خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1632.17
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۵۷
XLM استلار
XLM
قیمت دلاری
0.109503
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۵۷
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29855.51
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۵۷
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
214.69
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بای باکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.261232 2138818.64 237
13589.89
14105.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.365519 3461884.16 113
13752.91
13186.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
AAVE/ETH
$ 96.31 940285.50 94
199632.69
200020.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
AAVE/BTC
$ 75.16 489960.39 217
106155.39
200025.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/BTC
$ 96.26 593372.88 105
201808.46
208910.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
AAVE/USDT
$ 96.62 8419221.32 175
121819.02
133216.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
AAVE/ETH
$ 75.23 580839.06 211
112357.22
198089.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 75.11 7784803.01 334
127802.52
127850.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACS/USDT
$ 0.002124 26947.29 227
61130.27
63924.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ACS/USDT
$ 0.002368 30588.19 168
58645.88
61030.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ADA/USDT
$ 0.399380 2574560.30 276
136705.64
139648.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ADA/USDT
$ 0.258058 1527093.24 314
135843.33
141890.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AG8/USDT
$ 0.013006 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AG8/USDT
$ 0.012999 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
AGLD/USDT
$ 0.692988 18554.13 244
28902.57
31321.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGLD/USDT
$ 1.10 19027690.42 1
19702.67
17456.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
AGX/USDT
$ 0.000182 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGX/USDT
$ 0.000182 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
AKRO/USDT
$ 0.005709 567326.52 80
10120.80
9461.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKRO/USDT
$ 0.005717 1480923.19 27
6535.95
10440.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ALCX/USDT
$ 19.23 116596.78 32
3774.23
4308.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ALCX/USDT
$ 12.24 272364.33 107
4051.56
4248.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALD/USDT
$ 0.034817 779207.85 3
2505.90
3009.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALD/USDT
$ 0.084052 48435.94 11
3084.68
5535.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ALGO/USDC
$ 0.148284 160457.30 1
5115.73
13904.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ALGO/USDC
$ 0.091871 51734.78 12
5112.68
11465.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/ETH
$ 0.094186 171135.76 73
49522.25
60001.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/ETH
$ 0.152968 581702.08 1
52587.43
32241.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ALGO/USDT
$ 0.150995 41279240.38 94
55908.97
58913.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ALGO/USDT
$ 0.092652 16483231.95 195
34864.05
30702.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.724505 2667451.24 190
20695.78
32104.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.18 2629385.35 140
17393.05
26284.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ANKR/USDT
$ 0.028928 2256899.64 190
14453.08
15110.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ANKR/USDT
$ 0.020779 1146442.55 247
15252.40
14374.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/USDT
$ 5.30 20445557.00 39
6764.94
6713.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ANT/USDT
$ 4.85 1868609.00 149
10315.48
11273.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANY/USDT
$ 3.14 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ANY/USDT
$ 0.999359 0 365 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.12 2132194.01 262
29055.61
24916.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDT
$ 1.62 3688658.92 186
25270.90
28368.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
APENFT(NFT)
APENFT(NFT)/USDT
$ -33000000.00 956931.09 179
4869.42
4458.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APENFT(NFT)
APENFT(NFT)/USDT
$ -33000000.00 1888004.78 28
6451.59
5017.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
API3/USDT
$ 1.07 1195176.32 217
14462.74
14025.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
API3/USDT
$ 1.51 1612102.50 171
14031.27
14179.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
APT/USDT
$ 7.50 8587622.57 251
51938.61
53604.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
APT/USDT
$ 5.97 9418931.11 328
54957.02
59699.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 0.824461 4484698.19 220
46873.58
44262.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 1.07 1136735.11 162
33241.96
43212.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ARKM/USDT
$ 0.507685 9053540.95 164
40073.79
44891.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ARKM/USDT
$ 0.315176 5851054.90 227
43309.65
49650.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.28 32170076.67 199
139052.70
130414.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 11308348.83 393
130757.97
121840.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 9.86 2162935.08 156
7048.01
9311.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 21.86 28678481.88 14
6309.49
4601.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
AXS/USDT
$ 4.39 979619.85 244
46771.15
69389.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 6.99 1641576.39 196
34796.47
57179.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BAAS/USDT
$ 0.000353 650.71 1
44.51
1.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BAAS/USDT
$ 0.000348 7716.96 1
46.25
1.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 4.24 2711142.78 168
46018.33
36694.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BAL/USDT
$ 3.04 1177938.34 269
40593.45
41043.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.189480 245123.54 120
116551.99
197910.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.240169 765092.27 1
8804.89
9608.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.242893 61226968.29 151
65317.81
80589.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.244330 976207.89 44
128866.86
143658.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.187390 143974.93 39
11620.06
10295.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188505 10514948.67 220
66822.00
81298.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 239.09 870489.59 25
20198.91
12362.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BCH/USDT
$ 238.49 4013022.15 154
117519.18
123944.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BCH/USDT
$ 242.25 1622749.08 385
132081.84
128656.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 241.82 532135.89 122
58779.28
20177.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/ETH
$ 272.53 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BCH/ETH
$ 289.82 0 124 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BDCC/USDT
$ 0.059033 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BDCC/USDT
$ 0.049998 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.053130 70548.63 28
670.65
2921.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.153995 9660.16 8
1013.70
2926.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BICO/USDT
$ 0.305691 111661.49 181
23626.34
22804.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BICO/USDT
$ 0.209217 79329.76 218
24094.62
23435.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIVE/USDT
$ 0.001301 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIVE/USDT
$ 0.026799 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BIX/USDT
$ 0.003562 21.06 1
2.13
0.837221
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIX/ETH
$ 0.005121 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BIX/BTC
$ 0.005807 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BIX/USDT
$ 0.003683 198.38 1
2.23
2.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BIX/ETH
$ 0.003342 16090.30 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIX/BTC
$ 0.004774 3.97 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLUR/USDT
$ 0.184103 2558995.41 193
34861.24
35683.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLUR/USDT
$ 0.542284 10925363.54 105
43776.70
33680.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BNB/USDT
$ 229.49 5334067.11 352
480732.75
468618.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BNB/USDT
$ 214.69 4719591.20 395
477650.24
494133.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOB/USDT
$ -5200000.00 74603.44 1
1038.66
49.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BOB/USDT
$ -5870000.00 20709.41 1
31.93
12.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BOBC/USDT
$ 1.64 111.41 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BOBC/USDT
$ 1.62 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.66 1481860.99 179
16111.64
15252.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.03 7342318.53 228
15725.82
15404.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONK/USDT
$ -5490000.00 11967.02 1
523.55
173.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BONK/USDT
$ -21000000.00 6023.73 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BRIGHT/USDT
$ 0.188265 0 362 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BRIGHT/USDT
$ 0.188154 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BRISE/USDT
$ -28000000.00 209322.96 147
13723.93
13796.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BRISE/USDT
$ -16000000.00 150972.47 113
9222.56
11416.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BRN/USDT
$ 0.119696 21.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BRN/USDT
$ 0.058032 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSL/USDT
$ 0.000255 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BSL/USDT
$ 0.000255 36.11 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/ETH
$ 49.47 1805856.08 86
209718.81
199653.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/ETH
$ 53.35 1159773.56 173
206999.48
206435.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 53.30 410956.72 170
171254.90
203791.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 49.44 608971.38 66
209883.11
203315.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 53.03 1160887.07 227
24180.80
27332.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 49.55 1707502.00 161
33552.81
21580.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BT/ETH
$ 0.101081 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BT/ETH
$ 0.237885 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BTC/USDT
$ 41490.85 5767432.30 443
476961.99
385307.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BTC/USDC
$ 41509.57 0 285
89586.09
412521.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BTC/USDT
$ 29855.51 6388866.19 496
482165.51
374924.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 29864.81 0 334
13011.98
192899.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTCV/BTC
$ 4.70 197.62 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTCV/BTC
$ 4.15 1280.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BTM/USDT
$ 0.027315 9040.43 1
329.43
409.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTM/USDT
$ 0.008100 294603.13 1
11.35
37.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BTT/USDT
$ -25000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTT/USDT
$ -69000000.00 1.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BURGER/USDT
$ 0.425387 208179.10 163
14511.23
14815.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BURGER/USDT
$ 0.327483 928633.07 209
12333.52
14699.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BUY/USDT
$ 0.019058 0 129
1333.83
1290.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BUY/USDT
$ 0.027272 3893.81 96
1203.23
1262.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BXC/USDT
$ -220100.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BXC/USDT
$ -2E05 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BZZ/USDT
$ 0.358689 4197.53 147
19076.74
19277.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
BZZ/USDT
$ 0.239434 4210.79 170
17994.19
20236.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
C98/USDT
$ 0.196394 1668113.34 132
18143.58
20385.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
C98/USDT
$ 0.145281 1025215.91 170
19143.76
19441.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/USDT
$ 1.12 534494.62 218
21829.52
32392.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/USDT
$ 2.34 1192899.13 169
18808.92
22697.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CEEK/USDT
$ 0.047199 47565.91 19
3251.91
6032.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CEEK/USDT
$ 0.037121 93099.92 6
4081.29
3402.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELT/USDT
$ 0.000145 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELT/USDT
$ 0.000528 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CFX/USDT
$ 0.206090 1142413.46 86
6351.23
4998.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CFX/USDT
$ 0.106011 1967019.69 185
5810.67
5917.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CGPT/USDT
$ 0.042824 4009.17 83
18423.41
20209.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CGPT/USDT
$ 0.126196 4697.06 81
44718.09
35303.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CHE/USDT
$ 0.118589 12491.79 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHE/USDT
$ 0.044999 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CHESS/USDT
$ 0.122023 77317.61 142
5700.29
5778.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHESS/USDT
$ 0.186764 11583.54 139
5442.70
3974.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CHNG/USDT
$ 0.070876 4641.00 162
12305.21
12499.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHNG/USDT
$ 0.122254 4988.52 133
12053.38
13135.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CHZ/USDT
$ 0.059441 1905138.60 414
108770.55
106744.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/USDT
$ 0.077678 2679284.09 367
114336.69
114741.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CIND/USDT
$ 0.000881 47220.24 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CIND/USDT
$ 0.000622 28695.63 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COL/USDT
$ 3.97 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
COL/USDT
$ 3.97 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.14 50597142.36 174
27825.84
33361.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 42.87 309774.23 200
133464.98
139604.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.62 11042194.43 253
28071.20
33655.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 50.78 341260.44 48
125951.26
198185.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CORE/USDT
$ 0.539984 0.540003 1
33.16
104.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CORE/USDT
$ 0.380213 497367.55 1
799.97
5362.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CORX/USDT
$ -5E05 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CORX/USDT
$ 0.000490 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COTI/USDT
$ 0.057098 384815.77 36
6860.07
8294.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
COTI/USDT
$ 0.038021 302015.21 87
7916.40
8205.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CPC/USDT
$ 0.002099 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CPC/ETH
$ 0.001108 2102.07 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CPC/USDT
$ 0.000589 1060.66 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CPC/ETH
$ 0.000883 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.093697 237768.10 73
14975.70
9596.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.052730 235172.01 131
10797.42
12552.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRU/USDT
$ 0.512387 3110167.10 117
8929.70
6566.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRU/USDT
$ 0.949271 1204872.15 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.438180 174128.30 155
122965.03
204705.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.588057 556433.71 80
202488.04
201906.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.590998 5297927.26 157
19762.06
18967.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.436298 2861001.60 245
20624.94
20455.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.035599 195116.05 33
9390.80
3407.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030417 315859.02 41
4111.96
3574.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVC/USDT
$ 0.109997 853823.51 95
16611.30
16720.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
CVC/USDT
$ 0.086849 1130337.09 141
11487.86
10752.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVX/USDT
$ 2.59 895162.28 161
13430.61
15046.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVX/USDT
$ 3.78 1069182.40 121
13110.01
12938.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DAI/USDT
$ 0.999759 2268345.85 383
127531.19
126044.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAI/USDT
$ 0.994970 367407301.38 261
129058.40
128898.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DAO/USDT
$ 0.527389 374144.31 187
5541.91
5790.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAO/USDT
$ 1.03 292693.71 78
5312.75
5309.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 65.25 0 192
30762.56
31681.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 62.33 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 68.94 0 224
15872.04
15423.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 90.96 0 186
18494.18
18018.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 62.54 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 48.19 0 211
24848.10
23545.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DFD/USDT
$ 0.004300 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DFD/USDT
$ 0.001001 3708.09 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DFG/USDT
$ 1.20 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DOG/USDT
$ 0.004000 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DOG/USDT
$ 0.001241 4094.12 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.087720 921502.33 6
11397.35
10212.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.060671 247416.10 108
12021.67
9339.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.088088 3064237.27 280
122246.90
127555.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060721 1250508.83 388
128759.32
127255.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 3.85 3745310.77 427
576558.50
521456.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 5.56 5305552.06 332
525445.51
574703.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DPET/USDT
$ 0.038321 964335.27 8
1342.58
969.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DPET/USDT
$ 0.047699 131247.43 3
2141.54
1780.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DPR/USDT
$ 0.002558 65424.65 81
6379.26
10022.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DPR/USDT
$ 0.005388 100955.06 30
8497.50
9327.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DYDX/USDT
$ 3.15 302671.61 23
5158.67
7344.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
DYDX/USDT
$ 1.95 45873.59 89
5049.11
5228.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DZOO/USDT
$ 0.005868 45040.95 85
13329.57
12867.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DZOO/USDT
$ 0.013546 51337.28 295
96519.57
101051.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
EDEN/USDT
$ 0.013243 140185.93 60
4480.92
4492.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EDEN/USDT
$ 0.020946 121787.25 43
4976.63
4725.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
EGG/USDT
$ 0.006704 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGG/USDT
$ 0.006700 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
EGLD/USDT
$ 25.82 1128902.08 154
11505.07
4513.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGLD/USDT
$ 49.62 1692434.24 85
14584.29
12826.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ELTG/USDT
$ -440200.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELTG/USDT
$ -440000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ENJ/USDT
$ 0.212419 2469882.05 187
15322.44
16615.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.308991 4576067.23 153
19013.09
18589.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ENS/USDT
$ 9.08 217882.12 157
13581.07
11836.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ENS/USDT
$ 7.08 1147232.01 224
12966.36
13140.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/USDT
$ 0.702079 8879212.72 139
111567.59
107705.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
EOS/ETH
$ 0.698137 1578534.13 41
199992.62
196362.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
EOS/BTC
$ 0.699766 1197947.27 1
37589.93
49334.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
EOS/BTC
$ 0.551427 354950.48 124
59986.97
60995.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/USDT
$ 0.550808 2979209.50 336
105211.40
106907.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/ETH
$ 0.549807 556644.95 190
176169.73
204555.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/ETH
$ 15.51 698601.95 297
179366.97
202676.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/ETH
$ 19.57 1375247.22 150
196761.16
198457.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ETC/BTC
$ 15.46 343176.12 322
199948.71
201830.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 19.57 671789.56 164
202151.18
203853.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ETC/USDT
$ 19.51 3530893.99 262
319459.26
302185.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ETC/USDT
$ 15.49 2614573.44 409
307511.99
308915.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 1627.64 271888.00 227
60419.04
46145.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 2203.80 853393.01 116
75388.96
42428.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ETH/BTC
$ 1634.30 0 1
30.64
43.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BTC
$ 2220.62 0 1
140.40
60.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ETH/USDT
$ 1632.17 20944984.68 469
422047.88
362239.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 2206.57 28328993.63 419
437964.24
371072.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ETHDYDX/USDT
$ 2.41 116814.79 45
6538.62
7115.91
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
ETHW/USDT
$ 1.36 213689.24 103
42941.97
52.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHW/USDT
$ 2.99 2473027.89 116
42828.02
46065.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ETL/USDT
$ -260100.00 312.16 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETL/USDT
$ -240000.00 4.42 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI/USDT
$ 1.00 126515.79 34
8119.28
6334.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI/USDT
$ 0.974745 208946.32 88
7163.64
9226.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.56 9210256.29 239
227425.58
226751.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 5475260.40 348
218733.48
241602.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FILDA/USDT
$ 0.002682 1.04 1
1637.66
1888.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FILDA/USDT
$ 0.002223 0 39
25.58
18068.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIS/USDT
$ 0.340290 166252.74 115
10191.69
10992.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FIS/USDT
$ 0.258845 60705.64 156
10139.82
10304.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FITFI/USDT
$ 0.004116 77333.25 164
12331.04
14672.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FITFI/USDT
$ 0.007847 1318229.07 1
4605.02
9456.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FLM/USDT
$ 0.069139 205110.74 137
10849.20
11376.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLM/USDT
$ 0.089897 176903.64 91
15109.79
14565.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FLOKI/USDT
$ -7841150.34 7.60 1
10485.56
5524.38
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۲۱:۳۶
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.793976 9900473.91 200
22089.76
22508.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.448251 1899967.73 213
17257.64
19186.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLUX/USDT
$ 0.531084 1384941.37 181
13673.45
14552.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FLUX/USDT
$ 0.326183 1140740.48 220
14665.37
13861.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FODL/USDT
$ 0.005052 3323.79 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FODL/USDT
$ 0.005004 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FOR/USDT
$ 0.018402 62857.20 145
15359.00
18715.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FOR/USDT
$ 0.019991 73600.56 39
17061.14
15504.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.79 5379.16 18
3908.09
4463.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.54 17027.49 8
2209.15
1759.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FREE/USDT
$ -13000000.00 4390.31 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FREE/USDT
$ -3E07 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FRP/USDT
$ 5.04 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FRP/USDT
$ 0.089997 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FSN/USDT
$ 0.181201 197708.26 8
1049.06
1315.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FSN/USDT
$ 0.213994 11384.65 16
2415.33
2568.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FTM/USDT
$ 0.196424 1827117.98 268
130668.15
128716.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDT
$ 0.316890 1882439.34 230
148448.26
125057.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.99 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 0.660370 7.92 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/USDT
$ 8.55 2193949.70 183
15219.77
14425.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
FXS/USDT
$ 5.34 273539.92 257
13957.77
14670.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/USDT
$ 0.001995 12.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GALA/USDT
$ 0.003208 6.86 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GDX/USDT
$ 0.036502 2825.92 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GDX/USDT
$ 0.013000 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GFT/USDT
$ 0.155795 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GFT/USDT
$ 0.008305 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GHD/USDT
$ -2E06 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GHD/USDT
$ -2E06 0 32 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLF/USDT
$ 0.119996 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GLF/USDT
$ 0.100056 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLM/USDT
$ 0.197310 1545418.77 106
90081.46
123254.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLM/USDT
$ 0.242093 1160787.01 56
94311.60
110728.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GM/USDT
$ -2330000.00 30639.21 1
3.30
12.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GM/USDT
$ -3150000.00 57531.84 1
5.87
26.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GMD/USDT
$ 0.000114 3.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GMD/USDT
$ 0.003247 723.79 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.080045 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.283278 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GNO/USDT
$ 198.77 6317656.08 186
12837.68
12645.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GNO/USDT
$ 98.39 2350109.86 207
12889.21
13275.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNX/USDT
$ 0.000800 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GNX/USDT
$ 0.001487 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GODE/USDT
$ 0.003006 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GODE/USDT
$ 0.002470 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GODS/USDT
$ 0.391322 946491.27 1
9944.89
9755.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GODS/USDT
$ 0.178576 35564.89 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRIN/USDT
$ 0.049599 18675.24 1
2903.48
2863.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GRIN/USDT
$ 0.026315 37724.72 17
1391.43
2137.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.151732 5896965.63 196
22071.39
25500.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
GRT/USDT
$ 0.082167 2787972.27 256
23042.71
27205.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GST/USDT
$ 0.009605 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GST/USDT
$ 0.009600 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.833366 406678.43 221
14770.19
14973.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.18 788657.86 158
13388.15
13787.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HAHA/USDT
$ -4860000.00 7712.89 1
281.36
320.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HAHA/USDT
$ -4240000.00 7899.82 1
301.20
307.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HAO/USDT
$ 0.001508 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HAO/USDT
$ 0.001000 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HBAR/USDT
$ 0.048627 3013497.48 128
12700.22
22738.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.064598 5639604.36 121
13828.66
17965.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HBO/USDT
$ 0.001012 704.34 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HBO/USDT
$ 0.005340 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HEX/USDT
$ 0.015008 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HEX/USDT
$ 0.064996 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HMR/USDT
$ 0.004286 279357.44 1
202.73
347.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HMR/USDT
$ 0.003920 154530.97 1
1182.39
784.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HNT/USDT
$ 2.72 196733.20 13
3535.24
1751.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HNT/USDT
$ 1.46 179575.25 5
2644.69
1824.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HOP/USDT
$ 0.172089 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HOP/USDT
$ 0.172190 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001223 250439.40 122
4542.16
5449.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001713 414076.81 90
6691.35
6414.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HPB/USDT
$ 0.012103 38.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HPB/USDT
$ 0.018060 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HT/ETH
$ 2.76 403565.45 37
21302.40
20385.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HT/ETH
$ 2.29 191787.96 112
12822.18
19668.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HT/USDT
$ 2.75 1973583.80 206
478176.51
463617.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HT/BTC
$ 2.75 363065.65 38
20426.59
12678.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HT/USDT
$ 2.29 1319674.11 281
363025.97
432199.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HT/BTC
$ 2.29 186042.43 149
20353.43
11118.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HYHOT
HYHOT/USDT
$ 0.292891 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HYHOT
HYHOT/USDT
$ 0.294465 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HYHOT
HYHOT/BTC
$ 1.16 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
HYHOT
HYHOT/ETH
$ 1.58 0 359 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HYHOT
HYHOT/BTC
$ 0.832214 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HYHOT
HYHOT/ETH
$ 2.14 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
I7
I7/USDT
$ 0.016799 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.50 5956861.40 8
5663.61
1881.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.22 958734.80 8
1565.93
1234.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ID/USDT
$ 0.292191 575819.66 222
118170.77
123128.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ID/USDT
$ 0.178200 464761.32 218
107546.33
117228.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IJC/USDT
$ 0.000111 3045.57 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IJC/USDT
$ 0.000100 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ILV/USDT
$ 40.32 2227183.15 225
15870.69
18128.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ILV/USDT
$ 106.88 5811096.23 192
17877.78
16432.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
IMX/USDT
$ 0.550527 1029243.87 200
15008.94
14971.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/USDT
$ 1.41 1612617.69 114
17591.79
14000.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
IOTA/USDT
$ 0.317390 2889475.33 183
28824.79
39045.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
IOTA/USDT
$ 0.148583 890630.83 191
22026.23
28798.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IRIS/ETH
$ 0.029325 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IRIS/USDT
$ 0.017844 0 17 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IRIS/USDT
$ 0.033119 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
IRIS/ETH
$ 0.033132 189637.52 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ISHND/USDT
$ 0.007049 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ISHND/USDT
$ 0.007079 2181.59 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JAM/USDT
$ 0.000817 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
JAM/USDT
$ 0.000819 3590.53 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JASMY/USDT
$ 0.005625 2549159.45 183
14693.71
14872.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
JASMY/USDT
$ 0.003102 790872.25 236
14769.69
14818.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JST/USDT
$ 0.023969 1168568.31 245
12790.05
13667.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JST/USDT
$ 0.031404 1684373.06 175
14161.20
12942.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KAI/USDT
$ 0.004739 1056915.52 145
12446.23
15846.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAI/USDT
$ 0.004684 29741.99 80
12784.73
14287.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KIAN/USDT
$ 0.000257 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KIAN/USDT
$ 0.000258 2441.70 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KINE/USDT
$ 0.168294 72587.75 85
7905.00
10034.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KINE/USDT
$ 0.173195 68719.89 22
10168.32
9146.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KNC/USDT
$ 0.646562 1308179.96 226
15339.30
15178.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KNC/USDT
$ 0.736178 1678739.20 166
16470.06
14402.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KRD/USDT
$ 0.900504 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KRD/USDT
$ 0.899973 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KSM/USDT
$ 25.90 1053113.46 272
110533.77
126593.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KSM/BTC
$ 17.68 343599.47 168
140184.52
201529.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDT
$ 17.75 617208.07 322
117384.49
122159.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/ETH
$ 25.67 363375.91 41
201145.62
78080.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KSM/ETH
$ 17.69 241760.44 168
128537.22
110830.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/BTC
$ 26.04 570065.07 40
204175.29
73782.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KUNCI/USDT
$ 0.005542 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
KUNCI/USDT
$ 0.005545 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LAYER/USDT
$ 0.044506 12102.53 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LAYER/USDT
$ 0.044572 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LDO/USDT
$ 2.37 4573298.63 191
15968.01
15348.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LDO/USDT
$ 1.63 3662571.24 245
16211.06
18230.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 9.26 14838544.72 356
301209.15
301535.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 15.30 12935191.76 268
302539.52
291966.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LINK/ETH
$ 9.27 1494214.60 218
195048.50
203180.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/BTC
$ 9.24 732159.40 157
34994.16
12997.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/ETH
$ 15.34 1300442.11 82
217461.59
207468.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LINK/BTC
$ 15.34 675199.23 42
33674.11
12477.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LKN/USDT
$ 0.000159 428.99 1
15.11
8.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LKN/USDT
$ 0.000159 3343.20 1
15.11
8.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LON/USDT
$ 0.535520 18457.14 189
13724.70
13532.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LON/USDT
$ 0.611699 10379.67 127
13521.79
12817.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LOOKS/USDT
$ 0.105997 816760.70 1
530.80
863.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LOOKS/USDT
$ 0.055031 680379.57 1
68.51
8.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOOP/USDT
$ 0.179994 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LOOP/USDT
$ 0.051029 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LOVELY/USDT
$ -7E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LOVELY/USDT
$ -2E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LPT/USDT
$ 5.65 2772461.02 210
13003.09
14937.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LPT/USDT
$ 6.76 3731325.95 170
13181.79
15411.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LRC/USDT
$ 0.170150 717277.58 251
20616.21
24115.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LRC/USDT
$ 0.233500 1274643.91 149
23276.70
26754.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LSP/USDT
$ 0.000461 0 362 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LSP/USDT
$ 0.000461 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LTC/USDT
$ 71.07 5626215.13 210
370531.17
378332.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LTC/ETH
$ 70.76 1964213.97 95
208536.80
207641.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LTC/USDT
$ 64.02 2592554.68 359
389645.09
419992.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/BTC
$ 64.05 167731.67 218
88387.97
67352.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BTC
$ 70.72 557680.49 119
79081.70
70623.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LTC/ETH
$ 64.11 580105.43 239
222538.93
206755.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LUFFY/USDT
$ -700400.00 10635.06 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUFFY/USDT
$ -870000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.408501 437265.75 341
127779.29
128810.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDC
$ 2.50 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.08 558405.33 189
96613.97
127322.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDC
$ 2.50 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNC/USDC
$ 0.000999 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
LUNC/USDC
$ -1E05 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LYO/USDT
$ 0.596534 0 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LYO/USDT
$ 0.596182 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MAKI/USDT
$ 0.003200 14.24 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MAKI/USDT
$ 0.000267 12426.52 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MANA/USDT
$ 0.298079 1443741.12 273
25484.87
25082.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/USDT
$ 0.460923 4675385.61 214
23358.97
26081.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MASK/USDT
$ 2.64 8124333.27 220
6130.01
6442.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDT
$ 3.90 52766944.86 182
6536.64
6489.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MATIC/USDT
$ 0.565216 2189962.88 244
13591.22
23771.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.793876 2563441.19 196
11598.40
20767.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MBOX/USDT
$ 0.286672 2379447.07 118
11457.68
12164.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MBOX/USDT
$ 0.209402 361701.14 152
13041.69
11346.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.041223 1250793.62 82
3985.54
8274.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.043399 1507267.68 21
8424.74
8022.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MEL/USDT
$ 0.001086 7794.33 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MEL/USDT
$ 0.001088 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
METIS/USDT
$ 22.93 190801.54 147
22847.05
33637.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
METIS/USDT
$ 12.46 1134954.27 169
16734.10
17046.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MKR/USDT
$ 1419.24 2155760.31 227
28352.73
30695.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MKR/USDT
$ 1458.93 3336681.98 147
29396.43
31222.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MKR/ETH
$ 1465.76 535409.78 57
205247.57
239107.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MKR/ETH
$ 1417.64 253704.01 119
179415.46
258387.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MLN/USDT
$ 15.85 1120978.56 1
9241.90
9561.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MLN/USDT
$ 14.98 18749.81 120
7562.29
8313.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MONI/USDT
$ 0.018137 5583.89 17
4605.43
4735.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MONI/USDT
$ 0.008069 6509.92 56
3935.83
4666.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
مانرک توکن
مانرک توکن
Monarch Token
MT/USDT
$ 0.000119 887.54 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
مانرک توکن
مانرک توکن
Monarch Token
MT/USDT
$ 0.000296 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MURA/USDT
$ 6.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MURA/USDT
$ 6.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MXC/USDT
$ 0.006004 633227.99 112
117457.00
11.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MXC/USDT
$ 0.005844 1107771.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
MYRIA/USDT
$ 0.001838 48121.47 218
95800.64
94332.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MYRIA/USDT
$ 0.009115 54882.55 220
95869.06
78857.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.02 4422940.26 182
12067.03
27524.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.21 9312117.83 172
31457.81
27912.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
NEO/USDT
$ 7.00 1791480.01 111
7722.49
7680.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEO/USDT
$ 11.26 20688591.22 5
1671.57
1370.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
NEO/BTC
$ 6.95 11852.30 57
15685.63
16621.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEO/BTC
$ 10.85 75449.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
NEST/USDT
$ 0.003503 30231855.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
NEST/USDT
$ 0.003978 17105207.18 90
3600.15
3231.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEXO/USDT
$ 0.801376 13016022.73 34
3155.99
7347.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
NEXO/USDT
$ 0.556912 211421.70 97
9209.97
10474.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NUMI/USDT
$ 0.071998 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
NUMI/USDT
$ 0.068738 76.92 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NYM/USDT
$ 0.106760 26247.61 129
13635.40
13881.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NYM/USDT
$ 0.151495 634946.97 127
7193.98
17361.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
O3/USDT
$ 0.041199 19999.49 4
3035.97
3741.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
O3/USDT
$ 0.030017 29080.66 9
2764.66
2694.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCEAN/USDT
$ 0.534584 2464500.81 189
23059.29
31472.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OCEAN/USDT
$ 0.286760 2105610.44 244
26927.80
30353.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCT/USDT
$ 0.281536 22815.88 2
8595.59
8642.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OCT/USDT
$ 0.093810 70783.58 86
7082.14
6716.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OGN/USDT
$ 0.109661 2223221.93 170
15943.09
16913.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OGN/USDT
$ 0.132396 3695847.91 108
17003.65
20798.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OKT/USDT
$ 11.43 210946.93 48
3038.50
2996.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OKT/USDT
$ 13.86 119603.03 34
3143.37
3066.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OLT/USDT
$ 0.003125 235896.49 1
1470.43
9788.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OLT/USDT
$ 0.005390 41089.94 1
8790.38
8703.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OMG/BTC
$ 0.676538 709023.62 45
60509.38
50404.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OMG/BTC
$ 0.458329 102160.36 20
11235.37
10240.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/USDT
$ 0.459057 601312.41 215
128421.41
127777.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 0.673280 2137905.75 149
127463.86
124889.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OMNIA/USDT
$ 0.004000 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OMNIA/USDT
$ 0.002343 3581.09 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/USDT
$ 0.014570 1719199.13 92
6878.24
6760.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ONE/USDT
$ 0.009395 1090497.52 139
6191.81
6625.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONG/BTC
$ 0.390741 294316.59 59
32689.50
41010.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ONG/ETH
$ 0.388800 491739.14 173
198527.85
205615.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ONG/USDT
$ 0.389958 629045.98 193
21587.27
27535.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ONG/USDT
$ 0.252447 367713.58 240
24733.06
27038.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONG/BTC
$ 0.250947 263038.02 89
27503.07
30236.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONG/ETH
$ 0.253656 255800.38 170
195215.28
165676.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONT/USDT
$ 0.228493 346227.54 159
30916.00
30725.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ONT/BTC
$ 0.171277 156274.78 48
11013.79
3300.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONT/BTC
$ 0.229384 268751.76 7
5866.08
9024.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ONT/USDT
$ 0.171996 305382.43 201
28365.63
28809.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OOGI/USDT
$ -2560000.00 1867.98 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OOGI/USDT
$ -2190000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
OP/USDT
$ 1.25 6515537.49 294
28711.19
28581.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OP/USDT
$ 1.75 7843223.65 229
28565.99
29488.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ORBS/USDT
$ 0.048827 2520.43 76
3414.46
4773.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ORBS/USDT
$ 0.045949 421467.75 29
4953.39
5121.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ORN/USDT
$ 0.764377 3161941.98 172
12758.63
13889.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ORN/USDT
$ 0.498479 931219.95 206
12747.44
12832.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PBR/USDT
$ 0.053801 9866.45 85
4542.96
3598.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PBR/USDT
$ 0.023915 13939.43 28
4360.93
4926.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEN/USDT
$ 0.089987 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PEOPLE/USDT
$ 0.013728 1473144.12 114
15682.36
15102.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PEOPLE/USDT
$ 0.009441 831221.68 173
15106.56
16790.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPE/USDT
$ -1370000.00 10158737.91 119
21817.95
24892.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PEPE/USDT
$ -7E07 4186887.53 215
24795.90
26117.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PHA/USDT
$ 0.094171 681730.63 151
10771.63
10134.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PHA/ETH
$ 0.094430 67997.96 50
8974.69
6616.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PHA/BTC
$ 0.094292 151326.09 44
4526.09
7951.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PHA/BTC
$ 0.110337 316836.93 5
1036.05
3146.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PHA/USDT
$ 0.110362 2870574.68 62
11056.90
10688.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PHA/ETH
$ 0.110455 304097.90 4
10897.51
9291.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PIE/USDT
$ 0.001134 0 443 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PIE/USDT
$ 0.001132 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PIGGY/USDT
$ 0.000346 3456.36 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PIGGY/USDT
$ 0.000200 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PIPI/USDT
$ 0.002600 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PIPI/USDT
$ 0.000627 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLA/USDT
$ 0.162291 662348.97 200
21738.03
25158.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLA/USDT
$ 0.212594 501396.57 122
18791.54
24615.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PLC/USDT
$ 0.085047 1627.99 25
5967.25
2.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLC/USDT
$ 0.074109 34.39 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.016609 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.057398 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
POND/USDT
$ 0.008320 403970.43 93
13469.86
15845.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POND/USDT
$ 0.011960 6760686.55 1
5790.47
6492.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
POSI/USDT
$ 0.017899 7536.01 1
2297.82
2529.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
POSI/USDT
$ 0.026615 5230.32 17
2688.53
1118.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PRDS/USDT
$ 0.000206 3443.06 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PRDS/USDT
$ 0.000175 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PWAR/USDT
$ 0.003119 5307.85 102
19677.65
21573.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
PWAR/USDT
$ 0.001537 3744.66 185
19611.14
20510.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QNT/USDT
$ 88.85 1858292.92 184
53228.12
22733.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QNT/USDT
$ 100.90 2056899.13 123
43836.48
30840.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
QTUM/USDT
$ 2.27 1770166.38 192
15059.82
17121.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/ETH
$ 2.28 92892.57 158
151860.91
142481.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QTUM/BTC
$ 3.12 429852.12 2
9101.63
9356.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
QTUM/USDT
$ 3.09 5200788.28 43
12711.71
16608.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
QTUM/ETH
$ 3.06 264188.06 20
103020.75
90843.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
QTUM/BTC
$ 2.27 122097.56 94
16836.61
13789.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RACA/USDT
$ 0.000177 8732.20 124
4522.18
4640.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
RACA/USDT
$ 0.000178 1283824.49 131
5660.93
3298.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RADR/USDT
$ -610000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
RADR/USDT
$ -590300.00 701.71 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
REFI/USDT
$ 0.000379 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
REFI/USDT
$ 0.000382 3680.77 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.042624 224688.77 80
5243.30
7981.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.067398 370786.74 56
5987.41
12494.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 2.36 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 1.00 0 127 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 0.699979 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 1.99 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
RFD/USDT
$ -3900000.00 7570.45 4
423.05
307.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RFD/USDT
$ -3840000.00 7040.85 2
733.96
758.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.001814 17402.36 169
26465.58
25824.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.002931 30793.87 152
34171.62
24758.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
RVN/USDT
$ 0.014502 550379.14 346
109307.28
108756.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/USDT
$ 0.020310 27569873.74 111
103502.04
111972.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
RYOSHI/USDT
$ -5503079432.00 1858.80 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RYOSHI/USDT
$ -6199813578.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.439985 3688688.12 44
15848.99
12650.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.303310 2102254.51 264
15895.68
16452.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SATS/USDT
$ -34000000.00 72.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SEI/USDT
$ 0.292523 2468463.26 155
32590.16
40347.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SEI/USDT
$ 0.104676 1078521.20 218
41388.99
39081.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIBIC/USDT
$ -4E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SHINJA/USDT
$ -550300.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHINJA/USDT
$ -249600.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SHINO/USDT
$ -6540000.00 17627.60 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHINO/USDT
$ -6500000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SKL/USDT
$ 0.021350 2822445.79 233
13704.56
13708.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SKL/USDT
$ 0.042148 5467155.29 51
13645.09
13888.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SLP/USDT
$ 0.001434 1649173.94 31
3033.91
1094.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SLP/USDT
$ 0.002704 3832985.74 10
2731.49
2503.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SNM/USDT
$ 0.005000 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SNM/USDT
$ 0.010906 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNX/USDT
$ 2.08 1485163.19 143
10436.60
11242.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNX/USDT
$ 3.58 2349824.92 88
10213.22
10242.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SOFI/USDT
$ 0.023413 205770.73 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOFI/USDT
$ 0.019399 273286.16 1
349.54
1026.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SOL/USDT
$ 59.30 4148807.76 344
88854.44
61729.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SOL/USDT
$ 28.56 1552890.60 349
50480.61
42265.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SPELL/USDT
$ 0.000435 542432.96 160
3880.96
5792.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SPELL/USDT
$ 0.000599 372056.60 84
5593.36
5052.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SRM/USDT
$ 0.025327 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SRM/USDT
$ 0.089992 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SSGTX/USDT
$ 0.001298 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SSGTX/USDT
$ 0.000644 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SSV/USDT
$ 12.35 4372.01 244
37145.30
40516.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SSV/USDT
$ 27.15 4751.56 178
37827.49
35143.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
STAR/USDT
$ 0.000246 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
STAR/USDT
$ 0.000690 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STC/USDT
$ 0.124970 69649.18 3
5175.97
5100.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STC/USDT
$ 0.487485 25673.35 142
17105.93
17432.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
STI/USDT
$ 0.000212 10700.44 3
3016.59
2873.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
STI/USDT
$ 0.000195 7992.17 15
617.14
347.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STPT/USDT
$ 0.065670 99707.63 168
19058.33
19221.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
STPT/USDT
$ 0.060579 74364.00 213
19109.27
19209.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STRM/USDT
$ 0.002308 4331.79 1
3.28
2.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STRM/USDT
$ 0.003266 997.54 1
2.78
1.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SUI/USDT
$ 0.397422 3025367.27 233
29344.35
40814.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUI/USDT
$ 0.637281 533895.15 180
36324.25
38662.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.006151 259.21 16
1339.80
2837.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.006128 88.86 5
6633.98
2856.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SUSHI/USDT
$ 0.569419 2544121.24 299
125751.21
125997.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUSHI/USDT
$ 1.36 5505858.72 171
91781.95
124594.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SX/USDT
$ 0.331884 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SX/USDT
$ 0.331775 12660.10 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SXP/USDT
$ 0.361653 939259.38 136
17088.56
16300.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
SXP/USDT
$ 0.273755 672277.43 182
16715.41
16964.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TBCC/USDT
$ 0.034188 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TBCC/USDT
$ 0.027059 3571.96 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TKING/USDT
$ -5E07 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TKING/USDT
$ -5E07 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.254571 132045.48 170
19477.66
19890.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.207672 251082.11 241
20005.61
19208.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.009935 693134.36 164
11868.65
10683.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015563 1444612.40 113
11424.44
11674.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TMG/USDT
$ 2.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TMG/USDT
$ 2.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TNC/USDT
$ 0.000389 959.64 1
221.45
34.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TNC/USDT
$ 0.000247 628.87 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 69.37 1483824.24 153
12719.39
13059.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 77.02 1717885.44 80
12383.02
12791.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TRIBE/USDT
$ 0.275692 103157.83 47 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TRIBE/USDT
$ 0.249940 27281.78 38
11157.32
12530.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترن کوین
ترن کوین
Terran Coin
TRR/USDT
$ 0.021699 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TRX/ETH
$ 0.102752 867270.97 125
17614.64
10805.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TRX/BTC
$ 0.413970 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TRX/USDT
$ 0.091032 649860.89 450
335391.14
319339.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/ETH
$ 0.091154 534985.37 206
18120.35
11295.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.102843 1333007.50 335
340752.17
321570.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
TRX/BTC
$ 0.083848 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TWIN/USDT
$ 0.068491 52.05 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TWIN/USDT
$ 0.068620 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UCAP/USDT
$ 0.005960 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UCAP/USDT
$ 0.005963 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UDO/USDT
$ 0.003600 36636.81 1
13.76
35.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UDO/USDT
$ 0.002902 25284.66 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UMA/USDT
$ 1.35 350411.75 217
16125.60
16320.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UMA/ETH
$ 1.36 350458.90 157
127853.95
201136.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UMA/ETH
$ 1.93 892311.83 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UMA/USDT
$ 1.80 798163.00 76
16759.63
18177.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UMI/USDT
$ 0.001380 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UMI/USDT
$ 0.001520 4.05 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 6.24 455337.16 367
32671.37
31311.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 9.95 640427.68 237
25642.72
25860.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UNI/USDT
$ 6.02 1993012.06 166
125019.98
124868.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UNI/USDT
$ 4.10 749464.72 290
127331.30
131332.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNIBOT/USDT
$ 60.10 273948.18 139
28452.54
27054.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UNIBOT/USDT
$ 62.49 2361491.29 182
30142.67
27779.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNW/USDT
$ 0.001141 0 1
7.49
0.112546
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UNW/USDT
$ 0.000778 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UPR/USDT
$ 0.000510 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UPR/USDT
$ 0.000510 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UQC/ETH
$ 9.56 113074.65 1
238.06
754.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
UQC/ETH
$ 3.29 21609.08 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USDC/USDT
$ 0.999670 743343.85 102
21986.40
7940.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
USDC/USDT
$ 1.00 58304.54 155
21834.29
6830.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USDD/USDT
$ 1.01 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
USDD/USDT
$ 1.01 0 96
38883.08
10909.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USDP/USDT
$ 0.999270 733878.80 298
79972.60
93591.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
USDP/USDT
$ 0.999459 292701.92 359
94462.69
95190.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USTC/USDT
$ 0.011240 857647.45 111
13260.56
13035.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USTC/USDT
$ 0.052170 1876825.28 113
15181.04
14930.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
VBG/USDT
$ 0.140080 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VBG/USDT
$ 0.139998 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
VERA/USDT
$ 0.010357 108395.64 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VERA/USDT
$ 0.010355 74879.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
VET/USDT
$ 0.016889 1547751.99 199
21375.08
23321.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VET/USDT
$ 0.023349 2801507.14 153
22075.43
22009.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
VRA/USDT
$ 0.007957 44108.34 31
11691.30
11081.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
VRA/USDT
$ 0.004922 24954.35 96
11216.46
19272.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WIFI/USDT
$ 0.034073 581796.82 84
47879.20
49060.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WIFI/USDT
$ 0.072507 29290.75 1
58012.14
72537.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -639200.00 676007.86 188
19308.06
22968.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -776900.00 4844539.52 129
21385.45
26697.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
WLD/USDT
$ 1.62 11519102.33 294
172896.56
196721.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WLD/USDT
$ 2.40 16583741.77 210
190639.01
185633.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
WNXM/USDT
$ 40.84 3221462.37 256
2822489.87
2859862.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
WNXM/USDT
$ 31.21 496106.81 311
1929311.12
1954857.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJAK/USDT
$ 0.000112 2077509.06 134
9661.90
11756.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJAK/USDT
$ 0.000262 276638.59 45
6859.46
8845.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
WSM/USDT
$ 0.029982 4231961.96 226
29674.23
30175.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WSM/USDT
$ 0.023381 88482.12 155
28909.54
30036.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
WTN/USDT
$ 0.000800 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WTN/USDT
$ 0.000400 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
XCH/USDT
$ 22.49 563982.87 122
11403.76
9724.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XCH/USDT
$ 26.99 944142.17 36
11608.47
10278.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
XCN/USDT
$ 0.000731 41744.53 131
9254.88
11203.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XCN/USDT
$ 0.001103 46554.57 74
12215.30
12317.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
XEC/USDT
$ -267500.00 1458589.44 142
3044.87
4809.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XEC/USDT
$ -302400.00 1156604.36 76
5170.13
5327.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
XEM/USDT
$ 0.026915 203613.59 9
2753.53
3026.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XEM/USDT
$ 0.038199 877973.56 4
6784.16
5814.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
XLM/USDT
$ 0.109503 6909447.69 342
191715.45
192390.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/USDT
$ 0.117209 22747385.77 202
189675.61
191771.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
XMR/USDT
$ 157.21 3215267.82 203
53482.81
25620.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/USDT
$ 168.59 4195633.11 161
43899.03
20138.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.602148 345591.81 68
94990.23
7099.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.605980 1680624.24 121
222483.82
71378.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.514353 479416.92 320
217430.59
72008.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.515177 64120.80 239
96090.92
7426.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.604152 2078529.76 265
141006.46
23632.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.602288 1557946.76 83
67054.13
53821.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.514698 1236869.86 353
143108.26
22822.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.513830 352113.82 214
79247.49
73969.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.657368 2986597.06 143
22067.17
23956.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.870974 5276804.50 131
23787.93
24250.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
XYM/USDT
$ 0.019011 37506.88 12
1337.91
1756.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XYM/USDT
$ 0.028499 173255.41 1
1567.99
1742.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
YFDAI/USDT
$ 77.83 3268.90 84
20547.26
21933.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YFDAI/USDT
$ 109.44 3283.22 41
22527.73
22302.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
YFI/USDT
$ 8520.55 139409707.20 180
61998.26
64488.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
YFI/USDT
$ 5219.26 4310966.06 303
63172.36
60550.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.230197 2372082.34 121
9573.80
10360.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.363646 90523233.27 1
9336.80
6384.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ZEC/USDT
$ 44.76 0 87
19640.34
20806.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEC/USDT
$ 43.61 0 92
35694.35
23968.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ZEFU/USDT
$ 0.008800 1.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۱۲:۴۱
ZEFU/USDT
$ 0.009005 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEN/USDT
$ 11.17 1138536.29 176
20660.26
23058.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ZEN/USDT
$ 8.16 766202.15 250
21928.97
22474.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZIL/USDT
$ 0.017110 293986.32 20
2421.89
1444.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZIL/USDT
$ 0.023199 1107602.54 8
2447.24
2289.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ZRX/USDT
$ 0.218822 4584571.90 129
10133.40
13012.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZRX/USDT
$ 0.415188 21019641.10 68
10882.24
11712.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ZYN/USDT
$ 0.093997 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ZYN/USDT
$ 0.171095 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZZC/USDT
$ -7E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۲۸
ZZC/USDT
$ -25000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷

مشخصات Bibox

توضیحات

نظرات Bibox