:۳۳
دش گرین
دش گرین
Dash Green
DASHG/BTC
$ 0.000536 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DGB/USDT
$ 0.020017 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DGB/BTC
$ 0.013804 69.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DMS/ETH
$ 0.007397 0.002726 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DMS/BTC
$ 0.006969 3.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DMS/USDT
$ 0.007106 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.175593 61.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/RUB
$ 0.206595 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.173755 409.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/LTC
$ 0.170115 0.010143 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DONU/BTC
$ 0.000670 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EDEL/USDT
$ 0.000180 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EDEL/BTC
$ 0.000134 1.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EDEL/ETH
$ -964400.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EGEM/ETH
$ 0.000675 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EGEM/BTC
$ 0.000469 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EGG/BTC
$ -670100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/BTC
$ 3343.77 102.57 1
11.58
1936.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/RUB
$ 2675.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/LTC
$ 3101.25 99.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETHO/BTC
$ 0.014675 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EXP/BTC
$ 0.000938 9.09 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
FLOKI/USDT
$ 0.000293 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
FYD/BTC
$ 0.000134 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GIO/ETH
$ 0.013213 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GIO/EUR
$ 0.010847 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GIO/BTC
$ 0.013402 226.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GIO/RUB
$ 0.009632 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GIO/LTC
$ 0.014331 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GIO/DOGE
$ 0.014532 -347500.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GOSS/BTC
$ 0.000670 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
IC/BTC
$ 0.008778 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ILC/BTC
$ 0.001541 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
KEMA/BTC
$ -670100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
KTS/BTC
$ 0.001742 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
KZC/BTC
$ 0.001139 0.156829 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
KZC/GIO
$ 0.001132 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LHC/BTC
$ 0.000536 5.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LTC/USDT
$ 102.65 1142.14 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۰:۰۲
LTC/BTC
$ 85.99 1171.48 25
18.50
167.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LTC/USDT
$ 90.09 1497.17 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LYRA/BTC
$ 0.001541 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MCASH/BTC
$ 0.063994 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MCASH/ETH
$ 0.048221 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MCPC/BTC
$ 0.000536 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MEDIC/BTC
$ 0.000134 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
مِربل
مِربل
Merebel
MERI/BTC
$ 0.000603 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MEWC/USDT
$ 0.000220 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MEWC/LTC
$ 0.000210 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MEWC/BTC
$ 0.000268 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MON/BTC
$ 0.050257 3.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MONK/BTC
$ 0.000335 18.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NOR/BTC
$ 0.006433 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NTRN/BTC
$ 0.000670 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NYC/GIO
$ -1410000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NYC/LTC
$ -2260000.00 -504600.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NYC/BTC
$ -670100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NYC/RUB
$ -3210000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NYC/DOGE
$ -2010000.00 -6540000.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NYC/USDT
$ -2E06 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NYC/ETH
$ -3210000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PAC/BTC
$ 0.000670 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PAC/ETH
$ -450100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PAC/LTC
$ -565800.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PAC/DOGE
$ -506900.00 -199600.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PAC/GIO
$ -777300.00 -320200.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PAC/USDT
$ 0.000120 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
فور
فور
Phore
PHR/BTC
$ 0.002814 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PIVX/BTC
$ 0.435628 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PNY/GIO
$ 0.000155 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PNY/BTC
$ 0.000335 22.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
RITO/BTC
$ -669500.00 5.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
RPD/BTC
$ 0.001340 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
RTM/USDT
$ 0.002002 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
RTM/USDT
$ 0.001201 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
RUP/BTC
$ -670100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
RVN/BTC
$ 0.035180 52.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SAFE/BTC
$ 0.075587 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SAPP/BTC
$ 0.004758 58.34 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SCAP/BTC
$ 0.000536 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SCC/BTC
$ 0.032835 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SEND/BTC
$ 0.000268 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SFD/BTC
$ 0.365067 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SHND/USDT
$ -500500.00 0.647939 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SHND/BTC
$ -670100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SIERRA/BTC
$ 0.000268 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SINS/BTC
$ 0.002747 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SPD/BTC
$ 0.006165 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
TELOS/BTC
$ 0.000670 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
THC/BTC
$ 0.005093 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
TUBE/ETH
$ 0.002218 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
TZC/BTC
$ -670100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
UFO/BTC
$ 0.000134 29.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
UFO/USDT
$ 0.000120 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
UFO/RUB
$ 0.000118 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
UPX/BTC
$ -670100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
تتر
تتر
Tether
USDT/RUB
$ 0.941600 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
VIVID/BTC
$ 0.003753 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
VRSC/BTC
$ 0.804113 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
WAVES/BTC
$ 3.09 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
X42/BTC
$ 0.006299 199.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
آپلون
آپلون
Apollon
XAP/BTC
$ 0.000603 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XBC/LTC
$ 1.34 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XBC/USDT
$ 2.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XBC/BTC
$ 2.41 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XBI/BTC
$ 0.000871 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XCASH/DOGE
$ -169000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XCASH/GIO
$ -155500.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XDNA/BTC
$ 0.001340 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XEP/BTC
$ 0.000669 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XEP/USDT
$ 0.000602 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XMR/BTC
$ 135.36 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XNODE/BTC
$ 0.036855 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XOR/BTC
$ 0.005093 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XOR/ETH
$ 0.002569 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XOR/USDT
$ 0.001331 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XSPC/BTC
$ 0.000134 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ورج
ورج
Verge
XVG/BTC
$ 0.007371 69.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XWP/BTC
$ 0.005093 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
YTN/BTC
$ 0.001407 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ZEC/BTC
$ 25.46 50.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ZEN/BTC
$ 9.09 29.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ZER/BTC
$ 0.060309 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ZNZ/BTC
$ 0.003283 -33000000.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ZNZ/ETH
$ 0.002575 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ZOC/BTC
$ 0.000670 4.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶

مشخصات Graviex

توضیحات

نظرات Graviex

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین