خبر

پوند انگلیس / کرون نروژ

GBP/NOK Ask
نرخ فعلی:: 13.331 0.86
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 13.331 0.86

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 13.331 0.86

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی