خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1632.75
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۴۳
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29888.26
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۴۳
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.091371
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۴۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.517490
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۴۳

قیمت ارزهای دیجیتال در لاتوکن

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1EARTH/USDT
$ 0.001573 32322.76 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1EARTH/USDT
$ 0.002590 28.00 16 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ - ۲۲:۰۸
1INCH/USDT
$ 0.340489 143302.47 318
1497.48
10695.77
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AAVE/ETH
$ 75.59 628645.02 298
3509.24
11163.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/BTC
$ 75.55 778421.77 327
6034.77
15799.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 75.70 895358.17 408
6617.48
15615.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/ETH
$ 97.89 109814.27 299
5912.29
14726.38
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AAVE/USDT
$ 97.78 202925.04 368
7205.11
13599.89
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AAVE/BTC
$ 97.95 117946.62 308
7294.42
15368.24
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ABBC/USDT
$ 0.032911 81090.66 169
436.91
271.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ABBC/USDT
$ 0.031568 64088.05 2
51.67
252.11
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.020281 1207726.92 146
293.21
10231.56
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013538 157110.50 265
1688.36
5995.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/BTC
$ 0.257810 203280.12 366
11436.81
12113.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.385114 293164.21 465
39116.69
46479.50
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ADA/BTC
$ 0.350821 200481.50 366
14203.67
14625.25
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ - ۲۱:۴۷
ADA/USDT
$ 0.258345 1360824.61 548
41780.80
72961.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADP/USDT
$ 0.001748 4777.80 1
0.000398
0.000882
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADP/USDT
$ 0.001551 38839.36 51
32.73
103.34
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ADVB/USDT
$ 0.179097 3407.40 29 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADVB/USDT
$ 0.099024 27.87 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۱۸:۲۷
AGLD/USDT
$ 0.828461 89222.68 217
2754.47
9700.72
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AGLD/USDT
$ 0.699391 413127.70 258
1392.91
11926.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGX/USDT
$ 0.000130 0.739731 1
12.99
0.000233
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGX/USDT
$ -835700.00 9.93 1
-735500.00
0.005738
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
آینو توکن
آینو توکن
Ainu Token
AINU/TRX
$ -33087300000000.00 0.041998 1
2.08
0.001730
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آینو توکن
آینو توکن
Ainu Token
AINU/TRX
$ -42916200000000.00 5.99 1
1.85
1.13
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AIOZ/USDT
$ 0.011762 41540.15 1
0.007386
0.007620
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIOZ/USDT
$ 0.057973 1.55 1
0.043734
1.61
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AIRX/USDT
$ -6520000.00 0 1
0.001659
2.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIRX/USDT
$ -9280000.00 0 1
0.003714
0.003626
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AKITA/USDT
$ -14000000.00 1139.30 173
1445.52
507.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKITA/USDT
$ -1E07 64031.86 144
42.12
1769.80
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AKRO/USDT
$ 0.006917 0 1
0.013823
0.013939
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ - ۲۲:۰۱
AKRO/USDT
$ 0.006917 0 1
0.012830
0.012430
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALCX/USDT
$ 15.92 100497.56 251
836.69
10137.28
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ALCX/USDT
$ 12.22 81920.75 282
607.96
11783.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALEPH/USDT
$ 0.082026 113591.17 200
945.18
1775.82
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ALGO/BTC
$ 0.131975 163542.67 177
222.09
12212.34
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ALGO/USDT
$ 0.092952 134644.56 177
135.62
11906.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/BTC
$ 0.092803 146436.68 252
1481.53
10273.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/USDT
$ 0.132174 1093012.47 325
1392.84
13357.75
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ALI/USDT
$ 0.024595 23885.91 1
86.93
0.018383
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ALI/USDT
$ 0.013718 44458.09 17
78.09
508.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.13 130444.07 286
2207.76
11664.95
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.728407 275817.39 298
1532.60
13075.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALN/USDT
$ 0.001615 23764.89 1
0.006683
0.960334
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALN/USDT
$ 0.002838 24553.71 1
1.00
29.74
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.094853 838905.99 284
1607.58
11949.82
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.071140 101758.87 252
1516.93
9959.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALU/USDT
$ 0.050666 45781.08 109
244.04
9707.84
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ALU/USDT
$ 0.030978 135586.71 178
328.55
601.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMP/USDT
$ 0.002479 1715463.60 287
2833.77
11050.80
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AMP/USDT
$ 0.001459 217096.62 317
1483.42
12856.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMPL/USDT
$ 1.30 15073.77 1
0.012408
1.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMPL/USDT
$ 1.17 19703.57 1
337.29
0.625215
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ANKR/USDT
$ 0.020762 74544.73 273
2733.55
11315.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANKR/USDT
$ 0.024234 128655.32 263
2032.56
9223.88
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ANML/USDT
$ 0.000170 23027.80 2
142.93
960.41
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ANML/USDT
$ 0.000174 36127.45 40
665.83
14.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/USDT
$ 5.24 139837.33 275
5019.46
16132.98
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ANT/USDT
$ 4.85 99831.54 276
3052.44
11099.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.58 180190.75 432
7318.76
24526.42
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
APE/USDT
$ 1.12 484110.78 459
4970.04
28680.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APFC/USDT
$ 0.195263 31909.95 119
274.40
132.33
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
API3/USDT
$ 1.07 178641.11 303
5277.06
12979.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
API3/USDT
$ 1.49 1261496.09 289
6940.43
15228.39
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ARPA/USDT
$ 0.041803 77995.07 269
2177.63
11477.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/USDT
$ 0.050438 124875.43 256
2308.75
10987.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ARV/USDT
$ -375800.00 33366.06 1
258.10
120.15
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ARV/USDT
$ -310400.00 34643.86 165
323.27
2354.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATA/USDT
$ 0.076843 154646.64 308
906.25
14040.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATA/USDT
$ 0.096554 3394164.26 280
609.18
10231.41
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ATK/USDT
$ 0.000832 26180.00 1
7.28
0.002800
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ATK/USDT
$ 0.000671 23112.75 1
3.06
4.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATLAS/USDT
$ 0.006804 62.98 1
0.023206
0.025240
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ATLAS/USDT
$ 0.001546 131607.31 1
0.005007
1589.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 642.27 5
65225.38
97794.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.24 3053.32 561
105711.41
71505.94
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AUCTION/USDT
$ 13.18 337802.34 237
1859.41
11680.34
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AUCTION/USDT
$ 6.03 178073.07 269
1068.51
10825.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUDIO/USDT
$ 0.189205 128856.86 245
5613.92
10626.20
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AUDIO/USDT
$ 0.141779 89526.33 270
4156.91
12248.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/USDT
$ 9.85 80.56 329
6356.32
14380.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 20.91 0 1
29.51
0.021199
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
AXS/USDT
$ 4.39 239009.02 365
5995.16
13405.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 6.63 88602.73 367
8300.23
15828.64
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BABY/USDT
$ 0.010433 24195.22 83
1146.16
671.10
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BABY/USDT
$ 0.007437 31596.54 1
0.000820
0.000894
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABYDOGE/USDT
$ -1054586437.00 366.51 2
189.42
0.008530
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BABYDOGE/USDT
$ -1106619246.00 83.76 37
154.36
12.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BADGER/USDT
$ 3.70 1962512.41 226
1142.59
10833.84
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BAKE/USDT
$ 0.122769 80934.90 251
752.35
8691.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/USDT
$ 0.182802 222923.64 249
1627.59
9956.68
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BAL/USDT
$ 3.72 2868318.77 272
1522.85
15173.33
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BAL/BTC
$ 3.71 16665.60 223
2357.69
7467.29
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BAL/USDT
$ 3.06 215385.31 294
1786.39
11070.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/BTC
$ 3.10 0 233
964.83
3137.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.43 25293.09 301
2209.15
7719.74
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.43 118128.09 220
177.56
10189.69
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 105749.62 276
1396.00
10082.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.180207 0 1
0.001323
0.001323
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.213519 3336307.28 344
9343.46
11376.13
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.213221 101201.14 276
10274.96
10854.22
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.219474 0 1
0.001501
0.001501
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ - ۲۱:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.188291 184740.23 295
6038.95
7067.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.189206 328429.10 381
12392.65
15167.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BBF/USDT
$ 0.147802 33419.48 108
218.93
380.19
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BBF/USDT
$ 0.073715 24847.49 1
109.41
53.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDT
$ 242.87 388.18 451
31872.51
43066.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDT
$ 223.52 372.40 431
24935.03
21462.34
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BCMC1/USDT
$ 0.001446 117.10 1
0.015840
0.016042
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BCMC1/USDT
$ 0.001192 212.53 4
120.14
1.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.141148 59121.44 29
570.70
5.98
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.052549 21813.20 1
0.018869
0.018345
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEER/USDT
$ 0.000800 1.33 5
92.50
0.001318
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEER/USDT
$ 0.000941 28.22 1
0.000761
0.000761
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.692685 118.85 1
0.002656
0.001992
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.541603 155488.71 167
808.79
16744.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BENQI
BENQI/USDT
$ 0.005167 1794.65 153 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BENQI
BENQI/USDT
$ 0.008152 8113.04 163
767.26
674.29
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BETA/USDT
$ 0.061829 141846.55 278
1291.80
12119.23
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BICO/USDT
$ 0.269750 2899475.72 339
4309.56
14112.16
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BICO/USDT
$ 0.210018 263594.46 344
3226.05
14062.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIN/USDT
$ 0.000680 4843.35 1
7.99
361.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIN/USDT
$ 0.001119 18643.79 1
0.000664
631.07
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BIOFI/USDT
$ 0.000410 38.88 1
0.002208
37.52
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BIOFI/USDT
$ 0.000257 4.98 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BITRA/USDT
$ -609800.00 0.061396 1
-1E08
-1E08
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BITRA/USDT
$ -398200.00 -1E08 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLI/USDT
$ -56931658700.00 0 1
1.94
0.072830
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BLI/USDT
$ -56931858100.00 0.286151 1
0.074184
0.065887
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLOK/USDT
$ 0.002205 111963.16 220
1397.00
3089.45
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BLOK/USDT
$ 0.001565 331688.52 270
1094.43
3685.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLOVELY
BLOVELY/USDT
$ -1090574082.00 -2980000.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BLOVELY
BLOVELY/USDT
$ -98054869900.00 12.20 1
0.001651
0.001697
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLT/USDT
$ 0.018449 23925.96 13
543.13
0.008133
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BLT/USDT
$ 0.012627 22722.52 1
0.003543
0.003654
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/USDT
$ 0.009990 12.37 1
0.000827
0.394447
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۲۱:۵۵
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/USDT
$ 0.003636 23202.89 1
0.000818
0.000896
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 214.42 1288922.97 531
46582.88
70813.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 230.23 563793.62 490
47713.11
41476.43
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BNT/ETH
$ 0.745257 28426.76 223
3964.62
10551.37
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BNT/USDT
$ 0.741512 923374.97 257
4660.29
13653.24
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BNT/ETH
$ 0.545096 228.60 248
1540.94
8917.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/USDT
$ 0.553510 49989.23 289
4686.15
11450.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOA/USDT
$ 0.009325 32989.50 12
55.01
54.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BOA/USDT
$ 0.009388 33291.98 1
0.000653
0.000560
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOBA/USDT
$ 0.104889 69036.03 32
279.97
3333.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOBA/USDT
$ 0.150529 75940.80 296
635.50
11727.51
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.78 94912.58 267
1343.50
12969.07
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.65 70.09 1
0.001608
0.001648
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONE/USDT
$ 0.765829 31.91 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONE/USDT
$ 0.666371 7.55 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BONK/USDT
$ -4490000.00 1177.10 9
45.84
3.86
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BONK/USDT
$ -21000000.00 355.97 12
9.34
0.012319
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BP/USDT
$ 0.002935 0 138
101.26
514.99
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BP/USDT
$ 0.002360 0 1
0.000459
0.000483
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRISE/USDT
$ -18000000.00 263.99 1
0.002142
6.52
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BRISE/USDT
$ -15000000.00 7.00 66
156.98
0.018987
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRTR/USDT
$ 0.007265 129.35 1
0.023978
0.023721
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BRTR/USDT
$ 0.009764 1.45 1
0.030072
0.030951
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRWL/USDT
$ 0.004516 65010.36 147
265.35
511.33
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BRWL/USDT
$ 0.005423 10482.02 75 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSP/USDT
$ -5E06 55.85 1
4.43
-5010000.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BSP/USDT
$ -1890000.00 0.290716 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSW/USDT
$ 0.086248 3429071.74 1
0.003435
118.37
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BTB/USDT
$ 0.000280 163.75 1
0.002605
0.002605
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BTB/USDT
$ 0.000180 1.44 1
0.002616
0.002289
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 29827.59 179717.64 389
22317.51
8365.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 38178.49 294985.52 359
17998.84
9501.37
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BTC/BUSD
$ 38178.25 205893.00 323
12809.02
5068.03
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BTC/USDT
$ 29888.26 225458302.83 728
898050.66
1236639.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 38142.30 744096385.60 701
1011567.34
1199824.77
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BTC/BUSD
$ 29876.26 203725.60 183
20258.24
7438.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTCPAY/USDT
$ 0.002093 0.028699 1
0.113267
0.023804
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTCPAY/USDT
$ 0.007902 15.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 0.308872 35851.59 1
51.98
84.99
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 0.283730 32945.51 1
0.000876
0.000876
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTRS/USDT
$ 0.299667 157.77 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BTRS/USDT
$ 0.212219 1.85 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTRST/USDT
$ 0.402125 67510.79 155
1733.22
970.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTRST/USDT
$ 0.509884 49715.16 113
361.00
120.16
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BTS/USDT
$ 0.009765 139564.09 292
699.45
11431.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTS/USDT
$ 0.006174 272230.52 243
362.14
8119.69
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BURGER/USDT
$ 0.327083 161298.48 273
2138.32
14544.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BURGER/USDT
$ 0.435831 133256.07 237
2776.72
11131.12
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BUSD/USDT
$ 1.00 12.01 193
0.011002
7863.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BUSD/USDT
$ 1.00 352.22 168
0.010008
7773.69
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BUX/USDT
$ 0.000303 7662.76 3
113.94
0.001362
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BUX/USDT
$ 0.000372 2917.28 1
0.002009
0.009487
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BXR/USDT
$ 0.000190 19.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BZZ/USDT
$ 0.380632 135029.98 274
1411.74
3913.77
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
BZZ/USDT
$ 0.243346 176883.51 246
0.024075
0.024075
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.145982 146757.36 195
991.53
9823.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.189806 6022087.63 150
1199.00
12508.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CAKE/USDT
$ 2.24 3217509.11 246
5107.44
13188.43
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CAKE/USDT
$ 1.12 606932.59 246
2704.05
10131.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAPS/USDT
$ 0.014280 12187.90 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAPS/USDT
$ 0.022563 73932.15 3
67.37
108.74
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/USDT
$ -3E07 0.053003 13
112.60
0.575591
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/USDT
$ -23000000.00 69.27 1
0.002043
0.002100
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کَت گیرل
کَت گیرل
Catgirl
CATGIRL/USDT
$ -16609294300.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کَت گیرل
کَت گیرل
Catgirl
CATGIRL/USDT
$ -22912061000.00 0 1
6.20
0.001613
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CATVILLS/USDT
$ -250140970000.00 375.20 114
273.86
3.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CATVILLS/USDT
$ -252144600000.00 -3980000.00 2
17.93
-141700.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CBT/USDT
$ -22000000.00 380.18 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CBT/USDT
$ -35000000.00 -4020000.00 2 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۴۳
CEEK/USDT
$ 0.049766 99305.51 108
368.42
7335.84
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CEEK/ETH
$ 0.036629 43793.90 123
523.67
3872.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEEK/ETH
$ 0.050032 75461.18 147
940.17
4035.80
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CEEK/USDT
$ 0.036771 269834.86 246
302.30
4897.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEL/USDT
$ 0.246232 101667.30 181
321.63
1627.73
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CEL/USDT
$ 0.144866 97737.82 20
266.77
4071.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELO/USDT
$ 0.528294 1152732.26 258
3841.52
9138.12
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CELO/USDT
$ 0.428240 155081.88 277
2995.47
12624.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.014928 2774041.07 238
1628.73
10165.85
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012257 228436.31 254
1137.08
9149.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFX/USDT
$ 0.154196 95480.56 382
2101.13
15964.67
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CFX/USDT
$ 0.106117 44101.16 402
1571.81
15687.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFXQ/USDT
$ 0.003622 23972.97 1
86.47
0.010876
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CFXQ/USDT
$ 0.003540 38200.01 14 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHR/USDT
$ 0.132173 7128777.11 348
6792.29
14799.85
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CHR/USDT
$ 0.092052 191004.27 356
5425.08
13767.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/USDT
$ 0.059801 189940.26 294
6640.83
12687.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/USDT
$ 0.073410 1966194.78 260
8244.96
13415.62
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CIRUS/USDT
$ 0.027319 17.95 60
751.90
113.16
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CIRUS/USDT
$ 0.017500 0.006319 1
0.000391
0.000391
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLH/USDT
$ 0.004394 22436.17 1
35.51
358.68
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CLH/USDT
$ 0.001863 54641.89 1
0.002784
0.002766
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کلو کوین
کلو کوین
CluCoin
CLU/USDT
$ -27015117200.00 4.51 1
-1E08
-1E08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کلو کوین
کلو کوین
CluCoin
CLU/USDT
$ -30010490800.00 4.53 1
-1E08
0.981249
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CLV/USDT
$ 0.043364 251150.93 166
165.29
12115.91
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 51.64 86266.56 256
1545.73
12615.32
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.65 1010560.66 127
123.24
11931.44
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.94 252552.81 159
658.34
12211.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 42.85 370585.47 297
653.08
12632.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CONJ/USDT
$ -15000000.00 0 1
0.001609
0.051523
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CONJ/USDT
$ -17000000.00 0 1
0.002048
0.998526
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CONV/USDT
$ 0.000493 76213.15 1
0.003269
0.003284
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CONV/USDT
$ 0.000588 60270.05 70
303.54
259.42
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
COOK/USDT
$ -575000.00 23363.31 1
0.000318
0.000354
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COOK/USDT
$ 0.000103 23686.33 1
172.12
22.19
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
COS/USDT
$ 0.007264 173000.32 332
7472.32
13482.85
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
COS/USDT
$ 0.004473 165888.38 334
6867.58
8894.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COTI/USDT
$ 0.058806 0.011724 1
0.003983
49.86
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CPOOL/USDT
$ 0.051829 85193.59 12
37.86
438.42
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CPOOL/USDT
$ 0.016599 78876.28 1
0.003596
0.004086
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CQT/USDT
$ 0.195499 57720.92 54
1535.81
1711.49
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CQT/USDT
$ 0.123069 137129.18 1
593.92
1575.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRE/USDT
$ 0.004870 23008.73 1
0.006622
0.006817
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRE/USDT
$ 0.005649 26183.12 16
460.91
4.63
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CREAM/USDT
$ 15.83 4680.17 216
1902.15
9939.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CREAM/USDT
$ 17.90 2052.37 210
2240.21
3787.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.052021 4.25 154 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.125070 2.79 10
55.49
0.007350
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CRPT/USDT
$ 0.044387 104624.20 67
278.13
113.57
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.440146 194106.01 277
4564.19
11076.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.565615 121987.09 257
6488.83
10218.45
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CSR/USDT
$ 0.009237 6408.94 41
611.14
0.008869
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CSR/USDT
$ 0.015008 146.12 258
3423.61
13.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTC/USDT
$ 0.007770 1.19 1
0.000155
0.000155
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTC/USDT
$ 0.005052 1.05 1
-505300.00
8.08
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CTSI/USDT
$ 0.129711 149.55 264
1371.92
6971.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/USDT
$ 0.151884 89520.57 223
1613.24
8811.72
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.306269 213704.20 324
4279.94
11063.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.331583 1891752.93 302
4444.22
11564.78
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CVSHOT/USDT
$ 0.000280 0.000409 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CVSHOT/USDT
$ 0.000265 53.11 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVX/USDT
$ 3.63 112427.04 250
1246.19
12082.70
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
CVX/USDT
$ 2.61 136122.33 252
1043.90
8022.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAFI/USDT
$ 0.004201 26672.49 1
296.32
8.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DAFI/USDT
$ 0.004070 40695.91 1
0.011316
0.010562
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAO/USDT
$ 0.526545 90021.70 249
869.60
1856.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAO/USDT
$ 0.891896 166512.84 251
1878.36
6435.63
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DAR/USDT
$ 0.084657 307354.43 321
3380.25
12681.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAR/USDT
$ 0.119286 3858304.67 293
5025.04
13158.53
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DARK/USDT
$ 0.037782 23908.83 15
83.55
490.86
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DARK/USDT
$ 0.017635 57847.89 130
123.83
642.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 25.96 89.52 296
8951.72
11338.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 26.07 270.68 1
0.002584
0.002584
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 30.06 254.32 388
4589.24
16332.22
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 30.03 114.37 259
6965.46
10966.70
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ -200100.00 3.59 1
4.09
0.016406
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ -191200.00 3.73 1
12.06
0.017328
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DCN/USDT
$ -1270000.00 0.463950 1
0.007363
0.007048
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DCN/USDT
$ -1430000.00 14.46 1
0.005686
0.006019
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DCR/BTC
$ 11.94 32146.58 181
890.94
4346.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DCR/BTC
$ 14.19 73046.12 167
1403.47
1910.64
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DEGO/USDT
$ 1.32 159881.73 318
2931.39
12992.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEGO/USDT
$ 1.73 75791.50 290
3823.69
11751.10
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DERC/USDT
$ 0.155907 32711.01 255
820.27
1344.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DERC/USDT
$ 0.429893 73917.45 21
374.90
1272.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.033069 195359.57 329
1985.58
6895.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.036239 1367232.27 327
2495.56
13751.93
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DFA/USDT
$ 0.027575 25423.36 1
19.08
107.57
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DFA/USDT
$ 0.018562 177.54 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.209823 192.88 1
0.005439
7.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.270150 192.80 1
0.005010
1.25
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DFND/USDT
$ 0.000228 24782.36 1
0.006092
92.10
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DFND/USDT
$ 0.000231 21186.67 1
0.005906
0.006321
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DG/USDT
$ 0.020849 30304.35 1
102.27
213.44
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DG/USDT
$ 0.014001 21442.34 1
0.006449
0.007009
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/USDT
$ 0.006534 108599.73 264
1010.06
9726.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/USDT
$ 0.007584 186581.39 193
929.19
12542.08
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.241563 40193.14 1
0.009519
0.009519
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.300667 827399.51 244
2085.82
11869.76
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DIVER/USDT
$ 0.007764 27949.93 1
0.007308
3.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DIVER/USDT
$ 0.008995 108300.14 191
1170.13
941.22
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DKA/USDT
$ 0.033516 22216.80 3
135.95
627.37
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DKA/USDT
$ 0.028897 25268.97 1
0.004642
0.004352
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DMX/USDT
$ 0.007614 0 1
8.15
0.001599
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DMX/USDT
$ 0.014108 0 13
22.28
8.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DNXC/USDT
$ 0.005621 17439.85 1
0.001222
0.045545
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DNXC/USDT
$ 0.008191 24912.48 4
5.96
200.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.097555 98897.97 247
766.98
11298.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.126971 133301.92 228
750.27
9648.07
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DOFI
DOFI/USDT
$ -950200000000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DOFI
DOFI/USDT
$ -24712800000000.00 61.21 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.061274 1836489.84 62
1.14
148.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.080825 559336.16 452
31574.37
31428.74
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دوج-2
دوج-2
DOGE-2
DOGE2/USDT
$ 0.000820 0.142549 1
25.03
0.001004
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج-2
دوج-2
DOGE-2
DOGE2/USDT
$ 0.000820 0.142549 1
25.52
0.001029
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
DOME/USDT
$ 0.000546 66637.26 1
0.000491
0.000475
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOME/USDT
$ 0.000626 64609.29 58
1387.50
797.39
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DOSE/USDT
$ 0.002890 22333.24 123
0.008906
926.83
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DOSE/USDT
$ 0.006729 64202.57 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 5.28 9693333.23 511
9750.92
50902.39
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DOT/BTC
$ 3.86 186371.09 302
5792.23
13709.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/BTC
$ 5.29 176234.85 273
10069.10
12296.61
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DOT/USDT
$ 3.87 1195866.97 491
6898.72
31625.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DPET/USDT
$ 0.043383 73627.72 73
101.93
1103.83
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DPET/USDT
$ 0.038660 37267.21 50
67.76
351.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DPR/USDT
$ 0.004142 38776.56 75
123.05
169.49
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DPR/USDT
$ 0.002536 33715.60 1
0.000632
0.000657
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DREP/USDT
$ 0.246740 147160.17 294
1508.72
9089.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DREP/USDT
$ 0.256841 114902.03 154
1035.53
11165.99
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DUSK/USDT
$ 0.113263 163749.57 275
4393.00
9603.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DUSK/USDT
$ 0.170070 4.50 1
0.011624
0.009964
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ - ۲۱:۵۰
DV/USDT
$ 0.001041 23026.03 1
149.37
1.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DV/USDT
$ 0.001146 23253.12 1
0.000724
0.000747
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 3.20 8323.18 142
848.14
912.04
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
DYDX/USDT
$ 1.94 316723.24 269
3969.06
9929.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EAI/USDT
$ 0.001981 8.16 1
-470500.00
-470500.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EAI/USDT
$ 0.002759 111.04 37
49.98
8.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EDEN/USDT
$ 0.017111 26054.51 5
99.37
238.49
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EDEN/USDT
$ 0.013107 54966.46 1
0.000525
0.000525
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EFI/USDT
$ 0.033514 1.61 3 ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ - ۳:۱۷
EFI/USDT
$ 0.030120 3.93 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGLD/USDT
$ 43.94 184.65 416
10722.68
24315.02
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EGLD/USDT
$ 25.94 197.19 433
4851.43
28408.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGS/USDT
$ 0.000905 24562.83 1
65.69
0.006399
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EGS/USDT
$ 0.000856 17872.92 1
0.005754
0.005814
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EJS/USDT
$ 0.003337 7922.77 200 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EJS/USDT
$ 0.006816 81716.45 120
332.99
1271.20
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ELAND/USDT
$ 0.019076 0.314814 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ELAND/USDT
$ 0.004301 0.099544 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/USDT
$ 0.345193 198910.08 323
11215.54
13962.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/USDT
$ 0.470148 5315001.75 303
13733.36
12363.70
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ELON/USDT
$ -16000000.00 3.00 1
0.006324
16.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELON/USDT
$ -17000000.00 110894.95 238
2187.91
3341.44
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ENJ/ETH
$ 0.212578 71469.01 274
924.94
6578.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.213119 144256.25 113
1950.66
8112.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/BTC
$ 0.212753 108118.72 230
2809.51
3917.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/USDT
$ 0.295355 110.14 1
27.94
1420.39
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ENJ/BTC
$ 0.316254 14.49 1
0.002885
0.002885
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۲
ENJ/ETH
$ 0.295859 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ENS/USDT
$ 8.52 1405367.10 274
1729.49
11754.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ENS/USDT
$ 7.06 247725.51 316
1363.26
13523.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/ETH
$ 0.682277 377894.36 268
3733.64
4471.83
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EOS/BTC
$ 0.680453 1885996.91 280
5161.92
14178.06
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EOS/USDT
$ 0.680380 629518.25 373
6658.76
14543.53
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EOS/BTC
$ 0.551427 158760.53 299
4077.78
13950.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/USDT
$ 0.553308 258603.36 158
69.76
13944.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/ETH
$ 0.551127 131825.26 281
7177.72
8440.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EPIK/USDT
$ 0.004497 62409.28 1
0.002420
0.002593
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EPIK/USDT
$ 0.024784 75266.22 53
366.32
187.17
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EQX/USDT
$ 0.005988 65876.65 137
431.50
157.95
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EQX/USDT
$ 0.004287 0.002744 1
8.92
0.002997
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.80 1662024.14 319
8184.58
13159.28
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.49 167862.83 352
6251.07
13939.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 15.53 833668.50 510
8639.52
51191.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 18.88 156057.06 266
7517.41
10025.70
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ETC/USDT
$ 18.91 2089794.29 472
7447.39
36739.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ETH/USDT
$ 1632.75 253084221.32 726
781767.44
160176.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 1632.29 453324.69 398
20700.60
15883.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BUSD
$ 2056.20 171164.38 358
15514.00
7384.02
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ETH/USDT
$ 2056.62 283777326.60 698
395821.85
953995.46
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ETH/USDC
$ 2056.68 235918.90 349
14965.32
8397.61
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ETH/BTC
$ 2056.61 225033.94 404
18448.75
17419.20
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ETH/BTC
$ 1630.11 4940838.94 655
106815.68
186539.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BUSD
$ 1632.37 252336.26 369
14382.46
4105.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHDYDX/USDT
$ 2.38 153956.45 267
5056.88
10843.32
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
EVA/USDT
$ 0.000431 13217.46 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVA/USDT
$ 0.000542 25660.71 1
4.41
616.30
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EVERETH
EVERETH/USDT
$ -57952610300.00 2.94 1
0.001280
16.86
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
EVERETH
EVERETH/USDT
$ -41380055600.00 1.58 1
0.000726
6.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVY/USDT
$ -5080000.00 8.73 1
3.09
0.209642
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVY/USDT
$ -5040000.00 44.63 1
0.003139
0.449661
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FARM/USDT
$ 23.78 173773.60 294
3851.44
11548.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FARM/USDT
$ 32.75 105723.60 286
5719.66
15045.55
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FEAR/USDT
$ 0.102527 26444.66 1
40.41
1036.16
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FEAR/USDT
$ 0.064186 24329.88 1
108.86
1124.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FEG/USDT
$ 0.000208 0.393232 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FEG/USDT
$ 0.000200 2.83 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FET/USDT
$ 0.225126 223947.37 339
11358.81
12473.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FET/USDT
$ 0.470262 453.00 1
0.010816
0.010816
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FIDA/USDT
$ 0.160190 98262.47 165
71.69
8908.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIDA/USDT
$ 0.213063 62820.09 83
0.002141
4954.33
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FIRO/USDT
$ 1.88 4414992.04 329
3099.07
13943.76
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FIS/USDT
$ 0.259445 200683.09 323
1526.09
10605.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIS/USDT
$ 0.329183 145883.48 317
2111.30
12572.44
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FITFI/USDT
$ 0.006869 105516.82 265
2060.01
16388.36
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FITFI/USDT
$ 0.004441 65333.59 1
0.000288
0.000288
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIWA/USDT
$ -644900.00 19601.72 1
0.006742
3.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIWA/USDT
$ -690700.00 22202.93 1
2.91
0.007706
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FLOKI/USDT
$ -265500.00 223947.93 108
2307.91
8315.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -320000.00 23335.27 175
3204.66
7430.35
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FLUX/USDT
$ 0.326783 320569.17 325
12026.83
13985.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLUX/USDT
$ 0.538600 65776.93 297
10653.78
13431.98
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FONE/USDT
$ -2020000.00 3864.52 11 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FONE/USDT
$ -1620000.00 410.85 2
22.89
15.69
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FOR/USDT
$ 0.018310 151619.24 198
3638.73
8615.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FOR/USDT
$ 0.019491 592903.24 114
5244.52
6653.49
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.79 99001.92 152
203.13
10409.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.30 72898.02 247
692.25
11271.50
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FOX/USDT
$ 0.020214 19229.85 1
0.003239
0.003037
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FOX/USDT
$ 0.032508 9556.32 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FREE/USDT
$ -12000000.00 3198.03 14
27.39
0.276706
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FREE/USDT
$ -26000000.00 87835.97 55
167.32
816.85
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FREE/TRX
$ -13000000.00 145.90 1
1.72
0.164046
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FREE/TRX
$ -25000000.00 0.011511 1
0.002686
0.006231
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
فرنچی توکن
فرنچی توکن
Frenchie Token
FREN/USDT
$ -4E08 10.74 1
0.000438
0.000416
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فرنچی توکن
فرنچی توکن
Frenchie Token
FREN/USDT
$ -3E08 10.67 1
0.028121
0.000288
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FRONT/USDT
$ 0.331484 91480.16 252
2271.73
12583.59
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FRONT/USDT
$ 0.276755 58739.99 266
1973.57
13758.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فشن کوین
فشن کوین
Fashion Coin
FSHN/USDT
$ -3E08 2.93 17
25.29
1.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فشن کوین
فشن کوین
Fashion Coin
FSHN/USDT
$ -3E08 3.92 5
53.84
0.006022
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۲۱:۵۵
FTM/USDT
$ 0.197901 449741.98 301
3754.01
13840.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDT
$ 0.314895 226334.76 401
5153.87
20760.69
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FUN/USDT
$ 0.004211 64311.18 271
6727.80
10014.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FUN/USDT
$ 0.004654 15949.86 1
22.29
1.03
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FUSE/USDT
$ 0.056682 117625.91 190
1034.74
914.75
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FX/USDT
$ 0.147787 8273.19 16
0.006159
78.42
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FX/USDT
$ 0.120133 36108.23 1
0.003591
0.003591
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXS/USDT
$ 7.16 184586.70 360
17257.09
12674.14
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
FXS/USDT
$ 5.37 243611.63 383
13419.69
16513.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
G/USDT
$ 0.001311 0.745331 1
-249100.00
3.38
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
G/USDT
$ 0.006020 0.000421 1
0.000807
6.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAFI/USDT
$ 1.77 0 1
0.001798
0.001798
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAFI/USDT
$ 5.51 0.247546 2
23.94
182.18
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.61 799221.82 349
10410.47
16098.42
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 195857.94 364
7719.57
14729.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAN/USDT
$ -811600.00 20226.23 1
0.029133
2.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAN/USDT
$ -856100.00 14485.43 1
0.030995
0.032069
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GARI/USDT
$ 0.031938 96720.93 202
967.46
2962.95
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GEL/USDT
$ 0.356398 68356.61 1
0.018133
0.018133
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GEL/USDT
$ 0.207316 53961.36 214 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GF/USDT
$ 0.107007 71084.22 91
328.52
1177.44
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GF/USDT
$ 0.043724 57586.72 1
3.00
398.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GFT/USDT
$ 0.016888 367518.74 120
1479.18
11909.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GFT/USDT
$ 0.016166 210223.68 195
1585.02
9448.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GHD/USDT
$ -3800000.00 0 1
-168000.00
-168000.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GHD/USDT
$ -3800000.00 0 1
-149700.00
-149700.00
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
GHST/USDT
$ 0.881490 504275.08 228
657.46
9684.76
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GHST/USDT
$ 0.800218 4323.88 259 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLC/USDT
$ 0.010506 3.84 5
19.27
0.003115
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLC/USDT
$ 0.009914 2761.32 1
0.002581
12.28
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GLM/ETH
$ 0.200388 0.010017 1
0.001985
0.001985
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLM/ETH
$ 0.241215 114300.63 219
1181.65
3947.56
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GMM/USDT
$ 0.000419 0.079365 133
213.85
2432.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GMM/USDT
$ 0.000668 23445.71 1
1114.24
2235.92
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GNO/USDT
$ 98.24 89105.47 263
1035.32
8486.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GNO/USDT
$ 193.69 1364398.72 223
2132.69
8846.65
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GNX/USDT
$ 0.000792 5440.39 1
0.001447
44.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNX/USDT
$ 0.000747 13192.36 1
0.001280
0.001265
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GO/USDT
$ 0.004253 349.99 8
40.78
29.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GO/USDT
$ 0.004345 5624.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GOL/USDT
$ 0.006132 203.03 19
6.62
86.46
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GOL/USDT
$ 0.006086 237.36 1
0.863571
191.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GOLC/USDT
$ 0.174097 330.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GOLC/USDT
$ 0.048027 264.56 77 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDT
$ 0.082256 193162.28 264
3842.77
8740.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDT
$ 0.136626 99.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
GS1/USDT
$ 0.000700 346.73 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GS1/USDT
$ 0.000503 1157.32 2
25.04
0.019876
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1100615886.00 16.46 1
0.009738
0.767437
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1512040819.00 0.017309 1
0.005441
0.005403
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HBAR/USDT
$ 0.048669 287907.09 411
4580.31
18157.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.060466 148617.45 385
5625.50
14654.52
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HBIT/USDT
$ -1380000.00 22.81 1
-127200.00
-128600.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HBIT/USDT
$ -4590000.00 566.32 10
86.79
-765600.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HE/USDT
$ 0.001238 23166.35 1
2.00
266.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HE/USDT
$ 0.001738 23602.97 1
1.97
0.002836
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HEGIC/USDT
$ 0.011762 48371.58 1
11.61
0.002322
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HEGIC/USDT
$ 0.020709 28745.97 7
117.81
0.007584
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HELPS/USDT
$ -11000000.00 1.68 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HELPS/USDT
$ -1E07 1.25 2 ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۲۳:۳۸
HERO/USDT
$ 0.002844 119454.14 187
1534.12
1495.49
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HFT/USDT
$ 0.309072 9588.76 351
1878.13
14971.35
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HFT/USDT
$ 0.227617 38281.45 95
1266.14
14032.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HIGH/USDT
$ 1.12 139931.34 317
2986.11
15070.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HIGH/USDT
$ 1.50 1.62 1
0.014338
0.014338
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HOD/USDT
$ 0.001212 40280.16 1
0.001222
0.001294
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOD/USDT
$ 0.001748 114314.93 5
193.33
208.59
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HOPR/USDT
$ 0.036410 29230.64 1
3.04
948.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOPR/USDT
$ 0.039833 2103.83 1
0.004062
0.004062
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001582 119596.53 252
9709.75
10937.78
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ETH
$ 0.001572 54459.15 119
3761.62
767.74
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ETH
$ 0.001211 83055.31 59
2055.52
1837.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001223 152442.92 282
5922.96
9941.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HSF/USDT
$ 0.522691 23792.08 1
55.02
0.005266
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
HSF/USDT
$ 0.535007 26947.63 1
84.94
104.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HVE2/USDT
$ 0.000499 0 1
73.21
0.010303
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HVE2/USDT
$ 0.000472 0 3
0.009525
36.90
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.58 824225.11 397
8362.70
21183.65
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.17 238775.40 390
5058.66
15245.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ICX/USDT
$ 0.246137 3666790.10 283
1985.76
12335.04
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ICX/USDT
$ 0.197210 212602.51 315
1105.03
14024.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ICX/BTC
$ 0.196043 183445.59 253
1558.43
11823.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ICX/BTC
$ 0.246397 80677.89 231
1670.35
9507.78
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
IDEX/USDT
$ 0.057182 210620.50 249
3593.02
9995.32
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
IDEX/USDT
$ 0.045606 76511.73 295
3017.91
13980.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IDV/USDT
$ 0.002696 26806.29 1
50.76
7.57
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
IDV/USDT
$ 0.001045 23362.32 1
0.005604
0.005342
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IFC/USDT
$ 3.10 9.11 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۶:۳۱
IFC/USDT
$ 7.01 0.483945 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IJC/USDT
$ -259000.00 5.36 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IJC/USDT
$ -9320000.00 0 1
0.058709
53.68
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ILV/USDT
$ 111.68 4866229.86 287
2119.15
11771.67
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ILV/USDT
$ 40.39 176410.43 302
745.35
13738.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/USDT
$ 1.31 133317.15 278
3698.57
14629.03
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
IMX/USDT
$ 0.552309 219083.53 303
1815.87
10598.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INJ/USDT
$ 8.94 17385.80 349
14529.65
14640.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INJ/USDT
$ 21.01 0.420246 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۲۳:۲۷
INSUR/USDT
$ 0.060228 7796.83 87
0.001825
507.84
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
INSUR/USDT
$ 0.040014 25984.72 1
112.35
32.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOST/USDT
$ 0.007618 81.83 281
2714.70
11688.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOST/USDT
$ 0.008723 1959684.84 233
3171.10
8820.03
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
IOTA/USDT
$ 0.150113 0 1
0.004462
907.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOTA/USDT
$ 0.174797 52239.13 174
1732.57
1799.37
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
IOTX/USDT
$ 0.018040 167318.32 287
5483.55
11307.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOTX/USDT
$ 0.024414 530422.61 254
6410.06
12325.84
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
IOWN/USDT
$ 0.004892 643.78 1
90.61
0.004892
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOWN/USDT
$ 0.000961 2.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۱۰:۵۰
ISP/USDT
$ 0.001653 133121.29 243
1410.00
888.82
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
JASMY/USDT
$ 0.004946 330367.05 289
3053.74
10669.10
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
JASMY/USDT
$ 0.003122 177771.33 304
1540.13
12282.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JGN/USDT
$ 0.023573 29172.98 5
7.05
126.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JGN/USDT
$ 0.048877 24609.86 1
6.15
1833.30
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
JMPT/USDT
$ 1.59 11.11 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
JMPT/USDT
$ 1.13 93.00 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JOE/USDT
$ 0.420221 74.10 1
9.18
-381100.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
JOE/USDT
$ 0.226531 311198.54 324
2806.24
12616.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JPGC/USDT
$ 0.003904 29.00 1
0.008667
0.009448
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JPGC/USDT
$ 0.002339 0 1
0.003251
0.003204
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۰۳
JSM/USDT
$ 0.010291 145086.23 94
88.41
96.34
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
JSM/USDT
$ 0.010002 8592.50 40
15.47
11.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JST/USDT
$ 0.023983 106265.63 218
7164.56
8827.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JST/USDT
$ 0.030977 75206.10 73
8065.51
7548.42
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
JYC
JYC/USDT
$ -2752963000000.00 -8E08 1
-12000000.00
-9E08
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
JYC
JYC/USDT
$ -2551428000000.00 -46000000.00 1
1.47
-8E08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KABOSU/USDT
$ -2011118347.00 0 1
0.005718
0.486028
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KABOSU/USDT
$ -1801007814.00 184.25 1
0.004718
0.004367
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAI/USDT
$ 0.004402 2.50 1
0.004424
0.004518
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAI/USDT
$ 0.004855 0.800205 1
0.004944
1.20
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۲۱:۵۸
KASTA/USDT
$ 0.014673 41897.73 1
34.05
36.38
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KASTA/USDT
$ 0.013154 30257.46 1
7.23
0.001179
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KEX/USDT
$ 0.007876 0 1
0.000154
69.56
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KEX/USDT
$ 0.005113 0 1
-541500.00
-541500.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KEY/USDT
$ 0.006273 89192.65 246
2118.46
10743.51
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KEY/USDT
$ 0.006090 42893.81 275
1991.44
9822.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KISHU/USDT
$ -23913381500.00 4.27 1
11.54
0.002809
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KISHU/USDT
$ -25904405000.00 31.30 1
0.044011
0.003603
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KLO/USDT
$ 0.002549 41516.96 2
530.40
2.02
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KLO/USDT
$ 0.001075 49505.73 1
0.000205
0.000205
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KLV/USDT
$ 0.004666 128048.25 227
3077.99
3043.59
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KMD/USDT
$ 0.266448 55042.81 319
4086.06
10740.88
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KMD/USDT
$ 0.216321 220977.18 348
2826.88
14038.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KNC/USDT
$ 0.707694 101787.62 233
6816.66
9087.69
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KNC/USDT
$ 0.647918 430.21 275
5947.31
9634.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KONO/USDT
$ 0.018542 82462.65 111
166.90
761.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KONO/USDT
$ 0.028366 98904.11 30
90.58
830.89
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KRL/USDT
$ 0.209800 60711.55 1
0.004177
0.004177
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KRL/USDT
$ 0.276254 107602.74 217
682.71
1042.77
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
KSN/USDT
$ 0.135055 0.697094 6 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۵:۳۶
KSN/USDT
$ 0.168024 1955.76 65
99.28
7.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KTN/USDT
$ 0.148301 20275.45 1
0.002944
0.002944
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KTN/USDT
$ 0.235800 7080.75 1
218.52
21.26
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LA/USDT
$ 0.028456 13866.09 1
3.56
36.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LA/USDT
$ 0.046366 13512.10 1
22.42
0.013910
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LARIX/USDT
$ 0.000130 22082.32 1
2.92
161.63
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LARIX/USDT
$ -920700.00 23701.50 1
0.001201
0.001252
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LAYER/USDT
$ 0.055495 29590.91 1
3.01
8.97
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LAYER/USDT
$ 0.047230 23429.02 1
6.99
26.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LCX/USDT
$ 0.076943 0 1
0.006403
0.005692
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LCX/USDT
$ 0.038892 48.04 23
171.11
0.002031
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LDO/USDT
$ 2.31 155026.86 257
5527.79
11330.38
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LDO/USDT
$ 1.63 302056.83 277
3322.62
11245.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEO/USDT
$ 3.85 67708.03 14
1.28
2555.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LEO/USDT
$ 3.82 75291.90 95
2.98
2874.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LGC/USDT
$ 0.000219 1060.09 1
6.85
-133700.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LGC/USDT
$ 0.000840 517.71 1
0.000152
0.000134
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINA/USDT
$ 0.010718 152891.43 251
4712.43
9799.72
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LINA/USDT
$ 0.008803 77454.26 294
4451.00
10531.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/USDT
$ 14.68 1710500.66 557
41959.73
54322.38
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LINK/USDT
$ 9.34 4903314.23 557
0.006485
0.006485
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/ETH
$ 9.32 991379.31 368
15467.78
14494.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/BTC
$ 9.32 930126.28 370
16776.49
16411.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/BTC
$ 14.68 515841.65 501
45802.01
65477.70
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LINK/ETH
$ 14.70 4082829.79 357
16277.67
14110.40
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LIT/USDT
$ 0.644566 0 262
1843.13
11270.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LIT/USDT
$ 0.910506 5296985.84 248
2465.01
11492.65
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LITH/USDT
$ 0.000347 78940.22 1
0.001720
0.001566
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LITH/USDT
$ 0.000672 25334.09 45
699.70
0.006326
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LKR/USDT
$ 0.007644 22651.37 1
0.010207
0.010812
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LKR/USDT
$ 0.008408 23132.37 1
9.35
60.25
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LMCSWAP/USDT
$ 0.001501 898.00 1
0.003760
0.465293
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LMCSWAP/USDT
$ 0.000907 0 1
0.001299
1.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LON/USDT
$ 0.532878 405114.49 268
1847.53
1121.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LON/USDT
$ 0.619244 3340.64 217
911.31
1080.67
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LOOKS/USDT
$ 0.117886 256188.32 276
1244.90
13085.80
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LOOKS/USDT
$ 0.055366 316993.66 304
591.44
10636.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.115570 205044.98 261
10368.00
11929.38
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.109211 41936.23 310
11989.60
13039.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOVELY/USDT
$ -7E08 59180.23 106
273.94
614.34
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LPT/USDT
$ 6.31 1656673.32 281
2416.78
12393.43
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LPT/USDT
$ 5.68 472218.15 300
1999.55
10947.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LQTY/USDT
$ 1.38 170634.84 321
3388.64
18333.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LQTY/USDT
$ 1.45 260245.49 324
3469.27
14130.10
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LRC/ETH
$ 0.217361 40045.28 249
3763.55
11908.63
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LRC/USDT
$ 0.170405 179820.61 275
2320.62
10327.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LRC/USDT
$ 0.216400 106428.53 250
4792.80
11441.28
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LRC/ETH
$ 0.170147 135636.82 211
2187.26
9317.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LRC/BTC
$ 0.217028 329079.58 186
499.67
5285.30
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LRC/BTC
$ 0.169785 294123.29 210
1211.18
4389.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LSK/BTC
$ 0.882463 0.177564 243
3929.27
7841.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LSK/USDT
$ 1.24 43.65 330
9584.57
13615.79
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LSK/ETH
$ 0.873965 0.319944 218
1693.05
4880.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LSK/BTC
$ 1.23 0.410945 222
7819.55
4787.46
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LSK/USDT
$ 0.877122 47.96 279
8947.98
9718.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LSK/ETH
$ 1.24 0.909006 235
5762.91
5621.21
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LSS/USDT
$ 0.103408 0.020528 1
0.004085
0.004085
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LSS/USDT
$ 0.155742 81138.45 188
782.33
1496.78
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LTC/ETH
$ 64.14 141976.48 315
5354.69
12498.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/ETH
$ 69.94 138932.71 293
10123.60
16403.49
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LTC/USDT
$ 64.22 1703376.14 574
26048.34
128523.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/BTC
$ 69.88 8186521.55 350
15734.56
14735.49
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LTC/BTC
$ 64.12 213255.35 370
10912.83
15286.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 69.98 296908.25 477
19122.69
117302.11
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LTO/USDT
$ 0.070339 1190446.64 256
2024.12
9710.88
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LTO/USDT
$ 0.056131 168937.14 268
1409.82
11675.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LUCHOW/USDT
$ -14000000.00 0.105287 1
1.62
0.003599
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LUCHOW/USDT
$ -23000000.00 0.051715 1
0.502235
0.007298
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.780434 414.29 1
0.008038
0.008038
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.343513 0 16
0.004086
0.004086
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LUNC/USDT
$ 0.000120 4944.68 325
7746.71
18278.36
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
LUNC/USDT
$ -575300.00 328.95 354
4502.59
15182.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LUS/USDT
$ 0.000999 5934.77 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LUS/USDT
$ 0.001009 27557.28 1
4.01
28.05
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MANA/USDT
$ 0.300868 350646.88 424
24124.01
20666.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/BTC
$ 0.300212 281562.42 327
13963.97
13929.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/BTC
$ 0.439205 383191.65 305
12883.83
12201.64
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MANA/USDT
$ 0.439044 150807.54 373
15571.87
17709.16
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MAPE/USDT
$ 0.007354 24804.42 1
1.98
0.002650
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MAPE/USDT
$ 0.007054 24072.10 1
0.002254
0.002324
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MAPS/USDT
$ 0.037214 6.98 1
14.22
62.78
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MAPS/USDT
$ 0.030646 6.66 1
0.003958
0.003958
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MARSH/USDT
$ 0.063054 29535.22 1
0.003133
0.003133
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MARSH/USDT
$ 0.106307 41271.31 3
399.10
217.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MASK/USDT
$ 3.42 126886.94 252
7078.49
10974.48
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MASK/USDT
$ 2.63 392492.99 282
3998.89
13297.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/BTC
$ 0.564557 286319.73 323
14434.15
13539.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/BTC
$ 0.754830 142822.38 299
11791.18
12601.61
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MATIC/USDT
$ 0.565627 294884.43 368
13246.99
16658.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.755130 5323132.06 462
26411.91
50169.86
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MATTER/USDT
$ 0.025024 24753.65 1
0.000249
0.000249
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATTER/USDT
$ 0.040806 58579.09 1
358.25
292.08
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MBOX/USDT
$ 0.262346 798570.07 225
390.24
5902.25
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MBOX/USDT
$ 0.209865 521.61 135
402.82
12394.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MBS/USDT
$ 0.010763 29923.65 1
0.000323
0.000323
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MBS/USDT
$ 0.047657 18552.12 1
0.007654
0.007654
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MC/USDT
$ 0.442928 248878.33 338
5574.03
13950.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MC/USDT
$ 3.50 0.350203 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MEAN/USDT
$ 0.018941 23005.15 7
221.10
87.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MEAN/USDT
$ 0.019162 29074.26 1
0.007279
0.007279
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
METADOGEV2/USDT
$ -2E07 25.70 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
METADOGEV2/USDT
$ -4E07 0 1
0.000141
0.000142
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MFTU/USDT
$ -1E08 1.49 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MFTU/USDT
$ -2E08 15.08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MILO/USDT
$ -6243972162.00 1.15 1
41.40
414.64
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MILO/USDT
$ -8066313776.00 20.15 1
0.341876
0.006227
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MIST/USDT
$ 0.001508 0.005851 1
0.000152
0.000137
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MIST/USDT
$ 0.003666 0.018859 1
42.09
6.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MKR/USDT
$ 1429.78 251178.66 336
15217.31
14463.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MKR/USDT
$ 1527.87 204388.32 309
13294.66
12518.16
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MLN/USDT
$ 15.08 961148.97 248
258.79
9835.63
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MLN/USDT
$ 15.03 79150.59 289
217.74
11471.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MLT/USDT
$ 0.165030 5.43 1
0.009445
2.57
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MLT/USDT
$ 0.081336 106796.20 1
0.003297
0.003297
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MMS/USDT
$ -54592067700.00 0 1
3.82
0.005941
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MMS/USDT
$ -44166354800.00 0 1
0.012607
4.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MNGO/USDT
$ 0.011536 6121.54 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MNGO/USDT
$ 0.021821 30931.75 1
2.17
146.43
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MNR/USDT
$ 0.001742 0 1
0.001359
0.001237
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MNR/USDT
$ 0.001191 0 1
0.000583
37.32
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MONG
MONG/USDT
$ -8104535164.00 0.097628 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONG
MONG/USDT
$ -7153978201.00 6.21 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MOOV/USDT
$ 0.004343 26201.79 1
686.12
28.56
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MOOV/USDT
$ 0.003080 18119.13 1
35.05
5.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOVE/USDT
$ -2200000.00 0.002668 1
0.000287
10.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOVE/USDT
$ -2600000.00 0.002492 1
0.000360
0.251885
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
MPL/USDT
$ 16.04 59.13 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MPL/USDT
$ 6.01 25616.80 1
1039.56
528.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MTL/USDT
$ 1.56 6614453.84 220
901.17
7765.98
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MTL/USDT
$ 1.29 139795.43 250
977.55
9092.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MTV/USDT
$ 0.001324 48354.99 25
200.69
713.35
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MTV/USDT
$ 0.001199 100525.08 164
477.28
189.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MULTI/USDT
$ 1.98 120603.79 279
7033.99
12515.30
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MV/USDT
$ 0.030677 28627.63 1
39.87
47.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MV/USDT
$ 0.038551 24309.82 27
570.72
39.96
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MVC/USDT
$ -6E08 2.18 1
92.22
1922004.97
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
MVC/USDT
$ -11000000.00 5.86 19
719.00
0.017658
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NABOX/USDT
$ -1370000.00 11.79 1
0.000722
0.000764
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NABOX/USDT
$ -1190000.00 0.001191 1
0.000809
22.31
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NDB/USDT
$ 0.001558 4.08 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NDB/USDT
$ 0.000901 0.360272 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.03 672184.05 481
13266.01
19081.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.87 221660.31 469
21728.08
28847.98
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NEXO/USDT
$ 0.562315 50024.61 314
1701.11
13594.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEXO/USDT
$ 0.742413 511258.18 283
2466.64
11685.40
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NFT/USDT
$ -32000000.00 2.08 1
8.88
2.72
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NFT/USDT
$ -34000000.00 16.04 1
11.68
0.006596
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NFTB/USDT
$ 0.012286 34498.17 1
23.08
1294.84
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NFTB/USDT
$ 0.005531 39635.53 45
38.35
521.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NMR/USDT
$ 16.03 119564.74 222
3199.32
9722.27
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NMR/USDT
$ 12.28 239862.19 270
1921.67
9996.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NSURE/USDT
$ 0.005256 1587.66 1
0.000371
48.72
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NSURE/USDT
$ 0.004292 24871.99 1
0.000258
0.000258
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NUM/USDT
$ 0.033389 87942.40 159
557.34
208.84
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NUM/USDT
$ 0.019261 75751.50 3
161.10
300.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NUX/USDT
$ 0.002536 50617.45 1
0.000507
0.000481
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NUX/USDT
$ 0.003722 25357.04 1
17.80
15.70
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NYM/USDT
$ 0.159224 0.003184 1
3.70
0.003091
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
NYM/USDT
$ 0.106159 98285.53 113 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCC/USDT
$ 0.143342 31441.09 1
0.007194
0.007194
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCC/USDT
$ 0.203032 26333.93 9
34.11
165.09
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OCEAN/USDT
$ 0.440445 148736.65 294
4205.28
15558.87
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OCEAN/USDT
$ 0.288161 65996.58 274
3298.25
10925.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCN/USDT
$ -317900.00 30146.31 1
0.020250
0.018161
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCN/USDT
$ -902400.00 17814.35 1
48.18
0.053555
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OCT/USDT
$ 0.093752 23285.04 1
28.48
691.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCT/USDT
$ 0.133217 26015.76 1
138.58
1.99
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OGN/USDT
$ 0.129572 276590.11 217
1445.16
10891.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OKB/USDT
$ 57.24 118903.75 292
5975.04
4356.92
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OKB/USDT
$ 43.60 158574.94 334
3861.30
10800.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OM/USDT
$ 0.018881 151106.35 33
634.74
10491.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OM/USDT
$ 0.023513 1136031.55 252
939.42
11861.27
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OMG/USDT
$ 0.459557 138070.02 299
1596.64
10363.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 0.639255 112459.18 185
1835.69
6304.23
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OMNIA/USDT
$ 0.000609 0.457659 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۱۸:۴۹
OMNIA/USDT
$ 0.000758 0.510235 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONSTON/USDT
$ 0.000355 10.72 1
-7110000.00
-7110000.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONSTON/USDT
$ 0.000300 -9E06 1
11.49
-9010000.00
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۱۳:۰۸
OOKI/USDT
$ 0.001917 151951.75 256
4478.68
4738.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OOKI/USDT
$ 0.002144 127517.31 262
7586.66
10894.39
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۰۳
OP/USDT
$ 1.25 570395.69 421
25269.54
29079.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰