خبر

یورو / کرون سوئد

EUR/SEK Ask
نرخ فعلی:: 11.6109 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.6109 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.6109 0.18

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی