خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29855.37
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۳۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1630.71
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۳۲
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.517063
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۳۲
EOS ایاس
EOS
قیمت دلاری
0.552102
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۳۲

قیمت ارزهای دیجیتال در وایت بیت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.260556 78615.55 520
113742.78
202362.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.370210 7782661.24 405
206432.10
140131.40
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AAVE/USDT
$ 75.40 653939.82 499
56746.30
63597.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 91.26 225374.05 482
192877.06
292622.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.020260 2968.00 35
171.43
133.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013512 4391.38 116
30.63
421.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/TRY
$ 0.565925 243950.59 312
6732.75
7105.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/USDT
$ 0.562522 1103783.17 441
358103.07
299678.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/TRY
$ 0.253891 43788.23 365
7238.11
7191.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.259154 44824.34 510
348529.46
326729.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.257865 1920150.88 528
1288299.37
1542229.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/EUR
$ 0.259204 37727.54 469
97533.78
98586.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/EUR
$ 0.558228 591888.93 394
149520.54
76825.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/USDT
$ 0.559453 47267303.61 483
1484087.92
1024480.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/USDC
$ 0.559567 271643.44 388
72920.84
49767.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/USDC
$ 0.258135 124766.13 347
60888.38
125800.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADX/USDT
$ 0.137775 57874.10 228
13668.24
7336.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADX/USDT
$ 0.167801 293505.37 153
5774.92
46038.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AGLD/USDT
$ 0.943106 357466.76 366
38935.71
25318.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AGLD/USDT
$ 0.695580 1274762.04 422
67106.00
118618.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGRS/BTC
$ 0.830344 1919.77 27 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۹:۰۲
AKRO/USDT
$ 0.005723 82906.13 297
79606.34
39589.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKRO/USDT
$ 0.006830 542625.16 302
38526.21
37373.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ALGO/USDT
$ 0.092751 128579.40 405
135105.61
183392.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/USDT
$ 0.186001 2550741.10 280
40906.46
119421.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.16 43076.22 213
43854.02
74285.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.726698 81022.54 436
47117.24
78994.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPACA/USDT
$ 0.183101 38542.19 112
424.74
384.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ALPACA/USDT
$ 0.165891 53673.49 199
467.54
1105.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMB/BTC
$ 0.008080 22684.22 1
23.40
49.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AMB/BTC
$ 0.008456 18821.22 8
14.91
15.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMP/USDT
$ 0.003944 100059.50 129
778.87
632.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AMP/USDT
$ 0.001447 38496.97 173
10361.95
19508.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.020692 50101.98 306
35678.07
165551.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.026187 185417.50 284
18888.12
27610.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ANT/USDT
$ 5.68 396610.59 316
36572.72
28991.27
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ANT/USDT
$ 4.84 434091.09 362
58970.47
113479.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDT
$ 1.67 5102635.32 312
107939.77
324943.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
APE/USDT
$ 1.12 993359.61 285
114338.07
214140.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
API3/USDT
$ 1.49 351139.09 247
7136.97
29178.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
API3/USDT
$ 1.07 79447.47 278
45414.97
164943.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/USDT
$ 7.78 2783617.18 340
657185.70
628977.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
APT/TRY
$ 5.89 105753.42 241
2649.00
2002.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/USDT
$ 5.98 1936921.62 315
2514710.98
2107305.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/TRY
$ 7.84 148722.04 262
3151.35
2812.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AR/USDT
$ 4.12 88764.46 380
95294.69
80455.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AR/USDT
$ 7.80 156456.07 331
27778.88
120728.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ARB/USDT
$ 0.825151 429043.03 451
187253.23
175206.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 1.09 902725.60 256
192145.46
171177.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ARPA/USDT
$ 0.041796 15090.27 369
103486.21
111514.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARPA/USDT
$ 0.049876 28003.50 345
100062.27
174966.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ASTR/USDT
$ 0.040982 99544.19 371
43108.42
60038.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTR/USDT
$ 0.073474 339349.95 377
39126.61
65133.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.97 5324451.93 427
773323.91
580357.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.58 7104599.72 441
341165.26
389029.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUDIO/USDT
$ 0.141277 11099.59 252
42089.66
10275.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUDIO/USDT
$ 0.206201 72188.20 148
2646.83
1772.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AVAX/TRY
$ 35.47 170412.31 314
6961.60
10718.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AVAX/TRY
$ 9.71 132149.25 363
7504.14
10765.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 9.84 6595109.78 469
220786.49
377899.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 35.44 20021278.17 455
1126937.65
1865954.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AXEL/BTC
$ 0.170479 2546.71 21
117.56
11.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AXS/USDT
$ 7.22 6870136.69 313
81314.93
87091.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AXS/USDT
$ 4.40 956139.48 387
113388.53
136749.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BADGER/USDT
$ 2.24 33163.77 297
45741.04
16846.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BADGER/USDT
$ 3.96 160377.15 260
40916.00
47095.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BAL/USDT
$ 3.06 27452.28 344
31680.96
121672.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/USDT
$ 4.01 40066.81 355
13388.29
128894.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 47569.59 84
90.57
1012.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.54 52412.28 20
75.56
140.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.234601 20665.99 228
7014.70
3249.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BCH/UAH
$ 267.62 111142.15 421
38066.45
42448.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/UAH
$ 261.97 130481.46 358
35892.69
31809.40
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BCH/USDT
$ 233.96 4528091.28 342
307447.17
490962.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BCH/USDT
$ 242.24 1956873.85 338
764542.55
1113548.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 233.68 161054.28 341
108345.88
178742.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BCH/BTC
$ 242.43 196966.95 449
319565.05
447084.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BICO/USDT
$ 0.327002 80733.25 257
34887.24
29254.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BICO/USDT
$ 0.209615 10102.98 184
4953.12
1944.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLUR/USDT
$ 0.480903 910579.30 342
266279.19
169401.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BLUR/USDT
$ 0.183801 131499.96 286
12116.87
16504.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.288402 1400662.20 286
26417.96
72327.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.186802 553172.84 272
61108.44
96260.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/USDT
$ 0.551502 32128.90 412
57115.95
154354.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/USDT
$ 0.724704 75571.06 297
19176.14
23284.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BSPT/USDT
$ 0.001009 117466.29 4
9.68
3.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/PLN
$ 42505.90 1553934.65 446
93464.00
86976.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/TRY
$ 29367.06 86269.17 385
9168.51
10322.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/KZT
$ 30762.03 233339.19 448
28469.93
33919.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/PLN
$ 30246.71 268339.34 479
104882.66
50277.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/GBP
$ 30325.03 151172.69 465
24315.90
19311.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/GEL
$ 43032.34 167546.51 327
9273.08
13260.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/GBP
$ 43024.38 139254.15 375
18470.80
23862.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/TUSD
$ 42325.62 214476.45 442
37026.82
49767.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/UAH
$ 47359.11 1745633.51 419
83775.39
96492.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/GEL
$ 29696.65 113279.67 353
5575.19
6588.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/KZT
$ 43341.86 273738.85 398
26438.64
35419.42
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/USDT
$ 29855.37 161909181.74 645
23884859.05
29474166.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/TRY
$ 42666.14 152289.02 360
9059.23
11392.42
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/EUR
$ 42263.88 4871207.55 428
480070.47
451555.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/USDC
$ 42313.45 414468.20 508
624067.13
141257.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTC/EUR
$ 30024.85 805191.24 584
432273.37
639223.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 29885.51 817749.21 578
144021.68
259141.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/TUSD
$ 29871.59 579022.56 482
43728.08
42692.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/UAH
$ 32992.23 600977.92 478
90802.67
125238.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 42296.46 1193295993.24 654
45051149.06
28401850.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTCZ/BTC
$ 0.000152 59124.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTCZ/BTC
$ -597000.00 17497.80 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTT/USDT
$ -1500000.00 1474029.13 83
13591.28
8141.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BTT/USDT
$ -38000000.00 8981.65 322
3413.19
12181.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.212291 54020.64 197
5040.86
2502.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
C98/USDT
$ 0.145410 35345.59 306
42083.35
45250.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/USDT
$ 1.11 157404.00 285
43489.24
72634.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/USDT
$ 2.36 250984.99 341
52108.87
97260.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CELO/USDT
$ 0.564903 191490.95 250
44987.30
44624.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CELO/USDT
$ 0.426433 38542.92 390
63567.23
92419.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHR/USDT
$ 0.149320 143059.66 291
20903.46
39690.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CHR/USDT
$ 0.091758 13827.87 443
85932.21
133424.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/USDT
$ 0.059664 76316.32 413
82889.56
147518.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/USDT
$ 0.083865 1312824.83 370
76322.05
97401.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CLV/USDT
$ 0.048500 16177.65 173
961.45
416.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CLV/USDT
$ 0.031717 62976.78 175
247.17
834.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.89 191556.97 164
3684.21
66363.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.20 488543.52 57
25337.91
2596.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.681304 1613096.43 317
53899.83
209807.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.437039 378766.42 391
31144.27
223022.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/USDT
$ 0.130171 27395.28 278
32768.92
58639.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/USDT
$ 0.160201 126845.52 231
26036.33
45296.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CVC/USDT
$ 0.087148 134727.53 230
2881.21
3332.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVC/USDT
$ 0.108301 10304.40 81
320.98
456.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.344802 205048.24 115
943.02
602.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.305367 55452.81 201
1251.76
1562.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYCE/USDT
$ 0.722195 1152801.27 442
41051.57
20826.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYCE/USDT
$ 0.768305 1287799.78 417
49480.67
8850.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DAI/USDT
$ 1.00 76518.44 290
237027.48
98816.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DAI/USDT
$ 1.00 49890.17 428
386584.54
24367.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 32.55 449390.88 40
16514.61
25495.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.79 65055.88 210
16571.49
65.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DATA/USDT
$ 0.024754 19931.35 192
479.28
1012.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DATA/USDT
$ 0.030580 74241.97 221
9844.57
5915.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.039200 139270.83 231
6000.56
8146.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.033218 20540.41 199
721.13
1860.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.148301 376065.16 236
16975.02
21491.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.097453 47030.73 259
1898.09
2941.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.059877 56646.99 341
4472.08
4280.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.098251 98392978.47 489
3283269.23
2020876.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060766 2198679.62 595
4052046.45
2629624.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.098142 682441.59 300
180016.35
116609.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.099357 118558.78 288
3426.22
4317.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.060892 312698.44 310
616590.77
386163.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 3.86 473892.48 358
220550.72
347186.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 6.71 11396379.03 421
920728.05
673728.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DYDX/USDT
$ 2.85 244150.79 265
107704.39
141714.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DYDX/USDT
$ 1.94 86146.32 311
51001.15
145498.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EAI/USDT
$ 0.001130 107.33 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۰۲
EGLD/USDT
$ 25.82 237261.35 409
8340.01
12273.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGLD/USDT
$ 63.38 798980.25 385
25334.90
19927.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ELAN/USDT
$ 2.30 99466.42 74
411.78
60.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ELAN/USDT
$ 2.26 141821.79 48
5532.18
116.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.212216 3733.31 207
1299.15
1763.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.321356 31722.12 203
4166.87
1788.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ENS/USDT
$ 7.06 6770.15 258
12071.59
4107.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENS/USDT
$ 8.89 411114.81 262
8378.86
5637.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EOS/USDT
$ 0.779105 6307363.73 419
184922.61
348087.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EOS/USDT
$ 0.552102 8124468.24 430
996754.46
1067497.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 15.50 7351613.47 499
3364597.68
3683360.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/UAH
$ 22.76 122929.45 291
13197.66
12792.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETC/UAH
$ 17.12 207597.19 479
89046.60
82097.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 20.11 19950588.28 451
300777.07
448495.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETC/BTC
$ 15.51 519887.25 382
1430913.94
1291887.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 20.13 516803.32 325
52632.55
100212.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/USDT
$ 2245.62 561429046.20 521
25773216.45
26667405.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/EUR
$ 2241.65 1030536.64 483
364195.47
289065.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/TUSD
$ 1631.39 411973.55 454
38086.78
44348.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/PLN
$ 2250.30 276586.24 478
89436.06
75790.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/KZT
$ 2299.52 227649.85 425
30907.93
46134.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/BTC
$ 1630.00 26277207.60 430
12820740.55
13737576.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/PLN
$ 1651.49 175218.61 492
143748.49
68635.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/GBP
$ 1657.91 271171.22 455
54476.06
32713.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/EUR
$ 1639.99 410958.12 496
434057.53
451750.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/GBP
$ 2293.24 166470.84 395
22565.06
37752.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/UAH
$ 2517.78 557266.12 447
43293.52
64798.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/USDC
$ 2250.38 305233.40 456
110559.63
375960.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/TUSD
$ 2245.97 201067.77 419
30026.81
43283.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/TRY
$ 2264.84 124534.93 375
11943.96
16196.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/USDT
$ 1630.71 51076836.16 498
22195984.87
31783106.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BTC
$ 2247.53 377727884.02 397
9225014.96
8307631.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/KZT
$ 1678.94 199039.97 467
37141.65
47525.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/TRY
$ 1605.94 103529.96 408
15442.69
17523.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 1632.94 450545.06 498
97321.82
229795.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/UAH
$ 1804.02 354569.63 477
63755.11
86911.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHDYDX/USDT
$ 2.38 132579.83 361
210336.43
249957.82
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 2.68 297880.31 318
26272.13
37875.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETHW/USDT
$ 1.25 171351.30 217
2415.35
1637.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EURT/USDT
$ 1.06 20388.51 267
291368.96
277732.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EURT/USDT
$ 1.07 19129.32 266
253265.67
172151.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FET/USDT
$ 0.492903 11357.86 215
4443.22
4036.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FET/USDT
$ 0.225924 54125.13 231
1638.81
2973.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.73 1682041.77 354
79249.28
111550.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.37 180315.27 335
40902.78
61454.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIS/USDT
$ 0.357002 53415.18 195
2472.00
2855.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FIS/USDT
$ 0.260342 48941.16 196
3646.62
6697.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -376900.00 511098.50 279
8108.37
8423.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FLOKI/USDT
$ -261600.00 411287.69 272
5773.29
7679.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.447545 57511.64 381
133118.97
70778.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.771405 200339.31 344
57965.23
134793.92
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FOR/USDT
$ 0.020170 29098.38 301
42524.24
8833.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FOR/USDT
$ 0.018310 41211.72 306
34586.42
28618.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRONT/USDT
$ 0.339554 6391.77 125
99.78
1682.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FRONT/USDT
$ 0.275568 35370.95 274
2884.16
1569.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDT
$ 0.197708 23106.76 199
9674.68
14217.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDT
$ 0.369802 80022.66 249
6899.27
7421.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FXS/USDT
$ 8.94 754731.46 319
70205.34
80131.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FXS/USDT
$ 5.35 14629.70 307
15870.87
42877.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.53 78157.91 278
38338.85
61151.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 26592.99 279
29848.85
57700.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/USDT
$ 0.031128 1026275.37 341
144496.54
158827.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
GALA/USDT
$ 0.013548 49214.76 288
49447.74
64828.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLM/USDT
$ 0.242701 348147.54 227
11453.17
16415.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
GLM/USDT
$ 0.197908 28789.44 273
19545.89
21309.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLMR/USDT
$ 0.176597 19141.77 196
9840.29
16803.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLMR/USDT
$ 0.314702 158000.79 316
3377.68
45266.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.151583 22206.67 297
38447.40
45123.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.273202 10352.90 281
63232.72
44376.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
GRT/USDT
$ 0.161401 437659.92 210
17004.08
5983.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
GRT/USDT
$ 0.082245 203443.43 367
39064.90
30493.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GULF/USDT
$ 0.060477 38602.16 17
10.31
72.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
GULF/USDT
$ 0.060976 43498.78 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.048572 183254.91 392
149402.87
186711.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.071505 87705.29 277
14790.39
53703.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
HDN/USDT
$ 0.111743 19759.59 127
111.79
570.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
HDN/USDT
$ 0.085417 11304.76 132
366.24
555.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HIFI/USDT
$ 0.737304 400891.56 303
21116.60
14630.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
HIFI/USDT
$ 0.509379 14535.44 355
27183.88
83160.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HZM/USDT
$ 0.000977 7444.52 137
591.42
1439.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HZM/USDT
$ 0.000780 1399.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 5.34 183247.58 26
216.00
667.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.16 114903.14 49
371.55
1105.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ICX/USDT
$ 0.253402 163494.03 180
9412.93
17590.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ICX/USDT
$ 0.196507 215007.29 279
19578.08
56828.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IDEX/USDT
$ 0.059500 56355.83 185
1361.22
586.42
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
IMX/USDT
$ 1.93 1279356.06 324
111259.79
193841.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
IMX/USDT
$ 0.551101 10191.61 382
43980.23
48602.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INJ/USDT
$ 21.19 555734.37 348
5045.64
340367.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
INJ/USDT
$ 8.92 81053.38 449
302632.71
250176.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOST/USDT
$ 0.009410 32524.03 317
16651.51
12994.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
IOST/USDT
$ 0.007615 39356.39 402
32913.25
25857.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOTX/USDT
$ 0.030650 40008.48 195
16639.36
30430.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
IOTX/USDT
$ 0.018084 184334.28 300
21956.69
100106.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JAM/USDT
$ 0.000639 17.25 3
140.06
183.36
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۲۱:۵۶
JASMY/USDT
$ 0.003108 39563.33 367
75983.94
57418.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JASMY/USDT
$ 0.005876 120850.17 325
13929.97
70181.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
JST/USDT
$ 0.023939 89282.09 310
8844.83
17586.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JST/USDT
$ 0.032766 61477.13 221
8387.73
15878.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
KAVA/USDT
$ 0.586021 100823.08 434
59537.01
57478.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAVA/USDT
$ 0.775605 277309.85 318
37711.04
28197.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
KLAY/USDT
$ 0.246001 190714.42 224
5187.18
5050.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
KLAY/USDT
$ 0.122467 15111.50 206
13549.32
18704.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KLC/USDT
$ 0.035549 41992.94 51
137.88
87.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KLC/USDT
$ 0.022400 11942.15 1
167.09
0.223969
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
KNC/USDT
$ 0.710804 52791.23 304
25494.25
18907.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
KNC/USDT
$ 0.647754 73146.97 365
21947.23
23153.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDT
$ 17.86 49665.97 445
31966.57
61155.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDT
$ 30.08 69502.51 309
18365.80
37182.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LDO/USDT
$ 1.63 48034.71 304
141752.05
181939.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LDO/USDT
$ 2.27 379904.53 296
67074.60
60629.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LINA/USDT
$ 0.008782 154976.17 289
20756.57
26955.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINA/USDT
$ 0.010318 591905.43 135
21128.05
11496.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LINK/USDT
$ 14.99 67512140.04 440
1672964.57
2524931.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LINK/BTC
$ 9.30 1388623.08 359
2588789.42
2170540.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/BTC
$ 14.99 232113.47 349
553136.07
700882.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LINK/USDT
$ 9.28 109598629.59 449
3132440.48
4314227.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.113501 57240.47 62
1323.90
838.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LPT/USDT
$ 5.67 199701.12 425
34674.39
114678.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LPT/USDT
$ 6.36 39795.72 207
4085.66
4245.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LQTY/USDT
$ 1.37 254306.13 230
5902.83
5665.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LQTY/USDT
$ 1.38 124244.64 247
31355.21
36734.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LRC/USDT
$ 0.170293 11240.04 306
42726.35
118762.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LRC/USDT
$ 0.241601 89689.16 294
4479.80
18117.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LTC/BTC
$ 73.23 440604.41 308
127000.52
139367.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LTC/USDT
$ 73.60 262905.34 253
122245.73
111592.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LTC/EUR
$ 64.48 141545.60 243
22943.50
90080.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 73.40 25788271.01 276
360889.75
459319.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LTC/BTC
$ 64.12 432374.16 366
302919.27
630073.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 64.09 2535582.21 258
660297.36
1210535.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/UAH
$ 82.24 196840.40 389
25998.61
39304.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LTC/UAH
$ 70.82 83623.05 428
34190.33
32226.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 64.43 80933.58 270
33506.83
15501.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/EUR
$ 73.13 464439.25 216
81113.00
233314.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.408423 38223.55 371
13433.51
64707.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.02 336289.53 261
184971.82
350214.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MAGIC/USDT
$ 0.838605 462103.64 417
31728.23
127574.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MAGIC/USDT
$ 0.461252 219784.74 361
41254.86
68635.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/USDT
$ 0.494703 47849.42 348
8470.45
12462.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MANA/USDT
$ 0.300264 28841.42 330
63799.07
195226.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDT
$ 2.63 19250.64 332
40220.88
122857.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDT
$ 3.49 432258.46 369
108401.13
191629.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MATIC/USDT
$ 0.853628 27184993.69 460
862119.86
934590.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MATIC/USDT
$ 0.564737 4874761.93 592
3508993.39
4074694.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/EUR
$ 0.848766 75689.01 378
52112.88
82011.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MATIC/BTC
$ 0.564744 730428.23 325
356005.64
339545.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/EUR
$ 0.566775 586142.50 506
500985.51
354230.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/BTC
$ 0.852394 268085.52 292
137073.85
162272.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MDI/USDT
$ 0.216438 113091.25 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MDI/USDT
$ 0.360118 145585.48 8
16.08
16.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MKR/USDT
$ 1426.03 5255984.75 470
568109.96
324980.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MKR/USDT
$ 1353.05 3948906.84 339
85163.57
203005.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MLN/USDT
$ 14.99 4863.96 314
32743.54
19454.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MLN/USDT
$ 17.09 3925.43 235
65164.90
4333.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MLNK/USDT
$ 0.001162 29673.89 47
2038.87
2647.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MLNK/USDT
$ 0.002424 43297.29 107
1548.23
1354.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MTL/USDT
$ 1.59 53699.40 237
7478.98
8276.92
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MTL/USDT
$ 1.28 209922.13 276
35767.10
168206.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MVEDA/ETH
$ 0.004494 7702.24 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
NCDT/USDT
$ 0.460240 21923.91 131
297.38
277.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
NCDT/USDT
$ 0.128987 36526.31 130
253.40
284.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.33 30136317.28 345
614435.42
507914.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.03 1336864.91 281
619871.08
488570.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEO/UAH
$ 13.55 11775.56 1
2463.60
3110.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
NEO/BTC
$ 11.93 42576.91 225
4633.89
9559.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
NEO/UAH
$ 7.71 28776.80 305
15244.48
26452.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEO/BTC
$ 6.98 26688.50 269
34777.64
52348.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEO/USDT
$ 6.99 1205199.30 258
304776.66
476515.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEO/USDT
$ 11.85 3102604.08 259
31866.89
63516.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
NEXO/USDT
$ 0.829005 37634.09 290
18793.51
27135.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
NEXO/USDT
$ 0.562007 36988.20 368
8567.79
7116.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NKN/USDT
$ 0.081145 71682.36 409
47229.34
34540.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NKN/USDT
$ 0.110226 31515.95 290
7147.48
12647.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
OCEAN/USDT
$ 0.481603 700704.90 258
8570.18
10102.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
OCEAN/USDT
$ 0.287357 3508.49 369
75737.24
125186.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OGN/USDT
$ 0.129801 105250.17 154
3253.80
1575.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
OGN/USDT
$ 0.110661 33422.72 198
7778.31
3276.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 0.459952 37003.62 321
12447.36
10182.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 0.691504 45153.61 284
6288.80
10317.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ONT/USDT
$ 0.172294 31478.38 298
18333.89
22469.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONT/USDT
$ 0.229001 219588.22 206
4435.63
2163.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
OP/USDT
$ 1.25 147222.77 282
81758.39
102368.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OP/USDT
$ 2.18 298177.94 342
193159.18
103159.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ORBS/USDT
$ 0.041957 78237.19 267
5467.86
5031.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
OXT/USDT
$ 0.062434 7582.45 319
27484.99
26407.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OXT/USDT
$ 0.078700 52228.51 308
18728.59
23078.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
PENDLE/USDT
$ 0.734802 391319.12 415
88641.84
78392.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PENDLE/USDT
$ 1.15 1075250.27 237
12862.23
48759.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
PEOPLE/USDT
$ 0.009446 81015.42 450
42893.40
167771.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEOPLE/USDT
$ 0.013212 251691.29 177
5143.38
60807.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
PEPE/USDT
$ -1440000.00 721386.63 245
19346.43
18324.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
PEPE/USDT
$ -69000000.00 226911.93 336
4219.59
4863.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PHA/USDT
$ 0.093871 20337.60 335
20727.59
20075.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PHA/USDT
$ 0.109537 67587.78 176
1537.27
1770.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
PIVX/BTC
$ 0.340112 6988.57 87
161.11
109.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
PIVX/USDT
$ 0.479305 68454.24 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۲۱:۳۷
PIVX/USDT
$ 0.479305 68454.24 0
252.09
250.69
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۱:۴۵
PIVX/BTC
$ 0.190437 9119.55 91
531.71
2722.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.763205 318093.80 231
10699.37
24120.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.281554 50382.43 223
3670.66
8415.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POND/USDT
$ 0.008405 25770.40 357
18277.05
22004.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POND/USDT
$ 0.018092 166044.53 24
7184.39
262.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
PXP/USDT
$ 0.008149 62215.64 54
150.39
355.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
PXP/USDT
$ 0.009097 62336.15 17
159.79
326.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 6.79 185358.83 35
63.65
404.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 2.90 5844.24 35
134.43
1171.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/USDT
$ 2.28 47587.41 332
32802.21
78177.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/USDT
$ 3.13 476413.49 328
32978.06
57823.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
QUA/USDT
$ -700300.00 431.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ - ۱۴:۲۲
QUA/USDT
$ 0.001861 10265.63 104
440.36
549.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RAD/USDT
$ 1.62 83549.86 200
5713.29
10070.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
RAD/USDT
$ 1.27 11381.37 291
32948.59
42058.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001263 16847.13 178
991.57
861.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.002031 24589.18 106
1079.45
322.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.061855 21816.35 229
9584.96
13958.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.042698 23940.23 256
7472.06
8992.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RLC/USDT
$ 1.46 105408.83 168
1542.14
1305.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
RLC/USDT
$ 0.993043 58047.36 446
123210.67
121064.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 1.99 83083.64 314
191670.89
323370.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 3.61 59046.89 284
172656.31
232578.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
RVN/USDT
$ 0.021667 145634.38 188
12323.62
41739.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
RVN/USDT
$ 0.014481 43126.01 297
18975.37
33207.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.516155 75625.14 367
86195.45
97131.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.303111 42342.48 506
146067.34
127576.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SCM/USDT
$ 0.000241 66479.55 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SCM/USDT
$ 0.000360 418429.88 316
1692.11
12481.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/USDT
$ -7030000.00 66736.65 317
31770.26
33694.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/USDT
$ -7E06 1642889.07 360
186254.05
253615.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/USDT
$ -9790000.00 27014.32 276
11820.76
9278.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SHIB/EUR
$ -9730000.00 22399.06 288
17185.63
9636.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SHIB/EUR
$ -7020000.00 74283.30 310
24518.75
28532.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/USDT
$ -9730000.00 1677767.77 362
127009.11
86229.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SKL/USDT
$ 0.021409 10288.98 318
50335.68
76011.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SKL/USDT
$ 0.041720 15692.04 259
27663.86
54670.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SNX/USDT
$ 4.42 119329.85 82
3745.67
66084.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SNX/USDT
$ 2.08 50815.26 198
87837.86
1043.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDT
$ 69.19 2813786.37 518
1468644.55
3024488.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SOL/USDT
$ 28.61 5893038.54 532
1488422.09
4104127.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SSLX/USDT
$ 0.006610 10603.39 1
105.56
66.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SSLX/USDT
$ 0.003028 4788.50 22
743.47
648.62
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۱۷:۳۸
SSV/USDT
$ 23.47 219982.04 447
43901.53
236679.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SSV/USDT
$ 12.36 49561.75 403
24566.58
26798.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STEEM/USDT
$ 0.253702 547170.19 277
19401.24
34634.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
STEEM/USDT
$ 0.219320 686026.90 323
15746.90
36663.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STEMX/USDT
$ 0.003469 1343343.83 168
995.37
1013.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
STEMX/USDT
$ 0.002506 1113193.41 97
993.80
964.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STG/USDT
$ 0.406322 42276.04 211
1594.61
1028.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STG/USDT
$ 0.531503 47888.10 196
681.81
2175.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
STORJ/USDT
$ 0.374205 47967.21 298
17122.98
31476.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/USDT
$ 0.655804 33822.22 268
22045.18
107709.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
STPT/USDT
$ 0.060642 27756.26 327
3585.92
11370.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STPT/USDT
$ 0.060848 222375.32 291
23228.72
20416.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SUI/USDT
$ 0.399018 699259.41 350
95009.97
210434.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUI/USDT
$ 0.657404 1705729.87 376
517882.12
281660.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.007298 79993.22 182
1720.66
1221.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005805 31394.24 376
14709.65
14395.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUPER/USDT
$ 0.570703 97686.43 229
6028.52
3992.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SUPER/USDT
$ 0.073340 41414.25 220
609.45
1971.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUSHI/USDT
$ 0.569712 70472.46 427
76208.45
92760.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUSHI/USDT
$ 1.23 431114.92 214
29095.28
38875.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SXP/USDT
$ 0.368302 327382.13 308
32427.94
46721.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SXP/USDT
$ 0.275751 106917.55 338
37325.69
62387.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TABOO/USDT
$ 0.002102 9.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۷:۵۷
TENET/USDT
$ 0.118216 250518.15 175
857.19
1187.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TENET/USDT
$ 0.067598 91870.00 121
549.37
1078.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
THETA/USDT
$ 1.05 350914.62 224
15172.60
26177.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
THETA/USDT
$ 0.600529 93678.25 424
28323.37
48221.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TIA/USDT
$ 9.85 862736.60 365
286630.17
469733.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 69.52 295262.27 357
36169.03
19211.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 105.50 10915177.66 405
122083.24
175651.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TRX/ETH
$ 0.091258 47687.72 397
208609.25
210164.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/BTC
$ 0.091213 231072.77 334
824373.32
918809.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/ETH
$ 0.105427 68528.66 335
145027.85
180748.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TRX/BTC
$ 0.105540 138445.13 330
180098.62
231826.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TRX/USDT
$ 0.091314 3530426.60 454
971547.23
906005.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.105702 4671526.23 440
447505.65
787910.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TUSD/USDT
$ 0.998746 1915083.36 461
72995.02
91117.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/USDT
$ 0.997206 1586487.18 409
72859.88
60872.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TYC/USDT
$ 0.003182 9167.74 102
232.78
280.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TYC/USDT
$ 0.004343 9917.76 126
228.45
250.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UMA/USDT
$ 2.01 331421.17 222
11475.60
11174.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
UMA/USDT
$ 1.35 87057.98 223
15423.87
25060.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 6.24 235452.29 299
66221.90
25468.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 7.27 103088.90 259
3602.60
22379.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
UNI/USDT
$ 4.11 8468047.55 369
2383504.31
2211614.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNI/USDT
$ 6.27 8944875.10 435
351314.19
351998.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
USDC/USDT
$ 0.999247 1070798.56 471
339169.75
276444.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/USDT
$ 0.998306 23500212.30 460
2046731.30
2620029.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/UAH
$ 1.12 3560175.56 251
84692.34
51437.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/GEL
$ 1.02 643473.87 162
301.95
3119.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.01 6874152.45 455
1354612.84
1312276.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/BGN
$ 1.04 342611.78 130
472.33
22994.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 1.01 244775.10 205
189.80
8863.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/CZK
$ 1.01 261836.92 147
307.31
17113.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.02 455139.61 448
62725.82
40564.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.02 447416.13 399
31903.24
38698.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/PLN
$ 1.00 440835.99 250
145172.30
91460.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/KZT
$ 1.03 499272.28 374
49908.31
57131.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.01 2470087.41 300
15946089.71
16415396.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 0.985563 157567.62 113
14879.07
430.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/KZT
$ 1.02 524543.09 374
43549.87
58269.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/BGN
$ 1.01 314216.89 113
393.52
363.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/GEL
$ 0.995918 630940.73 183
3876.75
1116.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.01 2349474.52 326
15404090.45
16935644.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/BRZ
$ 0.999979 0 168
852.56
665.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/UAH
$ 1.10 3189458.52 239
106012.27
69904.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 0.998440 11304973.00 433
1221794.16
1012065.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/CZK
$ 1.01 249483.14 181
8904.96
263.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/PLN
$ 1.01 374683.29 236
65340.37
75607.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UTK/USDT
$ 0.089801 38248.29 198
3133.73
3111.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
UTK/USDT
$ 0.053229 14673.03 252
14421.91
7742.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VET/USDT
$ 0.026313 121657.92 258
15342.13
3255.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
VET/USDT
$ 0.016954 30501.44 332
6272.45
15702.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VEXT/USDT
$ 0.488867 290112.68 209
6139.41
7.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VEXT/USDT
$ 0.359602 491959.83 1
5.90
5.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
VICA/USDT
$ 0.039330 17672.58 10
362.00
15.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
VICA/USDT
$ 0.030377 11652.76 9
15.31
14.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VOXEL/USDT
$ 0.137575 51209.39 232
13804.36
13416.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VOXEL/USDT
$ 0.206501 149687.64 194
3617.33
3185.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
WAXP/USDT
$ 0.068384 372803.80 288
28438.79
37273.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
WAXP/USDT
$ 0.052240 276532.81 369
81852.67
100344.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WBT/USDT
$ 5.69 1189127.42 24
35408.57
12263.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
WBT/UAH
$ 6.36 868533.82 287
40495.11
4458.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
WBT/BTC
$ 5.71 2120961.68 82
32246.60
21328.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
WBT/UAH
$ 5.91 614770.23 318
35547.61
8191.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WBT/BTC
$ 5.35 1294348.41 200
1883.94
7962.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WBT/USDT
$ 5.67 3294417.17 265
22313.42
79299.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
WBT/USDT
$ 5.37 3817121.20 247
70205.90
81176.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WBT/USDT
$ 5.38 975787.03 232
7512.46
13180.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -638200.00 95147.75 360
10872.27
12947.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -984900.00 92564.13 292
9810.65
12767.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
WNXM/USDT
$ 46.36 336878.56 264
4387.51
4041.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
WNXM/USDT
$ 30.93 106989.93 330
12778.78
12636.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJAK/USDT
$ 0.000112 113786.95 39
210.22
193.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJAK/USDT
$ 0.000290 149629.49 1
92.85
806.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.178278 145992.86 306
110140.62
89999.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.240761 35688.03 240
10694.82
20398.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XAUT/USDT
$ 1982.08 4127842.94 312
40934.93
44059.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XAUT/USDT
$ 1995.71 646482.52 309
1229072.08
1676852.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XDEN/USDT
$ 0.341002 52524.66 1
375.23
509.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XDEN/USDT
$ 1.13 3721.27 5
44.59
44.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XEM/USDT
$ 0.037100 20250.98 89
130.38
681.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XEM/USDT
$ 0.027015 4716.38 307
18380.98
15445.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XFC/EUR
$ 0.007983 36931.61 51
42.82
287.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XFC/USDT
$ 0.007994 48239.01 48
199.75
13.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XFC/EUR
$ 0.007981 29999.89 85
72.68
380.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XFC/USDT
$ 0.007917 55520.00 63
75.42
21.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/UAH
$ 0.121121 132033.47 434
38931.73
27340.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/BTC
$ 0.125215 126155.47 229
17284.50
34148.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XLM/BTC
$ 0.109844 279102.35 363
208695.25
132532.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/UAH
$ 0.141983 107094.99 281
3583.06
8335.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XLM/USDT
$ 0.125871 8424800.37 300
137006.67
107695.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XLM/USDT
$ 0.109610 5136420.68 284
1351166.04
1253897.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/USDT
$ 169.02 1294278.04 283
51484.54
260174.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XMR/USDT
$ 157.51 706114.48 295
304038.48
168436.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.623924 26352032.31 429
3124757.71
2691183.28
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.623853 433538.83 340
169770.82
92634.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.625187 188931.55 353
30666.44
30803.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.517063 9757514.63 411
2825522.13
2829123.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.517521 362248.62 404
44634.69
93712.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.519860 234902.86 363
218764.48
189477.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRY
$ 0.509581 88990.65 377
9648.73
9395.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.626480 248498.93 387
174197.10
218716.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.519450 73091.29 361
223001.48
233638.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRY
$ 0.627333 178229.23 337
8371.90
11060.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.622692 1142037.66 295
393863.92
281311.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.516985 683115.84 298
534278.04
1110019.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.891625 40852.03 299
12463.18
11377.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.659041 58089.60 390
17409.97
28920.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFI/UAH
$ 9600.41 19776.12 233
3386.45
2376.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
YFI/UAH
$ 5779.97 34904.05 290
2097.21
4710.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFI/USDT
$ 5227.44 38651.20 393
17896.55
31315.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFI/USDT
$ 8593.67 56134.07 411
63851.84
98069.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
YFII/USDT
$ 1430.14 150496.98 287
4135.55
7319.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
YFII/USDT
$ 514.66 16998.33 202
1172.81
1454.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.355702 35627.57 288
29267.62
43399.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.229726 37887.68 246
28296.31
62025.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/USDT
$ 25.38 36342.07 110
30.93
10059.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/BTC
$ 31.13 9115.10 206
9299.90
5837.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZEC/USDT
$ 30.93 78397.75 45
41.24
130.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZEC/BTC
$ 25.31 9813.56 284
3694.49
3072.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEN/USDT
$ 8.15 104008.70 285
51595.49
128545.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEN/USDT
$ 10.50 15820.02 163
2659.73
2135.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZIL/USDT
$ 0.022749 127893.76 277
13093.60
18016.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZIL/USDT
$ 0.017030 40276.28 308
24375.68
89567.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZRX/USDT
$ 0.381702 90044.55 265
19540.59
20830.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZRX/USDT
$ 0.218720 96773.75 309
38267.47
97035.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸

مشخصات WhiteBit

توضیحات

نظرات WhiteBit

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین