خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29849.02
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.85
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۷
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
242.21
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.516389
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت رو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.367422 868389.23 294
12397.13
10792.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
1INCH/USDT
$ 0.259945 366057.17 317
13725.85
13452.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
1INCH/ADA
$ 0.260147 274101.12 276
11152.40
10275.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/ADA
$ 0.366711 975077.74 1
6030.22
8125.28
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AAVE/BTC
$ 75.34 15491.38 341
1631.94
2244.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/BUSD
$ 75.32 505008.08 244
13892.82
13933.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/XRP
$ 90.37 348693.44 289
30962.89
34542.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AAVE/BUSD
$ 95.11 283907.85 271
17139.96
15861.20
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
AAVE/USDT
$ 90.61 143803.42 201
5648.76
13727.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AAVE/USDC
$ 90.54 1945811.24 259
4289.52
4643.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AAVE/BTC
$ 90.66 2377.14 331
8959.21
5351.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AAVE/USDT
$ 75.35 438269.66 255
4832.38
53680.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/USDC
$ 75.32 5521582.26 260
4683.54
3990.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013478 318496.83 343
120546.28
34302.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.020111 1577137.08 238
10877.74
32696.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BUSD
$ 0.013474 268686.88 215
4365.70
5405.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BUSD
$ 0.018011 221453.83 235
4946.72
5882.41
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۱:۵۴
ACM/USDT
$ 1.77 66401.54 125
11954.60
10684.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACM/USDT
$ 1.96 541483.73 1
838.75
3597.27
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ACS/USDT
$ 0.000450 0.022012 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACS/USDT
$ 0.000450 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADA/USDT
$ 0.257944 1350229.68 369
26789.19
27113.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/USDT
$ 0.553633 10794072.69 247
36046.64
18242.27
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADA/USDC
$ 0.553643 12547651.06 379
41575.82
44279.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADA/BTR
$ 0.552631 329456.74 16
321.15
484.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADA/BTR
$ 0.256443 78432.33 62
107.53
127.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/BUSD
$ 0.257471 281730.07 344
21781.85
19343.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDC
$ 0.257518 1344154.28 344
19834.88
22358.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/XRP
$ 0.554341 6754480.32 238
12614.59
11093.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADA/BUSD
$ 0.403616 298881.18 363
45470.42
44420.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADA/BTC
$ 0.257810 477880.72 214
121749.97
48757.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/BTC
$ 0.553480 7228629.47 1
47838.14
61439.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADAX/USDT
$ 0.002601 31.66 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADAX/USDT
$ 0.006000 10.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADX/USDT
$ 0.166910 928029.47 251
7939.01
7015.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ADX/USDT
$ 0.137477 532167.65 244
4418.16
7401.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AERGO/BUSD
$ 980.79 0 1
2871.99
3127.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AERGO/BUSD
$ 981.26 1827.82 159
2009.67
2188.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGIX/USDT
$ 0.297578 916711.09 322
6612.68
7373.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AGIX/USDT
$ 0.310076 32597.72
14314.62
13402.98
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۱۴:۲۸
AGIX/BUSD
$ 0.177249 3117011.89 493
194482.29
184492.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGIX/BUSD
$ 0.311385 9823973.91 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AGLD/BUSD
$ 0.694191 282827.38 157
1276.56
1339.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGLD/BUSD
$ 0.838092 260625.89 182
2858.94
4429.13
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
AGLD/USDT
$ 0.935056 35690.25 1
372.79
7080.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AGLD/USDT
$ 0.693388 230307.87 35
10783.75
30566.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -19698170900.00 61234.12 1
5.03
863.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -16119019900.00 144523.85 63
168.81
270.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AION/USDT
$ 0.001501 423.18 6
28.55
20.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AION/USDT
$ 0.001690 386.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AKITA/USDT
$ -14000000.00 42.19 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKITA/USDT
$ -17000000.00 145.54 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AKRO/USDT
$ 0.006850 1392254.03 151
6277.62
22733.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AKRO/USDT
$ 0.005723 107279.38 215
92177.35
39416.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALCX/USDT
$ 18.68 122246.28 1
2077.36
910.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ALGO/BUSD
$ 0.092726 278523.72 297
10660.63
10728.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/XRP
$ 0.092604 301903.92 243
7157.33
5735.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/XRP
$ 0.185706 1060272.37 269
13424.85
12350.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ALGO/USDT
$ 0.092652 1543875.31 230
71206.85
22842.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/USDT
$ 0.185611 6689186.42 144
29708.29
36663.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ALGO/BUSD
$ 0.151269 246770.68 310
19500.82
24868.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.15 1755275.97 172
8988.08
6501.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/XRP
$ 1.15 312059.55 267
11976.04
10805.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDC
$ 0.726770 1018204.69 121
903.92
862.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.724405 1331251.96 254
116750.30
147350.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDC
$ 1.14 1631737.49 166
1570.31
1742.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/XRP
$ 0.721610 226312.99 247
7004.17
7756.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPACA/USDT
$ 0.165593 343362.73 28
2517.50
1297.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALPACA/USDT
$ 0.182111 144999.29 1
107.77
3997.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDC
$ 0.070868 447927.04 203
1602.13
1588.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/ADA
$ 0.070562 60390.16 182
1230.90
1181.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/ADA
$ 0.098726 220671.48 186
1703.55
1703.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.099106 26381.83 251
3283.18
2759.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDC
$ 0.098992 2333622.39 212
2077.29
2230.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.070840 3455.60 293
11197.84
2902.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPINE/USDT
$ 1.91 238332.02 1
3995.20
13295.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AMP/BUSD
$ 0.001431 262646.85 83 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMP/USDT
$ 0.004160 2206078.85 195
407.17
62436.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AMP/BUSD
$ 0.001431 262646.85 83 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AMP/USDT
$ 0.001451 44128.37 142
1558.58
7010.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.026002 1498414.76 1
901.51
348.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ANT/USDT
$ 5.65 371423.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ANT/USDT
$ 4.84 158762.48 24 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AOG/USDT
$ 0.011030 21207.17 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AOG/USDT
$ 0.006443 18122.43 69
199.33
20.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDC
$ 1.65 989530.46 310
10234.99
10279.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
APE/BUSD
$ 1.48 270991.07 314
10900.15
11443.52
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
APE/BTR
$ 1.11 130799.55 26
38.53
42.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/XRP
$ 1.65 326994.17 256
8015.51
7965.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
APE/USDT
$ 1.65 869459.49 1
220.10
116.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
APE/USDT
$ 1.12 362801.34 8
16363.48
23.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/BTR
$ 1.65 342253.03 1
116.60
66.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
APE/BUSD
$ 1.12 258924.42 291
8571.59
8284.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/XRP
$ 1.11 186707.49 250
5883.11
4883.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDC
$ 1.12 513557.07 309
7150.15
6217.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
API3/USDT
$ 1.07 24609.37 210
7118.26
12906.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
API3/USDT
$ 1.47 47430.08 1
3113.75
928.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
APP/USDT
$ 0.000499 0.008003 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
APP/USDT
$ 0.000436 0.023012 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/USDT
$ 5.96 65326449.86 570
64092.52
88404.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/BUSD
$ 5.98 9369.24 481
16076.81
32814.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/USDT
$ 7.75 37400047.04 568
289887.35
343680.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
APT/BUSD
$ 7.30 987.93 527
37768.87
32899.97
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۷
AR/USDT
$ 7.74 1195909.67 1
12859.11
174396.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AR/XRP
$ 7.72 453644.64 274
16717.66
16731.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AR/BUSD
$ 3.80 256898.24 145
2375.39
3577.02
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
AR/BUSD
$ 3.80 256898.24 146
2122.38
3196.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AR/XRP
$ 4.10 200947.37 275
7678.58
9310.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AR/USDT
$ 4.12 355363.66 225
136305.23
16457.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARB/USDT
$ 1.07 1171462.87 426
89439.59
98190.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ARB/USDT
$ 0.824461 431910.00 360
72401.21
73033.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARKM/USDT
$ 0.524431 12563.97 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ARKM/USDT
$ 0.315176 470848.16 67
466.62
399.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/USDT
$ 0.049413 11873202.34 133
1974.15
18317.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ARPA/USDT
$ 0.041643 3910811.72 453
111912.79
48560.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARV/USDT
$ -8600000.00 0.007004 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARV/USDT
$ -187000.00 0.001000 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ARVS
ARVS/USDT
$ 0.005133 150.38 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARVS
ARVS/USDT
$ 0.020775 0.011004 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ASK/USDT
$ 0.000245 19.62 57
118.37
152.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASK/USDT
$ 0.000376 552.01 30
157.03
106.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ASR/USDT
$ 2.16 53316.35 10
16559.74
8768.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASR/USDT
$ 2.43 213839.04 1
10541.18
254.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ATA/USDT
$ 0.102206 23381.81 270
2900.32
4844.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ATA/USDT
$ 0.076443 6454.91 276
13071.30
3586.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ATLAS/USDT
$ 0.001531 263.77 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATLAS/USDT
$ 0.006090 2075.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ATM/USDT
$ 2.29 1210.67 20
42.03
4926.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATM/USDT
$ 2.74 5409.28 1
280.06
283.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 535395.39 413
88867.47
80000.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ADA
$ 9.88 340427.57 237
4448.38
4174.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BUSD
$ 6.58 2100.72 411 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BUSD
$ 9.68 5143.31 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 9.91 4716084.29 325
25127.69
27426.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.91 1475142.80 406
96694.11
97798.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 6.57 1121916.21 265
17303.98
15568.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ADA
$ 6.54 110027.83 222
2524.64
2611.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATOZ/USDT
$ 0.058593 97846.49 2
20.18
21.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATOZ/USDT
$ 0.037924 34791.92 3
31.16
20.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AUCTION/USDT
$ 16.18 255957.19 1
5431.89
305.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AUCTION/BUSD
$ 6.05 333439.62 202
4306.63
5645.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUCTION/BUSD
$ 7.92 513405.50 168
5787.45
7825.69
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۲
AUCTION/USDT
$ 6.03 49568.64 191
475.48
15134.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUDIO/USDT
$ 0.203612 473619.86 243
6990.18
16265.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AUDIO/USDT
$ 0.141179 175139.98 285
25954.69
8503.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.447250 20549.51 62
22458.40
21434.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.579034 39189.84 33
3357.38
5041.42
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AVAX/USDC
$ 9.82 1248740.11 272
10810.77
9829.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/ADA
$ 9.79 172965.67 188
1682.69
1663.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 34.81 9381593.11 361
193810.85
214289.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AVAX/ADA
$ 34.62 1452421.52 233
5840.04
6210.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AVAX/XRP
$ 9.78 187421.66 170
1391.60
1519.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/XRP
$ 34.65 1317600.09 226
5049.04
5436.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AVAX/BUSD
$ 9.81 315154.73 282
12987.67
13012.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/USDT
$ 9.83 2057826.05 261
64016.36
54864.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/BTR
$ 9.76 143982.55 19
33.75
47.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/BUSD
$ 22.84 482564.48 318
43006.69
46326.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AVAX/BTR
$ 34.74 625539.10 1
227.04
106.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AVAX/USDC
$ 34.80 13747220.15 324
38358.37
36740.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AVT/USDT
$ 0.712399 15270.30 79
1239.82
1231.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVT/USDT
$ 1.71 60575.81 32
702.24
99.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AXS/ADA
$ 4.39 133960.68 240
6505.82
6760.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 7.17 625310.73 234
21195.33
19912.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AXS/BUSD
$ 4.39 260100.11 236
4813.61
5638.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/ADA
$ 7.17 555071.57 1
4232.34
1741.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AXS/USDT
$ 4.39 302516.43 252
12939.61
12069.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/BUSD
$ 5.92 249521.74 258
7329.13
8101.59
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۷
AZERO/USDT
$ 1.26 5126.54 151
897.82
1099.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
AZERO/USDT
$ 0.756223 3976.47 142
741.47
697.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABYDOGE/USDT
$ -1790106412.00 5106.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BABYDOGE/USDT
$ -1110621485.00 2240.05 22
104.65
57.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BADGER/USDT
$ 2.24 11677.27 7
1628.48
1134.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BADGER/USDT
$ 3.92 48899.49 317
3409.06
22613.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BAKE/BUSD
$ 0.122334 58159.01 268
2506.45
5292.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAKE/BUSD
$ 0.142039 48445.62 351
4389.62
26138.18
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۷
BAKE/USDT
$ 0.251715 2900053.24 381
39123.95
53650.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BAL/USDT
$ 4.24 25577.42 5
95.03
1.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BAL/USDT
$ 3.05 4952.61 138
1433.69
1732.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BANANA/USDT
$ 0.028002 1238.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BANANA/USDT
$ 0.018010 54.02 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BUSD
$ 1.54 46639.33 369
21198.85
16849.47
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.53 694982.95 188
10346.54
2343.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 1023820.91 237
10384.26
23075.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BUSD
$ 1.34 54475.55 337
21976.73
17706.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.33 271166.94 1
26673.12
4897.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.07 24709.38 103
109.41
117.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/XRP
$ 0.232908 6365.72 279
13281.13
10239.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/XRP
$ 0.188929 1790.56 263
13403.59
10839.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.189180 6970.16 203
1409.57
523.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.232756 44369.44 189
1049.15
1250.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.232034 836204.88 213
2705.05
2082.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.188340 424182.54 210
2018.09
1645.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188806 1493802.11 361
34842.72
77946.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232314 4000132.93 298
41769.11
20725.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BCH/XRP
$ 240.88 590234.30 268
8392.91
8621.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 231.96 7749512.25 441
275925.17
334262.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BCH/USDC
$ 231.73 861481.58 293
9758.84
9445.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BCH/ADA
$ 231.01 518312.23 265
8248.15
9610.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BCH/SOL
$ 233.11 511920.91 229
4342.38
4468.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BCH/SOL
$ 243.25 546238.16 236
4287.61
4701.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 242.21 9219380.01 453
560214.21
550653.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/ADA
$ 241.28 680709.48 278
10568.57
10063.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDC
$ 242.12 1064558.06 310
7878.77
9829.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/XRP
$ 231.07 493137.85 251
9058.60
8787.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BCH/BUSD
$ 246.55 802489.28 255
21049.31
20853.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BEAM/USDT
$ 0.007182 311186.52 330
6656.53
7900.55
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۱۸:۰۱
BEAM/USDT
$ 0.018332 5605075.84 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.710042 56976.22 53
45358.92
4266.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.539302 6176.98 78
17064.98
11810.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BEMD/USDT
$ -59000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BEMD/USDT
$ -3310000.00 1.84 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BETA/BUSD
$ 0.063976 259651.47 173
6438.06
6507.70
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۲۱:۳۶
BETA/USDT
$ 0.064904 14659.29 2
95.47
12408.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BETA/BUSD
$ 0.059626 268272.69 227
7728.45
6855.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BETA/USDT
$ 0.059433 2840.58 83
5935.06
10253.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BICO/USDT
$ 0.209117 216440.39 75
10452.82
2820.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BICO/USDT
$ 0.322019 435654.63 6
1841.47
11752.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BIFI/USDT
$ 369.62 365825.88 240
2291.56
2875.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BIGTIME/USDT
$ 0.158759 567163.89 213
907.88
506.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIGTIME/USDT
$ 0.662759 2204991.63 175
1538.04
1402.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BITCOIN/USDT
$ 0.175010 0.004002 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BITCOIN/USDT
$ 0.090050 93.98 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLOK/USDT
$ 0.002400 315.30 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BLOK/USDT
$ 0.001501 50.88 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLUR/USDT
$ 0.478928 1401290.78 382
44173.67
41534.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BLUR/USDT
$ 0.184303 489511.52 266
24741.26
26922.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.186604 988851.25 229
72390.21
75859.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.288217 540147.64 227
53563.36
130152.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BMAX/USDT
$ 0.082926 218541.69 128
232.75
226.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BMAX/USDT
$ 0.150049 409161.22 74
484.82
391.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNB/USDC
$ 214.23 540954.51 311
10865.27
12254.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDC
$ 231.83 1165826.75 304
13151.83
14782.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNB/ADA
$ 232.17 938301.44 1
4716.15
1032.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNB/USDT
$ 214.12 899478.37 329
25344.25
19724.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/BUSD
$ 231.75 267228.61 347
32853.36
30736.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNB/USDT
$ 232.01 2310269.06 346
19788.33
21542.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNB/ADA
$ 214.28 394709.60 256
10485.40
12977.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/BTC
$ 214.13 1014789.39 267
14982.96
13612.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/BTC
$ 232.04 2449099.26 273
15127.88
16662.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNB/BUSD
$ 214.06 284025.32 309
27732.75
27180.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/USDT
$ 0.722043 38022.44 42
779.41
2317.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNT/ETH
$ 0.552431 39892.39 206
6054.07
4498.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/USDT
$ 0.550308 43030.31 248
3209.15
12452.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/BTC
$ 0.553218 89070.35 281
1245.73
1048.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/BTC
$ 0.724365 93127.36 229
1176.18
3669.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNT/ETH
$ 0.725621 55235.87 200
4663.98
3432.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNT/ADA
$ 0.548140 1582896.81 134
1012.23
917.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNT/ADA
$ 0.720899 449428.63 151
1228.35
1497.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNT/SOL
$ 0.553446 425562.79 147
1109.45
1186.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNT/SOL
$ 0.721972 386043.84 148
1489.53
1474.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNX/USDT
$ 0.292017 200961.26 1
416.84
2276.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BNX/USDT
$ 0.253142 88498.81 60
28106.27
5405.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.64 98807.30 1
8061.34
765.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.03 386956.64 33
23626.91
8419.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BONK/USDT
$ -27000000.00 124.69 22 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONK/USDT
$ -118900.00 471606.63 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BPX/USDT
$ -176000.00 121326.13 28
0.712614
126.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BPX/USDT
$ -262700.00 91247.55 1
32.87
0.819217
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BSW/USDT
$ 0.090905 576486.13 319
25210.63
53118.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BSW/USDT
$ 0.060534 122703.75 318
128242.23
96084.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 29849.02 451659388.60 784
1045336.22
520856.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/BUSD
$ 29848.99 9426797.31 586
1038535.68
968904.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDC
$ 42068.35 82673794.75 535
919397.10
1006894.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BTC/BUSD
$ 41759.34 11650265.88 549
1427405.89
1469967.42
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BTC/USDC
$ 29838.21 43537113.96 566
703428.79
572091.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 42084.88 772531862.64 680
1442115.95
1706412.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BTR/ETH
$ 0.064803 578251.77 1
97.42
451.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BTR/BTC
$ 0.065113 503382.55 1
179.16
339.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BTR/USDT
$ 0.064834 3380349.43 108
295.72
1585.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BTR/USDC
$ 0.062892 199.70 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BTR/XRP
$ 0.032809 179277.83 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTR/USDC
$ 0.032970 20.91 22 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTR/BTC
$ 0.032913 214384.49 11
78.13
17.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTR/ETH
$ 0.032976 275631.97 10
55.29
26.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTR/XRP
$ 0.064954 288965.60 126
281.54
1273.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BURGER/BUSD
$ 0.320171 4083.08 78
688.38
229.30
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
BURGER/USDT
$ 0.327183 111471.76 130
16202.25
11826.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BURGER/BUSD
$ 0.320171 4083.08 79
651.32
216.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BURGER/USDT
$ 0.479028 237649.85 1
709.98
1461.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
BUSD/USDT
$ 1.00 3705909.19 582
669451.68
429987.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BUSD/USDT
$ 0.999620 7939045.71 536
1190081.28
170652.27
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
C98/USDT
$ 0.210413 2019643.68 223
20672.14
12238.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
C98/USDT
$ 0.145281 522155.26 226
16665.52
3487.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/ADA
$ 1.11 1631824.74 239
6285.39
6334.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/BUSD
$ 1.53 1210159.14 232
5999.27
4827.37
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
CAKE/BUSD
$ 1.12 348709.55 202
2747.23
2749.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/XRP
$ 2.34 2344687.29 246
6672.47
7465.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CAKE/ADA
$ 2.34 1699709.21 166
6540.58
6244.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CAKE/USDT
$ 2.34 1495057.04 249
7117.53
6208.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CAW
CAW/USDT
$ -7E08 3484.13 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CAW
CAW/USDT
$ -5E08 747.11 99 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CELO/USDC
$ 0.558842 1279376.28 220
6325.24
5549.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CELO/USDT
$ 0.561033 1621976.83 1
2753.36
2595.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CELO/USDC
$ 0.426865 322045.65 226
4096.81
3917.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELO/BUSD
$ 0.472115 261269.47 178
3507.65
5049.99
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۲۱:۳۶
CELO/USDT
$ 0.426239 139145.15 262
31069.84
5180.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CELO/BUSD
$ 0.428118 265941.63 193
2743.55
4029.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012207 9111.93 270
6977.13
12881.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.019011 40137.34 326
12385.46
5871.92
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CFX/USDT
$ 0.174210 2382581.83 200
20669.75
19345.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CGO/USDT
$ 64.49 709384.07 332
9997.32
16258.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CGO/USDT
$ 64.09 648673.31 269
9662.38
3403.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CGPT/USDT
$ 0.111157 1510.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CGU/USDT
$ 0.005000 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CGU/USDT
$ 0.007004 14.73 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHESS/USDT
$ 0.240814 862357.83 1
10421.61
23261.92
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CHESS/USDT
$ 0.122669 40426.73 57
17886.77
16375.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHR/USDC
$ 0.091571 268546.51 233
2461.82
2587.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHR/USDT
$ 0.147809 447941.69 233
16160.91
2490.40
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CHR/USDC
$ 0.147658 276662.35 248
3804.85
4291.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CHR/USDT
$ 0.091751 62123.16 347
33662.13
25937.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHRP/USDT
$ 0.003462 48685.22 27
72.67
74.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHRP/USDT
$ 0.007468 162481.19 8
21.29
59.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CHZ/USDC
$ 0.059421 675210.96 227
1735.38
1735.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDC
$ 0.083116 1242835.22 226
2952.84
2457.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CHZ/BUSD
$ 0.073500 271965.38 299
6831.99
7325.86
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۷
CHZ/BUSD
$ 0.059416 263515.25 255
6014.38
5880.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/XRP
$ 0.059376 207931.80 222
4168.06
4993.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/USDT
$ 0.083195 127417.31 247
16001.17
5088.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CHZ/XRP
$ 0.083363 328795.95 219
7514.41
8115.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CHZ/USDT
$ 0.059493 77291.36 234
4884.76
34441.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CITY/USDT
$ 2.66 33279.90 12
3.47
33.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CITY/USDT
$ 2.90 161444.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.003310 17431.98 1
164.06
228.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002591 4505.22 18
315.88
5183.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLV/USDT
$ 0.048843 528747.60 208
49403.57
36733.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CLV/USDT
$ 0.031448 241468.12 15
26124.39
31296.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.68 551814.81 175
2744.25
10134.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.77 799355.08 79
3625.40
12250.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CORE/USDT
$ 0.415533 0.094050 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CORE/USDT
$ 0.550033 105.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
COREUM/USDT
$ 0.075943 11276.55 51
3137.57
175.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COREUM/USDT
$ 0.121007 29807.98 190
230.40
4459.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
COS/USDT
$ 0.006010 0.002001 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
COS/USDT
$ 0.004463 0.004002 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COTI/USDT
$ 0.038031 377020.84 185
72.73
667.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COTI/BUSD
$ 0.036820 270128.29 131
4878.96
3536.91
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
COTI/USDT
$ 0.061214 837656.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
COTI/BUSD
$ 0.036820 270128.29 132
4353.09
3155.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CREAM/USDT
$ 17.67 376827.34 256
9868.27
7934.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CREAM/USDT
$ 15.78 406731.95 243
13744.70
13991.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.096506 67.66 32 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.049828 1600.91 107 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.439146 149584.54 142
1798.92
1792.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BUSD
$ 0.438121 270336.28 209
5068.82
6626.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/XRP
$ 0.435529 238672.04 270
8110.17
8319.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.436762 363360.30 196
1644.21
1287.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.683141 629371.99 1
705.55
459.42
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.683806 967908.57 216
2258.80
2044.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BUSD
$ 0.503217 273859.31 231
4985.26
7831.23
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/XRP
$ 0.682102 720000.80 292
12783.76
14702.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CSC/USDC
$ 0.000220 9.29 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CSC/USDT
$ -880500.00 6364.88 4
14.72
109.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CSC/USDC
$ 0.000113 0.472974 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CSC/USDT
$ 0.000227 48441.17 34
761.29
44.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CSC/XRP
$ -987500.00 1828.59 39 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CSC/BTC
$ 0.000378 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CSC/XRP
$ 0.000217 4323.14 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CSC/BTC
$ 0.000113 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.041062 46312.57 140
6005.09
6835.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CTK/USDT
$ 0.652039 502571.75 183
504.11
6628.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CTK/USDT
$ 0.424237 90478.52 195
3876.79
31413.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/USDT
$ 0.158209 634341.59 213
7901.42
49.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CTSI/SOL
$ 0.159450 332877.59 174
1710.51
1921.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CTSI/SOL
$ 0.130112 100685.09 163
1820.42
1683.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/ADA
$ 0.128586 34920.41 162
1621.12
1442.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/ADA
$ 0.157384 90972.43 169
1985.29
2065.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CTSI/USDT
$ 0.129773 113396.75 310
39235.66
17320.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVC/USDT
$ 0.087149 1012210.46 157
829.84
1178.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CVC/USDT
$ 0.108306 635279.26 166
1128.17
1117.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.306171 275241.95 322
15920.13
17653.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/BUSD
$ 0.343058 269007.86 271
14286.13
13887.65
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۲
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.339920 275666.09 320
19157.77
19669.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/BUSD
$ 0.306184 259357.52 298
16468.01
13906.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVX/USDT
$ 2.59 49117.86 6
678.31
229.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVX/USDT
$ 3.87 214792.62 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CX1/USDT
$ -300200.00 0.009005 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CX1/USDT
$ -1E05 0.002001 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
CYBER/USDT
$ 4.21 271168.06 248
4148.94
4749.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYBER/USDT
$ 6.76 1312.34 1
272.83
1.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.048967 4339.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.028016 3132.69 14 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAI/USDT
$ 1.00 616984.48 382
20252.09
18026.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAI/USDT
$ 0.999759 1325058.32 348
14461.01
18130.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DAR/USDT
$ 0.126248 13291988.09 484
118881.16
48100.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DAR/USDT
$ 0.084347 8022774.30 457
290421.58
125049.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/XRP
$ 25.82 34886.30 1
2811.50
6671.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 32.32 16050760.51 327
24393.64
15726.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دش
دش
Dash
DASH/XRP
$ 32.42 186435.40 1
2208.23
4705.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.78 3471429.20 465
28022.45
110070.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DATA/USDT
$ 0.024664 31749.52 120
6311.41
2925.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DATA/USDT
$ 0.030152 75768.99 1
656.11
3383.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DEBT/USDT
$ 3.67 0.017009 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEBT/USDT
$ 8.00 1072.43 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DEGO/USDT
$ 1.75 290311.14 1
25438.83
61103.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DEGO/USDT
$ 1.32 37933.56 44
4433.87
71627.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DENT/XRP
$ 0.000630 261194.47 112
5275.00
4949.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DENT/USDT
$ 0.000631 75709.27 219
12483.53
57007.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DENT/XRP
$ 0.000994 978487.81 228
9241.01
6976.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DENT/USDT
$ 0.001000 421407.49 162
37306.92
12756.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001500 0.005002 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001301 10.00 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEXE/USDT
$ 5.02 453563.12 1
277.01
27016.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DEXE/USDT
$ 2.12 7236.52 86
5930.90
3955.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.038802 95086.25 1
93.98
383.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.033018 23781.42 188
6096.15
6589.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.131708 202636.13 74 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/BTC
$ 0.271835 10192.20 58
107.96
114.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/BTC
$ 0.135108 4660.13 13
39.22
32.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.272653 220064.02 78
398.94
389.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/ADA
$ 0.006468 135728.43 121
643.13
830.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/XRP
$ 0.007143 1430.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DGB/XRP
$ 0.005686 283.47 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/ADA
$ 0.008106 214207.43 126
1046.21
876.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.237133 23255.45 204
484.23
13499.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.336020 351270.87 2
594.28
32733.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DIVI/XRP
$ 0.001557 19.18 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DIVI/XRP
$ 0.002606 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DIVI/BTC
$ 0.003879 0.008954 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DIVI/USDT
$ 0.003500 161.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DIVI/USDT
$ 0.001801 112.18 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DIVI/BTC
$ 0.003567 0.012570 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DJED/USDT
$ 0.992059 46321.99 207
10669.80
7217.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DJED/USDT
$ 1.00 15282.68 13
857.66
10818.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.147709 213979.17 268
25129.36
23211.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/BUSD
$ 0.097327 287806.52 261
10951.21
11329.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/BUSD
$ 0.125014 274921.36 275
12599.10
12587.31
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/ADA
$ 0.097175 83070.69 253
27194.04
35572.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.097054 50930.56 268
17429.72
17182.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/ADA
$ 0.147837 268375.20 1
10971.26
14379.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.096533 950388.73 278
31773.29
26268.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BUSD
$ 0.090231 250690.12 367
52136.45
55765.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/XRP
$ 0.060539 248137.14 253
6190.94
6369.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.096586 605329.24 407
233451.65
250750.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ADA
$ 0.060445 115492.74 196
2510.28
2638.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060714 449026.29 379
164144.06
163186.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BUSD
$ 0.060727 272057.55 380
38346.14
38799.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.060691 445587.29 276
15084.26
16160.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ADA
$ 0.096228 774464.51 217
4264.63
4351.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/XRP
$ 0.096203 1392695.25 260
9304.27
9273.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DOSE/USDT
$ 0.003301 0.010003 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۱۴:۳۷
DOSE/USDT
$ 0.019911 14295.43 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/ADA
$ 3.83 33939.80 99
158.58
157.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDC
$ 6.64 1450023.10 331
15127.21
17602.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DOT/USDC
$ 3.85 920772.27 322
9785.50
9364.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/XRP
$ 3.84 154074.20 207
2631.81
2149.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 6.64 2885179.77 356
25751.16
24116.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DOT/BUSD
$ 3.85 227508.02 248
6962.85
7240.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/BUSD
$ 5.61 254795.53 260
12448.76
12156.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DOT/XRP
$ 6.64 619000.46 226
3984.88
4356.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DOT/ADA
$ 6.62 66649.66 110
291.10
261.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DREP/BUSD
$ 0.254862 280560.05 216
3883.59
2694.04
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۲۱:۳۶
DREP/USDT
$ 0.273916 435211.19 1
1744.39
7261.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DREP/BUSD
$ 0.247368 281148.83 203
3165.18
2732.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DREP/USDT
$ 0.247338 87198.04 13
1091.32
4297.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DUSK/XRP
$ 0.158539 442355.68 251
12046.75
12347.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DUSK/XRP
$ 0.112706 228134.00 249
9257.94
9287.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DUSK/USDT
$ 0.159509 492336.19 1
444.20
9677.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DUSK/USDT
$ 0.112863 190890.94 103
15812.51
5871.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DUSK/USDC
$ 0.112764 344480.42 209
2344.15
2369.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DUSK/USDC
$ 0.158955 520350.66 221
3333.91
3389.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DYDX/BUSD
$ 1.94 31899.80 401
7999.40
11072.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDC
$ 1.94 318917.23 288
5162.99
6007.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/USDT
$ 2.80 14810538.01 420
52849.83
199336.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
DYDX/USDT
$ 1.94 7603780.93 438
61308.96
274006.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/BUSD
$ 4.10 488131.96 401
6216.92
13051.76
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
DYDX/USDC
$ 2.80 1267055.16 286
8324.74
9008.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ELF/USDT
$ 0.344793 87836.80 331
70617.22
488753.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/BTC
$ 0.344642 1675.92 343
62599.75
82053.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/ETH
$ 0.668376 146838.25 236
22994.17
21918.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ELF/BUSD
$ 0.340682 322430.37 230
16309.07
14184.68
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
ELF/BUSD
$ 0.340682 322430.37 228
15924.59
13850.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/USDT
$ 0.667740 2494777.59 272
35765.36
24021.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ELF/ETH
$ 0.345706 60378.92 256
3375.45
2957.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/BTC
$ 0.668806 10316.45 252
5276.53
8678.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ELK/USDT
$ 0.009001 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ELK/USDT
$ 0.009005 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELON/USDT
$ -17000000.00 4823.89 65 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELON/USDT
$ -2E07 3208.56 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ELS/USDT
$ 0.002229 399.79 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ELS/XRP
$ 0.001628 78.18 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELS/USDT
$ 0.001705 234.96 4
135.30
131.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELS/XRP
$ 0.002022 384.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ENJ/ADA
$ 0.212527 115553.64 264
10387.38
10958.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.319319 437205.85 339
12085.58
11926.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ENJ/BUSD
$ 0.257663 277927.03 186
4309.02
4903.70
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۲۱:۳۶
ENJ/XRP
$ 0.212545 111707.74 224
4007.09
3663.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/BUSD
$ 0.212659 275855.12 222
3514.03
3184.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/XRP
$ 0.319869 361113.97 239
1838.49
2158.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ENJ/ADA
$ 0.319889 525136.84 181
8366.99
7472.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ENJ/BTC
$ 0.318620 462576.02 255
3140.43
4330.28
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ENJ/BTC
$ 0.212753 196713.77 241
9455.47
9147.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.212319 267429.88 328
12425.87
11755.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENS/USDT
$ 7.05 1453657.15 339 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENS/USDC
$ 7.05 350779.41 270
7147.18
7729.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENS/XRP
$ 8.74 342184.00 284
19592.37
17937.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ENS/USDC
$ 8.77 612240.67 274
8459.66
7905.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ENS/XRP
$ 7.02 192955.93 281
13497.52
15335.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENS/USDT
$ 8.77 6526856.06 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EOS/BUSD
$ 0.551152 272828.53 197
4235.18
3770.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/USDC
$ 0.551825 928053.41 262
8121.98
8806.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/BUSD
$ 0.635274 266679.61 223
5713.73
5354.18
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
EOS/USDT
$ 0.765045 1308241.10 206
3756.17
4492.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EOS/ETH
$ 0.551030 108091.50 168
2440.38
2510.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/ADA
$ 0.548655 455958.52 180
2300.98
2211.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.548307 913621.36 188
3829.86
3524.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/XRP
$ 0.768505 1034047.45 172
4462.11
3504.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EOS/USDC
$ 0.766783 2858954.50 250
12338.08
11313.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EOS/XRP
$ 0.552421 438860.57 162
2909.07
2285.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/BTC
$ 0.767717 239248.95 213
4619.25
4359.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EOS/ADA
$ 0.763566 1341851.18 177
3220.81
2814.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EOS/BTC
$ 0.550831 150683.81 206
3173.03
2991.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/ETH
$ 0.769449 257703.30 152
2703.82
3546.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EPIK/USDT
$ 0.021501 60.07 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EPIK/USDT
$ 0.004402 52.96 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EPX/USDT
$ 0.000217 6472.15 166
5242.10
3611.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EPX/USDT
$ 0.000177 1031.38 276
6190.37
3673.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EQ/XRP
$ 0.083487 94440.55 29
204.85
33.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EQ/USDT
$ 0.083505 165185.66 9
73.91
60.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EQ/USDT
$ 0.027015 49846.01 5
111.70
24.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EQ/XRP
$ 0.027544 12096.81 3
18.11
16.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EQ9/USDT
$ -817100.00 196.36 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EQ9/USDT
$ 0.000300 82247.02 46 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.89 18230.53 335
13188.04
14952.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.48 5230.57 420
38593.06
194959.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ERR/USDT
$ -6060000.00 0.008004 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ERR/USDT
$ -2950000.00 0.001000 1
208.25
20.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETC/ETH
$ 15.50 52574.87 235
4258.76
4519.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 15.46 49282.60 315
17178.26
38611.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDC
$ 15.48 929690.04 320
9370.75
10133.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/USDT
$ 20.09 10219379.39 211
42079.26
59619.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETC/ETH
$ 20.04 134816.02 230
5353.19
5490.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETC/BTC
$ 19.99 277427.94 239
4751.85
2579.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETC/BUSD
$ 15.47 265410.12 316
16889.07
17676.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/XRP
$ 15.46 5183.91 214
11017.50
18049.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDC
$ 19.97 4324192.26 323
11188.01
13665.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETC/BUSD
$ 19.00 274648.07 302
19264.03
21863.05
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۷
ETC/XRP
$ 20.02 42600.27 1
7614.41
18164.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETC/USDT
$ 15.48 2676577.26 63
10747.03
301759.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDC
$ 1629.30 19869397.20 573
737954.26
655710.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDC
$ 2235.17 49429851.37 529
889999.55
973183.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETH/BTC
$ 2236.48 89287040.46 524
582729.52
631838.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETH/USDT
$ 2236.19 234537510.51 527
640022.00
687270.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETH/BUSD
$ 1629.64 7102132.07 562
833937.19
890182.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BTC
$ 1628.92 50429936.50 559
482431.75
466292.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BUSD
$ 2231.71 10610716.35 536
1101371.67
1248576.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ETH/USDT
$ 1629.85 100502907.52 566
480893.28
389970.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETHDYDX/USDC
$ 2.39 477766.90 305
7761.24
7460.80
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHDYDX/USDT
$ 2.38 20817962.21 439
291595.83
155412.49
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHDYDX/BUSD
$ 2.38 50525.77 401
10430.88
5999.28
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
ETHW/USDT
$ 1.24 167.43 11 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHW/USDT
$ 2.45 302.30 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EVER/USDT
$ 0.035002 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EVER/USDT
$ 0.072240 0.001001 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EWT/USDT
$ 1.69 85171.63 225
581.44
6263.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EWT/USDT
$ 2.77 135513.50 41
531.07
479.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
EXFI/USDT
$ 0.086949 25692.38 37
233.91
499.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EXFI/USDT
$ 0.108506 24140.09 6
64.55
13.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FARM/USDT
$ 23.84 39302.84 223
19489.98
22460.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FARM/USDT
$ 34.77 147378.66 1
24983.81
8644.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FET/BUSD
$ 0.532648 354566.60 230
12512.97
17141.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FET/USDT
$ 0.223925 2230212.78 83
82881.40
32058.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FET/USDT
$ 0.488929 8045276.96 450
42953.61
192563.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FET/BUSD
$ 0.223962 322469.93 227
7405.28
6417.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIDA/USDT
$ 0.160290 154751.44 302
13362.40
37191.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIDA/BUSD
$ 0.160144 273989.52 197
3507.97
3297.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIDA/USDT
$ 0.272416 189880.91 314
20492.12
8423.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FIDA/BUSD
$ 0.178177 265854.58 198
4095.57
4077.72
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 13226934.25 483
228661.58
89084.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.68 16555406.75 419
127704.30
188464.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BUSD
$ 4.50 17663.70 141
1113.20
75.71
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BUSD
$ 3.36 36023.97 209
5843.42
10291.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FILM/USDT
$ 0.039586 1601.14 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FILM/USDT
$ 0.043608 251.45 27 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIO/USDT
$ 0.024201 248366.42 99
734.48
1178.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FIS/USDT
$ 0.370522 7609.22 396
6243.79
628.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FIS/USDT
$ 0.259845 558.61 362
19905.80
8388.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -259400.00 86916.69 147
1477.34
1086.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -375700.00 52291.05 1
364.90
2468.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.768046 2403055.15 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BUSD
$ 0.448123 282784.93 161
3739.81
2492.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.447250 384950.51 53
6208.05
84.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BUSD
$ 0.510220 415153.22 207
4675.73
2855.71
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
FLR/USDT
$ 0.017128 232162.83 210
12314.30
9739.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FLR/USDT
$ 0.008642 104484.14 219
4258.72
1771.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLR/USDC
$ 0.007798 3161.27 63 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLR/XRP
$ 0.017181 49075.20 1
1013.20
40.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FLR/USDC
$ 0.020713 154.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FLUX/USDT
$ 0.326183 263844.18 234
3337.18
3509.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLUX/SOL
$ 0.328081 80848.29 152
1227.72
1107.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLUX/SOL
$ 0.598973 206256.06 176
1606.33
2079.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FLUX/USDT
$ 0.595435 263163.28 230
7311.04
4145.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FLUX/ADA
$ 0.592456 263362.86 155
1832.15
1789.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FLUX/ADA
$ 0.324088 135248.85 149
977.91
1037.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FOOD/USDT
$ 0.181621 395225.42 5
49.75
105.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FOOD/USDT
$ 0.159739 348261.40 142
759.43
546.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FOR/USDT
$ 0.020101 114264.05 269
2626.43
1149.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.79 5721.65 216
6532.14
42100.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.51 4909.69 204
2002.24
7339.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FREE/USDT
$ -12000000.00 1031.21 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FREE/USDT
$ -29000000.00 4798.38 1
262.01
88.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FRONT/USDT
$ 0.338020 67440.38 1
27348.43
41.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FRONT/USDT
$ 0.275554 42569.90 116
61713.94
50849.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDT
$ 0.366122 637415.84 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FTM/XRP
$ 0.196164 173693.18 264
16287.60
15318.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDT
$ 0.196610 289198.97 44 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/BUSD
$ 0.196754 294924.54 302
11292.29
10808.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/BUSD
$ 0.324229 282957.36 268
21342.27
19640.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FTM/XRP
$ 0.365706 284266.19 294
30935.50
31691.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FTN/USDT
$ 1.34 611084.96 324
27911.80
15630.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FTN/USDT
$ 1.10 87975.29 309
21095.56
16972.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 4.81 4340161.13 1
11367.06
17777.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FUN/ETH
$ 0.004222 48185.92 188
2840.24
2549.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FUN/ETH
$ 0.004852 54876.55 1
3156.29
3179.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FUN/USDT
$ 0.004877 3077.41 199
13920.99
3925.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FUN/USDT
$ 0.004203 2950.71 205
4669.41
14161.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXD/USDT
$ 0.999659 133834.28 452
37458.80
36688.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FXD/USDT
$ 1.00 128488.76 500
49296.40
48809.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXS/USDT
$ 5.34 5689457.83 451
18779.19
47554.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/USDT
$ 8.84 13110672.62 440
21540.86
22352.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FYN/USDT
$ 0.021383 89483.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
FYN/USDT
$ 0.018239 126702.57 1
1.04
4.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 333421.24 261
7871.46
7432.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.52 645591.08 252
9922.02
9698.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GALA/USDC
$ 0.013546 526084.51 202
1148.66
1306.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GALA/BTC
$ 0.030726 523437.22 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GALA/USDC
$ 0.030761 2785276.56 243
2790.54
2782.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GALA/USDT
$ 0.013558 277006.60 322
11309.31
6456.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/BTR
$ 0.013347 161647.42 13 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/XRP
$ 0.013555 424856.57 270
9817.75
10499.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GALA/BTR
$ 0.030444 655738.91 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GALA/USDT
$ 0.030792 2156924.11 350
45240.33
42909.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GALA/BUSD
$ 0.030033 307815.32 344
20311.79
21691.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GALA/BUSD
$ 0.013554 283678.92 298
9606.15
9318.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/BTC
$ 0.013726 220652.54 141 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/XRP
$ 0.030808 2139385.43 283
15132.73
13667.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GALAXY/USDT
$ -82704916300.00 225542.97 9
53.56
49.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GALAXY/USDT
$ -1143639962.00 259505.21 7
16.65
59.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAMES/USDT
$ 0.026002 96915.93 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GAMES/USDT
$ 0.038722 22642.69 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گس
گس
Gas
GAS/XRP
$ 7.34 259840.45 1
4292.80
726.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 7.32 300520.38 278
3387.31
3900.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گس
گس
Gas
GAS/ADA
$ 7.29 302159.49 221
7500.11
7555.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 7.32 14435.81 294
5539.43
9951.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گس
گس
Gas
GAS/ADA
$ 2.42 42777.09 165
2231.97
2502.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گس
گس
Gas
GAS/XRP
$ 2.43 9283.35 157
3882.29
9727.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.43 470.57 220
737.84
634.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گس
گس
Gas
GAS/SOL
$ 7.24 187242.74 1
1537.49
1722.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GBEX
GBEX/USDT
$ -5E08 146956.91 33
185.25
803.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GBEX
GBEX/USDT
$ -6E08 180572.81 104
308.24
2344.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GEAR/USDT
$ 0.020000 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GEAR/USDT
$ 0.020010 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GHD/USDT
$ -1120000.00 11.75 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GHD/USDT
$ -71000000.00 110.28 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLM/USDT
$ 0.241214 883855.64 276
15092.41
16499.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GLM/USDT
$ 0.197811 682721.33 270
13246.13
13432.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GMMT/USDT
$ 2.71 103038.13 144
72.64
526.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GMMT/USDT
$ 1.24 195128.28 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.150892 349009.14 287
4318.23
4404.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTR
$ 0.150277 109857.32 16
47.47
33.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BUSD
$ 0.224972 268616.20 326
16092.18
14432.35
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.150984 2367031.50 28
8253.18
55400.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTR
$ 0.270133 519396.79 1
80.12
44.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/XRP
$ 0.270124 225001.51 244
6115.55
6647.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.270416 13107982.88 258
40276.28
346493.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BUSD
$ 0.151142 270969.52 295
9813.18
9486.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/XRP
$ 0.150895 135272.81 226
3515.02
4518.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.270333 1336107.51 306
8891.87
8120.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GMX/USDT
$ 38.33 1398834.81 47
21213.66
44119.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GMX/USDT
$ 49.44 1303207.55 1
16508.36
120010.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GNO/USDT
$ 228.51 118858.95 256
4868.54
3629.27
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GNO/USDT
$ 98.05 10685.42 152
309.68
1561.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GNS/USDT
$ 3.75 6446.71 104
701.78
4132.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GNS/USDT
$ 3.45 129811.86 219
1328.97
9947.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GOD/USDT
$ 0.000123 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GOD/USDT
$ 0.000123 32.99 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GREYHOUND/USDT
$ -29000000.00 0.097051 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GREYHOUND/USDT
$ -21000000.00 103.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GROK/USDT
$ 0.011812 171232.14 153
146.37
259.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GRT/XRP
$ 0.082011 268767.26 230
7138.83
9515.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/BUSD
$ 0.082023 278336.77 200
4115.17
3552.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/XRP
$ 0.160152 893308.27 258
19941.23
18249.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GRT/BUSD
$ 0.105160 271620.03 201
6913.61
6246.91
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
GRT/USDT
$ 0.082146 43579.76 206
8819.61
8891.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDT
$ 0.160310 193226.43 1
3572.57
8854.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GRT/USDC
$ 0.160197 717080.85 285
15680.16
17643.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GRT/USDC
$ 0.082167 301102.02 270
8591.77
8227.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.09 172153.25 1
21255.89
18941.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.839470 40022.41 213
1788.27
11823.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GZXXRPL
GZXXRPL/XRP
$ -389600.00 0.015078 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GZXXRPL
GZXXRPL/USDT
$ -4E05 241.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
GZXXRPL
GZXXRPL/XRP
$ -516800.00 0.008269 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GZXXRPL
GZXXRPL/USDT
$ -350200.00 0.027014 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HAI/USDT
$ 0.022413 0.039021 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HAI/USDT
$ 0.038502 0.015006 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HBAR/USDT
$ 0.048527 167496.93 213
28189.27
123325.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDC
$ 0.048555 335371.19 239
2822.55
2809.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HBAR/USDT
$ 0.070304 697928.97 220
2579.83
47169.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HBAR/XRP
$ 0.048369 221206.34 178
6206.70
3646.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/XRP
$ 0.070710 525042.22 235
13434.52
8995.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HBAR/USDC
$ 0.070240 650897.44 244
4102.28
3891.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HBAR/BUSD
$ 0.048713 273114.40 241
8483.71
8299.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/BUSD
$ 0.060393 274955.38 252
12630.47
11921.23
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۲
HEX/USDT
$ 0.005100 6609.26 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HFT/BUSD
$ 0.257146 263733.49 228
6451.49
5734.52
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
HFT/USDT
$ 0.225526 24379.01 339
23307.37
5959.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HFT/USDT
$ 0.318519 47237.76 270
8139.23
6919.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HFT/BUSD
$ 0.225462 270105.69 213
5260.71
4728.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HIFI/USDT
$ 0.729243 93069.50 1
22850.68
10109.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HIFI/USDT
$ 0.507384 22555.40 210
6173.61
29137.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HIGH/USDT
$ 1.12 252197.27 214
12134.02
9887.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HIGH/USDT
$ 1.78 1999712.85 1
36327.89
124518.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HIGH/BUSD
$ 1.43 269278.46 237
5694.94
6320.90
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۲
HIGH/BUSD
$ 1.11 272235.93 233
5259.77
5226.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOOK/BUSD
$ 0.882014 265109.77 218
2710.13
2504.65
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۲۱:۳۶
HOOK/BUSD
$ 0.741404 269250.71 205
2363.25
2558.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOOK/USDT
$ 1.12 140300.69 236
4170.71
16985.92
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HOOK/USDT
$ 0.743316 9299.22 250
24406.50
13332.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ADA
$ 0.001223 194195.64 261
11056.88
13589.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ADA
$ 0.002155 608517.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ETH
$ 0.002158 343805.87 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002153 712129.59 319
40.68
10433.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ETH
$ 0.001214 230884.68 130 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001222 342746.42 331
24048.95
23881.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HUSL/USDT
$ 0.002000 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HUSL/USDT
$ 0.002001 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HXA/USDT
$ -259000.00 74.23 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
HXA/USDT
$ 0.001222 68328.20 2
13.00
1.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IAG/USDT
$ 0.168009 124353.86 25
29.01
65.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
IAG/USDT
$ 0.054037 83860.02 12
62.17
46.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/ADA
$ 3.16 112533.89 154
1792.39
1698.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDC
$ 5.21 272303.10 246
5984.22
6472.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDC
$ 3.16 247994.73 231
4089.04
11598.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 5.20 243587.57 254
14176.24
11522.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTR
$ 5.21 379273.27 1
124.83
75.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.15 224520.54 224
7482.36
9500.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/ADA
$ 5.24 483927.81 151
2540.47
2532.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BUSD
$ 3.89 277077.36 294
13927.29
15122.41
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/XRP
$ 5.26 444507.44 167
2165.83
1929.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BUSD
$ 3.16 279239.66 299
12194.15
10387.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/XRP
$ 3.15 160912.01 152
1254.01
1335.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTR
$ 3.14 158367.28 23
61.52
55.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ICX/XRP
$ 0.251640 14784.54 209
14012.82
17992.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ICX/USDT
$ 0.251215 24275.91 1
1597.34
402.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ICX/BTC
$ 0.252539 21358.15 83
330.28
152.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ICX/USDT
$ 0.196510 54883.64 197
5896.37
5785.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ICX/XRP
$ 0.196371 13286.29 235
11592.71
10097.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ID/USDT
$ 0.178070 883589.45 89
277.57
180.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ID/USDT
$ 0.266686 1725753.48 99
216.12
316.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
IDEX/USDC
$ 0.059593 335195.96 221
1866.27
1730.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
IDEX/USDT
$ 0.059624 165468.54 223
250144.84
79239.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
IDEX/BUSD
$ 0.048422 262409.22 271
5196.53
3030.23
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۲۱:۳۶
IDEX/USDT
$ 0.045325 59907.56 208
72612.13
14948.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IDEX/USDC
$ 0.045316 284777.76 205
1411.82
1219.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IDEX/BUSD
$ 0.045383 268111.22 256
4332.96
4857.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IGNIS/USDT
$ 0.000490 0.002001 229 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IGNIS/USDT
$ 0.000637 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ILV/USDT
$ 39.88 59423.98 64
6265.05
8269.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ILV/USDT
$ 99.80 2035868.84 180
8116.80
49957.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
ILV/BUSD
$ 39.12 268784.89 131
2677.61
2480.88
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
ILV/BUSD
$ 39.12 268784.89 131
2346.84
2174.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/USDT
$ 0.551008 19671.13 231
5081.62
13518.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/USDT
$ 1.88 421967.14 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
IMX/BUSD
$ 0.552152 277351.51 209
4403.66
4735.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/BUSD
$ 0.638301 267866.19 208
5183.10
4290.51
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۲۱:۳۶
INJ/USDT
$ 21.49 1807593.58 265
38958.11
33562.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
INJ/ADA
$ 8.92 1426777.20 254
14032.83
15341.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
INJ/USDT
$ 8.92 1295256.78 362
27957.82
22430.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
INJ/ADA
$ 21.52 1822486.12 1
12832.14
9725.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
IOST/ETH
$ 0.009436 57136.89 217
6224.84
6753.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
IOST/BTC
$ 0.009260 210866.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴
IOST/BTC
$ 0.007460 43067.17 189
289.66
6459.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آی او اس توکن