کالایاب
شاخص یاب

سکه فردایی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,663,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 323,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,700,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 360,870 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,977,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,637,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,919,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,579,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.08%