خبر

پوند انگلیس / وون کره جنوبی

GBP/KRW Ask
نرخ فعلی:: 1,596.76 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,596.76 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,596.76 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی