خبر

پوند انگلیس / بات تایلند

GBP/THB Ask
نرخ فعلی:: 42.414 0.54
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 42.414 0.54

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 42.414 0.54

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی