خبر

یورو / کرون سوئد

EUR/SEK Ask
نرخ فعلی:: 11.3215 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.3215 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.3215 0.02

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی