خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29850.20
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.73
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.517070
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۷
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
242.35
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در کورنسی دات کام

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
0X
0X/USDT
$ 0.381150 287902.41 242
2176606.29
2176617.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
0X
0X/USDT
$ 0.218280 267105.31 299
601246.36
601246.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
1INCH/USDT
$ 0.258000 10893.28 129
45432.65
104327.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
1INCH/USDT
$ 0.367000 461101.00 73
64429.66
147951.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
AAVE/USDT
$ 90.67 201777.02 183
954009.58
1366775.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
AAVE/USDT
$ 75.44 414881.74 302
791469.52
1133910.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANT/USDT
$ 4.84 7789.65 369
450359.66
450359.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANT/USDT
$ 5.62 26007.51 292
525784.07
525784.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
APE/USDT
$ 1.12 42583.46 131
118641.05
118641.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.66 213400.96 77
176755.98
176755.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
AVAX/USDT
$ 35.00 6707624.46 55
2740781.50
2740785.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
AVAX/USDT
$ 9.84 115144.80 102
762880.49
762880.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/USDT
$ 7.18 35127.43 196
356961.54
356961.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
AXS/USDT
$ 4.35 8709.57 269
216937.81
216937.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/BTC
$ 3.89 2.33 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BAL/USDT
$ 4.01 0 65
144056.85
160620.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BAL/USDT
$ 3.05 0 74
122257.87
109650.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/BTC
$ 2.96 383.01 166 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 0 441
540245.87
372931.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.53 57048.02 326
33360.94
33360.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 118861.55 378
29308.34
29309.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.53 0 385
614948.23
424498.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.233340 2031.46 207
1864448.89
1864448.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188560 520.43 295
728845.37
728845.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 232.85 1236847.04 253
361784.47
361784.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BCH/EUR
$ 240.54 0 370
376318.68
376318.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/EUR
$ 232.70 0 306
361784.47
361784.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BCH/BTC
$ 231.92 45897.35 240
217070.68
217070.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BCH/USDT
$ 242.35 1271430.14 316
376318.68
376318.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/BTC
$ 240.96 11852.57 339
225791.21
225791.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDT
$ 213.87 16566.37 384
3409930.23
3409921.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDT
$ 233.16 199869.42 300
3719842.37
3719842.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BNT/USDT
$ 0.723700 44860.14 328
67755.61
67755.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BNT/USDT
$ 0.551000 466663.72 402
51206.60
51206.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 29879.60 0 1
210635.96
158842.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/BYN
$ 40520.35 5834.93 217
7856176.07
7856176.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BTC/GBP
$ 41984.36 0 373
3928088.04
3928088.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BTC/EUR
$ 29885.34 1075280.65 637
13334903.97
7615851.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 42152.20 64734819.63 560
8430606.17
8244761.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BTC/BYN
$ 29247.94 2193.60 300
5552478.48
5552478.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 29850.20 31249577.38 646
6052798.60
6165042.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 42179.33 0 549
294268.70
208315.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
BTC/EUR
$ 42182.49 1686270.53 509
22838663.97
22623252.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
CAKE/USDT
$ 1.11 968.05 142
11470.13
44678.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/USDT
$ 2.35 30630.96 63
24155.72
94091.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
CELO/USDT
$ 0.423800 23215.76 117
333852.63
425731.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELO/USDT
$ 0.562400 8132.30 80
443376.61
565397.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
CHZ/USDT
$ 0.083590 12785.76 1
1397874.87
1397874.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
CHZ/USDT
$ 0.058740 0 157
1000974.77
1000974.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.082681 0 1
1397874.87
1397874.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
CHZ/USDT
$ 0.059540 3071.19 123
1000974.77
1000974.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.79 4180104.61 283
30039.16
30039.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.14 0 215
76888.97
76888.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.08 58801.25 197
76888.97
76888.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.84 0 297
30039.16
30039.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.683791 0 78
69499.31
137075.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.684300 113118.90 76
69499.31
137075.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.438800 8403.90 160
44582.97
87932.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.439023 0 160
44582.97
87932.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CVC/USDT
$ 0.087040 835.58 229
53227.29
53227.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CVC/USDT
$ 0.108010 116.65 1
66142.88
66142.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
DAI/USDT
$ 0.997100 0 223
4000793.16
3000594.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.097280 4909299.79 121
122130.22
122130.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060720 113307.89 192
75993.37
75993.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/BTC
$ 0.320204 0 205
1200455.21
1200455.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ENJ/USDT
$ 0.212390 13124.43 298
371767.73
371767.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/BTC
$ 0.211697 0 273
768319.97
768319.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/USDT
$ 0.321260 153512.81 257
1200455.21
1200455.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ETC/USDT
$ 15.48 19222.43 360
4239966.08
4239966.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/USDT
$ 20.01 96398.54 284
5486048.90
5486048.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ETH/BTC
$ 2242.27 51691.08 337
4172371.57
4172544.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ETH/USDT
$ 1630.52 0 366
50599766.16
50598133.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BYN
$ 1589.05 228.82 305
2527932.10
2527932.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BTC
$ 1628.78 22824.05 439
3033518.52
3035175.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 2240.47 0 261
69539571.04
69539548.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ETH/USDT
$ 1629.73 9923882.29 657
1692165.13
2691562.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/EUR
$ 1633.75 269431.76 615
3717038.74
3786418.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/EUR
$ 2241.26 1497684.14 490
10581201.60
13980540.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ETH/USDT
$ 2241.17 58983470.65 555
2321251.81
2309273.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ETH/BYN
$ 2152.68 1291.61 212
3476976.31
3476976.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
FTM/USDT
$ 0.196740 142894.62 295
1483436.64
1483436.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.366840 239926.57 263
5724982.62
5724982.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
GRT/BTC
$ 0.160102 3442.15 67
99232.78
226649.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
GRT/USDT
$ 0.081842 0 111
50447.00
117709.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.161200 110883.68 61
1025405.44
1025405.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
GRT/BTC
$ 0.080917 2127.97 155
50447.00
50447.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.082200 34437.20 131
521285.71
521285.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.161122 0 60
99232.78
231543.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001200 8860.00 133
97837.33
73525.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002180 23527.34 69
175939.42
132219.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
INJ/USDT
$ 8.88 13858.42 245
8904674.19
6982911.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
INJ/USDT
$ 21.01 139076.61 164
21215993.63
16637263.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
KNC/USDT
$ 0.645729 0 379
648389.63
439816.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KNC/USDT
$ 0.704494 0 135
707568.22
479973.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
KNC/USDT
$ 0.704100 17384.23 277
65803.84
65803.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
KNC/USDT
$ 0.645500 4616.62 358
60298.43
60298.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 2.24 256864.17 59
1767371.11
2253768.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LDO/USDT
$ 1.63 95661.98 141
1282865.60
1635922.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/USDT
$ 9.23 5222611.43 316
125593.38
125593.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/USDT
$ 14.90 0 256
416216.52
416216.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LINK/USDT
$ 9.33 0 310
125593.38
125593.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/USDT
$ 14.84 450753.34 249
416216.52
416216.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LRC/USDT
$ 0.241100 5693.82 203
4433231.43
4433231.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LRC/USDT
$ 0.169850 3084.82 289
1511367.97
1511367.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 64.12 0 455
2372848.71
2372848.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BYN
$ 62.76 5744.99 303
597016.36
597119.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BTC
$ 72.69 17656.39 153
153778.47
153778.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LTC/USDT
$ 73.06 0 379
2705915.22
2705915.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LTC/USDT
$ 73.01 635187 394
38569.84
20552.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LTC/EUR
$ 63.61 5424.59 372
597016.36
597016.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BTC
$ 63.45 798.21 251
134810.15
134810.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BYN
$ 70.21 219.47 211
681018.93
681018.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LTC/EUR
$ 73.08 11384.68 329
681018.93
681018.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
LTC/USDT
$ 64.07 357895.02 485
76372.51
53104.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MANA/USDT
$ 0.491760 586591.98 255
3317565.16
3317565.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
MANA/USDT
$ 0.299700 13621.37 311
2019289.43
2019289.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.563810 284972.13 312
87583.72
87583.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.847390 507223.93 256
131936.78
131936.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
MKR/USDT
$ 1424.12 8515.67 295
1542743.35
1542743.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MKR/USDT
$ 1348.86 22690.79 199
1461395.69
1461395.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
OCEAN/USDT
$ 0.475664 0 212
1911499.25
1612512.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
OCEAN/USDT
$ 0.286846 0 245
1149311.65
969542.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCEAN/USDT
$ 0.286600 15115.28 284
861983.74
1149311.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCEAN/USDT
$ 0.475300 33708.28 170
1433624.44
1911499.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
OMG/USDT
$ 0.688300 37457.29 100
89323.82
207776.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
OMG/USDT
$ 0.456600 9610.52 152
59208.93
137712.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PAXG/USDT
$ 1973.36 0 215
10365962.86
10365962.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
PAXG/USDT
$ 1961.25 0 308
10302111.05
10302111.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QNT/USDT
$ 108.32 103.99 387
5375075.47
5375075.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
QNT/USDT
$ 88.79 1896.55 445
4393325.08
4393325.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 0.938100 110924.51 65
130392.41
188977.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 0.475500 66900.28 160
5962.18
19035.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RVN/USDT
$ 0.021530 26682.00 98
41071.48
41071.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
RVN/USDT
$ 0.014390 3564.12 154
27406.58
27406.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.301930 79968.58 311
5142281.10
5142281.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.512280 1010297.10 249
8742184.97
8742184.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
SHIB/USDT
$ -9580000.00 98557.51 1
1078.55
1078.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
SHIB/USDT
$ -6880000.00 15416.02 122
777.16
777.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNX/USDT
$ 4.36 1891098.97 283
94646.64
94646.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
SNX/USDT
$ 2.08 0 307
312794.35
255623.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNX/USDT
$ 4.36 0 166
654239.42
534661.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
SNX/USDT
$ 2.08 62710.94 336
45250.92
45250.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STORJ/USDT
$ 0.654010 1553.93 255
3255047.31
3255047.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
STORJ/USDT
$ 0.374470 0 354
1859018.49
1859018.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUSHI/USDT
$ 1.23 353591.62 76
833130.59
833130.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
SUSHI/USDT
$ 0.567500 15235.67 148
386400.58
386400.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.18 122568.88 337
8065704.95
8065704.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.03 58677.21 443
7067359.92
7067359.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UMA/USDT
$ 2.00 0 181
168833.32
300237.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
UMA/USDT
$ 1.36 10915.20 413
29454.34
29454.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UMA/USDT
$ 2.00 24523.16 317
43434.30
43434.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
UMA/USDT
$ 1.36 0 269
114491.86
203628.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UNI/USDT
$ 6.26 0 201
87607.22
87607.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
UNI/USDT
$ 4.11 296.18 244
24714.34
24714.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UNI/USDT
$ 6.25 131784.06 185
87607.22
87607.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
UNI/USDT
$ 4.12 0 259
24714.34
24714.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 0.999100 0 439
1574534.02
3961961.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 0.999800 0 546
1384888.19
2355083.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 42000.90 0 199
13054282.57
13054282.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 29830.70 0 289
9255819.49
9255819.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.620130 162386.85 214
289391.72
289391.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.517070 1289446.10 430
63163.16
64319.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BYN
$ 0.596108 49.00 163
27881.18
28005.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.515955 4181.42 313
240553.55
240553.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.516943 0 374
3532930.43
3532930.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.620272 202712.48 280
62234.78
62234.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BYN
$ 0.515916 5.57 219
23279.38
23279.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.620143 0 288
4250276.87
4250276.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.620320 5661532.36 346
64170.28
70915.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.517357 19133.95 370
54055.23
31758.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YFI/USDT
$ 8531.95 113174.61 192
419788.82
419788.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۸
YFI/USDT
$ 5209.35 13049.42 229
109743.83
109743.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷

مشخصات Currency.com

توضیحات

نظرات Currency.com

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین